İlk Türk Devletleri Test Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden

advertisement
İlk Türk Devletleri Test Soruları ve Cevapları
1. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinin özelliklerinden biri
değildir?
A) Hükümdara tanhu, şanyu ve idikut gibi unvanlar verilirdi.
B) Hükümdarın tanrı tarafından seçildiğine inanılırdı.
C) Hükümdarın eşi hatun yönetimde söz hakkına sahiptir.
D) Yönetim alanında Çin’den etkilenilmiştir.
E) Ülkede federatif (İkili) bir yönetim sistemi vardır.
2. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam öncesi Türk devletlerinde
hükümdarlık alametlerinden biri değildir?
I. Tuğ II. Otağ III. Sorguç
IV. Hilat V. Menşur VI. Davul
A) I-II B) IV-V
C) IV-V-VI D) III-IV
E) V-VI
3. İslam öncesi Türk devletlerinin en önemli yönetim organı kurultaydır.
Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir?
A) Bugünkü Bakanlar Kurulunun aynı işlevini görür.
B) Devletle ilgili tüm işlerin görüşülüp karara bağlandığı organdır.
C) Kurultaya sadece kağan ve boy beyleri katılırdı.
D) Kurultay yılda bir kez genel toplantı yapardı.
E) Kurultay kağan çadırında toplanırdı.
4. Eski Türk devletlerinde yönetim alanında ikili sistem denilen bir yönetim şekli
uygulanırdı. Aşağıdakilerden hangisi ikili sistemle ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Ülke Doğu ve Batı diye 2’ye ayrılırdı.
B) Doğuyu kağan, Batıyı yabgu yönetirdi.
C) Kağan askeri ve ekonomik işlere, yabgu siyasi işlere bakardı.
D) Kağan protokolde yabgudan önde gelirdi.
E) Bu sistem Türk devletlerinin kısa bir sürede yıkılmalarına ve bölünmelerine
sebep olmuştur.
5. Eski Türk devletlerinin zayıflamasında ve parçalanmasında aşağıdakilerden
hangisi daha etkili olmuştur?
A) Hatunun yönetimde söz hakkına sahip olması
B) Göçebe yaşam sürmeleri
C) Çin’in bölücü ve yıkıcı faaliyetleri
D) Hanedan üyelerinin hepsinin kağan olma hakkına sahip olması
E) Türklerin çok geniş bir alana yayılmış olmaları
6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ya da hangileri Türklerin ölümden sonraki
hayata inandıklarını gösterir?
I. Tamu II. Uçmağ
III. Kurgan IV. Budun
V. Tuğ
A) I-II-III B) II-III
C) IV-V D) III-IV E) II-IV-V
7. Türklerin İslam öncesinden bugüne kalan tek mimari ve sanatsal eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurgan B)Balbal C) Kengeş D) Uruğ E) Yuğ
8. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ten önce sahip oldukları
inançlardan biri değildir?
A) Atalar kültü B) Şamanizm
C) Musevilik D) Maniheizm
E) Putperestlik
9. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin sosyo-ekonomik yapıları ile ilgili doğru bir
bilgi değildir?
A) Yarı göçebe bir yaşam şekilleri vardır.
B) Geçim kaynakları hayvancılıktır.
C) Özel mülkiyet gelişmiştir.
D) Sosyal sınıflaşma ya da kölelik yoktur.
E) Kadının günlük yaşamda önemli bir yeri vardır.
10. Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan unsurlardan biri değildir?
I. Oğuş II. Boy III. İdikut
IV. Kut V. Uruğ
A) I-II B) III-IV
C) III-V D) I-III E) I-V
11. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İlk Türklerde gelişen bir sanat dalı
değildir?
I. Müzik
II. Mimari
III. Demircilik
IV. Yazılı edebiyat
V. Deri işlemeciliği ve süslemeciliği
A) Yalnız IV B) I-V
C) II-V D) III-IV E) II-IV
12. Aşağıdakilerden hangisi göçebe yaşam tarzının bir sonucu değildir?
A) Sanat eserlerinin taşınabilir malzemeden olması
B) Bağımsızlık ve özgürlük duygularının gelişmesi
C) Sığır, manda ve öküz gibi hayvanları fazla kullanmamaları
D) Geçimlerinin hayvancılık ve ticarete dayanması
E) İkili teşkilatla yönetilmeleri
13. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam öncesinde hükümdarın sınırsız
yetkilere sahip olmasını engellemiştir?
I. Kut inancı
II. Töre
III. İkili yönetim
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I-II D) II-III E) I-III
14. Aşağıdakilerden hangisi Türk devlet yönetiminde yer alan makamlardan ya da
kişilerden biri değildir?
A) Tamgacı B) Ayguçi
C) Buyruk D) Bitikçi
E) Umay
15. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk hukuk sistemi ile ilgili bir kavram
değildir?
I. Yargu
II. Yargan
III. Töre
IV. İduk
A) I-II B) Yalnız II
C) Yalnız IV D) III-IV E) I-III
16. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullanmış olduğu 12 hayvanlı takvim ile
ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Güneş yılına dayanır.
B) Ay yılına dayanır.
C) 12 yılda bir devreder.
D) Her yıl bir hayvan ismi ile anılır.
E) Aylar 1. 2. ve 3. ay gibi sıralanır.
17. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletleri ile ilgili doğru bir bilgi
değildir?
A) Türk adı ile kurulan ilk Türk devleti I. Göktürk Devletidir.
B) Macarlar ve Bulgarlar Hıristiyanlaşarak benliklerini kaybettiler.
C) İlk Türk parasını Türgişler kullandı.
D) Musevi olan tek Türk topluluğu Hazarlardır.
E) Peçenekler İstanbul’u ilk kuşatan Türklerdir.
18. Aşağıdakilerden hangisi sadece Asya’da kalan Türk topluluklarından biri
değildir?
A) Kırgızlar
B) Karluklar
C) Türgişler
D) Avarlar
E) Sibirlar
19. - Kendilerine özgü bir alfabe kullandılar.
- Yerleşik yaşama geçtiler.
- Bir kısmı Hıristiyan, bir kısmı Müslüman oldu.
- İstanbul’u 2 defa kuşattılar.
Aşağıdaki devletlerden hangisi ile ilgili bir özellik yukarıda verilmemiştir?
A) Uygurlar B) Bulgarlar
C) Avarlar D) Kırgızlar
E) Göktürkler
20.
I. İslam öncesinde Orta Asya’da kurulan en büyük Türk Devletidir.
II. Türk adı ile kurulan ilk Türk Devletidir.turkeyarena.com
III. İkili yönetim sistemini uygulamayan bir Türk Devletidir.
IV. İpek Yolu için Akhunlar ve Sasanilerle mücadele ettiler.
V. Türk kara ordusunun temelini attılar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Göktürklere ait bir özellik değildir?
A) I-V B) I-III C) III-V
D) III-IV E) II-V
21. Orta Asya Türk devletlerinde göçebe yaşam tarzının aşağıdakilerden
hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Kültürlerinin çevreye yayılmasına
B) Taşınamaz sanat eserlerinin azlığına
C) Mimarinin gelişmesine
D) Yazılı eserlerin azlığına
E) Hayvancılığın gelişmesine
22. “İslamiyet’ten önce Türkler göçebe bir Yaşam sürmekte ve başkentleri de
Hükümdarın bulunduğu şehir olmakta idi. Hükümdar nereye konarsa ordu da
onunla birlikte konardı.” Buna göre, göçebe yaşamın Türk devlet geleneğinde
hangi etkide bulunduğu savunulmaktadır?
A)Ordu teşkilatının başkentte toplandığı
B) Başkentin sürekli değiştiği
C)Hükümdarın seçiminde başkentin etkili olduğu
D) Devletin başkentinin bulunmadığı
E) Federatif bir yapıda oldukları
23. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir özellik değildir?
A)Kendilerine ait alfabelerinin bulunması
B)Türk adının devlet ismi olarak ilk defa kullanılması
C) Yerleşik hayata geçiş
D) Bizans ile ilişkiler
E) Orhun kitabelerini yazma
CEVAP ANAHTARI
1 D 15 C
2 B 16 B
3 C 17 E
4 C 18 D
5 D 19 D
6 A 20 C
7 B 21 C
8 E 22 B
9 C 23 C
10 B
11 E
12 E
13 C
14 E
Download