tarih test (25832)

advertisement
parlementer hükümet sistemi
1.Aşağıdakilerden hangisi parlementer hükümet sistemi ile ilgili doğru değildir?
a) yürütme organı iki yapılıdır.
b) güçler birbiriyle etkileşim içindedir.
c) başbakanın parlementer olması zorunludur.
d) yasama organı hükümeti denetleyip düşürebilir.
e) yasama organı devlet başkanına karşı sorumludur.
alfabe
2. aşağıdaki alfabelerden hangisi türklere özgüdür?
a) sogd
b) kiril
c) orhon
d) latin
e) sanskrit
pozitif bilimler
3. türk-islam dünyasında pozitif bilimler kiminle başlamıştır?
a) vasiti
b) ibn heysem
c) farabi
d) ömer hayyam
d) inb rüşd
çağlar
4. İnsanların, toprağı işleyerek tarımsal üretime
geçtikleri, ilk yerleşim yerlerini kurdukları, yiyecek ve
içecekleri korumak için kilden çanak çömlek
yaptıkları çağ, aşağıdakilerden hangisidir?
a)orta taş (mezolotik) çağı
b)eskitaş( paleotik) çağı
c) Yeni Taş (Neolitik) Çağı
d) Bakır Çağı
e) Demir Çağı
yazıtlar
5.Orhun Yazıtları ile ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Uygurlar zamanında yazılmıştır.
b)Orhun Irmağı vadisinde bulunmaktadır.
c)Danimarkalı Wilhelm Thomsen tarafından
okunmuştur.
d)Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
e)Türk dilinin ve tarihinin en eski yazılı
örneklerindendir.
uygarlık
6) Gökçen: “... siyasi birliklerini MÖ 750’li yıllarda kurmuş,
tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Tarım,
hayatlarında önemli bir yer tutmuştur. Öyle ki bereket
tanrıçasına Kibele adını vermişler, ayrıca tarımı
korumak için özel kanunlar çıkarmışlardır.”
Orhan: “Bu devletin merkezi, Ankara il sınırları
içerisindedir.”
Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) lidya
D) hitit
B) frig
C) urartu
E) iyon
kütüphane
7.Türk tarihinde fiziki bir mekân olarak kütüphane
kuran ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
a)Osmanlılar
b)Göktürkler
c)Hunlar
d)Büyük Selçuklular
e)Uygurlar
islam ordusu
8.İslam ordularına karşı,
I. Hazar,
II. Türgiş,
III. Avar
devletlerinden hangileri mücadele etmiştir?
a)Yalnız I b)Yalnız II
d)I ve II
c)Yalnız III
e)I, II ve III
abbasiler
9.Emevilerden sonra İslam Devleti’nde başa geçen
Abbasiler, VIII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar hüküm
sürmüşlerdir.
Aşağıdaki devletlerden hangisi, Abbasilerle çağdaş
bir devlet değildir?
a)Doğu Roma İmparatorluğu
b)Sasaniler
c)Büyük Selçuklu Devleti
d)Hazarlar
e)Gazneliler
eğitim kurumu
10. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklular
Dönemi’nin eğitim kurumudur?
a)İdadi b)Rüştiye c)Medrese
d) Darülfünun
e)Enderun
haçlılar
11.Aşağıdakilerden hangisi, Haçlılara karşı mücadele
eden Türk devlet ve beyliklerinden biri değildir?
a) Danişmentliler
b) Saltuklular
c) Anadolu Selçukluları
d) Mardin Artukluları
e) İhşitoğulları
malazgirt savaşı
12. Aşağıdakilerden hangisinin 1071’de yapılan
Malazgirt Savaşı’nın sonuçları arasında olduğu
savunulamaz?
a)Doğu-Batı arasındaki ticaret yolları değişmiştir.
b) Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.
c) Anadolu’da Türk beyliklerinin oluşumuna zemin
hazırlanmıştır.
d) İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı azalmıştır.
e) Haçlı seferlerinin başlamasında etkili olmuştur.
osmanlıda nüfus
13. Osmanlı Devleti’nde XV. ve XVI. yüzyıllarda
Anadolu’dan değişik usullerle en fazla nüfus
nakledilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
a)Balkanlar b) Azerbaycan c) İran
d)Kırım
e) Mısır
osmanlıda sanat dalı
14. Arap harflerinin güçlü bir estetikle yansıtıldığı İslami
sanat dalıdır. Örneklerine sadece kitaplarda değil;
kitabe, seramik kaplar, madenî eşyalar ve mimari öğeler
üzerinde de rastlanmaktadır. Ahmet Karahisari ve Hafız
Osman bu sanatın Türk tarihindeki önemli temsilcileridir.
Yukarıda hakkında çeşitli bilgiler verilen ve
Türk-İslam kültüründe değerli örnekleri bulunan
sanat dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tezhip b) Minyatür
d)Çini
c)Hat
d) Heykel
osmanlı kuruluş dönemi
15.Osmanlı Devleti’nin, Kuruluş Dönemi’nde
aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?
a) Rumeli fetihlerini genişletmeyi
b) Memlûkların Orta Doğu’daki egemenliğine son
vermeyi
c) Anadolu’da siyasi birliği sağlamayı
d) Bizans’la mücadeleyi sürdürmeyi
e) İslamiyet’i geniş alanlara yaymayı
cevaplar
1- e
2- c
3- c
4-c
5-a
6- b
7-e
8-d
9-b
10-c
11-e
12-a
13-a
14-c
15-bbeylikler
138. Anadolu'da kurulan ilk beyliklerden biri olan, 1080-1178 yılları arasında orta Anadolu' da
yaşamış, haçlılarla mücadele etmiş, Anadoluda ki ilk medreseyi ve kayseri ulu camiyi ortaya koyan
beylik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Artuklular
b) Saltuklular
c) Danişmentliler
d) Mengücekliler
e) Ahlatşahlar
139. Osmanlı beyliği Kösedağ savaşından sonra Türk beylikleri arasındaki mücadeleye karışmayarak
yönünü Bizansa çevirmiştir.
Osmanlı beyliği uyguladığı bu politikayla;
l. ahi
ll. gaziyanırum
lll. tekfur
unsurlarından hangilerinin desteğini almıştır?
a) yalnız l
b) yalnız ll
c) yalnız lll
d) l ve ll
e) l, ll, ve lll
Osmanlı kuruluş
140. Osmanlı devletinde, Orhan bey döneminde;
l. divanı hümayunun kurulması,
ll. ilk paranın basılması
lll. kapıkulu ocağının kurulması
gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?
a) yalnız l
b) yalnız ll
c) yalnız lll
d) l ve ll
e) l, ll, ve lll
141. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devleti döneminin eğitim kurumları arasında yer almaz?
a) idadi
b) halkevleri
c) medrese d) enderun e) rüştiye
142. ll. Mahmut döneminde devlet adamı yetiştirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi açılmıştır?
a) Mekteb-i enderun
b) Mekteb-i sultani
c) Mekteb-i mülkiye
d) Mekteb-i maarif-i adliye
e) Meclis-i valay- ı ahkam-ı adliye
143. Mecellenin hazırlanmasında komisyon başkanlığı yapan "Kısas- ı enbiya" adlı eseriyle
peygamberlerin hayatı, halifeler dönemi ve ll. Murata kadarki Osmanlı tarihini anlatan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Namık kemal
b) Ahmet mithat efendi
c) Mustafa reşit paşa
d) Osman hamdi bey
e) Ahmet cevdet paşa
144. l. Boğazlar
ll. Musul
lll. Yabancı okullar
yukarıdaki konulardan hangilerinin çözümü için milletler çemiyetine başvurulmuştur?
a) yalnız l
b) l ve ll
c) yalnız lll
d) yalnız ll
e) l, ll ve lll
145.1. Tarih biliminin kendine özgü bazı özellikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden değildir?
A) Olayların zamanını belirtmesi
B) Olaylar arasında ilişki kurması
C) Olayların yerini belirtmesi
D) Tekrarlanabilir olayları ele alması
E) Olayların analizini yapması
146.Tarihte yaşanan olayların mutlaka bir sebebi aynı zamanda sonucu vardır.
- Savaşlar
- Göçler
- Din
- Ticaret
- Tarım
Yukarıda, insanları ilgilendiren bazı gelişmeler verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlerde insanlar arasındaki kültürel etkileşime daha fazla
sebep olmuştur?
A) Savaşlar B) Göçler C) Din D) Ticaret E) Tarım
MEDENİYETLER
147."Tarih başlar'' cümlesinin bilimsel açıdan cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ilk İnsanla
B) Ateşin bulunmasıyla
C) Yazının icadıyla
D) Hicret ile
E) Hz. İsa'nın doğumu ile
148. Yukarıdaki bilgiye göre; İnsanların "Maden Devrine" geçmesinin yeni maden işlem-ciliği
yapmaya başlamalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Barutun bulunması
B) Ateşin bulunması
C) Yerleşik hayata geçmeleri
D) Para basma ihtiyacı
E) İlkçağ'a geçmeleri
5. Aşağıdakilerden hangisi Cilalıtaş Devrinin özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumsal hayata geçiş
B) Üreticiliğin başlaması
C) Hayvanların evcilleştirilmesi
D) Ağaçtan ve kerpiçten evler yapılması
E) Ateşin bulunması
149. Takvim "Güneş yılı" ve "Ay Yılı" esaslı olarak 2 çeşittir.
Aşağıdaki takvimlerden hangisi güneş yılı esasına göre düzenlenmemiştir?
A) Hicri Takvim
B) Miladi Takvim
C) Celali Takvim
D) Rumi Takvim
E) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
150. İnsanların ilk anlarından itibaren barınma ihtiyacı olmuştur. Çeşitli zamanlarda çeşitli mekanlarda
barınmışlardır.
Yukarıdaki bilgiye göre insanların mağra-larda yaşadıkları ve mağara duvarlarına resimler yaptıkları
dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tunç Devri
B) Cilalıtaş Devri
C) Yontmataş Devri
D) Bakır Devri
E) Demir Devri
151.İlkçağ'da Anadolu birçok uygarlığa beşiklik yapmıştır.
Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bunlardan biri değildir?
A) Hititler B) Asurlar C) Frigler D) Lidyalılar E) Urarturlar
152. İlkçağ'da Mezopotamya'da birçok uygarlık kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygarlıklardan biri değildir?
A) Sümerler B) Akadlar C) Babiller D) Mikenler E) Asurlular
153. ilk çağ Medeniyetlerinden bir çoğunda birden fazla medeniyet bulunurken Mısır'da yalnızca bir
tane uygarlık vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi açıklar?
A) Mısırların çok güçlü bir medeniyet olması
B) Etrafındaki uygarlıkların Mısır'a saldırmaya cesaret edememesi
C) Çevresindeki uygarlıkların iç savaşla meşgul olması
D) Mısır'ın etrafının çöller ve denizlerle çevrili olması
E) Kendine komşu olan uygarlıklarla iyi geçinmesi
154. - Kralları Hammurabi Sümerler'den etkilenerel kanun hazırlamıştır.
- Yaptıkları asma bahçeleri dünyanın 7 harika sından biridir.
- Mezopotamya'da kurulmuşlardır.
Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıdaki terden hangisidir?
A) İyonlar B) Frigler C) Çinliler D) Persler E) Babiller
155. - Tarihteki ilk alfabeyi yapmışlardır.
- Latin alfabesinin gelişimine katkıda bulu; muşlardır.
- Deniz koloniciliği ile uğraşmışlardır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Medeniyi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roma B) Hellen C) Fenikeliler D) Yunanlılar E) Medler
156. iran Medeniyeti 2 farklı uygarlıktan oluşmuştı
Persler aşağıdaki Medeniyetlerden hangi; ni yıkarak o medeniyetin topraklarında k rulmuştur?
A) Medler B) Urarturlar C) Girit
D) Hint E) İonlar
157. Bölgelerine gelen Ariler tarafından oluşturul "KAST" sisteminden dolayı halkı arasında sı
farklılıkları oluşmuştur. Bu yüzden tam bir n let olma özelliğini gösterememişlerdir.
Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıda lerden hangisidir?
A) Çin B) Hint C) Mısır
D) iran E) Ege
158. Hellen Medeniyeti, Makedonya Kralı Büyük İskender'in Asya seferi sonunda doğu ve batı
kültürünün kaynaşması sonucu oluşmuştur.
Aşağıdaki Medeniyetlerden hangisi Hellen Medeniyetinin oluşmasına katkıda bulunmamıştır?
A) Avrupa
B) Anadolu
C) Çin
D) Mezopotamya
E) Mısır
159. - İlk Çağ'ın en büyük köleci devletidir.
- 12 Levha kanunları meşhurdur.
- Bu kanunlar günümüzde Roma Hukuku'nun temelini oluşturur.
Yukarıda bilgilerde verilen uygarlı aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Hellen
B) Mezopotamya
C) Çin
D) Fenikeliler
E) Roma
160. Aşağıdaki Medeniyetlerden hangisi ticareti daha da kolaylaştırmak için tarihte ilk kez parayı icad
etmişlerdir?
A) Urarturlar
B) Uygurlar
C) Akadlar
D) Lidyalılar
E) İyonlar
161. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin Sparta Polis, Atina Polis gibi şehir devletleri vardır?
A) Asurlar B) Yunan C) Orta Asya D) Klistenes E) İbraniler
162. Tarihte tek tanrılı inanca sahip ilk devlettir. - Doğu Akdeniz Medeniyetleri İçindedir.
Yukarıda bahsedilen Medeniyet aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Mısır B) ibraniler C) Sümerler D) Hititler E) Elamlar
163. -Tarihte ilk yazılı antlaşmayı Mısır'la imzalamıştır.
- Tarihte ilk kez tarafsız tarih yazıcılığı örneğini vermiştir.
Yukarıda bahsedilen devlet aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Frigler B) Çin C) Persler
D) Hititler E) Akadlar
164.Türklerin ana yurdu Orta Asyadır. Ancak Türkler çeşitli sebeplerden dolayı ana yurtlarından göç
etmek zorunda kalmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden biri değildir?
A) Nüfus artışı
B) Kuraklık
C) Temel dinleri olan Gök Tanrı dininin emretmesi
D) Hayvan hastalıkları
E) Dış Baskılar
165.İslamiyet öncesinde Türkler bir çok devlet kurmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
A) Asya Hun Devleti
B) Avrupa Hun Devleti
C) I. Göktürk Devleti
D) Karahanlılar
E) Uygurlar
166. İslam Öncesi Türkler çeşitli sebeplerle ana yurtları olan Orta Asya'dan göç etmek zorunda
kalmışlardır.
Aşağıdaki yerlerden hangisi Türklerin göç ettiği yerler arasında bulunmaz?
A) Sibirya
B) Mezapotamya
C) Anadolu
D) Batı Avrupa
E) Doğu Avrupa
167. İslamiyet öncesi Türklerden bize kalan sanat eserleri genelde taşınabilir nitelikte olmuştur.
(Kemer tokası, heykelcikler, süs eşyaları gibi)
Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi şekilde açıklar?
A) Türklerin bu dönemde genelde göçebe hayat tarzı yaşamaları.
B) Bu tarz eserlerin yapımının daha kolay olması
C) Türklerin sanatlarından etkilendiği medeni yetlerin genelde bu tarzda eser vermeleri
D) Türklerin savaşçılık özellikleri
E) Ölümden sonraki hayata inanmaları
168. İslamiyet öncesi Türk tarihinin bazı ortak özel likleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerde değildir?
A) Atlı göçebe hayat yaşamları
B) Halk arasında belirgin sınıf farklılıklarını olması
C) Değişik coğrafi alanlarda devletler kurmalc rı
D) Devlet idarecilerine genelde "Han, Hakar Kağan" gibi unvanlar vermeleri
E) Çoğunlukla devleti "ikili teşkilat" kurarak yönetmeleri
169. İslamiyet öncesi Türk tarihinde kurulan i devlet olarak bilinir.
- Bilinen ilk hükümdarı Teomandır.
- Bu dönemde Çinlilere karşı yapılan seferle den dolayı Çinliler, Çin Seddi'ni yapmak zoru da
kalmışlardır.
Yukarıda bazı özellikleri belirtilen Türk De leti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutluk Devleti
B) Uygurlar
C) Avarlar
D) Asya Hun Devleti
E) Avrupa Hun Devleti
170. - Kurucusu "Balamir"dir.
- Avrupada kurulan ilk Türk Devletidir.
- En Güçlü zamanını Atilla zamanında yaşanmıştır.
Yukarıda bazı özellikleri belirtilen Türk Devleti hangisidir?
A) Batı Hun Devleti
B) II. Göktürk Devleti
C) Hazarlar
D) Macarlar
E) Bulgarlar
171. Kuzey Hunlarından bir kısmının Karadeniz'in kuzeyinden geçerek buradaki kavimleri göçe
zorlamaları sonucunda oluşmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu en iyi şekilde doldurur?
A) Kavimler göçü
B) Yüzyıl Savaşları
C) Haçlı seferleri
D) Anadolu'nun Türk yurdu olması
E) Ak Hunlar'ın kurulması
172.. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Gö-çü'nün sonuçları arasında gösterilemez?
A) Roma imparatorluğu 2'ye ayrılmıştır.
B) İlkçağ sona erdi, Ortaçağ başladı.
C) Roma Medeniyeti'nin temeli atıldı.
D) Avrupa- Hun Devleti kuruldu.
E) Feodalite (Derebeylik) rejimi kuruldu
173. - Bizans'ı (Doğu Roma'yı) vergiye bağladı.
- Roma seferine çıktı.
- Ölümünden sonra taht kavgaları ve dış baskıları sonucu devleti yıkıldı.
Yukarıda bahsedilen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bumin Kağan B) Atilla
C) Teoman D) Mete Han
E) Balamir
174. İslamiyet öncesi Türk Tarihini incelemek bir tarihçi için hiç de kolay değildir.
Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi biçimde açıklar?
A) Yeterli belge bırakmamalın
B) Belgeleri dayanaksız malzemelerden yapmaları
C) Göçebe hayat tarzını benimsemeleri
D) Çevresindeki devletlerden kız alıp evlenmeleri
E) İslam öncesi Türklerin geniş coğrafyaya yayılmaları
175.- Tarihte Türk adını kullanan ilk Türk devletidir.
- Avarları yenerek kurulmuştur.
- Orta Asya'da, Asya Hunlarından sonra siyasi birliği sağlayan 2. devlettir.
Yukarıda özellikleri verilen Türk Devleti hangisidir?
A) Kırgızlar
B) Sibirler
C) I. Göktürk Devleti
D) Uygurlar
E) Gazneliler
176. İslamiyet öncesi kurulmuş Türk Devletleri içinde sınırları en geniş olanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Avrupa Hun Devleti
B) Asya Hun Devleti
C) Türgişler
D) Karluklar
E) I. Göktürk Devleti
177. En güçlü devrini Bilge Kağan döneminde yaşamıştır.
II. Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve Veziri Ton-yukuk adına Orhan (Göktürk) Abideleri yaptırılmıştır.
III. Kurcusu Kutluk Kağan'dır.
IV. Hristiyanlığı kabul ederek Milli benliklerini kaybetmişlerdir.
V. Basmil, Karluk ve Uygur isyanıyla yıkılmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi II. Göktürk Devleti ile İlgili bilgilerden biri değildir?
A)V. B) IV. C)III.
D) II E) I.
178. I. islam öncesi kurulan Türk Devletleri arasında yerleşik hayata geçen ilk devlettir.
II. Maniheizm dinin seçen ilk Türk devletidir.
III. Afrika'da kurulan ilk Türk devletidir.
IV. Karluk, Basmil ve Uygurlar tarafından kuruldu.
V. Yaradılış Destanı bu devlete aittir.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Uygurlar Devletine ait değildir?
A) I. B) II. C) III.
D) IV. E) V.
179. islamiyet öncesi kurulan ilk Türk Devletlerinden olan Uygurlar, diğer Türk devletlerine göre en
gelişmiş medeniyete sahip olanıdır.
Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar'a ait özelliklerden değildir?
A) Türk Devletleri arasında matbaa ve kâğıdı kullanan ilk devlettir.
B) Oğuzlar tarafından yıkılmıştır.
C) Mimari esen veren ilk Türk devletidir.
D) Tarımla uğraşan ilk Türk devletidir.
E) ilk Türk-islam Devleti olan Karahanlılarla
din yüzünden savaştılar.
180. İslamiyet öncesi bir çok Türk devleti kurulmuştur. Aynı dönemde de diğer Türk boyları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu boyların arasında değildir?
A) Andallar B) Peçenekler C) Sibirler D) Kırgızlar E) Macarlar
181. İslamiyet öncesi Türkler, ana dinleri olan Göktanrı dininin haricinde bir dine girdiklerinde
(Hristilyanlık gibi) milli varlıklarını kaybetmişlerdir. Halbuki, Türkler islam'a girdiklerinde isemilli
varlıklarını devam ettirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgileri en iyi şekilde açıklar?
A) İslam'ın, Türklerin milli benlikleriyle çok fazla ortak özellik taşıması
B) İslamın, bu dine girenlere baskı yapması
C) Hristiyanların Türkleri küçük görmesi
D) Türklerin boylar halinde yaşaması
E) Türklerin yerleşik hayata geç başlamaları
182. Tudun: Vergi Memuru
II. Balbal: Ölen kişinin savaşta öldürdüğü kişi kadar mezarını başına dikilen heykel
III. Yuğ: Dini tören
IV. Buyruk: Emir
V. Aygucı: Başbakan
Yukarıdaki islam öncesi Türk kültüründe bulunan bazı terimler ve anlamları verilmiştir. Bunlardan
hangisi yanlış verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
183. İslam öncesi Türk kültürüne ait bir terim olan "Töre'nin manası aşağıdakilerden hangisin de
doğru olarak verilmiştir?
A) Ordunun bir bölümü
B) Hükümdarın kardeşi
C) Hükümet
D) Mezarlar
E) Yazısız hukuk kuralları
cevaplar:
138 C
139 D
140 A
141 B
142 D
143 E
144 B
145 D
146 A
147 C
148 B
149 E
150 A
151 C
152 B
153 D
154 D
155 E
156 C
157 A
158 B
159 C
160 E
161 D
162 B
163 B
164 D
165 C
166 D
167 C
168 A
169 B
170 D
171 A
172 A
173 C
174 B
175 E
176 C
177 E
178 B
179 C
180 B
181 A
182 A
183 D
184 E
Download