20. Yüzyıl Başlarında Dünya - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
2
KAVRAMA
ST
TE
12.
T
20. Yüzyıl Başlarında Dünya
1. XX. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya’sında krallığı
devirerek yerine yeni bir yönetim anlayışı getiren
grup aşağıdakilerden hangisidir?
4. Basmacı Hareketi’ne katılarak Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesine katılan mücadele sırasında
Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Menşevikler
B) Bolşevikler
C) Marksistler
D) Serfler
E) Burjuvalar
A) Cemal Paşa
B) Talat Paşa
C) Enver Paşa
D) Refet Paşa
E) Fevzi Paşa
2. Türkistan’ın istiklali için faaliyet gösteren Basmacı
Hareketi’nin Rusya’ya karşı başarı gösterememesinin nedenleri arasında;
I. Türkistanlı liderlerin arasında birlik ve beraberliğin
olmaması
II. Türkistanlı liderlerin dışardan yardım alamamaları
III. Türkistanlıların Ruslar kadar güçlü cephaneye sahip
olmamaları
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
3. Aşağıda verilen savaşlardan hangisinin sonucunda İtilaf kuvvetlerinden yardım alamaması üzerine
Çarlık Rusyası parçalanma sürecine girmiştir?
A) Kanal Taarruzu
B) Kafkas Cephesi
C) Çanakkale Savaşı D) Rus-Japon savaşı
E) Kurtuluş Savaşı
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5. XX. yüzyıl başlarında meydana gelen;
I. Bolşevik İhtilâli
II. Brest - Litowsk Antlaşması
III. Basmacı Hareketi
gibi gelişmelerden hangileri Sovyet Rusya ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
6. Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin yaşanmasında;
•Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı özgürlükçü düşüncelerin Rus aydınlarını etkilemesi
•Köylülerin ezilmesi ve şehirlere göç etmeye başlaması
•İşçilerin çalıştığı ağır şartlara, sendikaların tepki göstermesi etkili olmuştur.
Buna göre, Bolşevik İhtilali’yle ilgili;
I. Yeni bir sosyal ve siyasal düzen arayışının sonucu
olduğu,
II. Toplumsal ve ekonomik sorunları daha da artırdığı,
III. Sanayileşme sürecinden etkilendiği,
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
Î
C) Yalnız III
B) l ve II
C) l ve III
E) l, II ve III
TEST
TEST
23
2
Precautionary
Measures
- Preferences
20.
Yüzyıl Başlarında
Dünya
7. Aşağıdakilerden hangisi “Ortadoğu” olarak tanımlanan bölge ülkelerinden biri değildir?
A) Ürdün
D) Mısır
B) Kuveyt
E) Fas
10. I. Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu’da İngiltere birçok
bölgeyi kendi hakimiyeti altına almıştır.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi İngiltere’nin hakimiyeti altına aldığı yerlerden biri değildir?
C) Irak
A) Yemen
D) Lübnan
A) Balfour Deklarasyonu
B) Filistin’in serbest bölge ilan edilmesi
C) Kudüs’ün işgali
D) Sevr Antlaşması
E) Sykes- Picot Antlaşması
9. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik
çıkmasından sonra aşağıdaki bölgelerin hangisi,
sahip olduğu yer altı zenginlikleri sebebiyle önemli
bir konuma ulaşmıştır?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. İngilizlerin Filistin’de bir Yahudi Devleti’nin kurulmasını istediklerini gösteren ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
11. I. Dünya Savaşı sonunda Orta Doğu’da egemenlik
kurmak ve bölgenin yeraltı kaynaklarını sömürmek
amacıyla;
I. Japonya
II. Fransa
III. İngiltere
gibi devletlerden hangileri, politika yürütmüştür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
12. İngiltere tarafından Arabistan ve çevresi Şerif
Hüseyin ve oğullarına aşağıda verilen hangi gizli
antlaşma ile vaat edilmiştir?
A) Monroe Doktrini
B) Sykes- Pikot Antlaşması
C) Saint Jan dö Marien Antlaşması
D) Mc Mahon Antlaşması
E) Balfour Deklarasyonu
A) Balkanlar
B) Orta Doğu
C) Uzakdoğu
D) Kuzey Afrika E) Doğu Avrupa
KKAAZZAANN
T
TEESST
AAT
KAVRAM
IM
Adı
:.............................................
B) Irak C) Filistin
E) Ürdün
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download