Tıbbi Biyoloji - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

advertisement
ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ
TIP FAKÜLTESĠ
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
I.
Dersin Adı
Yıl ve Dönemi
Öğretim Üyesi
GENEL BĠLGĠLER
TIBBĠ BĠYOLOJĠ
Yerel Kredi: 4.5
th
1 sömestr (Güz)
Dr. Hamiyet Altuntaş, Dr. Nurhan Cücer,
Dr. Halit Canatan, Dr. Zuhal Hamurcu
AKTS Kredi: 5
Ön KoĢul:
Öğretim Dili: Türkçe
Fakülte ĠletiĢim Bilgileri :
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 38039 Kayseri -Türkiye
Tel. +90 352 437 49 01/ 23327 Fax: +90 437 52 85 e-mail: [email protected]
Web: ……………
Ders Saatleri:
II. DERS BĠLGĠLERĠ
DERS TĠPĠ VE DÜZEYĠ :
1. Zorunlu : ●
1.Çekirdek : ●
1.Temel:
●
2. Seçmeli:
2. İlişkili :
2. Orta:
3. Minör
3. İleri:
4. Uzmanlık:
ÖĞRENME HEDEFLERĠ:
“Tıbbi biyoloji” dersinin sonunda, dönem I öğrencileri; Canlılar dünyasına genel bakış ile insanın diğer canlılarla
ilişkisini özümseyebilecek; Hücre yapı ve organellerini kavrayabilecek; DNA, RNA ve protein
makromoleküllerinin yapısı, sentezi ve yıkımlarını açıklayabilecek; Mutasyon, kanser oluşumu, apopitoz ve
hücre yaşlanması gibi tüm ökaryotlarda ortak olan temel kavramları açıklayabilecek; Gen ekspresyonu, gen
ifadelerinin düzenlenmesini, DNA yeniden düzenlenimi ve DNA metilasyonunu sayabilecek; Plazma zar ve
hücreler arası haberleşmeyi kavrayabilecek; Hücre döngüsü, mitoz bölünme ve mayoz bölünmeyi
açıklayabilecek; Mendelyen ve mendelyen olmayan kalıtımı yorumlayabilecek; Işık mikroskobunu
kullanabilecek; Canlı-cansız hücre çeşitlerini, çeşitli osmotik ortamlarda hücre davranışını, kan dokusunu, mitoz
bölünmeyi mikroskopta tanıyabilecek; Kan gruplarının ne olduğunu açıklayabilecek ve kan grubu tayini
yapabileceklerdir.
ÖĞRETME VE ÖĞRENME YÖNTEMLERĠ ÖZETĠ:
Ders ile ilgili teorik bilgiler slayt, tepegöz ve datashow destekli sunumlar şeklinde sorumlu öğretim üyesi
tarafından Dönem I dersanenesinde verilecek ve pratikler ise teorik konularla ilgili olarak Tıbbi Biyoloji
laboratuvarında yapılacaktır.
ÖĞRENCĠNĠN Ġġ YÜKÜ
Saat
Teorik Dersler
Seminerler
Laboratuar
Klinik Çalışmalar
Saha Çalışması
Diğer
Özel Çalışma
TOPLAM
53
14
67
a) DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ ÖZETĠ:
Ara sınav, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı, yazılı olarak.
b) DEĞERLENDĠRME DÜZENLEMELERĠ:
Öğrencilerin başarılı olması için, 100 üzerinden 60 almak zorundadır.
Başarı notu, ara sınavın %50’si ve yılsonu yada bütünleme sınavının %50’si alınarak hesaplanır.
POLĠTĠKALAR:
Devam: Öğrenciler bütün derslere ve laboratuarlara katılmakla, rapor ve ödevlerini zamanında teslim etmekle yükümlüdür.
Daha fazla katılımla, daha fazla öğreneceksiniz - ve sadece sizin öğrenebileceğiniz konular - bunu sizin için ben öğrenemem.
Bu yüzden derslere katılın! Ofis saatlerini değerlendirin! Soru sormak için e-maili kullanın! Derse gelmeden önce, sizden
belirlenen okumaları yapmanız beklenmektedir. Okumalar sayfanın sonunda listelenir. Bunları ciddi olarak okumalısınız,
dilediğiniz kadar soru sorarak - Bu ne demek (Ben bunu anlıyor muyum )? Tıbbi Biyoloji’yi çalışmak neden önemlidir? Ne
zaman ve nasıl bu bilgileri kullanırım? Bu bilgiler, bu derste ve diğer derslerde öğrendiğimiz diğer bilgilerle nasıl
ilişkilendirilir? Belirlenmiş okumaları yaparken kendinize aşağıdaki soruları sorun: Daha önce bilmediğim neler öğrendim?
Daha iyi kavradığım ama zaten bildiklerim neler? Hangi konuda hala kafam karışık?
Gecikme: Geç kalma ve geç sunumlar kabul edilmeyecektir. Öğrenciler istisnalar için talepte bulunmamalıdır.
Akademik Dürüstlük: Bütün öğrencilerden, eğitimle ilgili dürüstlük konusunda Üniversite kurallarına uymaları beklenir.
Eğitimle ilgili herhangi bir sahtekârlık tolere edilmeyecektir. Eğitimle ilgili sahtekârlık, kopya çekmek, eser hırsızlığı,
akademik kayıtlarda oynama yapmayı içine alır (ancak bunlar sınırlı değildir), ve herhangi bir hareket öğrenciye haksız
avantaj sağlayacaktır.
DERS ĠÇERĠKLERĠ (MÜFREDAT )
TARĠH
KONU
SAAT
YÖNTEM
21 Eylül
Tıbbi Biyolojiye giriş
1
Teorik
21 Eylül
Hücre (prokaryot, ökaryot, ve genel özellikleri)
1
Teorik
23 Eylül
Hücre zarı ve özellikleri
2
Teorik
28 Eylül
Sitoiskelet ve hücrelerarası bağlantılar
2
Teorik
30 Eylül, 5 Ekim
Sitoplazmik organeller
4
Teorik
7 Ekim
Hücre çekirdeği
2
Teorik
12 ve 14 Ekim
DNA yapısı ve özellikleri
4
Teorik
19 ve 21 Ekim
RNA yapısı ve özellikleri
4
Teorik
26 Ekim
Genom yapısı
2
Teorik
28 Ekim
Protein sentezi
2
Teorik
4 ve 9 Kasım
Gen aktivitelerinin kontrolü
4
Teorik
11 ve 23 Kasım
Mitoz ve amitoz hücre bölünmesi
3
Teorik
23 Kasm
Mayoz hücre bölünmesi (oogenez ve spermatogenez)
1
Teorik
25 Kasım
Mozaiklik ve şimerizm
2
Teorik
30 Kasım
Mendeliyen kalıtım
2
Teorik
2 Aralık
Mendeliyen olmayan kalıtım
2
Teorik
9 Aralık
ARA SINAV
14 Aralık
Apopitoz
2
Teorik
16 ve 21 Aralık
Mutajenik etmenler ve mutasyon çeşitleri
4
Teorik
23 Aralık
Hücre yaşlanması
2
Teorik
28 Aralık
Hücrelerarası haberleşme
2
Teorik
30 Aralık
DNA metilasyonu
1
Teorik
30 Aralık
Hücrelerin evrimi
1
Teorik
6 Ocak
Kanser moleküler biyolojisi
2
Teorik
11 Ocak
Organel genomları
1
Teorik
7 ve 8 Ekim
Laboratuvar tanıtımı ve kuralları
2
Pratik
21 ve 22 Ekim
Işık Mikroskobu kullanımı ve mikroskopta ölçme
2
Pratik
4 ve 5 Kasım
Canlı-Cansız Hücre Çeşitleri
2
Pratik
11 ve 12 Kasım
Çeşitli osmotik ortamlarda hücre davranışı
2
Pratik
2 ve 3 Aralık
Kan dokusunun incelenmesi
2
Pratik
23 ve 24 Aralık
Kan grupları
2
Pratik
6 ve 7 Ocak
Mitoz bölünme
2
Pratik
20 Ocak
YIL SONU SINAVI
11 Şubat
BÜTÜNLEME SINAVI
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR:
H. Demirtaş, (1996) Tibbi Biyoloji ve Genetik Ders Notları, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri.
J. Darnell, H. Lodish, D. Baltimore, (1990) Molecular Cell Biology, 2nd Ed., Scientific American Books, New York.
B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, (2002) Molecular Biology of The Cell, 4th Ed., Garland
Science (Taylor & Francis Group), New York.
B. Lewin, (1997) Genes VI, Oxford University Press, Oxford.
G. M. Cooper, (1996) The Cell A Molecular Apprroach, ASM Press, ISBN 0-87893-119-8, Washington.
W.H. Elliot & D. C. Eliot, (1997) Biochemistry and Molecular Biology, Oxford University Press, Oxford.
T. D. Gelehrter, F. S. Collins, D. Ginsburg, (1997) Principles of Medical Genetics, 2nd Ed., Williams & Wilkins,
Baltimore.
J. M. Connor, M. A. Ferguson-Smith, (1993) Essential Medical Genetics, 4th Ed., Blackwell Scientific Publications,
Oxford.
L. Stryer, (1988) Biochemistry, 3rd Ed., W. H. Freeman, New York.
G. M. Cooper and R.E. Hausman, (2009) The Cell: A Molecular Approach (5th Ed), ASM Press and Sinauer Associates.
Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, (2007) Molecular Biology of the
Cell (5th Ed), Garland Science, Taylor and Francis Group.
Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Paul
Matsudaira, (2007) Molecular Cell Biology (6th Ed), W. H. Freeman.
Prof Dr.Halil Kasap (Editör), Prof Dr. Mülkiye Kasap, Prof. Dr. Osman Demirhan, Prof. Dr. Davut Alptekin, Doç. Dr. Ümit
Lüleyap, Doç. Dr. Ayfer Pazarbaşı, Öğr. Gör. Dr. A. İrfan Güzel. (2010) Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Nobel Kitabevi, ISBN
978-605-397-059-0, Adana.
Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Çeviri Editörleri: Nur Buyru,
Nejat Dalay, Meral Özgüç, Mehmet Öztürk, Meral Sakızlı, (2008) Hücrenin Moleküler Biyolojisi, 4. Baskı Çevirisi;
TÜBA, ISBN 978-9944-252-22-5, Ankara.
Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman. Çeviri Editörleri: Meral Sakızlı & Neşe Atabey, (2006) Hücre, Moleküler
YaklaĢım. 3. Baskının Çevirisi; İzmir Tıp Kitabevi, ISBN 9944-5148-0-2, İzmir.
Hasan Veysi Güneş, (2006) Moleküler Hücre Biyolojisi, Kaan Kitabevi.
Fulya Teksen, (2006) Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Ankara Univ. Yayınları.
C. Öner, (2007) Genetik Kavramlar, (S.W. Klug, M.R. Cummings, Fundamentals of Genetics Altıncı Baskıdan Çeviri), 2.
Baskı, Palme yayıncılık, ISBN 975-8624-21-0.
Download