Slayt 1

advertisement
İslamiyet Öncesi Arabistan Yarımadasının Durumu
Siyasi Yapı:
Siyasi birlik yok.
Her şehir kendisini yönetir.
Dinsel Yapı:
Dinsel birlik yok.
Yaygın inanç putperestliktir.
Musevilik ve Hristiyanlığı görmek mümkündür.
Kabe kutsal bir yerdir.
Toplumsal Yapı:
Eşitlik yok.
Kölecilik ve köle ticareti yaygın.
Arap toplumunda erkek egemen.
Ekonomik Yapı:
Temel geçim kaynağı kervan ticaretidir.
Mekke ticaret merkezidir.
Haram ayları boyunca panayırlar kurulur,
büyük bir ekonomik kazanç elde edilirdi.
Ayrıca;edebiyat,şiir ve güzel konuşma sanatı
gelişmiştir.
Hz. Muhammed Dönemi(610-632)
Hz. Muhammed 571 yılında doğdu.610 yılında Peygamber oldu.
O’na ilk inananlar;Hz. Hatice,Hz. Ebubekir,Hz.Ali ve Zeyd’dir.
İslamiyet önce gizlice yayıldı,Müslümanların sayısı artınca
Mekkeliler yoğun tepki gösterdiler.
Mekke’lilerin İslamiyete karşı çıkma nedenleri:
-Sosyal eşitlik ilkesi
-Köle ticaretinin yasak olması
-Siyasal otorite kaybının olacağı düşüncesi
-Kabe’den elde ettikleri geliri kaybetme düşüncesi…
Sonuç olarak Araplar;siyasal,sosyal ve ekonomik açıdan
İslamiyeti çıkarlarına uygun bulmuyorlardı.
Hz. Muhammed Dönemi Olayları:
-Akabe Biatları: Medine’liler bu görüşmelerde İslamiyeti kabule
söz verip,Hz. Muhammed’i kendi şehirlerine davet
etmişlerdir.Sonunda hicret olmuştur
-Hicret(622): Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç
etmesidir. Sonucunda;İslam devletinin temelleri atılmıştır,Hicri
takvime başlangıç olmuştur.
Hz. Muhammed Dönemi Savaşları
Bedir Savaşı(624):
Nedenleri:Putperestlerin baskısının artması
Mekke’nin kervan ticaretine darbe vurmak
Sonuçları:Müslüman’ların ilk askeri başarısıdır.
Mekke kervan ticaretine darbe vurulmuş, büyük ganimet
elde edilmiştir.İslam savaş hukuku uygulanmıştır.(1/5)
Uhut Savaşı(625):
Nedeni:Mekke’lilerin Bedir Savaşının öcünü almak
istemeleri
Sonucu:Müslümanların ilk yenilgisi.
Disiplinsiz davranışlar nedeniyle başarısız
olmuşlardır.
Hendek Savaşı(627):
Nedeni:Yahudilerin Mekkelileri kışkırtması
Sonuçları:Müslümanların son savunma savaşıdır.
İslamiyete katılımlar arttı.
Hudeybiye Antlaşması(628):
Hz. Muhammed ile Mekkeliler arasında yapılmıştır.
Buna göre;
-Taraflar on yıl savaşmayacak
-İki taraf istedikleri kabileler ile antlaşma yapabilecek
-Müslümanlar ertesi yıl Mekke’yi ve Kabe’yi üç gün
süreyle ziyaret edebilecekler.
Sonuç olarak;Mekkeliler Müslümanları resmen tanıdı
ve Mekke’nin fethi kolaylaştı.
Hayber Kalesinin Fethi(629):
Nedenleri:Yahudilerin Müslümanlara verdiği zararları engellemek
Ekonomik güç kazanmak
Sonuçları:Şam Ticaret yolu ele geçirildi.
İlk kez cizye vergisi uygulandı.
Mute Seferi(629):
Bizans desteğini alan Gassani’lerle yapılan savaşa
Hz.Muhammed katılmadı.
Mekke’nin Fethi(630):
Nedeni:Mekke’lilerin Hudeybiye Barışını bozmaları
Sonuçları:İslamiyetin önündeki büyük engel kalktı.
Kabe putlardan temizlendi.
Arap Yarımadasında siyasi ve dinsel birlik
sağlanmış oldu.
Huneyn ve Taif Seferi(630):
Nedeni:Putperestlerin Ayaklanması
Sonucu:Putperestlerin oluşturduğu tehlike yok edildi.
Taif’liler kendiliğinden Müslüman oldu.
Tebük Seferi(631):
Hz. Muhammed’in son seferidir.
Veda Haccı ve Veda Hutbesi(632):
Hz.Muhammed Hac amacıyla son kez Mekke’ye geldi.
Kabe önündeki Müslümanlara konuşma yaptı , bu
konuşmaya Veda Hutbesi denir.Böylece Kuran-ı
Kerim tamamlandı.Hz. Muhammed 632’de vefat etti.
Dört Halife Dönemi(632-634)
Hz. Muhammed’in ölümü ile birlikte Halifeler Devri
başladı.Halifeler seçimle iş başına geldikleri için
bu dönem İslam’ın CUMHURİYET DÖNEMİDİR.
1-Hz.Ebubekir Dönemi:(632-634)
_Yalancı Peygamberler ortadan kaldırıldı.
_Putperestlerle mücadele edildi.
_Dinden dönmeler engellendi.
Ridde olayları sona erdirildi,Arap Yarımadası’nda
dinsel ve siyasal birlik yeniden sağlandı.
_Ayetler toplanarak Kuran-ı Kerim kitap haline
getirildi.
_İslamiyet ilk kez Arap Yarımadası dışında yayılmaya
başladı.
_Bizans ve Sasani’lerle savaşıldı.(634Yermük Savaşı)
2-Hz.Ömer Dönemi:(634-644)
Siyasi olaylar;
_Ecnadeyn Savaşı(636)Suriye,Filistin fethi gerçekleşti,
Kudüs alındı.
_Kadisiye –Nihavent-Celula Savaşları(637-642)Sasani
Devleti yenilgiye uğratıldı.İran,Irak alındı.
_Mısır fethedildi.K.Afrika’nın fethine başlandı.(642)
Kurumlaşma Faaliyetleri;
_Ülke eyalaletlere ayrıldı.
_Ordu Divanı adıyla ilk divan örgütü kuruldu.
_İlk kadılık makamı oluşturuldu.
_Devamlı ordugahlar oluşturuldu.
_İkta sistemi kuruldu.
_Hicri takvim uygulanmaya başladı.
(Siyasal ve ekonomik örgütlenme oluşturulmuştur.)
3-Hz.Osman Dönemi:(644-656)
_Trablusgarp ve Tunus alındı.
_İlk deniz savaşı Bizans’la yapıldı.Kıbrıs alındı.(649)
(İlk donanma kurulmuş oldu.)
_Horasan ve Harzem alındı.(Türklerle ilk çatışmalar
başladı.Hazarlar)
_Kuran-ı Kerim çoğaltıldı,eyaletlere gönderildi.
Hz.Osman kendi ailesinden olanları kayırdığından
İslam Dünyasındaki ilk ayrılıklar ortaya çıkmış ve
bu nedenle çıkan ayaklanmada öldürüldü.
4-Hz.Ali Dönemi:(656-661)
_Hz. Osman’ın öldürülmesi ve Halifelik mücadeleleri
nedeniyle karışıklıkların yaşandığı dönemdir.Bu
nedenle dışarıya fetih hareketi düzenlenmemiştir.
Deve Olayı: (656)Hz. Ayşe ile Hz. Ali arasında
yapılmıştır. Hz. Ayşe yandaşları yenilgiye uğramıştır.
Sıffin Savaşı (657): Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında yapılmıştır.
Savaşta galip belli olmadığı için hakemlere başvurulmuştur.
Hakem Olayı: Müslümanlar arasındaki ilk siyasal ayrılıklar
ortaya çıkmıştır.
Şiiler (Hz. Ali yandaşları)
Emeviler (Muaviye yandaşları)
Hariciler (iki grubu reddedenler)
Hz. Ali Hariciler tarafından öldürüldü (661) 4 halife devri
sona erdi.
Emeviler(661-750)
1- Muaviye Dönemi:
_Merkez Küfe’den Şam’a taşındı.
_İstanbul ilk defa Müslümanlar tarafından kuşatıldı.
_İlk defa Araplar posta teşkilatı kurdu.
_Halifelik saltanat haline geldi.
2-Yezit Dönemi:
_Hz. Hüseyin Yezid’in halifeliğini tanımadı.Kerbela
Olayı patlak verdi.(681)İslam dünyası Şii ve Sünni
olarak dinsel açıdan ikiye ayrıldı.
_K.Afrika’nın fethi tamamlandı.
_Halifelik gösterişli bir yaşam biçimine dönüştürüldü.
3-Abdülmelik Dönemi:
_Arapça resmi dil ilan edildi.
_İlk İslam Arap parası bastırıldı.
_Arap Milliyetçiliği politikası başlatıldı.
4-Velid Dönemi:
_711 yılında Vizigot’ larla Kadiks Savaşı yapılarak
İspanya alındı,İslamiyetin Avrupa’da yayılmasına
ortam hazırlandı.
_732’de Puvatya Savaşıyla ,Franklar üstünlük elde
ederek Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişini
durdurdu.
Emevilerin Yıkılış Nedenleri:
1-Doğal sınırlara ulaşmaları
2-Ekonominin bozulması
3-Arap Milliyetçiliği Politikası.
4-Şii-Sünni çatışmaları
5-Halifeliği saltanata dönüştürmeleri…
Abbasiler(750-1258)
Genel Özellikleri:
1-Arap Milliyetçiliği yerine ümmetçilik politikası,
2-Fetih politikası yerine kültür politikası benimsendi.
1-Ebul Abbas Dönemi:
_Emevi soyundan olanları ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.
_İçteki isyanları bastırarak,siyasi birliği sağladı.
_751’de ipek yolu egemenliği için Abbasilerle Çin
Talas savaşını yaptı.Abbasiler Türklerden destek alarak bu savaşı
kazandı.
2-Ebu Cafer Mansur Dönemi:
_Eski Yunan ve Helenistik yapıtlar Arapçaya çevrilerek bilimsel
gelişmelerin temeli atıldı.
_Vezirlik makamı oluşturuldu.
3-Harun Reşit ve Oğulları Dönemi:
_En parlak dönemdir.
_İstanbul’a kadar seferler düzenlendi.Bizans vergiye bağlandı.
_Bizans sınırındaki şehirlerden Avasım adı verilen bir eyalet
oluşturuldu. (Malatya Tarsus Arası)
Buralarda kurulan Türk ordularıyla Anadolu’ya seferler düzenlendi.
_Türk askerleri için Semerra şehri kuruldu.Arap kadınlarla evlilikleri
yasaklandı.
_İslam rönesansı yaşandı.
Abbasilerin Yıkılış nedenleri:
1-Merkezi otoritenin zayıflaması,Tavaif-i Mülük
adı verilen yeni devletlerin kurulması.
2-Emirül Ümera denilen ordu komutanlarının
halifenin yetkilerini kısıtlamaları. 1258’de
Moğollar tarafından yıkıldı.
İspanya’da Kurulan Müslüman Devletler:
Endülüs Emevi Devleti(756-1031)
_Kurtuba şehrinde kurulmuştur.
_Kültür ve sanat alanında oldukça ileriye
gitmişlerdir
Beni Ahmer Devleti(1232-1492)
_Gırnata şehrinde kurulmuştur.
_Mimaride ilerlemişlerdir.(Elhamra Sarayı)
Kültür Ve Medeniyet
Devlet Yönetimi:
Hz. Muhammed hicret ile devletin temellerini attı.
Devletin temelleri dini kurallara dayanmıştır.
Hz. Muhammed=Peygamber=Başkomutan=Başyargıç
Halife=Din başkanı=Devlet başkanı’dır.
Vezirlik makamı oluşturulmuştur.
Ordu:
Hz.Muhammed dönemi=Gönüllüler
Hz.Ömer=Düzenli ordular
Emeviler=Devamlı ordular
Abbasiler=Türk ordularından oluşmuştur.
Adalet(Hukuk):
Hz. Muhammed hukuki sorunları kendisi çözmüştür.
İlk kadılık teşkilatını Hz. Ömer kurmuştur.
Kadılar Kuran,hadis,fıkıh bilmek zorundadır.
Sosyal ve Ekonomik Hayat:
İslam dininde herkes eşittir.
Temel geçim kaynağı;ticarettir.
Gelir Kaynakları
-Ganimetler (1/5)-Öşür,haraç,cizye vergileri
-Gümrük vergileri-Bağlı devletlerden alınan vergiler
Eğitim-Öğretim:
İlk eğitim çalışmaları Hz. Muhammed zamanında
başlamıştır.
Emeviler döneminde okullar açılmıştır.
Abbasiler döneminde eğitim kurumları yaygınlaştı.
Beytül Hikme adlı bir akademi açıldı.
İslami Bilimler;Tefsir,Hadis,Fıkıh;Kelam…
Sanat:
İslam dininde resim ve heykel yasaklandığı için
Bunların yerine; hat,kakmacılık,oymacılık ve
minyatür sanatı gelişmiştir.
Download