1 SİYER VE İSLAM TARİHİ ATÖLYESİ PROGRAMI Dersler o hafta

advertisement
SİYER VE İSLAM TARİHİ ATÖLYESİ PROGRAMI
Dersler o hafta işlenecek konuların anlatılması şeklinde değil, olay, olgu ve değerler üzerinde
yapılacak tartışmalarla yürütülecektir. Bu sebeple seminere katılacakların hazırlıklı gelmesi
beklenmektedir. Bu bağlamda ilgili konuların anlatıldığı farklı kaynaklara ve bilimsel çalışmalara
müracaat edilebilir.
Hz. Peygamber (a.s.) Dönemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HAFTA: Siyer İlmi, Kur’an Siyer İlişkisi,
HAFTA: İslam Öncesi Araplar ve Cahiliye Dönemi
HAFTA: Hz. Peygamber’in İslam Öncesi Hayatı,
HAFTA: Risaletin Mekke Dönemi
HAFTA: Risaletin Medine Dönemi
HAFTA: Siyere Farklı Yaklaşımlar Üzerine Bir Değerlendirme
Dört Halife – Emeviler ve Abbasiler Dönemleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HAFTA: Hilafet Tartışmaları, Hz. Ebubekir’in Hilafeti, Yalancı Peygamberler
HAFTA: Hz. Ömer’in Hilafeti ve Fetihler
HAFTA: Hz. Osman’ın Hilafeti Fetihler ve Karışıklıklar
HAFTA: Hz. Ali’nin Hilafeti ve İç Savaşlar
HAFTA: Emeviler
HAFTA: Abbasiler
1
HAFTALIK OKUMA LİSTESİ
Hz. Peygamber (a.s.) Dönemi
1. HAFTA:
Şaban Öz, Siyere Giriş, Ankara Okulu Yayınları.
Mehmet ÖZDEMİR, “ Siyer Yazıcılığı Üzerine”, Milel ve Nihal Dergisi, c. IV, S. 3 EylülAralık 2007, s. 129-162.
İSTEM Dergisi 16. Sayısı (Kur’an Sayısı)
Nihal Şahin UTKU, “Prototip Modern Türkçe Siyerler ve Peygamber Algısı”, Siyer Edebiyat
İlişkisi, İstanbul, 2010, 65-81.
Hasan ONAT, “Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
Sempozyumu Bildirileri, s. 27-32.
Sönmez KUTLU, “Hz. Peygamber’i Anlamada Tarihsel Muhammed İle Menkabevi
Muhammed’i Birbirinden Ayırmanın Önemi”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
Sempozyumu Bildirileri, s. 33-45.
2. HAFTA:
Şemseddin Günaltay, İslam Öncesi Araplar ve Dinleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1997
ve 2013.
Adem Apak, Anahatlarıyla İslam Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü, Ensar Yayınları.
Neşet Çağatay, İslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı.
Philip Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (sf. 131-159)
Sabri Hizmetli, İslam Tarihi (Sf. 23-65)
İbrahim Sarıçam, Emevi-Haşimi İlişkileri (SF.33-104)
İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed (I. Cilt).
3. HAFTA:
Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi I. Cilt.
Bünyamin Erul, “Hz. Peygamberin Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım” (Makale)
Mehmet ÖZDEMİR, “Peygamberlik Öncesinde Bir İnsan Olarak Muhammed b. Abdillah”
Cahiliye Toplumundan Günümüze Hz. Muhammed (Sempozyum tebliğ ve müzakereleri), 13-15 Nisan
2007 / Konya, 2007, s. 107-136.
2
4. HAFTA:
Montgomery Watt, Hz. Muhammed Mekke’de.
Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi I. Cilt.
İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed (II. Cilt).
5. HAFTA:
İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed (III. Cilt).
6. HAFTA:
Mustafa İslamoğlu, Üç Muhammed.
Mehmet Azimli, Siyeri Farklı Okumak.
Şaban Öz, Farklı Siyeri Okumak.
3
Dört Halife – Emeviler ve Abbasiler Dönemleri
1. HAFTA:
Mehmed Said Hatipoğlu, Hilafetin Kureyşliliği.
İbrahim SARIÇAM, Hz. Ebubekir.
Mehmet Azimli, Hz. Ebubekir.
2. HAFTA:
İbrahim SARIÇAM, Hz. Ömer.
Mehmet Azimli, Hz. Ömer.
3. HAFTA:
Mehmet Azimli, Hz. Osman.
4. HAFTA:
Mehmet AZİMLİ, Hz. Ali.
5. HAFTA:
İrfan Aycan, Emeviler.
6. HAFTA:
Nahide BOZKURT, Abbasiler.
4
Download