DERS BİLGİLERİ

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Ulusal Kredisi
AKTS
İSLAM TARİHİ
DKB106
2
3+0
3
3
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Yüz Yüze / Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Genel Dünya Tarihi içinde Hz. Muhammed´i ve İslam devletlerini, tarih
kavrayışı kazanacak şekilde öğrenmek
Tarihi Bir Şahsiyet Olarak Hz. Muhammed´in Hayatı, Şahsiyeti ve
Faaliyetleri, Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevi
Devleti, Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Tarih İçinde Kurulan Müslüman
Türk Devletleri
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1,2
1,2
1,2
1
1,2
1
1,2
1
1,2
1
6) Abbasi tarihinin dönemlerini ve özelliklerini ifade eder.
1,2
1
7) Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler döneminde bilim,
kültür ve medeniyet alanında meydana gelen gelişmeleri
genel anlamda açıklar.
1,2
1
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İslam öncesi Arap tarihini ve kültürünü kendi
cümleleriyle ifade eder.
2) Hz. Muhammed´in hayatını, şahsiyetini ve insanlık
tarihine katkılarını anlatır.
3) Medine döneminin önemli siyasi hadiselerini hatırlar.
4) İlk dört halifenin tayin usullerini açıklar ve bu dönemde
gerçekleşen fetih hareketlerini özetler.
5) Emevi devletinin dayandığı temel ilkeleri sorgular ve bu
dönemde gerçekleşen fetih hareketlerini özetler.
8) Endülüs Emevi Devletinin siyasi ve kültürel tarihini
özetler.
9) Türklerin Müslüman oluş sürecini ve İlk Müslüman Türk
Devletlerinin kuruluş ve gelişim süreçlerini anlatır.
10) Selçuklu Devletinin siyasi tarihinin önemli safhalarını
ve özelliklerini anlatır.
1,2
1
1,2
1
1,2
1
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders İçeriği
Haftalar Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İslam Öncesi İnsanlık Tarihine Genel Bir Bakış, İslam Öncesi
Hicaz Bölgesi, Arap Yarımadası ve Komşu Devletler
Hz. Muhammed´in Nesebi, Doğumu ve Çocukluğu, Gençliği ve
Peygamberliği
Karşılaşılan Problem ve Yaşanan Mücadeleler,
Habeşistan´a Hicret, Sosyal Boykot Dönemi ve Akabe
Biatları, Medine´ye Hicret; Toplumsal Yapılanma
Müşriklerle İlişkiler: Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye,
Umretül-Kaza
Yahudilerle İlişkiler: Kaynuka, Nadir, Kureyza, Hayber
Mekkenin Fethi, Huneyn, Taif, Müellefe-i Kulûb; Bizansla
Mücadelenin Başlaması: Mute, Tebük
Veda Haccı, Hz. Peygamberin Rahatsızlanması, Vefatı ve
Kişiliği
Vize Sınavı
Dört Halife Dönemi: Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Tarihe Genel
Bir Bakış
Emevi Devleti´nin Kuruluşu ve Dönemin Genel Özellikleri;
Abbasi İktidarının Ortaya Çıkışı, Abbasi Devletinin Siyasi
Tarihi
Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler Döneminde Bilim, Kültür
ve Medeniyet Alanında Yaşanan Gelişmeler
Endülüs Emevi Devletinin Siyasi ve Kültürel Tarihine Genel
Ön Hazırlık
Bir Bakış
13
14
İlk Müslüman Türk Devletleri: Tolunoğulları, Ihşidîler,
Sacoğulları
Asya ve Doğu Avrupada Kurulan Müslüman Türk Devletleri
15
Büyük Selçuklu, Irak, Kirman, Suriye ve Anadolu Selçuklu
Devletlerinin Siyasi Tarihi
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Notu
Sunum+Ders kitabı
Diğer
Kaynaklar
[3] Hamidullah, Muhammed (2004): İslam Peygamberi, İstanbul: Beyan Yayınları.
[4] Lings, Martin (2004): Hz. Muhammed´in Hayatı, İstanbul: İnsan Yayınları
[5] Siret Ansiklopedisi (1996): İstanbul, İnkılab Yayınları.
[6] Hizmetli, Sabri (2001): İslam Tarihi: İlk Dönem, Ankara.
[7] Apak, Adem (2007), İslam Tarihi I-IV, İstanbul: Ensar Neşriyat.
[8] Hitti, Philip (1982): İslam Tarihi, İstanbul: İSAV Yayınları.
[9] Algül, Hüseyin (1997), İslam Tarihi, İstanbul: Gonca Yayınları.
[10] Hizmetli, Sabri (1999), İslam Tarihi, Ankara: Ankara Ün.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
1
60
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim
problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında
tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve
tasarlar.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri
çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve
psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama
araçlarını kullanır.
Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım
çalışması yapar.
Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve
yaratıcı davranış sergiler.
X
X
X
X
X
X
X
8
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
X
9
Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
X
Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara
karşı duyarlı davranış gösterir.
Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili
12
durumlarda kullanır.
11
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
SAYISI
14
Süresi
(Saat)
2
Toplam
İş Yükü
(Saat)
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
1
14
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
10
10
Kısa Sınav
1
10
10
22
22
22
Ödev
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
Toplam İş Yükü
84
Toplam İş Yükü / 30 (s)
2.8
Dersin AKTS Kredisi
3
Download