1) İslamiyet`in ilk yıllarında Arapların özgün bir

advertisement
BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE
1981-2004 ÖSS’de Çıkmış İslam Tarihi Soruları
1) İslamiyet’in ilk yıllarında Arapların özgün bir
mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin
bir Arap sanatı ve üslubu doğmuştur.
Bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok tanrılı dinler
B) Eski Arap uygarlığı
C) Arap-Çin ilişkileri
D) Fethedilen ülkelerin kültürleri
E) Hellen uygarlığı
(1986-ÖSS)
2) İslamiyet’ten önce Mekke’yi ziyarete gelen
Araplar, kurdukları büyük panayırda alışveriş
yaparlar, eğlenceler ve spor karşılaşmaları
düzenlerler sonra da Kabe’deki putları ziyaret
ederlerdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan
çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A) Mekke’nin kutsal bir şehir olduğu
B) Arapların ticarete önem verdikleri
C) Arapların çok tanrılı dinlere inandıkları
D) Kutsal yerlerin ziyaret edilmekte olduğu
E) Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu
(1987-ÖSS)
3) Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicretten sonra Medine’de toplanan Müslümanları
bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir
kanıt değildir?
A) Kervan ticaretini sürdürmeleri
B) Medinelilere karşı Uhut Savaşı’nı
yapmaları
C) Müslümanlara karşı baskılarını artırmaları
D) Müslümanların Kâbe’yi ziyaretlerini
engellemeye çalışmaları
E) Hz. Muhammed’le Hudeybiye
Antlaşması’nı imzalamaları
(1990-ÖSS)
4) Kudüs’ün aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu
kentin hem Museviler hem Hıristiyanlar hem
de Müslümanlarca kutsal sayılmasında
başlıca etkendir?
A) Bu dinlere inanan insanların birlikte
yaşadığı bir yer olması
B) Bu dinlerce önemli sayılan mabetlerin
bulunması
C) Çeşitli uygarlıkların izlerini taşıması
D) Uzun süre ticaret merkezi olması
E) Önemli bir jeopolitik konumda
bulunması
(1991-ÖSS)
5) Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine
halkına, savaşlara kimlerin katılacağına karar
verme yetkisinin kendisine ait olduğunu,
Müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara
sahip olacağını, dış baskılara karşı birlikte
hareket edileceğini duyurmuştur.
Bu duyuru aşağıdakilerden hangisine bir
kanıt olabilir?
A) Hicretin, yeni bir takvimin başlangıcı
kabul edildiğine
B) Yeni bir devletin temellerinin atılmakta
olduğuna
C) Ülke savunmasının Müslümanlara
bırakıldığına
D) Askerliğin meslek haline getirildiğine
E) Askeri ve siyasi işlerin birbirinden
ayrıldığına
(1992-ÖSS)
6) Hz. Ebubekir Döneminde;
- Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış,
- İç ayaklanmalar bastırılmış,
- Dinlerinden dönen Arap kabilelerinin yeniden
Müslüman olması sağlanmıştır.
Hz. Ebubekir Dönemi’ndeki bu gelişmelerin
tümü birlikte düşünüldüğünde bunlar,
aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A) Ayaklanmaların ekonomik nedenlerle
çıktığını
B) Mezhep ayrılıklarına son verildiğinin
C) Dini ve siyasi yönden etkinlik
kazanıldığının
D) Halifelik seçimlerinde kabilelerin etkili
olduğunun
E) Arap kabileleri arasında göçebe hayatın
yaygınlaştığının
(1993-ÖSS)
7) Yeni bir felsefi görüş veya sanat akımını yaymaya
çalışanlar gibi Hz. Muhammed de İslam dinini
yayarken başlangıçta büyük bir tepkiyle
karşılaşmıştır.
Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek
zordur.
B) Sosyal gelişmeler kentleşmenin bir
sonucudur.
C) Dinde, düşüncede ve yönetimde eski
uygulamalar geçerlidir.
D) İnsan hak ve özgürlüklerini belirli sınırları
vardır.
E) Sanat etkinliklerinde dinlerin etkisi vardır.
(1993-ÖSS)
8) “Dört Halife Dönemi’nde bütün Müslümanlar
kardeş kabul edildiği halde, Emeviler
Dönemi’nde Araplar diğer Müslümanlardan
üstün görülmüştür.”
Emeviler dönemindeki bu anlayış
aşağıdakilerden hangisine ortam
hazırlamıştır?
A) Hukuk alanında ilk örgütlenmenin
başlamasına
B) Arap yarımadasında İslamiyet’in
yayılmasına
C) Kur-ân nüshalarının eyaletlere
gönderilmesine
D) Değişik kültürlerden insanların bir arada
yaşamasına
E) Siyasi kargaşaların doğmasına
(1995-ÖSS)
9) İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni
Sina’nın “Kanun” adlı eseri Batılılar tarafından
on beş defa Latince’ye çevrilerek tıp
öğretiminde kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdaki genellemelerden
hangisini doğrulamaz?
A) İslam dini bilimsel gelişmelere açıktır
B) Pozitif bilimlerde İslam bilginlerinin de
hizmetleri vardır
C) Tıp alanında da İslam bilgini yetişmiştir
D) Pozitif bilimler İslamiyet’le birlikte
doğmuştur
E) Batı dünyası İslam bilginlerinden
yararlanmıştır
(1995-ÖSS)
10) Hz. Muhammed döneminde, İslamiyet’i
yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz
ayrılmış kişilerin anılarını canlandırmamak
için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül
Hayr Sarayı, Abbasiler döneminde ise
Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmişti.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam Devletinin kuruluşundan Abbasiler dönemine
kadar geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden
biridir?
A)Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiye girilmesi
B)İslam Devletinin ekonomik yönden güçlü
olması
C)Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
D)İslamiyet’te ayrılıkların başlaması
E)Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline getirilmesi
(1996-ÖSS)
11) İslamiyet’i kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika
nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik de kazandılar.Türkler ve İranlılar ise din
değiştirmelerine karşın kimliklerini korudular.
Türklerin ve İranlıların kimliklerini korumaları aşağıdakilerden hangisinin bir
sonucudur?
A)Arapça'yı din dili olarak kabul etmelerinin
B)İslamiyet’i gruplar halinde kabul etmelerinin
C)Araplarla siyasal ilişkilerin geç başlamasının
D)Ülkelerin Arabistan'a daha uzak konumda
olması
E)Eski ve köklü bir kültüre sahip olmalarının
(1996-ÖSS)
12) İslâmiyet’te dini yaymak için yapılan savaşlar
kutsal sayılmış, diğer yandan İslâm
Devletlerinde Müslüman olmayan tebaaya, özel
vergiler gibi belli koşullarda din serbestliği
tanınmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin
göstergesi olamaz?
A) Devlet yönetiminde hoşgörü olduğunun.
B) Devlet gelirlerinin artırıldığının
C) Çeşitli vergilerin alındığının
D) İslâmiyet’in yayılması için çaba
harcandığının
E)Müslüman olmayanların yönetime
katıldıklarının.
(1997-ÖSS)
13) Emeviler, devrinde Araplar kendilerini soylu ve
diğer Müslüman uluslardan üstün
görmüşlerdir.Bütün valilik ve
komutanlıklara,önemli memurluklara Araplar
getirilmiştir.İslam kültür ve uygarlığının
oluşmasında büyük katkıları olan,Araplar
dışındaki Müslüman kişilere,Arapların kız
vermeleri yasaklanmıştı.
Bu bilgilere dayanarak,aşağıdaki yargılardan
hangisine varılamaz?
A)Emeviler devrinde ırkçılık politikası
izlenmiştir.
B)İslam uygarlığında çeşitli kültürlerin katkıları
vardır.
C)Emeviler devrinde toplumda ayrıcalıklı bir
kesim vardır.
D)Emevi yönetimi,halka eşit olanaklar
tanımıştır.
E)Emeviler devrinde askeri ve sivil örgütler
kurulmuştur.
(1998-ÖSS)
14) Emeviler Döneminde;
I - İlk Arap parasının basılması
II - Arap olmayan Müslümanlara mevali
(köle) adı verilmesi
III - Aileler arasında iktidar mücadelesi olması
IV - Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden
yararlanılması
olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin
göstergesi sayılabilir?
A ) Yalnız I
B) Yalnız IV
C ) I ve II
D ) II ve III
E ) III ve IV
(1999-ÖSS)
15) I - Hz. Ebubekir tarafından görevlendirilen bir
heyet, Kur-ân surelerini toplamıştır.
II - Hz. Osman zamanında Kur-ân’ın
düzenlemesi yapılmıştır
III – Düzenlenen Kur-ân çoğaltılarak çeşitli
yerlere gönderilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Kur-ân’ın özgün
halinin bozulması, değişik biçimlerinin ortaya
çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?
A) I
B) II
C) III
D) I ve II
E) II ve III
(2000-ÖSS)
16) İslam devletinin başkenti önce Medine, Ali
zamanında ise Küfe idi. Emeviler başkenti
Şam’a taşımış, Abbasiler Bağdat’ı kurarak
başkent yapmışlardı.
Yalnız bu bilgiye dayanarak İslam
Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Egemen güç değiştikçe yönetim merkezinin
de değiştiği
B) Güçlü bir merkezi otoriteye dayandığı
C) Siyasi yönden, zamanının en güçlü devleti
olduğu
D) Kültürel etkileşim sağlanmak istendiği
E) Milliyetçilik duygularının güçlü olduğu
(2002-ÖSS)
17) “Abbasiler,Ülkelerinde yaşayan Türklere idari
ve mali görevlerin yanı sıra askeri alanda da
önemli görevler vermişlerdir”
Yalnız bu bilgiye dayanarak;
I. Abbasiler ve Türkler arasında Kültür
etkileşimi vardır.
II. Türkler askerlikle tanışmıştır.
III. Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikası
uygulanmıştır.
yargılarından hangisine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I,II ve III
(2003-ÖSS)
18) “ Hz Muhammed döneminde Bedir Savaşı’nda
esir alınan Mekkeliklerin bir kısmı
Müslümanlara okuma ve yazma öğretmeleri
karşılığında serbest bırakılmıştır.”
Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir
kanıt olabilir ?
A) Arapça okuma ve yazma öğrenmenin
kolay olduğu
B) Bedir Savaşı’nı Hz Muhammed’in
yönettiği
C) Okuma yazma bilen esir sayısının
fazla olduğu
D) Bedir Savaşı’nın Müslümanların ilk
başarısı olduğu
E) Okuma yazmaya önem verildiği
(2004-ÖSS)
V
A
P
:
E
1
9
9
7
Ö
S
S
Download