yaşlı hipertansif hasta

advertisement
YAŞLI HİPERTANSİF
HASTA
Dr Melda Dilek
Dr.
Ülkemizde Nüfus Piramidi
Nüfus ;75 627 384 (31.12.2012)
65 ve daha yukarı yaştaki d h
k
k
nüfusun oranı %7,5’tur.
Ülkemizde Nüfus Projeksiyonları
Ülkemizde Nüfus Projeksiyonları
Tanım
• K
Kan basıncının
b
sistolik
i lik iiçin
i 140
140mmHg,
H di
diyastolik
lik iiçin
i
90 mmHg ve üzerinde olmasıdır.
• Evans
E
s ve Rose’a
R s ’ göre;
ö
araştırma
şt
ve tedavinin
t d i i yarınının
zararından daha çok olduğu düzeyin üzerindeki kan
basıncı değeridir.
değeridir
Tanım
Kategori
(ESH/ESC 2007 )
Kan basıncı
(mmHg)
Optimum
<120/80
Normal
120-129/80-84
Yüksek-normal
130-139/85-89
1.. Derece HT
H
140-159/90-99
0 59/90 99
2. Derece HT
160-179/100-109
3. Derece HT
≥180/110
İzole sistolik HT
SKB≥140 DKB <90
SKB≥140,
Kategori (JNC
VII)
Kan basıncı
(mmHg)
Normal
<120/80
Prehipertansiyon
120-139/80-89
Hipertansiyon
≥ 140/90
Evre 1
140-159/90-99
Evre 2
≥160/100
E
Evre
NİCE 2011 kılavuzuna
kl
göre tanımlar
Evre 1
Klinik kan basıncı
≥140/90mmHg ve ayaktan
kan basıncı izlemi veya evde
kan basıncı izleminde
ortalama kan basıncı
≥135/85mmHg
Evre 2
Klinik kan basıncı
≥160/100mmHg ve ayaktan
kan basıncı izlemi veya evde
kan basıncı izleminde
ortalama kan basıncı
≥150/95mmHg
Şiddetli
hipertansiyon
Klinik sistolik kan basıncı
≥180mmHg veya klinik
diyastolik kan basıncı
≥110mmHg
Özgül Durumlar
Hasta özelliği
Hedef kan basıncı
(mmHg)
Sol ventrikül disfonksiyonu
<120/80
Diyabetes mellitus
<130/80
Kronik böbrek hastalığı
<130/80
ğ veya
y koroner arter
Koroner arter hastalığı
hastalığı risk eşdeğerleri
<130/80
Karotis arter hastalığı
<130/80
Periferal arter hastalığı
<130/80
Abdominal aort anevrizması
<130/80
Yüksek risk ((10 y
yıllık >%10))
<130/80
Komplike olmayan hipertansiyon
<140/90
ACCF/AHA 2011 Expert Consensus Document on Hypertension in the Elderly. Journal of the
American Society of Hypertension 5(4) (2011) 259–352
İskemik
kalp
hastalığının
ğ
önlenmesi
veya
tedavisi için
Amerikan
Kalp
Cemiyetinin
ö
önerdiği
diği k
kan
basıncı
hedefleri
Arterial pressure components by age: Group averaged individual regression analysis.
Franklin S S et al. Circulation 1997;96:308-315
Patofizyoloji
Patofizyoloji
•
•
•
•
Otonomik
Ot
ik iişlevlerdeki
l l d ki düzensizlik:
dü
i lik Barorefleks
B
fl k iişlev
l azalması
l
ve
venöz yetmezlikteki artış ortostatik hipotansiyona neden olur.
Tersine bazı yaşlılarda da ortostatik hipertansiyon görülür.
Böbrek işlevleri ve katyonik denge: Böbrek kitlesi yaşla azalır,
glomerüler filitrasyon hızı ve diğer böbrek homeostatik
mekanizmaların işlevlerinde azalma meydana gelir.
gelir Yaşla ilişkili
membran sodyum-potasyum/adenozin trifosfat azalması hücre içi
sodyum artışı sodyum/kalsiyum değişiminde azalma ve hücre içi
kalsiyum ve damar direncinde artışa neden olabilir.
olabilir
Sodyum
Potasyum
y
İzole Sistolik Hipertansiyon
Yaşlıhipertansiflerin
Y
l hi
t
ifl i % 60
60-75’inde
75’i d iizole
l sistolik
i t lik hi
hipertansiyon
t
i
(İSH) görülür. Sistolik kan basıncı ve nabız basıncı yaşlılarda
kardiyovasküler sonuçların en önemli göstergesidir.
• İSH’da artmış nabız basıncının başlıca nedeni arteryel
kompliyansın azalmasıdır.
• İSH
İSH’lu
lu hastalarda miyokard enfarktüsü,
enfarktüsü sol ventrikül
hipertrofisi, böbrek fonksiyon bozukluğu, inme, kardiyovasküler
mortalite riski 2-4 kat artar.
• Yaşlı hastalarda kalp damar hastalığı riski sistolik ve nabız
basıncı ile doğrudan,diyastolik basınçla ters ilişkilidir.
• İSH
İSH’lu
lu hastalarda tolere edilebilecek en düşük diyastolik kan
basıncı hedefinin ne olacağı sorusunun cevabı net değildir. Ancak
çaşılmalar genellikle diyastolik kan basıncı 60-65mmhg’nın altına
indiğinde olumsuz sonuçlar bildirmektedir.
bildirmektedir
•
Yaşlılarda Sekonder Hipertansiyon-Renal
p
y
Arter
Darlığı
• Atherosklerotik renal arter darlığı sekonder
hipertansiyon,
p
y , iskemik nefropati
p
ve ani pulmoner
p
ödemle ilişkilidir.
• Otopsi
p serilerinde yaşla
y
artan oranda olmak üzere %
4ila 50 oranında renal arter stenozu bildirilmiştir.
• Ortalama yaşı 77.2 olan 65 yaş üstü grupta ultrasonla
yapılan
l ve %
%60’ın
’ üzerindeki
d k d
darlığın
l ğ anlamlı
l l k
kabull
edildiği toplum çalışmalarında %6.8 oranında
bildirilmiştir.
bildirilmiştir
Yaşlılarda Sekonder Hipertansiyon-Renal
p
y
Arter
Darlığı
• Ancak
k yaşlılarda
l l d renall arter d
darlığının
lğ
fonksiyonel
f k i
l
anlamı net değildir.
• ASTRAL (Angioplasty
(A i l st and
d Stenting
St ti for
f Renal
R
l Artery
A t
Lesions) çalışmasında darlığa invaziv girişimin anlamlı
klinik yararı gösterilememiştir.
gösterilememiştir
• Yaşlılarda renal arter darlığının doğal gidişi hakkında
n r bilgi
g vardır.
r r.
sınırlı
Tiroid Durumu ve Hipertansiyon
• Subklinik
bkli ik hi
hipertiroidizm
i idi
60 yaş üstünde
d %1
%1-5
5
oranında bildirilmiştir.
• Subklinik
S bkli ik hi
hipertiroidizm
ti idi
il
ile hi
hipertansiyon
t si
arasındaki
s d ki
ilişki arasında çelişkili veriler mevcuttur.
• Yaşla beraber subklinik hipotiroidi sıklığı artar.
artar
Subklinik hipotiroidi ile hipertansiyon arasında anlamlı
ilişki
ş bulunamamıştır.
u un m m ş r.
• Klinik hipotiroidim ile diyastolik hipertansiyon
arasında ise ilişki
ş olabileceği
ğ hipotiroidinin
p
tedavisiyle
y
kan basıncının düzeldiği bildirilmiştir.
Kan Basıncını Etkileyen
y Yaşam Tarzı,
Maddeler, İlaçlar-Sigara
• Sigara
i
k
kullanımı
ll
sempatik
ik tonusu arttırarak
k damar
d
hasarını, trombosit agregabilitesi ve reaktivitesini,
serbest radikal oluşumunu,
oluşumunu endotel hasarını arttırır ve
kan basıncını etkiler. 60 yaş üstünde sigara özellikle
SKB’da artışa,
ş , bırakılması SKB’nda azalmaya
y neden
olur. Yaşlılarda bu risk faktörleriyle temasın daha
uzun süreli olması nedeniyle kalpdamar hastalığı (KDH)
olay
l insidansı
i id
ve KDH risk
i k dü
düzeyii gençlerle
l l
karşılaştırıldığında artar.
• Hipertansiyon
Hip t nsi n k
koroner
n arter
t h
hastalığı
st l ğ riskini
iskini 2
2-3
3 kat,
k t
sigara içilmesi riski ilaveten 2-3 kat artar.
Kan Basıncını Etkileyen
y Yaşam Tarzı, Maddeler,
İlaçlar-Alkol
• N
Nörohormonal
h
l (sempatik
(
ik sinir
i i sistemi,
i
i endotelin,
d
li
RAAS, insülin/direnci, kortikotropin, kortizol), nitrik
oksid gibi damar gevşetici faktörlerin engellenmesi,
engellenmesi
kalsiyum azalması, magnezyum azalması, damar düz
kas hücrelerinde kalsiyum
y
ve diğer
ğ hücre içi
ç
elektrolitler artışı, plazma asetaldehit artışı gibi
nedenler alkole bağlı kan basıncı yükselmesinden
sorumlu
l tutulmuştur.
l
• Özellikle yemekler dışında içmek kan basıncının
artışıyla
t ş l ilişkilidir.
ilişkilidi
Kan Basıncını Etkileyen
y Yaşam Tarzı, Maddeler,
İlaçlar-Kafein
• Y
Yaşlılarda
l l d yağ
ğ dokusu
d k
ki
kitlesi
l i arttığından
ğ d ve k
kafein
f i
yağsız dokuda dağıldığından yaşlılarda gençlere göre
kafein düzeyi yüksektir
yüksektir. Yaşlılarda kahve tüketiminin
sınırlanması kan basıncını düşürmede yararlı olabilir.
Kan Basıncını Etkileyen Yaşam Tarzı, Maddeler,
İlaçlar Steroid Olmayan Antiinflamatuar
İlaçlarİlaçlar
•
•
•
•
•
Steroid
St
id olmayan
l
antiinflamatuar
tii fl
t
ilaçlar
il l (SOAİİ) yaşlılarda
l l d analjezik
lj ik ve
antiinflamatuar etkileriyle sık kullanılırlar ve yaşlı hipertansiflerde
sıklıkla yan etkilere neden olurlar.
SOAİİ’ı
İİ’ k
kullanmayanlarla
ll
l l karşılaştırıldıklarında
k
l
ld kl
d h
hipertansiyon riski
k
düşük doz kullananlarda 1.55kat, orta doz kullananlarda 1.64 kat, yüksek
doz kullananlarda 1.82 kat artmış bulunmuştur.
Bir metaanalizde yatar pozisyonda ölçülen kan basıncını 5.0 mm Hg (95%
CI:1.2 to 8.7 mm Hg) arttırdıkları saptanmıştır.
SOAİİların y
yaşlılarda kullanımı sırasında bazı antihipertansiflerin
p
etkinliğini kısmi tersine çevirebilir (diüretikler, beta blokörler,
ACEİleri, ARBleri), kalsiyum kanal blokörleriyle etkileşmezler.
Hipertansif
p
yaşlılarda
y ş
SOAİİlar başlanırken
ş
dikkatli olunmalı: Kan
basıncı değişiklikleri, kilo alınması, sıvı birikimi, böbrek fonksiyonları
izlenmelidir.
Kan Basıncını Etkileyen
y Yaşam Tarzı, Maddeler,
İlaçlar
• G
Genç hastalara
h
l
göre yaşlılarda
l l d glukokortikoidler
l k k ik idl daha
d h
fazla hipertansiyona neden olurlar.
Mineralokortikoidler ve bileşikleri değişebilen sodyum
ve kan hacmini arttırabilirler, hiperkalemi ve
metabolik alkolaza neden olabilirler ve p
plazma renin ve
anjiyotensin II düzeylerini arttırabilirler.
• Östradiol tedavisi sağlıklı
ğ
postmenapozal
p
p
kadınları
farklı etkiler, genç postmenopozal kadınlarda SKB
artarken yaşlı postmenopozal kadınlarda zıt etkiye
s hipti
sahiptir.
Yaşlılarda Antihipertansif Tedavinin Etkileri
HYVET
SHEP
STOP
Syst-Eur
Syst-China
Tedaviyle KBnda
ortalama düşme,
SKB/DKB,, mmHg
g
-29/-13
-27/-9
-29/-17
-23/-7
-20/-5
İnme,
% azalma
-30
-32
-47
-42
-38
Koroner hastalık,
% azalma
-23 *
-27
-13
-30
+6
Kalp yetmezliği,
% azalma
-64
-55
-51
-29
-58
SHEP: Systolic Hypertension in the Elderly Program; STOP: Swedish Trial in Old Patients; HYVET: Hypertension in
Very Elderly Trial; Sys-Eur: European Systolic Hypertension in the Elderly; Syst-China: Chinese Trial on Isolated
Systolic Hypertension in Elderly.
*Kardiyovasküler mortalitede azalma
Burne B,
Burney
B Bakris G.
G Hypertension
H pertensi n and its management
mana ement in the elderly.
elderl Semin Nephrol
Nephr l 2009; 29:604.
29:604
Serebrovasküler Hastalık ve Kavrama
Fonksiyonları
• Hi
Hipertansiyon
i
yaşlılarda
l l d iskemik
i k ik ve h
hemorajik
jik iinme
için risk faktörüdür.
• Hipertansiyon
Hi
t si
vasküler
skül demans
d
s ve Alzheimer
Al h i
h
hastalığı
st l ğ
için risk faktörüdür.
• Kan basıncının yetersiz kontrolü bilişsel
fonksiyonlarda daha fazla azalma ile ilişkilidir.
(A) Systolic blood pressure. (B) Diastolic blood pressure. Stroke mortality rate in each decade of age versus usual blood pressure at
the start of that decade.
decade Rates are plotted on a floating absolute scale
scale, and each square has area inversely proportional to the
effective variance of the log mortality rate. For diastolic blood pressure, each agespecific regression line ignores the left-hand point
(i.e., at slightly 75 mm Hg), for which the risk lies significantly above the fitted regression line (as indicated by the broken line below
75 mm Hg). The y-axis is logarithmic. CI indicates confidence interval. Reprinted from Lewington et al. (42).
Serebrovasküler Hastalık ve Kavrama
Fonksiyonları
Çalışmaların
Ç
l
l
çoğunda
ğ d 70 yaş üzerindekilerde
ü
i d kil d KB’
KB’nda
d 10
10mmHg
H
düşme inme riskinde %20-30 azalma ile ilişkilidir. Ancak bu
etkinin KB’nın düşmesinden mi kullanılan ilaçların sınıfının ek
yararından mı olduğu net değildir.
• Syst-Eur (European Systolic Hypertension in the Elderly) ve
PROGRESS (Perindopril Protection Against Recurrent Stroke
Study) çalışmalarında demans insidansında %50 ve %18 azalma
bildirilmiştir.
• HYVET-COG,
HYVET COG HYVET (Hypertension
(H
t
i iin V
Very Eld
Elderly
l T
Trial)
i l)
çalışmasının alt grubunda plaseboya göre anlamlı olmamakla
beraber demansda %14 oranında azalma saptanmıştır.
• Teorik olarak KB’nın düşmesi yetersiz beyin perfüzyonuna neden
olarak bilişsel fonksiyonları olumsuz etkilemesi mümkündür.
HYVET-COG
HYVET
COG çalışmasında antihipertansif tedavinin bilişsel
fonksiyonlara olumsuz etkisi bildirilmemiştir.
•
Koroner Arter Hastalığı (KAH)
• K
KAH
H yaşlılarda
l l d sıktır
k
ve hipertansif
hi
if yaşlılarda
ll d
miyokard infarktüsü prevalansı hipertansif
olmayanlara göre yüksektir.
yüksektir
• İlk miyokard infarktüsünün ortalama yaşı erkeklerde
65 kadınlarda 74tür
65,
74tür.
• 60-69 yaşları arasında SKB’ndaki her 20mmHg’lık
r şK
KAH
H rriskini
n 2 kat arttırır.
r r r. D
Daha sonra
nr ise herr
artış
dekatta bu risk artışı daha az diktir ve çok yaşlılarda
KB’nın düşürülmesinin yararı daha az belirgin hale
gelir.
l
J Kıvrımı Fenomeni
•
•
•
1979 yılında
l d St
Stewartt 169 h
hastayı
t
6 yıll izleyerek
i l
k yaptığı
tğ
çalışmada diyastolik kan basıncındaki (Korotkoff faz IV olarak
kabul edilmiştir) aşırı düşmenin zararlı etkilerini tanımlamıştır.
DKB <90mmHg olan hastalarda 100-110mmHg arasında olanlara
göre miyokard infarktüsü riski beş kat artmıştır.
Bu durumun sorumlusu olarak başlıca üç görüş ortaya konmuştur:
1) Düşük DKB altta yatan veya eşlik eden kötü sağlık ve/veya
kronik hastalığın epifenomenidir, 2) Büyük arterlerdeki
sertleşme
tl
ve ilerlemiş
il l i damar
d
hastalığıyla
h t l ğ l ilişkili
ili kili olarak
l
k artan
t
nabız basıncının sonucu DKB düşer, 3) Aşırı antihipertansif
tedaviyle DKBnın düşmesi koroner kan akımının azalmasına neden
olup, koroner olayları arttırır.
İNVEST çalışmasında
70-79 ve >80 yaştaki
hastalarda yüksek
sistolik kan basıncı
(sırasıyla >135 ve
140mmHg’nın
g
üzerinde))
olanlarda sistolik kan
basıncı 130mmHg’nın
altında olanlara göre
ölüm, miyokard
infarktüsü, inme daha az
görülmüştür. Bu
çalışmada
l
d inme, miyokard
k d
enfarktüsü ve ölüm
açısından J kıvrımı
d ğ l i ise
değerleri
i
119/84mmHg olarak
bildirilmiştir.
Sol Ventrikül Fonksiyonları
•
•
•
•
Kalp
K
l yetmezliği
t
liği gelişiminde
li i i d yaş ve hipertansiyon
hi
t
i
oldukça
ld k ilişkilidir.
ili kilidi
Hipertansiyon sol ventrikül hipertrofisi, yetersiz ventrikül dolumu,
artmış duvar kalınlığına neden olarak kalp yetmezliği gelişimine katkıda
b l
bulunurken;
k
birlikte
b lk b
bulunabilen
l
bl d
diyabetes
b
mellitus,
ll
obesite,
b
atriyall
fibrilasyon, KAH ve/veya Mİ yetmezlik riskini arttırır.
Yaşlanma ve hipertansiyon arteryel kompliansda azalma, başlangıçta
sistolik ve diyastolik kardiyovasküler rezervde yetersizliğe ve
katekolaminlere yetersiz cevaba neden olur. Yaşlılarda sistolik
fonksiyonların korunduğu kalp yetmezliği daha önemlidir. Bu durum
k l t ki fib
kalpteki
fibrozis,
i KAH il
ile ili
ilişkili
kili miyokardiyal
i k di l sertleşme,
tl
diyabetes
di b t
mellitus, yaş gibi faktörlerle ilişkilidir.
65 yaş üstünde, sistolik kalp fonksiyonnları normal olan (ejeksiyon
f k
fraksiyonu
>%45)
% ) 2545 h
hastanın %25.8’nde
%
’ d diyastolik
d
lkd
disfonksiyon
f k
bulunmuştur.
Sol Ventrikül Fonksiyonları,
Fonksiyonları Atrial Fibrilasyon
•
•
•
Soll ventrikül
S
t ikül hi
hipertrofisi
t fi i hi
hipertansiyonla
t
i
l yakın
k ilişkilidir.
ili kilidi
Ekokardiyografik olarak 3752 hipertansifin yaş gruplarına göre
değerlendirildiğinde
ğ
ğ
>65yaş
y ş grubunda
g
sol ventrikül hipertrofisi
p
f
genç ve orta yaşlara göre2-3kat artmış olarak bulunmuştur.
Ayrıca bu grupta sol ventrikül kitlesi, göreceli duvar kalınlığı,
kalp dışı organ tutulumu daha fazla bulunmuştur.
bulunmuştur
Atrial fibrilasyon 80li yaşlarda % 10’a ulaşan oranlarda görülür ve
esas olarak yaşlıların hastalığıdır. Hipertansiyon başlıca risk
f ktö üdü LİFE çalışmasında
faktörüdür.
l
d yenii b
başlayan
l
atrial
t i l fib
fibrilasyonu
il
olan hastaların daha yaşlı, daha hipertansif, kalp hızı daha fazla,
sol atrium dilatasyonu daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Diğer Hedef Organ Hasarları
•
•
•
•
•
Abdominal
bd i l ve torasik
ik anevrizma
i
gelişimi
li i i
Periferik arter hastalığı
Kronik böbrek hastalığı
Oftalmolojik etkilenme
Yaşam kalitesi sorunları
Yaş ve Hipertansiyonla İlişkili Diğer
Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki
Etkileşimler
•
•
•
•
•
•
•
•
Erken
E
k KAH için
i i aile
il öyküsü
kü ü
Hiperlipidemi
Diyabetes mellitus
Obesite
Mikroalbüminüri
Hiperhomosisteinemi
Gut
O t
Osteoartrit
t it ve R
Romatoid
t id artrit
t it
Klinik Değerlendirme ve Tanı
•
•
•
•
•
•
Kan basıncı
K
b
ölçümü
l
Yalancı hipertansiyon
Beyaz önlük etkisi ve beyaz önlük hipertansiyonu
Ayak bileği kan basıncı
Ayaktan kan basıncı izlemi
Evde kan basıncı izlemi
Hastanın Değerlendirilmesi
• Anamnez
• Fizik muayene
• Laboratuvar testleri;
İdrar analizi
Biyokimyasal analiz (özellikle elektrolitler ve
böbrek fonksiyonları)
Lipid paneli
Açlık
ç kan şşekeri, HbA1c
Tedavi Önerileri
HEDEF KAN
N BASINCI?????
B
N
Tedavi ÖnerileriÖnerileri Yaşam Tarzı Değişiklikleri
Risk Değerlendirmesi
• Skorlamalar
k l
l
• Risk faktörlerinin tedavisi
İlaç Tedavisi
İlaç Tedavisi
•
•
•
•
•
•
İlaç en dü
İl
düşük
ük dozda
d d başlanmalı,
b l
l d
doz KB cevabına
b
göre en yüksek
ük k
doza kadar titre edilmelidir.
Tam
m doza ulaşılmasına
ş m
rağmen
ğm antihipertansif
p
f cevap
py
yetersizse
başka bir gruptan ikinci bir ilaç eklenebilir.
Eğer tedavi cevabı yok veya anlamlı yan etkiler geliştiyse başka
bir grup ilaç denebilir.
denebilir
Diüretikler ilk ilaç olarak başlanmadıysa ikinci seçimde tercih
edilebilir.
İki sınıftaki antihipertansifle yeterli cevap alınamadıysa
üçüncüsü eklenebilir.
KB hedefin 20/10mmHg üzerindeyse biri tiyazid diüretik olmak
üzere iki ilaç başlanabilir, ancak tedaviler bireysel
değerlendirilmelidir.
İlaç Tedavisi
Yenii antihipertansif
Y
tihi
t
if tedavi
t d i eklenmeden
kl
d önce yetersiz
t
i cevabın
b
nedeni sorgulanmalıdır:
Tedaviye
y uyumsuzluk,
y m
, volüm
m yüklenmesi,
y
m , ilaç
ç etkileşimleri
şm
(SOAİİ lar, kafein, sempatomimetiklerin kullanımı gibi), obesite,
aşırı alkol tüketimi, insülin direnci, yalancı hipertansiyon gibi ilişkili
durumlar sorgulanmalıdır.
sorgulanmalıdır
• Sekonder hipertansiyon varsa tanınıp, tedavi edilmelidir.
• Polifarmasi ve olası ilaç etkileşimleri yaşlı grupta sıktır.
•
İlaç Grupları
Tiyazid
Ti
id grubu
b diüretikler,
diü tikl
yaşlı
l h
hastalarda
t l d kardiyovasküler,
k di
kül
renal,
l
serebrovasküler sonuçları azaltmak açısından etkinliği değişik
çalışmalarda gösterilmiş antihipertansifler olduğundan öncelikle
tercih edilmesi önerilir.
• Yaşlılarda volüm azalması, yetersiz barorefleks mekanizmalar bu
grubun kullanılmasıyla artabilir.
artabilir
• Vücut sodyum ve suyunu azaltarak ortostatik hipotansiyona
neden olabilirler.
• Yaşlı grupta sık görülen LVH aritmiler ve ani kalp ölümü riskini
arttırır. Tiyazidlerin neden olduğu elektrolit bozuklukları bunu
kolaylaştırabilir.
y ş
• Yaşlılarda sık görülen hiperürisemi, glukoz intoleransı ve
hiperürisemiyi arttırabilirler.
•
İlaç Grupları
İndapamid
İ
d
id hi
hipertansiyon
i
tedavisinde
d i i d k
kullanılabilir.
ll l bili
Hiperglisemi ve QT aralığında uzamaya neden olabilir.
Lityumla beraber kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.
Kıvrım diüretikleri özellikle kalp yetmezliği, böbrek
yetmezliği
t
liği olan
l komplike
k
lik vakalarda
k l d k
kullanılabilir.
ll l bili
• Mineralokortikoid antagonistleri ve epitelyal sodyum
transport antagonistleri diğer ajanlarla
kombinasyonda kullanılabilir. Metabolik yan etkileri
bulunmazken, potasyum retansiyonuna neden
olabilirler.
•
•
•
•
İlaç Grupları
Beta
B
t blokörler
bl k l hipertansiyon
hi
t
i
tedavisinde
t d i i d öncelikle
likl ttercih
ih
edilmezler, yararlarına ilişkin yeterli kanıt bulunmamaktadır.
Ancak eşlik eden koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği,
aritmiler, migren baş ağrısı, senil tremor gibi durumlar varlığında
tercih edilebilirler.
• Beta blokörlere bağlı depresyon,
depresyon seksüel disfonksiyon
disfonksiyon,
dislipidemi, glukoz intoleransı gibi yan etkiler yeni ajanlarla daha
azdır.
• Alfa
Alf bl
blokörlerin
kö l i antihipertansif
tihi
t
if etkinliği
tki liği gösterilmiş
ö t il i olmakla
l kl
beraber ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering
Treatment to Prevent Heart Attack Trial) çalışmasında
klortalidonla karşılaştırıldığında kardiyovasküler olaylarda
artmaya (kalp yetmezliğinde iki kattan fazla, inmede %20) neden
olduğu
ğ g
gösterildiğinden
ğ
y
yaşlılarda
ş
ilk basamakta kullanılmamalıdır.
•
İlaç Grupları
•
•
•
•
Kalsiyum
K
l i
antagonistleri
t
i tl i kalp
k l üzerinde
ü
i d oldukça
ld k d
değişen
ği
etkileri
tkil i
farklı grupları içerir. Yaşlı hastalarda etkinlikleri gösterilmiştir.
Yaşlı hipertansiflerdeki arteryel sertlikde artış, damar
kompliansından azalma, diyastolik disfonksiyon üzerinde olumlu
etkileri vardır.
Dihidropridinlerin vazodilatasyon ilişkili komplikasyonları sıktır.
sıktır
Özellikle postural hipotansiyon yaşlı grupta kullanımları sırasında
sorun olabilir. Kısa etkili hızlı salınımlı dihidropridinlerden
kaçınılmalıdır.
kaçınılmalıdır
Verapamil ve diltiazem altta yatan ileti defektlerinde kalp
bloğunu kolaylaştırabilir.
Kalp yetmezliği olan hastalarda birinci kuşak kalsiyum
antagonitlerinden kaçınılmalıdır.
İlaç Grupları
• ACEİ’leri
CEİ’l i k
kalp
l yetmezliği,
liği miyokard
i k d iinfarktüsü
f k
sonrası
azalmış sistolik fonksiyonu olan hastalarda morbidite
ve mortaliteyi azaltır ve diyabetik renal hastalık ve
hipertansif nefrosklerozda ilerlemeyi geciktirir.
• ARB
ARB’leri
leri iyi tolere edilir,
edilir böbreği korur
korur, kalp
yetmezliğinde mobidite ve mortaliteyi azaltırlar.
y
hastalarda ilk tercih olarak, kalp
p yetmezliği
y
ğ
Diyabetik
olan ve ACEİ’lerini tolere edemeyen hastalarda
alternatif olarak tercih edilebilirler.
İlaç Grupları
• Aliskiren
li ki
yaşlılarda
l l d ACEİ’leri
CEİ’l i veya ARB’leri
RB’l i k
kadar
d k
kan
basıncını düşürür. eGFR <30ml/dak olan hastalarda
kullanımları hakkında yeterli veri yoktur.
yoktur
SABRINIZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
Download