PSİKOFARMAKOLOJİ 10

advertisement
PSİKOFARMAKOLOJİ 10
Yaşlılarda İlaç Kullanımı
Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül
HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar
www.gunescocuk.com
Yaşlılarda ilaç kullanımı;
• Sıklıkla
– demansa bağlı davranım sorunları,
– deliryum ve
– psikoz belirtilerinin düzeltilmesinde kullanılır.
• Yaygın anksiyete bozukluğu ve uyku bozukluğu
gibi durumlarda kullanılması pek
önerilmemektedir.
• Yaşlılık çağında genel olarak ilaç kullanımı
artar.
• Bu nedenle yaşlılarda ilaç başlanırken,
kullandığı diğer ilaçlarla etkileşim riski olabilir.
• Buna dikkat edilmezse ilaç etkileşimleri ve ilaç
zehirlenmeleri de sık görülmektedir.
• 70 yaş üstünde yan etki daha fazla
görülebileceği için;
– ilaçlara düşük dozlarda başlanmalı ve
– yavaş arttırılmalıdır.
Dikkat!!!
• Yaşlının kullandığı diğer ilaçlar psikotrop ilaçların
farmakokinetiğini değiştirebilir.
– Örneğin antiasitler psikotrop ilaç emilimini bozabilir.
• İlaçların böbrekten atılımı ve krc. metabolizması
da yaşlılıkta değişir.
• Yaşlı hastalarda mümkün olduğunca ilaçları
– tek tek başlamak ve
– keserken teker teker ilaç kesmek veya değiştirmek
gerekir.
• Yaşlılarda;
– tipik antipsikotik kullanımı yan etki
potansiyelinin yüksek olması nedeniyle
önerilmez.
• Yaşlılarda olası
– EPS,
– tardif diskinezi,
– kalp ileti problemleri,
– bilişsel işlev bozukluğu,
– sedasyon ve buna bağlı düşme riskinde artış tipik
antipsikotik kullanılmama nedenlerinden en
önemlileridir.
• Ancak; deliryumda haloperidol ilk sıra ilaçtır.
• Yaşlılık depresyonunda klinik biraz farklıdır.
– bedensel belirti ve yakınmalar daha ağırlıklıdır,
– bilişsel işlevler de etkilenebilir.
• Yaşlı hastalarda depresyon vasküler nedenle
gelişti ise, ilaç tedavisi genellikle çok fayda
vermez.
• Yaşlılarda antidepresana yanıt erişkinlere göre daha geç
olur.
• İlaç başlandıktan sonra 6-12 hafta beklenmesi önerilir.
• SSRI’lar
– yan etkilerinin düşük olması ve
– ilaç etkileşim riskinin düşük olması nedeniyle nedenidir.
genellikle ilk sıra ilaçlardır.
• TSAD yan etkilerinden dolayı çok önerilmemektedir.
• Sitalopram, essitalopram ve sertralin
genellikle daha çok tercih edilir.
Ancak;
• Fluvoksamin ilaç etkileşimleri,
• Paroksetin görece güçlü sedasyon etkisi ve
• Fluoksetin de uzun yarı ömür ve ani ilaç
kesilmesi istene durumlar göz önüne
alındığında çok tercih edilmeyen SSRI‘lardır.
• SSRI’lar trombositlerde serotonin alımını
engelleyerek trombosit agregasyonunu bozar
ve kanama riskini artırır.
• Fluoksetin, paroksetin ve sertralin en çok
kanama riskini arttıran ilaçlardır.
• Bu nedenle cerrahi operasyonlardan birkaç
gün önce SSRI’lar kesilmelidir.
•
• Doç. Dr. Cem Gökçen’e teşekkürler.
Download