Program Çıktıları-Eğitsel Amaçlar Matrisi

advertisement
Program Çıktıları-Eğitsel Amaçlar Matrisi
Program 1.
Eğitsel Amaçları Lojistik
yönetimindeki
çağdaş araç ve
yöntemleri
kullanarak strateji
oluşturma,
yönetme ve
kurum
performansını
arttırma
yetkinlikleri
Program Çıktıları
1. İktisat, işletme ve uluslararası ticaret alanlarının yanı sıra lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistem
tasarım ve planlaması, satın alma, üretim, stok yönetimi,
X
depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik
ortaklıklar, risk yönetimi, performans ölçümü vb.) temel bilgi,
kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanabilir.
2. Etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirebilir,
işletmenin misyon ve hedeflerini destekleyecek lojistik
sistem tasarımlarını yapabilir ve kararlar verebilir.
3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri
tanımlayabilir ve riskleri yönetecek önlemler alabilir.
4. Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel
bir biçimde değerlendirebilir, tedarik zinciri süreçlerdeki
problemleri tanımlayabilir ve analiz edebilir.
5. Tedarik zinciri süreçlerindeki problemlere çözümler üreterek
X
işletme performansını arttırabilir.
6. Küresel uluslararası lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları,
X
koşul ve dinamikleri sınıflayabilir.
7. Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki
X
çerçevelerin farkındadır ve bu faaliyetlerin ulusal ve
uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu
değerlendirebilir.
8. Veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip
etkin şekilde kullanabilir ve araştırmalardan doğru
çıkarımları yapabilir.
9. Takım çalışmasının başarıya olan katkısının farkındadır, takım
çalışmalarında farklı tecrübelere sahip bireylerin katkılarını
X
değerlendirebilir, takım çalışmalarına liderlik edebilir veya
verimli katkılarda bulunabilir.
10. Lojistik yönetimi alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım
ve uygulamaları kullanabilir.
11. Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere
X
uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlar.
12. Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
13. Aktif vatandaşlık, sosyal sorumluluk ve mesleki etik
standartlar konularını anlar ve bu çerçeveler içinde faaliyet
göstermenin gereğini ve önemini kavrar.
2.
Edindikleri bilgi ve
becerileri
kullanarak eleştirel
düşünebilen,
problemler için
çözüm önerileri
getirebilen ve karar
alma için proje
geliştirme yetkinliği
3.
Mesleklerinin ve
toplumun
geliştirilebilmesine
yeni fikirler ve
bilgiler üretme
yoluyla katkıda
bulunabilme
becerisi
4.
İleri seviye akademik
çalışmalarına (yüksek
lisans, doktora) devam
etmek istenirse
akademik araştırmalar
için gerekli bilimsel
düşünme geliştirme
yetkinlikleri
X
X
X
X
X
5.
Küresel
düzeyde
yazılı ve
sözlü
iletişim
becerisi
6.
Kültürel
değerler
ve
kültürel
çeşitliliğe
saygı
7.
Kişisel bütünlük, iş
ahlakı, aktif
vatandaşlık ve
sosyal sorumluluk
duygusu
X
X
X
X
X
8.
Sürekli kişisel
gelişim için yaşam
boyu öğrenme
sürecinin önemini
takdir etme ve
kendini iyileştirme
becerisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14. Kişisel ve mesleki gelişimde kendini değerlendirebilmenin ve
yaşam boyu öğrenmenin gereğini ve önemini kavrar.
X
X
Download