itme Fiz- Yeni Sunum10 MB

advertisement
Ses: İşitme organını uyarıp, beyinde ses duyumu
oluşturabilen nitelik ve nicelikteki fizik etkenlere “ ses
enerjisi-akustik enerji” denir. Ses enerjisi bir enerji
kaynağından üretilen, maddeden oluşan bir ortamda
(katı-sıvı-gaz) yayılan, mekanik bir titreşim dalgasıdır.
Ses dalgası
Ses dalgasının en basit
şeklinin, sabit bir yüksekliği
(amplitüd) ve tek bir
frekansı vardır. Bu dalgaya
“sinüs dalgası” adı verilir.
Frekans
Bir saniyede oluşan siklusların
sayısı olarak ifade edilir.
Birimi Hertz (Hz)dir
Frekans arttıkça ses tizleşir,
frekans düştükçe ses pesleşir.
İnsan kulağı 16 ile 20.000 Hz.
arası frekansları işitir.
Frekansı 16 Hz.’den
düşük olan seslere subsonik
sesler, 20.000 Hz.’den yukarı olan
seslere de ultrasonik sesler denir.
Konuşma sesleri 500-2000 Hz.
arasındadır.
es
Ses Hızı: Ses titreşimlerinin bir
ortamda ilerleme hızına “ses hızı”
denir. Birimi m/sn. Ses farklı
ortamlarda (katı-sıvı-gaz) farklı
hızlarla hareket eder.
21° havada 344m/sn, suda
1480m/sn sesin hızı, ses kaynağına
olan uzaklığın karesi ile ters
orantılı olarak azalır.
Ses dalgasının ilerlemesi sırasında
karşısına çıkan engellerin
özelliklerine bağlı olarak;bir kısmı
yansır, bir kısmı emilir, bir kısmı da
iletilir.
Bu ilerde göreceğimiz impedansmetrenin çalışma prensiplerinden
biridir.
.
Şiddet
Sesle ilgili bir başka kavram da,
şiddet-yeğinlik’dir. Şiddet ses
enerjisinin sayısal bir çokluğudur,
ölçülebilir. Ses enerjisinin sıkışma
ve gevşemeler sırasında birim
yüzeye yaptığı basınç,nesnel olarak
ölçülebilir ve bir birimle ,dyn/cm²
ile belirlenebilir.
Ses şiddeti karşılaştırmaları için sıklıkla
kullanılan temel kılavuz değerlerden biri
0.0002
din/cm² basıncındaki ses enerjisidir. Bu değer
1000 Hz’de normal insan kulağının işitme
eşiğine çok yakındır; birim olarak alınıp başka
frekanslardaki ses basınçlarının, buna
bağlı olarak, hesaplanmasıyla “(SPL) Sound
Pressure Level-Ses Basıncı Düzeyi (SBD)”
göstergeleri elde edilir. Böyle bir göstergede
60dB (SPL), temel kılavuz değerden
(0.0002 din/cm² ) 60 dB daha şiddetli
duyulacak bir akustik enerjidir.
Desibel: Db
İnsan kulağının işitebildiği en düşük ses şiddeti
olarak tanımlanabilir.
Klinik olarak 1 bell’in 1/10’u olan dB kullanılır.
Fısıltı sesi
Konuşma sesi
Bağırma sesi
Uçak kalkış sesi
Tüfek sesi
civarındadır.
30 dB
40-60 dB
80-90 dB
120-140 dB
130 dB
Gürültü
Subjektif olarak istenmeyen
rahatsız edici sesler olarak
tarif edilir.
Kulak Anatomisi
I- Dış
1- Aurikula
2) Dış Kulak Yolu
II- Orta
1- T.M.
2-Östaki
3) Orta Kulak
Boşluğu
III- İç
1- Koklea
Orta Kulak
1- Dış Duvar – TM: 8-9 mm çapında
annulus- Fibröz Parça
pars tensa- gergin
pars flaccida- gevşek
manibrium mallei
3 tabaka
sirküler
tensa
-çift epitel
-fibröz tabaka
-mukoza tabakası
İnenvasyonu V. VII. ve X dış yüz
IX iç yüz
pars
radyal
2- Alt Duvar
-Hypotimpanum parçasının tabanı
-N. tympanius (Jacobsansinüs)
-Bulbus vena jugulare ince kortikal bir
kemikle ayrılır
3- Ön Duvar
-Tuba Östaki
- M. tensor tymp. Kanalı
4- Üst Duvar
-Tegmen tympani
-Orta kafa çukuru
5- İç Duvar
-promontoryum kabarıklık, koklea basal
kıvrımı
-promontoryum arka alt ve üstte iki delik
Oval ve Yuvarlak pencere
Oval pencere üstünde Fasial sinir
6- Arka Duvar
Aditus ad antrum vasıtası ile mastoid
sellülare geçilir
Orta Kulak Kemikçikleri
- malleus
- inkus
- stapes
Malleus
- 7,5- 9 mm
- manibrium mallei
- capitulum mallei
inkusla- inkudo malleolar
eklem
İnkus
6 mm uzunluğunda
-gövde (corpus)
-uzun kol – crus longus
- kısa kol – crus brevis
stapesle- inkudostapedial
eklem
Stapes
- 3-3,5 mm.
– baş (capitulum)
- iki bacak (cruslar)
- taban (fooplate)
oval pencere
anular ligaman
M. Tensor tympani
22 mm
maileus mallei kısmına yapışır.
processus cochleoriformis’e ve sfenoid
büyük kanadına yapışır
iç ve arkaya çekerek TM. tespit eder.
V.Sinir
M. Stapedius
stapes boynu ile eminentia pyramidarium
N. stapedius – VII sinir
stapesi arkaya çekerek tabanı tesbit eder.
Yüksek seslerin iç kulağa girişini önler.
Koruyucu görev
İç Kulak
- Koklea:
İç kulağın ön kısmında bulunan ve şekli
salyangoza benzeyen bir organdır.
30 mm uzunluğunda 2 ¾ tur yapar.
apikal , medial, basal
VIII. Sinir
N.Statoakustikus
N.Koklearis
N..Vestibularis
İşitme
Fizyolojisi
İşitme
Kulak kepçesinin topladığı ses enerjisinin çeşitli
bölümlerinde değişikliğe uğradıktan sonra aksiyon
potansiyelleri halinde beyne gönderilip burada ses
halinde alğılanması olayına işitme diyoruz.
1- Orta kulakta ses titreşimleri iç kulak
sıvılarına iletilmekte
2- İç kulakta frekansların periferik
analizi yapılmakta
(pesler apikal – tizler bazal kıvrım)
3- Mekanik enerji-silialı hücreler
tarafından elektrik enerjisine
dönüştürülmekte.
Orta Kulak Fizyolojisi
Orta kulak 1. fazda görev almakta ses
enerjisi auriculada toplanıp dış kulak yoluna
yönlendirilir. Dış kulak yolundan gelen ses
enerjisi kulak zarını titreştirir, zara yapışık
olan malleusa buradan inkusa iletilir. Malleus ve
inkus lineer bir aks üzerinde hareket ederler,
bu hareket inkusun uzun kolu vasıtasıyla
inkudosstapedial ekleme ve stapese
oradan da oval pencereye buradan da iç kulak
sıvılarına iletilir.
Orta kulak gaz ortamdır, iç kulak sıvı
ortamdır. Gaz ortamdan sıvı ortama geçerken
ses enerjisinin bir kısmı yansır, bir kısmı
absorbe olur.
Böylece ses enerjisinde dB cinsinden yaklaşık
30 dB’lik kayıp ortaya çıkar
1- malleus ve inkus bir manivela gibi hareket
eder ve sesi1/1.3 oranında yaklaşık 2.5 dB
arttırır.
2- Kulak zarının titreşen yüzeyi ile oval
pencerenin titreşen yüzeyi arasındaki oran
farkıdır. TM titreşen bölümü 55 mm²’dir.
Stapes tabanı 3.2-3.5 mm²’dir. 55/3.2= 17 kat
arttırılarak geçer bu da yaklaşık 25 dB
kazanç demektir.
Toplam27.5 dB kazanç sağlanır.
Pencerelerin rolü
Oval ve yuvarlak pencere
arasındaki faz farkı koklea
içindeki potansiyellerin
optimum olması işitmeyi
arttırır.
Koklea içinde sesin iletiminde birçok teori vardır:
1- Helmotz’un yer teorisi:
Her Hz için basiller membran üzerinde özel bir nokta vardır
orası titreşir
2- Rutherford’un telefon teorisi:
Basiller membran tümüyle titreşir. İşitme sinirinde her
frekans için aynı sayıda deşarj alır ve sesler beyinde ayırt
edilir.
3- Von Bekesy’nin ilerleyen dalga teorisi:
Bu teoriyle 1943 yılında Nobel almıştır.
Ses enerjisi basiller membranı tabandan apekse doğru
hareketlendirir. İletim dalgası B.M. üzerinde taşıdığı frekansa
uyan bölgede maksimum amplütüde çıkar fibrilleri uyarır.
Ses enerjisi B.M. titreşirken,siliali
hücreler tektorial membrana çarpıp
ayrılırlar böylece mekanik enerji
elektro-kimyasal enerjiye dönüşür. Bu
enerjide sinir impulsları doğurur ve
VIII. sinirin akustik dalı tarafından
beyinde tmporal lobun Heschl girusunda
sonlanır ve ses olarak algılanır.
Yeni doğmuş bir çocukta
işitme yolları kortekse kadar
gelişmiş durumdadır
Çocuğun ses deneyimleri ile alışmış bir belleği
olmadığından sesleri anımsayamaz.
Çocuğun 2.5 yaşına kadar işittiği sesler
kortekste depolanır, assosiye olur ve anımsayıp
yorumlayabilecek duruma gelir.
Bundan sonra çocuk işittiklerini taklit etmeye
başlar ve konuşur.
Doğumda var olan işitmeye
refleks işitme,
sonradan kazanılan işitmeye
bilinçli işitme denir.
Çocuk - ilk 3 ayda ağlarken
başını sese doğru döndürür.
Anne-babası konuşuncaonların sesini duyunca susar.
Onlara gülümser.
4-6 ay – Yeni sesleri anlamaya
başlar-Telefon sesi gibi. Müziğe
dikkat kesilir.
Oynarken bazı sesler çıkarır.
7-12 ay – Çocuk ismini tanır.
Konuşulurken dinler.
Belirli sesleri tanımaya başlar.
“Buraya gel”, “bardak”, “anne” ,
“baba” gibi sesler çıkarır.
1-2 yaş –
kısa hikayeleri dinler.
Kitap ismi söylenice onu gösterir.
2-3 kelimelik cümleler kurar
2-3 yaş – Kelimelerin anlamlarını
anlamaya başlar.
”İçeri-dışarı”,
“küçük-büyük”.
3-4 yaş – 4-5 kelimelik cümleler
kurarak konuşur.
4-5 yaş – Kısa hikayelere
dikkat kesilir. Onlar hakkında
kısa cevaplar verir. Büyükler
gibi grammer kullanır.
İşitmenin Fonksiyonel
Muayenesi
2 şekilde olur.
1- Hava yolu (Air Conduction)
2- Kemik yolu (Bone Conduction)
Havayolu anlattığımız kulak
kepçesinden başlayıp Temporal
lobda sonlanan bölümdür.
Kemik yolu iletimi koklea çevresindeki
kortikal kemik yapının ilettiği ses enerjisi
ile
olmaktadır. Kişi konuşurken boğaz ve
burun boşluğundan resonans yaparak
kranium kemiklerine ulaşmasıdır. Buradan
ses enerjisi direkt olarak kokleayı uyarır
ve ses sinir yoluyla temporal loba iletilir.
İnsan kendi sesini teypten
dinlerse değişik duyar bunun
nedeni kemik kompenentin
olmasıdır.
İşitme Muayenesi
1- İnsan sesi
2- Diyapozon
3- Odyometri kullanılarak
1. İnsan sesi ile muayene:
Normal insan 6-7 m’den fısıltı sesini duyar
Fısıltı sesi
30-40 dB
Konuşma sesi 50-60 dB
Konuşma 20 m’den
Bağırma 50 m’den duyulur.
2. Diapozon Testleri:
Weber Testi
Rinne Testi
Weber Testi:
Diapozon titreştirilir ve vertekse veya orta hatta
dişler üzerine konur.
Diapozonun işitildiği yöne göre –ortada-sağa veya sola
lateralize denir.
Normalde: orta hattadır
S/N işitme kaybında: sağlam tarafta.
İletim tipi işitme kaybında: Hasta tarafta
Eşit oranda kayıpta orta hatta duyar.
Rinne Testi:
Her iki kulakta ayrı ayrı yapılır. Diapozon titreştirilir
mastoid çıkıntı üzerine konur,
titreşim kesilince kulak önüne getirilir.
Normalde: Hava yolu işitmesi kemik yolu işitmesinin
2 katıdır.
AC > BC
İletim tipi kayıpta: Diapozon DKY önüne getirilince
duyulmaz veya çok kısa süre duyulur,
Rinne (-) denir.
S/N işitme kaybında: Rinne testi oranı
bozulmaz.
Patalojik Rine(+) denir.
Weber
Normal
ortada
İletim
Hasta kulak laterilize
S/N
Normal kulak laterilize
Rinne
+
(AC>BC)
Pat (+)
(AC>BC)
Schwabach
Eşit
Eşit
Azalmış
3. Odyometri
Kalibre edilmiş saf sesleri üreten, konuşma ve
maskeleme yapabilen cihazlardır.
250 – 500 – 1000 – 2000 – 4000 - 8000 Hz
0 dB -120 dB arası ses
sağ sol -
kırmızı
mavi
Sağ
Hava Yolu
Kemik Yolu
Sol
O
O
<
Hava Yolu
Kemik Yolu
O
X X
>
X
İlk odyometri 1878’de Hartman
tarafından “Acoumeter” adıyla
yapılmıştır.
Odyometre, işitme seviyesini
ölçen elektroakustik bir
aygıttır.
Odyometride hava yolu için 125 Hz ile
8000 Hz arasında gelişmiş odyometrilerde
bu
16000 Hz’e kadar çıkar. Kemik yolu
için 250 – 4000 Hz arası kullanılır.
dB olarak -10 ile 110 – 120 dB arasında
genellikle 5 dB aralıklı olarak uygulanır. Bazı
odyometrelerde bu aralıklar 1 dB olarak
uygulanmıştır.
-Supraliminer Testler Sisi testi
Tone Decay
Recruitment Testi: Loudness Balance
Testi
Rahatsız edici eşik (LDL)
Loudness Discomfort Level
Odyoda Masking:
Bir kulakta hava yolundan 40-50 dB kemik yolunda 10
dB kayıp varsa bu kulak test edilirken sağlam tarafa
masking verilir.
Masking bir tarafa ses verirken test edilmeyen
kulakta bu ses duyuluyorsa masking uygulanmalıdır.
Hava yolu testinde, test dışı kulak kemik yolu ile test
kulak havayolu arasında 40 dB fark varsa test dışı
kulağa kesinlikle masking yapılmalıdır.
Bunu değişik yazarlar formüle etmişlerdir. Bunlardan
biri:
Kemik yolu için
M min= Masking minimum: Bt + (Am – Bm)
Bt = Kemik yolu eşiği test edilen kulakta
Am = Maskelenen kulakta havayolu eşiği
Bm = Maskelenen kulakta kemik yolu eşiği
M max = Bt + 40
Bt = Test edilen kulağın kemik yolu eşiği
Bu rahatsız edici seviyeyi aşamaz.
Hava yolu için
M min = At – 40 + (Am – Bm)
M max = Bt + 40
At = Test edilen kulakta hava yolu eşiği
Am = Test dışı kulak hava yolu eşiği
Bm = Test dışı kulak kemik yolu eşiği
Konuşma odyometrisi:
Hazırlanan tek ve çift heceli kelimeler
teypten veya test yapan kişi tarafından
hastaya
verilmesine ve hastanın buna
reaksiyonlarına konuşma odyometrisi denir.
Bunun için iki çeşit test uygulanır.
1. Speech Reception Threshold: Konuşmayı
işitme eşiği: (KİE) (SRT)
2. Word Speech Discrimination Test (SD):
Konuşmayı anlama yüzdesi eşiği (KAR)
(KAY):
BERA: (1970)
Objektif kabul edilen,
değerlendirilmesi subjektif olan bir
testtir.Klik uyaranlarla yapılır.
Beyin sapı uyarım odyometrisi
kulaklara verilen klik seslerinden sonra
beyin sapında
oluşan dalgaların incelenmesidir.
5. dalga önemlidir.
1-3 – 3-5 – 1-5 arası dalgaların birbirlerine
uzaklıkları önemlidir
- çocuklarda
- yalancı işitme kayıplarında
- akustik TM’lerde
- beyin sapı lezyonlarında
Elektrokokleografi: (1967)
Elektrodlar transtimpanik olarak
promontorium üzerine yerleştirilir ve
ölçüm yapılır.
Koklear mikrofonikler ölçülür.
Elektroakustik İmpedansmetre
Akustik impedans nedir?
Akustik impedans vibrasyon hareketine
dirençtir
Ses geçiren ortamda ses basıncının
hacim değişikliğine oranıdır. Ses verildiğinde
kulak zarı(ve kemikçik zinciri)’nın
vibrasyon hareketine direncidir.
İmpedans odyometri:
İmpedans odyometride 3 işlem
vardır.
Timpanometri,
Akustik İmpedans
Akustik Refleks.
1.Timpanometri:
Timpanometri dış kulak yolunda basınç
değişirken kulak zarı ve kemikçi zinciri
kompliansını kaydetmektir.
2.Akustik İmpedans:
Akustik İmpedans kulak zarı ve
kemikçik zincirinin ses verildiğinde,
vibrasyon
hareketine direncidir.
Akustik Refleks:
Akustik Refleks ses uyaranıyla stapes
kasının refleks kasılmasıdır. Refleks kasılma
oluşunca sistemdeki komplians değişikliği
gözlenerek ölçülür.
Stapes refleksi akustik uyarımla işitme
eşiğinin yaklaşık 70-90 dB üzerinde oluşur.
Refleks ölçümleri, orta kulak
kaslarının çift taraflı kasılmasına
dayanarak, kontralateral
ve ipsilateral olarak ölçülür.
Akustik refleksin klinikte kullanımı:
1.Orta kulak patolojisinin
incelenmesinde;
a) Otoskleroz ve kemikçik
zinciri kopukluğunun ayırıcı tanısında.
b) İletim tipi bozukluğa yol
açan patolojinin var olup olmadığının
kanıtlanmasında
2.Sensorinöral işitme kayıpları arasında
ayırıcı tanı yapılmasında Metz testi ve
Refleks
Decay (Sönme)
3.Fasial sinir lezyonlarında lezyonun
topografik olarak değerlendirilmesinde.
4.İşitme eşiğinin belirlenmesinde.
Download