Proped tik

advertisement
Kulak Hastalıkları
Enfeksiyonlar, işitme kayıpları, anomaliler, tümörler, fasial sinir, denge bozuklukları, TMJ hastalıkları
Boğaz Hastalıkları
Selim, habis, spesifik ve nonspesifik enfeksiyonlar, OBSA, horlama
Burun ve Paranasal Sinüs Hastalıkları
Yapısal anomaliler, allerji, enfeksiyonlar, tümörler, koku patolojileri,
Özefagus Hastalıkları
Gastroözafajial reflu, larengofarengeal reflu, ca, divertikül,
Tiroid Hastalıkları
Tükrük Bezi Hastalıkları
Selim, habis, enflamatuar
Baş-Boyun Cerrahisi
Selim ve habis boyun kitleleri
Baş-boyun kanserleri
Oral kavite, Orofarenks, Larenks, Hipofarenks, Farenks, Nazofarenks, Özefagus,
Burun ve Sinüsler, Tiroid
Foniatri
Odyoloji - Nörootoloji
Kafa Tabanı Cerrahisi
Akustik tümör rezeksiyonu, habis tümörler,
Fasial ve Kozmetik Cerrahi
Kanser, Burun plastiği, Yüz plastiği
Maksillofasial Cerrahi
Nazal Allerji
Bronkoskopi
Konuşma Eğitimi ve Rehabilitasyonu
Kulak Muayenesi






Tek veya çift taraflı mı?
Başlangıcı animi yavaş mı?
Ailevi anamnez varmı ?
Travma öyküsü var mı?
Ototoksik ilaç kullanımı?
Beraberinde ateşli hastalık,
nörolojik veya onkolojik bir
sorun varmı.
 Yaş
 Eşlik edebilen bulgular
Tinnitus
Vertigo
Otalji
Otore
Kranyal sinir paralizileri
Ateş
İşitme Kaybı
Kulak Muayenesi
İnspeksiyon ve temizleme
Otoskopi
İşitme testleri
 Diapozon
 Odyometri
a)Saf ton
b)Vokal
1)Liminer
2)Supraliminer
Davranış Odyometrisi
Beyin Sapı Odyometrisi
Fonksiyonel testler
Otoakustik emisyon
 Timpanometri
Vestibüler testler
 Kalorik
 Pozisyonel
 Fistül
 ENG (Elektronistagmografi)
Kranyal sinir muayeneleri
Kulak Anatomisi
Aurikula
Dış
Dış Kulak Yolu
Orta
İç
T.M.
Koklea
Orta Kulak Boşluğu
Östaki
İşitme Muayenesi
1. İnsan sesi
2. Diyapozon
3. Odyometri
İşitmenin Fonksiyonel Muayenesi
2 şekiIde olur; 1. Hava yolu (Air Conduction)
2. Kemik yolu (Bone Conduction)
Havayolu anlattığımız kulak kepçesinden başlayıp Temporal lobda
sonlanan bölümdür.
Kemik yolu iletimi koklea çevresindeki kortikal kemik yapının ilettiği
ses enerjisi ile olmaktadır. Kişi konuşurken boğaz ve burun
boşluğundan rezonans yaparak kranium kemiklerine ulaşmasıdır.
Buradan ses enerjisi direkt olarak kokleayı uyarır ve ses sinir yoluyla
temporal loba iletilir.
İnsan kendi sesini teypten dinlerse değişik duyar bunun nedeni kemik
komponentin olmamasıdır.
İŞİTME KAYBI DERECESİ
SINIFLANDIRMASI






10-26dB
27-40
41-55
56-70
71-90
91 ve üstü
Normal işitme
Çok hafif derecede İK
Hafif
Orta
İleri
Çok ileri
Saf ses ortalaması (500-2 kHz.)
 Goodman sınıflaması

Elektrofizyolojik Testler
BERA (1970) (Beyin sapı uyarım odyometrisi)
Objektif kabul edilen, değerlendirilmesi subjektif olan bir
testtir. Kulaklara verilen klik seslerinden sonra beyin
sapında oluşan dalgaların incelenmesidir.
1-3 , 3-5 , 1-5 arası dalgaların birbirlerine uzaklıkları
önemlidir.
En önemlisi 5.dalga’dır.
En çok kullanıldığı yerler
Çocuklarda işitme eşiği tayininde
Yalancı işitme kayıplarında
Akustik tümörlerde
Beyin sapı lezyonlarında
ODİOLOJİK MUAYENE

OTOAKUSTİK EMİSYON
DIŞ SAÇ HÜCRELERİ ÜRETİMİ
 EN İYİ 1-2 kHZ de belirlenir
 ABR a NAZARAN DAHA AZ ZAMAN, UCUZ
FİYAT, KOLAY YAPILABİLİRLİĞİ
 TARAMAYA MÜSAİT
 FALSE + DAHA FAZLA
 NORMAL OK GEREKİR

Normal İşitme
SN İşitme Kaybı
İletim Tipi Kayıp
Mixed Tip Kayıp
İmpedans odyometri:
İmpedans odyometride 3 işlem vardır.
Timpanometri
Akustik İmpedans
Akustik Refleks
ÇOCUKLARDA İŞİTME
BOZUKLUKLARI

Çocuk SNHL %50 genetik

Çocuk SNHL %25 çevresel sebepler

İK içeren 100 sendrom

Çocuk SNHL çoğu sendrom parçası değildir
ANAMNEZ

TAM ANAMNEZ
MARUZİYET-GÜRÜLTÜ, OTOTOKSİN
 AİLE HİKAYESİ
 VESTİBÜLER BELİRTİLER
 NÖROLOJİ-KRANYAL SİNİR DEFİSİTLERİ
 ENFEKSİYONLAR

 MENENJİT,

SİFİLİS, OTİT, PRENATAL
PERİNATAL TRAVMA
İŞİTME KAYBI
SENSÖRYAL, NÖRAL,
MİKST,YADA BELİRSİZ
KONDÜKTİF
ATELEKTATİK OTİTİS MEDİA
OTİTİS MEDİA EFF
POLİTZER MANEVRASI
(BALON)
AB TEDAVİ
RİSK FAKTÖR LERİ
TAYİNİ
VENTİLASYON YETERLİ
TİMPANOSTOMİ TÜPÜ
HAYIR
EVET
REZOLÜSYON
İŞİTME TAYİNİ
KRONOLOJİK YAŞ GÖRE ANLAMLI SÖZSEL KONUŞMA
NORMALDİR VE İŞİTME YETENEĞİ NORMAL KABUL EDİLİR
Odiometri (yaşa uygun)
ve stapes refleksleri
Bekle gör
Evet
Hayır yada belki
Normal
1) Speech patolojist kons
2) Birkaç ayda tekrar tayin
Anormal
Mikrotimpanoskopi
Anormal (+/-tek kulak)
her iki kulak normal
temizleme
Buşon
ABR ve OAE
Anormal
1)İşitme aleti
2)MRI
Normal
Görülebilir Malformasyon
1)İşitme aleti (ler)
OM
2)Cerrahi düzeltme varsa CT
3)Yıllık tekrar tayin
VT sonrası birkaç ay
sonra tekrar odiometri
Normal- düzenli takip
Anormal
ABR ve OAE
Anormal
normal
1) İşitme aleti
2) Yıllık tekrar kontrol
Düzenli takip
Serumen
Buşon
Yabancı cisim
External Otit
Gelişim Bozuklukları
Ekzostoz
Efüzyonlar
A.ve Kr.Otitis Media
Kemikçik fiksasyonu
Hemotimpanum
Tm
Bilateral
Unilateral
Presbiyakuzi
Otitis media
Genetik
Bakteriyel
menenjit
Konjenital
nonherediter
Eks.Travma
Ototoksite
Akustik Trav.
Sifiliz
Nörolojik
hastalıklar
Ca
CPA Tm
Arteryel Has.
Meniere
Ani işitme ka.
Otoimmun
Burun Muayenesi
Anamnez
Burun tıkanıklığı
Akıntı
Rengi
Kıvamı
Perioditesi
Triger faktörler?
Allerji ?
Postnazal akıntı ?
Başağrısı
Günün hangi saatlerinde
Süre
Şiddet
Lokalizasyon
Beraberinde orbital bulgu ?
Aksırık, hapşırık nöbetleri
Mukosilier transportu etkileyebilen çevresel faktörler
Burun Muayenesi
Anamnez
Mukosilier transportu etkileyebilen çevresel faktörler
İklim
Soğuk-Sıcak
Nem
Toz
Sigara
Hava kirliliği
Meslek
Burun Muayenesi
Rinoskopi anterior – posterior
Endoskopik muayene
Radyolojik inceleme
Tetkikler
Allerji testleri
nazal smear
Kan tahlilleri
Biopsi
Burun Muayenesi
İnspeksiyon
Nazal deformite
Septum nasi devaisyonu
Konka hipertrofileri
Furonkl
Vestibülit
Tm
Burun Tıkanıklığı
Deviasyon
Tm (Polip, Ca...)
Allerji
Rinitler (viral, bakteriyel, allerjik, vazomotor, medikomatöz)
Yabancı cisimler
Nazal valfin bozulması
Koanal atrezi
Granulomatöz hastalıklar
Travma, septum hematom ve absesi
Nazofarenksde yer kaplayan kitleler
Download