Eşlik eden TSSB`ye sahip olan ya da olmayan SKB`ye sahip

advertisement
Eşlik eden TSSB’ye sahip olan ya da olmayan SKB’ye sahip kadınlarda travmaya bağlı
değişen bilinç durumları
Paul Frewen, Nikolaus Kleindienst, Ruth Lanius, Christian Schmahl
Özet
Giriş: Normal uyanık bilinç (normal waking consciousness, NWC) ya da dissosiyatif deneyimler,
yani travmaya bağlı değişen bilinç durumları (trauma-related altered states of consciousness,
TRASC) biçiminde görülebilecek travmaya bağlı belirtileri dört fenomonolojik boyutta (zaman,
düşünce, beden ve duygu deneyimi) sınıflandırmak için bir kuramsal çerçeve olarak yakın
zamanda bir “4-D modeli” tanımlanmıştır.
Yöntemler: Mevcut çalışma travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) eşlik ettiği (n=126) ya da
etmediği (n=132) sınır kişilik bozukluğu (SKB) olan 258 kişide 4-D modelinin öngörülerini
incelemiştir.
Sonuçlar: Sınır Belirti Listesi (Borderline Symptom List) ile ölçüldüğü üzere, 4-D modelinin
öngörüleri ile tutarlı olarak, NWC ile ilişkili olduğu düşünülen belirti tablolarına karşın, TRASC
ölçümleri daha az sıklıkta görülmüştür ve bunlar özellikle SKB hem TSSB olan kişilerde hem
Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (Dissociative Experience Scale) puanları hem de çocukluktaki
duygusal ihmalin şiddeti ile güçlü şekilde ilişkili bulunmuştur. TRASC belirtilerinin NWC
belirtilerine bağlı rahatsızlık ile daha az ilişkili olacağına yönelik öngörümüz ise
desteklenmemiştir.
Tartışma: Bulgular SKB, TSSB ve dissosiyasyonun semptomatolojisi ile ilgili olarak
tartışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Dissosiyasyon; sınır kişilik bozukluğu; travma sonrası stres bozukluğu;
travmaya bağlı değişen bilinç durumları; çocukluk dönemindeki istismar ve ihmal; 4-D modeli
Name of translator: Gözde Ikizer
European Journal of Psychotraumatology 2014, 5: 24863 -http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v5.24863
Download