ĠÇERDEN ÖĞRENĠLEN BĠLGĠLERE ĠLĠġKĠN ÖZEL DURUM

advertisement
ĠÇERDEN ÖĞRENĠLEN BĠLGĠLERE ĠLĠġKĠN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı
:
Denizbank A.Ş.
Adresi
:
Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe/İstanbul
Telefon ve Faks no
:
Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
Yatırımcı ĠliĢkileri ve
Finansal ĠletiĢim
Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
Tarih
:
22 Aralık 2010
Konu
:
Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hk.
ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAġKANLIĞI’na
ĠSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum:
Bankamız bağlı ortaklıklarından %99.861 oranında pay sahibi olduğumuz Deniz Emeklilik ve
Hayat A.Ş. hisselerinin tamamının veya bir kısmının yerli ve yabancı stratejik ve/veya finansal
yatırımcılara satışı ile söz konusu yatırımcılar veya başka talipliler ile orta veya uzun vadeli
emeklilik, hayat sigortası ve elementer sigorta ürünlerinin münhasır dağıtımı amacıyla yapılacak
çalışmalarda danışmanlık hizmeti almak için Bankamız, yatırım bankacılığı faaliyetlerinde Bank
of America Merrill Lynch, aktüerya faaliyetlerinde Towers Watson Limited, hukuki konularda
Verdi ve Yazıcı Avukatlık Ortaklığı’na yetki vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.
Denizbank A.ġ.
Download