EK-2 - Cumhuriyet Üniversitesi

advertisement
EK-2
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU
Bölüm
Yıl/yarıyıl
Ebelik
3.Yıl / Bahar Yarıyılı
Ebelik Tarihi Ve Meslek Etiği
Dersin Adı
Ders Düzeyi (önlisans,
lisans,vb)
Dersin Türü (Z/S)
Dersin Dili
Kodu
Lisans
Zorunlu
Türkçe
EBE3014
T+U Saat
2+0
Kredi
2
AKTS
---
Varsa Ön Koşul Dersleri
Ders Kategorisi
Yok
Ders Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. GÜLAY
YILDIRIM
Dersi Veren(ler)
Yrd.Doç.Dr. GÜLAY
YILDIRIM
Yardımcı Eğitmenler
-
Dersin Amacı
Tıp etiğine ilişkin kavram, değer, eylem, ilke, kural kodlar ile vaka
çözümleme yöntemi, etik karar verme süreci ile ilgili teorik bilgileri
verme, bu bilgileri ebelik alanında hastaya yönelik uygulama
becerisi kazandırma, tıp etiğine yönelik referans metinleri
öğretmeye ve vakalar üzerinde eleştirel düşünebilme ve
değerlendirebilme yetisini ve ebelerin etik duyarlılığını, meslek
bilincini, meslek felsefesini geliştirmeye ve ebeliğin evrimini
kavramaya yönelik gerekli olan bilgileri kavramsal olarak öğretmek.
Ders İçeriği
E-posta:
Tel:
-Etik kavramın anlamı ve içeriği, Tıp etiğinde temel kavramlar, Biyomedikal
etiğin temel ilkeleri, İnsan hakları
çerçevesinde hasta hakları, Birey-hasta/ Ebe ve diğer sağlık çalışanlarıyla
ilişkinin etik yönü, Etik karar verme
1
süreci, etik vaka çözümleme yöntem bilgisi, Tıpta araştırma ve araştırma
etiği, Tıbbi uygulamalarda ileri
teknoloji kullanımı ve etik sorunlar, Tıp etiği referans metinleri, Sağlık
hizmetlerinde tıbbi kötü uygulamalar,
Yaşama saygı, yarar sağlama, zarar vermeme ile ilgili olgu tartışmaları,
Aydınlatılmış onam ile ilgili olgu
tartışmaları, Sınırlı kaynakların adil kullanımı ile ilgili olgu tartışmaları, Ebelik
mesleğinin ve eğitiminin
evrimi, Ebelik mesleği ve sağlık sistemi içindeki yeri, mesleki organizasyonlar,
meslekle ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergeler, Ebelik rolleri, mesleki
değerler ve ebelik etik kodlar
Örgün Eğitim
Öğretim Sistemi
HAFTALIK AYRINTILI DERS İÇERİĞİ
Ayrıntılı İçerik
Hafta
Önerilen Ön Hazırlık
Kaynakları (ad, sayfa no, vb.
bilgiler)
Dersin değerlendirme sürecinin ve
kaynaklarının tanıtımı
Etik kavramın anlamı ve içeriği
Hafta 1


Aksiyoloji, norm, değer
Eylem, genel ahlak meslek ahlakı

Etik, felsefe, hukuk
Tıp etiğinde temel kavramlar

Hafta 2
Tıp etiği, deontoloji, biyoetik


İkilem, sorun, ilke, kodlar
etik kurul, etik konsültasyon

Klinik etik, araştırma etiği
CORE SINAVI
Hafta 3
Biyomedikal etiğin temel ilkeleri
Hafta 4

Yaşama saygı,

Zarar vermeme,

Özerkliğe saygı, aydınlatma ve onam,

Adalet, gizlilik ve sır saklama
2
İnsan hakları çerçevesinde hasta hakları

Hafta 5


Yaşama hakkı,
Sağlık hakkı ve hasta hakkı
Kadın, gebe, yenidoğan hakları,
Birey-hasta/ Ebe ve diğer sağlık çalışanlarıyla
Hafta 6
ilişkinin etik yönü
Etik karar verme süreci, etik vaka çözümleme
Hafta 7
Hafta 8
yöntem bilgisi
Tıpta araştırma ve araştırma etiği
Tıbbi uygulamalarda ileri teknoloji kullanımı
Hafta 9
ve etik sorunlar
Tıp etiği referans metinleri
Hafta 10
Sağlık hizmetlerinde tıbbi kötü uygulamalar
Yaşama saygı, yarar sağlama, zarar vermeme
Hafta 11
ile ilgili olgu tartışmaları
Aydınlatılmış onam ile ilgili olgu tartışmaları
Sınırlı kaynakların adil kullanımı ile ilgili olgu
Hafta 12
tartışmaları
Ebelik mesleğinin ve eğitiminin evrimi
Hafta 13
ARA SINAV
Ebelik mesleği ve sağlık sistemi içindeki yeri,
Hafta 14
mesleki organizasyonlar, meslekle ilgili yasa,
tüzük, yönetmelik ve yönergeler
Ebelik mesleği ve sağlık sistemi içindeki yeri,
3
Hafta 15
mesleki organizasyonlar, meslekle ilgili yasa,
tüzük, yönetmelik ve yönergeler
DÖNEM SONU SINAV
Hafta 16
EĞİTİM MATERYALİ PAYLAŞIMI VE İLERİ KAYNAKLAR
Eğitim
Materyalleri
ve Ders
Notları
İleri
kaynaklar
Sınav
Sorularının
Çözümleri
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI VE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
Dersin*
Öğrenme
Çıktıları
Kazandığı Bilgi ve Beceriler
DÇ1
Etik kavramının anlam ve içeriğini kavrayacak
DÇ2
Tıp etiğinin temel kavramlarını tanıyacak ve ayırt edecek
DÇ3
Hasta/ ebe ilişkisinde etik davranma ve karar verme
KPÖÇK
ÖDY
yeteneğini kazanacak
DÇ4
İnsan ve hasta haklarına yönelik tıp etiği referans
metinlerin içeriklerini öğrenecek
DÇ7
Etik vaka çözümleme yöntemini öğrenecek ve uygulama
yeteneği kazanacak
DÇ8
Araştırma etiğini kavrayacak ve uygun davranış
geliştirecek
DÇ9
Hasta / Aile / Sağlık çalışanları ile etik davranışların
4
önemini kavrayacak
DÇ10
Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan “zarar
vermeme-yararlılık, adalet ve özerklik” ilkelerini gözetme
duyarlılığını geliştirecek
DÇ11
Tıp alanında tek yol göstericinin bilimsel düşünce ve
eleştirel sorgulayıcı yaklaşım olduğunu benimseyecek
DÇ12
Her hasta veya bireye yaşadığı çevre, toplum ve bireysel
özelliklerini değerlendirerek yaklaşacak
DÇ13
Her hastaya veya bireye yansız, yargısız ve ayrımsız
yaklaşma ve bunun bir etik zorunluluk olduğunu
benimseyecek
DÇ14
Sınırlı sağlık kaynaklarının dağıtımında birey ve toplumun
önceliklerini etik ölçütlerle gözetme duyarlılık geliştirecek
DÇ15
Güncel bilimsel bilgiyi edinmenin bir mesleki sorumluluk
olduğunu kavrayacak
DÇ16
Her hastaya veya bireye hastalığı ve tedavisi ile ilgili
anlaşılır ve açıklayıcı bilgi vermek, buna dayalı
onam(rıza) almak, gizliliğini korumak… gibi hasta
haklarını yaşama geçirme duyarlılığını geliştirecek
DÇ17
Yaşamın başında ve sonunda ortaya çıkabilecek etik
sorunların çözümünde akıl yürütme ve gerekçelendirme
yapma duyarlılığını geliştirecek
DÇ18
Kendi özlük haklarının farkında olma ve bunları
savunmanın mesleki kimlik açısından önemini
benimseyecek
DÇ19
Meslektaşlarını ebelik açısından onur kırıcı ve haksız
saldırılara karşı koruma bilincini geliştirecek
DÇ20
Ebeye retrospektif düşünme alışkanlığını edinecek
DÇ21
Ebelik tarihi bilinci kazanmasını sağlayacak
5
ÖÇ: Dersin öğrenme çıktısı
KPÖÇK: Katkıda bulunduğu program öğrenme çıktısının kodu
ÖDY: Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
(1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması, 5: Seminer / Sunum,
6: Klinik Uygulama, 7: Klinik Değerlendirme Formları, 8: Ev Sınavı)
*Ders öğrenme çıktıları 10 taneyi geçmemelidir.
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKI DÜZEYİ
Program Öğrenme Çıktıları *
No
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde ebelik mesleğinin tarihsel
P1
Katkı Düzeyi **
2 3 4 5
X
gelişimini, tanımını, rollerini, yasal hak ve sorumluluklarını
açıklayabilecek.
Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası göstergeleri, politikaları ve
P2
kuruluşları bilecek.
Ebelikle ilgili bilgi ve becerilerini uygularken profesyonel, etik,
P3
X
X
kültürel ve evrensel değerler doğrultusunda takım çalışması
yapabilecek.
P4
Problem çözme sürecini ve iletişim becerilerini kullanabilecek.
X
P5
Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilecek.
X
Alanındaki teknolojik gelişmeleri izleyerek, eleştirel düşünce ve
X
P6
araştırmalar
yoluyla
ebelik
bilgi
ve
uygulamalarını
geliştirebilecek.
Kadın, aile ve topluma sağlığı koruma, geliştirme ve hastalığa
X
yönelik sağlık öğretimi yapabilecek, toplumda sık görülen
P7
hastalıkları
tanımlayabilecek
ve
gerekli
bakımları
uygulayabilecek.
P8
İlk ve acil yardım yöntemlerini uygulayabilecek.
X
P9
Doğurganlığın düzenlenmesi uygulamalarına katılabilecek.
X
Prekonsepsiyonel dönemden doğuma kadar geçen süreçte
X
P10
normal/riskli gebenin ve ailesinin gereksinimi olan bakımı
6
verebilecek.
Normal/riskli doğum eyleminde gebe, fetüs ve ailesinin bakım
X
gereksinimlerini karşılayabilecek, doğum evrelerine özgü nitelikli
P11
bakımı verebilecek, uygun girişimleri yapabilecek ve normal
doğumu yaptırabilecek.
Doğum sonu dönemde normal/riskli loğusa, yeni doğan ve
P12
ailenin
bakım
gereksinimlerini
karşılayabilecek
ve
X
uygun
girişimleri yapabilecek.
Kadın,
üreme
sağlığı
ve
sorunları
konusunda
bütüncü,
X
sistematik ve bilimsel bakım anlayışı ile sağlık kurumu veya
P13
evde bakım ve rehabilitasyona yönelik uygun ebelik girişimlerini
yapabilecek.
* Program çıktıları 8 – 14 adet olmalıdır.
** En az=1
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Yöntem
Ara Sınav
Kısa Sınav
Dönem Sonu
Sınavı
Klinik
Değerlendirme
Sayı
Tarih
Katkı Oranı
AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Sayısı
Süresi (saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası
dahildir: 17 x toplam ders
saati)
Öğrencinin Sınıf Dışı
Dersi Çalışma Süresi
Kısa Sınavlar
Ara Sınav Hazırlık
Ara Sınav
Dönem Sonu Sınav
Hazırlık
Dönem Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
7
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
8
Download