istanbul medipol üniversitesi aile ve toplum ebeliği ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
EBE323561
Ders Saati
2
Bölüm/Program
Ebelik Bölümü
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yard.Doç.Dr.Asiye KOCATÜRK, Öğr.Gör.Özen Esra KARAMAN, Öğr.Gör.Gözde KÜĞCÜMEN
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
Toplumda en sık görülen dahili ve cerrahi hastalıkların gebeliğe etkisine ilişkin kavram, ilke, yöntem ve tekniklerle
ilgili kuramsal bilgi verme, hastalıktan korunma cerrahi girişim geçirecek hastanın perioperatif bakımına yönelik
bilgi, beceri ve davranış kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Bu dersin sonunda, öğrenci;
1. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmet ve evde bakım konularında bilgi ve beceri kazanabilecektir.
1.1. Toplumu tanır.
1.2. Ev ziyaretlerinde ebelik bakımını uygular.
1.3. Gebe muayenesinde riskleri saptar.
2. Çocukların aşılarını uygulayabilecektir.
2.1. 0-6 yaş çocuk takibi yapar.
2.2. Çocukların sağlıklı beslenmesi için ilkeleri açıklar.
2.3. Evlilik öncesi danışmanlık uygular.
3. Sağlık politikaları ve hizmet sunumu konusunda değerlendirme yapabilir.
4. Küresel Çevre Sağlığı Sorunlarının farkında olabilecektir.
Genel Yeterlilikler
Yaratıcı, sorgulayan, takım halinde çalışabilme, eleştirel düşünme
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Halk Sağlığının Tarihçesi - Temel Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi - Sağlık Reformları
2. Ebelikte Örgütlenme - Ebelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar
3.Demografi ve Sağlık – Demografik Dönüşüm
4. Türkiye’de Aile Yapısı, Kültür ve Sağlık - Evlilik Öncesi Danışmanlık
5. Bağışıklama ile önlenebilen Hastalıklar ve Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklar
6. Koruyucu Onkoloji - Ebelik Bakım İşlevleri ve Ev Ziyareti
7. Bebek / Gebe muayenesi Demonstrasyon
8. Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişimi
9. Ara sınav
10. Sağlığı Koruma Önlemleri - Toplum Beslenmesi
11. Genetik Hastalıklar ve Genetik Danışma Aile İçi Şiddet-Cinsel İstismar
12. Halk Sağlığında Biyoistatistik Biliminin Yeri
13. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
14. Ebelikle İlgili Yasal Durum ve Mevzuat - Aile Sağlığı/Toplum Sağlığı Merkezi Yönetimi
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, örnek vaka çalışmaları, rapor hazırlama, takım çalışması ve laboratuvarı uygulamaları
Dersin Koşulları
Öğrenciler derslere, laboratuvara/ uygulamalara katılmakla ve ödev hazırlamaktan sorumludur.
Ders Notu
1. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Münevver Bertan, Çağatay Güler, Güneş Kitapevi Ltd. Şti., 1995 Ankara
2. Halk Sağlığı Hemşireliği teksiri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Elemanları, 1998
3. Prof. Dr. Nusret Fişek’in Kitaplaşmamış Yazıları, Ana-Çocuk Sağlığı, Nüfus Sorunları ve Aile Planlaması, Rahmi
Dirican, Türk Tabipler Birliği, 1998
4. Prof. Dr. Nusret Fişek’in Kitaplaşmamış Yazıları, Eğitim, Tıp Eğitimi, Sürekli Eğitim ve Diğer Konulardaki yazıları,
Kaynaklar Önerilen Rahmi Dirican, Türk Tabipler Birliği, 1999
5. Community Health Nursing Practice, R.Freeman, W.B. Saunders Company
Kaynaklar 6. Community Health Nursing, L. Jarvis, F.A. Davis Company, Philadelphia
7. Epidemiyoloji, Ö. Gülesen, Uludağ Üni., Yayınları, No: 2-013-0043, Bursa
8. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı. Ed: İnci Erefe, Koç Vakfı Yayınları No: , 1996
9. Halk Sağlığına Giriş, Nusret Fişek, Hacettepe Üni., DSÖ Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını,
No:2, Ankara
10. Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği). Rahmi Dirican, N. Bilgel, Uludağ Üni. Basımevi, Bursa
Download