DİYALİZ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRE GÖREV YETKİ VE

advertisement
DİYALİZ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRE GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
KODU: K.KU.YD.55
YAYIN TARİHİ: OCAK 2016
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 1/2
BİRİM: Diyaliz Ünitesi
GÖREV ADI : Diyaliz Ünitesi sorumlu Hemşiresi
AMİR VE ÜST AMİRLER : Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü / Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ :Sorumlu Hemşire yardımcısı
GÖREV AMACI : Diyaliz Ünitesi’nin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirmek, gerekli teknik eksikliklerinin
giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak, denetlemeler yapmak ve eleman desteği sağlamakla sorumludur.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Diyaliz Ünitesi Sağlık Bakım Hizmetlerinin işleyişini sevk ve
idare etmek.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Devlet Memurları Kanuna tabi olup kanun ve bağlı (yönetmelik,yönerge,tüzük vb.) emirlere tabiidir.
Diyaliz Ünitesi’nin Hasta Bakım Hizmetleri Sorumlu amiridir.
Servis temizlik görevlileri,hasta bakım personeli,teknisyen vb.de amiridir.
Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, çalışanları bu
konularda bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerde bulunur.
Hemşirelerin çalışma çizelgesi ve izinlerini düzenler,onaya sunar.
Gerekli araç-gerecin teminini ve Uygun koşullarda korunmasını, kullanıma hazır bulundurulmasını
sağlar.
Diyaliz Ünitesi için gerekli olan malzemelerin önceden hazırlanmasının kontrolünü sağlar.
Kullanılan malzeme sarfını planlar, yeni ve deneme aşamasındaki malzemelerin test edilmesini sağlar.
İlgili birimlere geri bildirimde bulunur.
Diyaliz Ünitesi’nin müdahaleler sonrası çıkan kirli malzemelerin yıkanmasını, sayılmasını, listeye
uygun şekilde hazırlanmasını, steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.
Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve sterilizasyon bölümü ile işbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol
önlemlerinin uygulanmasını sağlar.Enfeksiyon uzmanına bildirir.
İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve muhafaza edilmesini sağlar.
Narkotik ilaçların kullanımını, saklanmasını kontrol eder,bunlara ilişkin talimatlara uyulmasını sağlar.
Ayda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla, Diyaliz Ünitesi’nin personeli ile toplantılar yapar
ve yenilikleri duyurur.
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
HASTANE YÖNETİCİSİ
DİYALİZ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRE GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
KODU: K.KU.YD.55
YAYIN TARİHİ: OCAK 2016
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 2/2
Salonların tertip ve düzeninin sağlanması, cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol eder, bozuk olanların
tamirinin yaptırılmasını sağlar.
Diyaliz Ünitesi’nin vardiya ekiplerinin koordinasyonunu sağlar.
Diyaliz Ünitesi’nin asepsi ve antisepsinin sağlanmasına dikkat eder.
Diyaliz Ünitesi’nin demirbaş ve tüketim malzemelerinin muhafazasından, bakım ve onarımından
ve yerinde kullanılmasından sorumludur.
Diyaliz Ünitesi’nin temizliğinden, aydınlatılmasından, havalandırılmasından ve düzeninden
sorumludur.
Diyaliz Ünitesi hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık
yapar,iş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar,performans değerlendirilmeleri yaparak
geri bildirimde bulunur,birimiyle alakalı düzeltici-önleyici toplantılara katılır, faaliyetleri düzenler.
İlaçların etki ve yan etkilerini izlemek, kaydetmek,uygunsuzlukları Farmakovijilans sorumlusuna
haber verir.
Hemşirelik hizmetleri ile alakalı kayıtların doğru eksiksiz zamanında tutulmasını ve hasta
dosyasında muhafaza edilmesini kontrol eder.
İzolasyon gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır.
İstenmeyen bir olay geliştiğinde(transfüzyon reaksiyonu,kesici-delici alet yaralanması,düşme, yanlış
ilaç kullanımı gibi) Kalite Yönetim birimine Olay bildirimi yapmak,düzeltici önleyici önlemler almak.
Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.
Diyaliz Ünitesi’nin günlük hasta tedavi ve hizmetlerinin eksiksiz yapılmasının sağlanması gerekli
kontrollerin yapılmasını sağlar.
Mesai saati gözetmeksizin hastalarının acil ihtiyaç ve beklentilerinin giderilmesinde kontrolü sağlar.
Hasta, ekip üyeleri ve çalışanlarla her zaman iyi ilişkiler kurar ve sürdürür, nazik davranır.
Yönetim tarafından gerekli görülen bütün eğitim programları ve toplantılara katılmak.
Hemşire ve personel eğitiminde teorik ve pratik yer almak.
Görevini Kalite Yönetim Sistemi; politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
HASTANE YÖNETİCİSİ
Download