Tripan Blue Boyamasıyla Hücre Sayısının Ve Canlılığının Belirlenmesi

advertisement
Trypan Blue Boyamasıyla Hücre Canlılığının Belirlenmesi
Amaç
Hücreler ile çalışma yaparken hücrelerin canlılığını belirlemek çok önemlidir.
Bu amaçla ‘Trypan Blue’ adı verilen bir boya kullanılmaktadır. Bu boya negatif
yüklüdür. Eğer hücre membranı zarar görmemiş ve canlı bir hücre ise, boya hücre
içine girmez. Ancak canlı olmayan hücreler boyayı absorbe eder ve mikroskop
altında mavi görünürler. Trypan blue ile çalışırken dikkat edilmesi gereken nokta,
hücreler trypan blue boyasında belirtilen süreden daha uzun kalırsa canlı hücreler de
maviye boyanır.
Materyaller
ƒ
HBSS içinde hazırlanan %0.4 (w/v) trypan blue solüsyonu
ƒ
Thoma lamı ve lamel
ƒ
%70 (v/v) etanol
Uygulama Basamakları
1. Hücre sayısı 1-2 x 105 hücre/mL olan hücre süspansiyonundan ependorf tüpüne
500 µL hücre süspansiyonu koyulur.
2. Hücre süspansiyonu üzerine 100 µL %0.4’lük trypan blue solüsyonu eklenir.
3. 5 dakika beklenir.
4. Örnek Thoma lamına yerleştirilir.
5. Bütün hücreler ve canlı (boya almamış) hücreler sayılır. Canlı hücreler yüzdesi
aşağıdaki gibi hesaplanır:
Canlı hücre oranı (%) = Boya almamış hücrelerin sayısı/ Toplam hücre sayısı x 100
Kaynaklar
1. Freshney, RI, 2000. Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique, 3rd
edition; Wiley-Liss, New York.
Download