FELSEFEACADEMİSİ.COM ADI : SOYADI: SINIFI : NO`SU

advertisement
FELSEFEACADEMİSİ.COM
ADI
:
SOYADI:
SINIFI :
NO’SU :
FELSEFEACADEMİSİ.COM
AHMET KURTTEPELİ LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. YARIYIL FELSEFE
DERSİ I. YAZILI SINAV SORULARI
SORULAR
1.
2.
Felsefeyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a) Bilgi sevgisi ve arayışıdır
b) Olayları nesnel olarak açıklama çabasıdır
c) Evreni tümüyle ele alan en genel bilgidir
d) Önyargının bittiği yerde başlar
e) Bir yaşam biçimi ve olaylara bakış açısıdır
Aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin
özelliklerinden biri değildir?
a) İlk defa insan ve toplum sorunlarını
felsefelerinin temeline koydular
b) Subjektif relativizm (öznel görecelilik)
görüşünü savundular
c) Politikacılara güzel konuşma dersleri
verdiler
d) Evrenin oluş sorunu ile ilgilendiler
e) Zamanlarının bazı değerlerini eleştirdiler
3. Aşağıdakilerden hangisi bilim ile felsefenin
ortak özelliğidir?
a) Öznel olma
b) Kesin olma
c) Evrensel olma
d) Birikimli olarak ilerleme
e) Dogmatik olma
4.
Aşağıdakilerden hangisi metafizik bilginin
özelliklerinden biri değildir?
a) Bilimin sunduğu bilgilerin sınırları içinde
kalması
b) Soyut kavramlara dayanması
c) Evreni bütüncül olarak ilk nedenleriyle
açıklamaya çalışması
d) Mantık ilkelerine uygun olması
e) Bilim tarafından çözülmemiş sorunlarla ilgili
olması
5. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist felsefenin
görüşleri içinde yer almaz?
a) Olayları yönetenin doğa kanunları olduğu
savunulur
b) Yaşanılan çağda tek yol gösterici bilimdir
c) Yalnızca olguların güvenilir bilgisine ulaşılır
d) Deney ve gözlemler yolu ile güvenilir bilgiler
elde edilir
e) Doğa olayları soyut güçlerle açıklanır
6. “Doğuştan bilgilerin olduğuna karşı çıkan,
insan zihnini döşenmemiş bir odaya benzeten ve
tüm bilgilerimizin duşum ve tecrübelere dayalı
olarak elde edildiğini savunan felsefi akım”
hangisidir?
a) Rasyonalizm b) Empirizim c) Kritisizm
d) Entiüsyonizm e) Pragmatizm
7. Wittgenstein, tüm felsefe problemlerini dil
sorununa indirger, dilin kapsamı ve sınırlarını
çizmeye çalışır. O’na göre, gerçeğin bilgisine dil
çözümlemeleri ile ulaşılır.
Wittgenstein, bu görüşü ile hangi felsefi akım
içinde yer alır?
a) Empirizm b) Pragmatizm c) Analitik felsefe
d) Relativizm e) Entiüsyonizm
8. Aşağıdakilerden hangisi “bilginin kaynağı”
ile ilgili bir soru değildir?
a) Bilgi nasıl meydana geliyor?
b) Bilginin yaşamdaki yeri ve önemi nedir?
c) Suje-obje bağlantısı ne aracılığı ile kurulabilir?
d) Bilgi doğrudan doğruya aklın ürünü müdür?
e) İnsanın bilgi yetileri değişir mi?
9.I. Varlık düşüncedir
II. Varlık maddedir
III. Varlık fenomendir
Yukarıdaki iddialar aşağıdaki problemlerden
hangisine yanıt oluşturur?
a) Varlığın var olup olmadığı
b) Varlığın bilinip bilinemeyeceği
c) Bilginin varlığı açıklamaya yetip yetmediği
d) Varlığın ne olduğu
e) Mutlak varlığa ne ile ulaşılacağı
FELSEFEACADEMİSİ.COM
10. Aşağıdakilerden hangisi Realizmin temel
düşüncesini verir?
a) Algılanan dünyadaki varlıklar, ideaların gölgesidirler
b) Varlık oluştur
c) İnsan bilinci dışında nesnel bir dünya vardır
d) Yaşamı, bireysel sezgilerle kavrayabiliriz
e) Algılanamayan hiçbir şey gerçek değildir
11. Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait
olamaz?
a) Madde, düşüncenin ürünüdür
b) Asıl irade Tanrısal iradedir
c) Madde, düşünce ile başlar, var olur
d) Madde, düşünceyi ortaya çıkarmıştır
e) Felsefi konular düşünce ile açıklanır
12. – Varlık, birbirine indirgenemeyen iki ayrı
cevherden oluşur. Bu iki cevherden biri ruh diğeri
maddedir (düalizm)
- Şüpheyi, Septikler gibi amaç olarak değil, araç olarak
kullanmış ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini ileri
sürmüştür.
Yukarıda felsefesinin ana çizgileri verilen 17. yy.
düşünürü kimdir?
a) E. Husserl b) R. Descartes c) A. Comte
d) D. Hume e) J. Locke
13. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin yanıt
aradığı sorulardan biri değildir?
a) İyilik ve kötülüğün ölçütü nedir?
b) İnsan, eylemlerinde özgür müdür?
c) Evrensel ahlak yasası var mıdır?
d) Evrende düzen var mıdır?
e) İnsan eylemlerinin kendisine yöneldiği amaç nedir?
14. Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş’ın ahlak
anlayışları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) İnsanın eylemlerinde özgür olup olmadığını tartışırlar
b) Toplumdan hareketle toplum için kurallar koyarlar
c) Bireysel iç yaşantıdan yola çıkarak birbirlerini seven
insanlardan oluşan toplumsal bir yaşama yönelirler
d) İnsanın aklı ile Tanrıya yönelip mutlu olacağını
savunurlar
e) Vahiy yolu ile peygambere gönderilen tanrı
buyruklarının önemine dikkat çekerler
15. Schiller, sanatı oyun olarak kabul eder. Çünkü
aralarında ileri ölçüde bir benzerlik bulunduğunu
düşünür.
Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri değildir?
a) Her ikisinde de, realiteden uzaklaşılır
b) Her ikisi de, düş gücü ve kurguya dayanır
c) Her ikisi de, bireyi stresten kurtarır
d) Her ikisi de, kuramsal temeller doğrultusunda hareket
eder
e) Her ikisinde de, fayda amacı güdülmez
16. Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların
özelliklerinden biri olamaz?
a) Subjektif olması
b) Doğruluk değeri taşımaması
c) Değer yargılarına göre açıklanması
d) Evrensel bir niteliğe sahip olması
e) Beğeni duygusuna hitap etmesi
17. Evrensel ahlak yasalarını kabul edip, onları nesnel bir takım
ilkelere dayandırma, “Evrensel ahlak yasaları vardır.” iddialarına
temel oluşturur.
Buna göre, evrensel ahlak yasasının varlığı aşağıdakilerden
hangisine dayandırılabilir?
A) İnsanın bireysel çıkarlarına
B) Toplumsal yaşamın ilkelerine
C) Bireysel sorumluluğa
D) Herkes için doğru olan değerlere
E) Toplumsal kurumlara uymaya
18. “Sanat eseri, mükemmel olan doğayı olduğu gibi
yansıtmalıdır; doğaya, sanatçının katacağı hiçbir değer
yoktur. Bir sanat eseri, doğadakini ne kadar başarılı biçimde
yansıtıyorsa, o kadar başarılıdır.” Görüşü aşağıdaki
kuramlardan
hangisineaittir?
a)
Yaratma
kuramı
b)
Oyun
c)
Taklit
kuramı
d)
Yaratıcılık
e)Romantizm
kuramı
kuramı
19. Kant’a göre bir eylem, bir eğilim ya da bir histen dolayı
değil, bir ödev duygusundan dolayı gerçekleştirilmişse
ahlakın konusuna girer.Örneğin, bir yoksula yardım etmenin
temelinde acıma hissi, korku ve ödül varsa o eylem ahlaki
eylem değildir. O halde, ahlaki bir eylemi belirleyen tek şey,
eylemin sonuçları değil, eyleme karar verdirten ilkedir.
Bu açıklamayla Kant, ahlaki bir eylemde neyin gerekliliğinden
söz etmektedir ?
A)Yarar sağlama
B)Bireysel ahlak yasası oluşturma
C)Ahlaki değerleri kabul edilebilir hale getirme
D)Ahlak ilkelerine evrensel temeller bulma
E)Belli toplumların gelişmelerine katkıda bulunma
20.Nietzsche, insanın ahlaki değerleri olduğu gibi
benimsemesi yerine, yeni değerler yaratması gerektiğini
savunur, insanoğluna iyinin ve kötünün ne olduğunu
açıklayacak üstün bir otorite yoktur, insan bağlanacağı
değerleri özgürlük içinde kendisi yaratmak zorundadır.
Buna göre, Friedrich Nietzsche'nin savunduğu
düşünceler aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsan özgür olsa da toplumdan soyutlanamaz.
B)İnsan davranışlarında özgür değildir.
C)İnsan özgür olsa da yaşadığı dönemin ahlaki değerlerini taşır.
D)Tüm İnsanlar için geçerli evrensel bir ahlak yasası yoktur.
E)İnsanların ahlaki değerlere uymaları ödevdir.
ZİYA ÖZCAN
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ
CEVAP ANAHTARI
1B
11D
2D
12B
3C
13D
4A
14C
5E
15D
6B
16D
7C
17D
8B
18C
9D
19D
10C
20D
Download