13613_Felsefe 11.Sınıflar 1. Dönem 2. Ortak Yazılı

advertisement
Adı:
Soyadı:
V
Sınıf / No:
2012-2013 KUZEYKENT ANADOLU LİSESİ FELSEFE DERSİ
11. SINIFLAR
I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI
1.Felsefeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Bilgi sevgisi ve arayışıdır
b) Olayları nesnel olarak açıklama çabasıdır
c) Evreni tümüyle ele alan en genel bilgidir
d) Önyargının bittiği yerde başlar
e) Bir yaşam biçimi ve olaylara bakış açısıdır
8. Rasyonalist bir filozofun aşağıdakilerden
hangisini savunması beklenemez?
a) Bilginin kaynağı akıldır
b) Bilmek hatırlamaktır
c) Doğru bilgi mümkündür
d) Bilginin kaynağı duyumlardır
e) Doğuştan gelen bilgi vardır
2. Kendi alanları içinde yer alan konuları,
nedensellik ilkesi ve deneye dayalı olarak, objektif
bir biçimde açıklamak aşağıdakilerden hangisinin
özelliğidir?
a) Sanatın b) Dinin c) Felsefenin
d) Bilimlerin e) Teknolojinin
9. Aşağıdakilerden hangisi empirizm için
söylenebilir?
a) Aklın ilkeleri insan bilincinde doğuştan vardır.
b) Mutlak bilgi elde edilemez.
c) Bilginin doğru olma ölçütü, faydadır.
d) Bilgi dış dünyadan duyum ve deneyimlerle elde
edilir.
e) Hakikate sezgilerimizle ulaşabiliriz
3. “Doğuştan bilgilerin olduğuna karşı çıkan, insan
zihnini döşenmemiş bir odaya benzeten ve tüm
bilgilerimizin duyum ve tecrübelere dayalı olarak
elde edildiğini savunan felsefi akım” hangisidir?
a) Rasyonalizm b) Empirizim c) Kritisizm
d) Entiüsyonizm e) Pragmatizm
4. Gazali’ye göre mutlak bilgiye, hakikate yalnızca
imanla, sezgi ile ulaşılır. İman ve sezginin yeri
kalptir. Mutlak bilgi tanrı’dadır ve insan bu bilgiye
yanılgılara düşen akılla değil, kalple ulaşır.
Gazali, bu düşünceleri ile hangi felsefi akım içinde
yer alır?
a) Pragmatizm b) Pozitivizm c) Rasyonalizm
d) Entiüsyonizm e) Fenomenoloji
5. Yargıda bulunmaktan kaçınarak yaşamayı
mutluluk olarak gören Septikler, bilgi konusunda
aşağıdaki görüşlerden hangisini savunurlar?
a) Bilgi ancak deney ve gözlemle elde edilir
b) Bilgi eğitim- öğretimle elde edilir
c) Bilginin kaynağı dış dünyadır
d) Bilgide doğruya ulaşmak mümkün değildir
e) Gerçek bilgi idealar dünyasında kazanılır
6. Sadece olgulara dayanan bilgilerin doğru
olduğunu savunan, felsefeden metafiziği atıp
felsefeyi bilimsel temellere dayandırmayı ileri süren
felsefi akım hangisidir?
a) Dogmatizm b) Pozitivizm c) İdealizm
d) Rasyonalizm e) Empirizm
7. “Nesnelerin gerçek yapısı, kavranamaz. Buna
bağlı olarak, her türlü yargıdan kaçınmak gerekir.
Mutlak bilgiye ulaşılamaz.” Diyen felsefi akım
hangisidir?
a) Pragmatizm b) Empirizm c) Rasyonalizm
d) Kritisizm e) Septisizm
10. Aşağıdakilerden hangisi Septisizmin savunduğu
görüşlerinden biri olamaz?
a) Gerçekten güzel yada çirkin diyebileceğimiz bir
şey yoktur
b) Nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz
c) Her türlü yargıdan kaçınmak gerekir
d) İnsanı mutlu kılan, yanlış inanışları söküp atan tek
yeti akıldır
e) Hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez
11. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru
değildir?
a) H. Bergson- Entüisyonizm
b) A. Comte- Pozitivizm
c) E. Husserl- Fenomenoloji
d) İ. Kant- Kritisizm
e) Platon- Septisizm
12. ● Felsefe, insanı, onu çevreleyen evreni ve
toplumu bilmek ve tanımak amacında olduğu için
çeşitli bilim alanlarının bu konulardaki bulgularını
kullanır.
● Bilim, doğru bilginin koşulları, kaynakları ve
sınırları konusunda kendisine yol gösterebilecek ve
onu eleştirebilecek olan felsefi görüşlerden
yararlanır.
Bu iki bilgiye dayanarak felsefe ve bilimle ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir.
a) Aynı sorulara farklı yanıtlar verirler.
b) Bilgi edinmede aynı yöntemleri kullanırlar.
c) Aralarındaki rekabetten güç alırlar.
d) Toplumsal değişmeden aynı ölçüde etkilenirler.
e) Birbirlerini karşılıklı olarak beslerler.
13. Filozof, hem eserlerinde hem de yaşantısında
önyargılardan uzak durmaya çalışan, içinde yaşadığı
çevrenin inançlarını, tutkularını ve alışkanlıklarını
sorgulayabilen kişidir.
Bu cümlede filozofun hangi özelliği
vurgulanmaktadır?
a) Mutlak bilgiye ulaşmaya çalışması
b) Eleştirel olması
c) Düşüncelerinin birbiriyle tutarlı olması
d) Sezgilerinin güçlü olması
e) Çevresini etkilemesi
14. “Bilimde bulgu kadar o bulguya nasıl ulaşıldığı
da önemlidir.” Yargısı, aşağıdakilerden en çok
hangisinin önemini vurgulamaktadır?
a) Bilimsel doğruluğun b) Bilimsel kuşkunun
c) Bilimsel yöntemin d) Bilimsel hoşgörünün
e) Bilimsel gelişmenin
15. ‘Varlık atomlardan meydana gelmiştir.’ Diyen
filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Demokritos
b) Platon
c) Kant
d) Locke
e) Marks
16.Aşağıdaki filozoflardan hangisi Nihilist bir
filozoftur?
a) Descates b) Aristotales c) Nietszche
d) Farabi
e)Hobbes
17. ‘Her şey akar. Evrende oluş hakimdir. Her şey
değişir.’ Diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hegel
b) Heidegger
c)Hume
d) Herakleitos
e) Platon
18. ‘ Düşünüyorum O halde Varım. Diyen düalist
filozof kimdir?
a) Spinoza
b) La Mettrie
c) Marks
d) Platon
e) Descartes
19. Aşağıdaki filozoflardan hangisi materyalisttir?
a) Aristotales
b) Farabi
c) Karl Marks
d) Husserl
e) J. Dewey
20. Varolanın niteliği nedir? Sorusuna
aşağıdakilerden hangisi cevap olamaz?
a) Oluştur
b) Maddedir c) İdeadır
d) Fenomendir
e) Monizm
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Not: Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.
Başarıla dilerim.
Felsefe Zümresi
Download