felsefeacademisi academi öğrenmeyi öğretir lys sembolik mantık

advertisement
FELSEFEACADEMİSİ.COM
FELSEFEACADEMİSİ
ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR
LYS
SEMBOLİK MANTIK -I
MANTIK
1.”Ceren büyürse halası ve amcasına yardımcı
olacak” önermesinin sembolleştiriliş hali
aşağıdakilerden hangisidir?
4. Aşağıdaki önermelerin hangisinde tikel
evetleme eklemi kullanılmamıştır?
A) Bir insan ya iyi ya kötüdür
A) P→q
B) ) P→( q^r)
C) P→ q^r
B) Bugün hava sıcak veya soğuktur
D) P^ ( q^r)
C) Öğrenci çalışkansa geçer
E) P→( qvr)
D) Evle sağlam ya da çürüktür
E) Bir önerme tutarlı veya tutarsızdır
2. Okuma yazma artacak (P)
5. Ders zamanında çalışılmazsa sınavda başarı
sağlanmaz.
İnsanlar özgürleşecek(q)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi P→
~ q biçiminde
selleştirilir?
A)Ne okuma yazma artacak ne de insanlar özgürleşecek
B) Ya okuma yazma artar ya insanlar özgürleşecek
Bu önermenin sembolleştiriliş hali
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ~(P→q )
B) ~p^q
D)~p↔~q
C) Okuma yazma artarsa insnlar özgürleşmez
C) pvq
E) ~p→~q
D)Okuma yazma artmazsa insanlar özgürleşmez
E) Okuma yazma artmazsa insanlar özgürleşir
6. Bir önermenin bileşik olması için hangi
özelliğe sahip olması gerekir?
A)Doğruluk değerine
3.
~[[( p^q)→(pvq)]↔( p^q)] Önermesinin ana
eklemi hangisidir?
A) ^
C) Birden çok terime
B) v
D)↔
B)Önerme eklemine
C)→
E)~
D) Tekil bir yargı bildirmesi
E) Bir yargı bildirmeli
7. Aşağıdakilerin hangisi her durumda geçerlidir?
A)pv~p
B)p^p
C)pvq
D) ~pv~p
FELSEFEACADEMİSİ.COM
11. Sembolik mantıkta hangi ana eklemin tek
bileşeni vardır?
A) →
E)~p^p
B)^
D)~
C) ↔
E)v
8. İki önermenin tutarlı olması aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
A) Doğruluk değerlerinin farklı olmasına
B) Tüm yorumlarının doğru olmasına
12. Sembolik mantığın kurucusu kimdir?
C) Doğru yorumlara sahip satıra sahip olmasına
A) Aristo
D)En az iki yargıya sahip olmasına
D) Kant
B) Russel
C) Farabi
E) E. Husserl
E) Doğru yoruma sahip sütunun olmasına
9. aşağıda verilenlerden hangileri her durumda
eşdeğerdir?
13. Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantığın
bir bölümü değildir?
I. iki tutarsız önerme
A) Kıyas mantığı
B) Varlık mantığı
II.iki geçerli önerme
C)Yüklemler mantığı
D)Önermeler mantığı
III.iki tutarlı önerme
E)Kiplik mantığı
A)I.III.
B)II.III.
D) II.
C)I.
E) I.II.
10. aşağıdaki önermelerin hangileri basittir?
I. pvq
14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi sembolik
mantık için yanlıştır?
II.~p
A) Sembolik mantıkta önermeler p,q,r,s,t gibi
sembollerle gösterilir
III.p
B)Klasik mantık sembolik mantıktan daha geniştir
IV.~(p^q)
C) Sembolik mantıkta önerme eklemleri
V.q
~, ↔,
A) I.IV.
B) II.III.
D)III.V.
C)II.III.V.
E) I.II.IV.
SEMBOLİK MANTIK-I- CEVAP ANAHTARI
1b.2c.3e.4c.5e.6b.7a.8c.9b.10d.11d.12b.13a.14b.
^, →, v sembolleridir.
D) Ana bileşenler basit olabileceği gibi bileşik de
olabilir.
E) Ana eklem , bir önermenin çözümünde işlem
yapılan son eklemdir.
Download