B.02.1.GÜM.O.7L.00.06-929[Etik]

advertisement
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Etik Komisyonu
Sayı : B.02.1.GÜM.O.7L.00.06-929[Etik]-10.06.01
Konu: GümrükPersoneli Meslek Etik İlkeleri
1./05/2010
GENELGE
(2010/.2.)
'.
i. GİRİş:
Gümrük Müsteşarlığı;
_ Gümrük idaresinin yolsuzluklardan arındırılınası ve dürüstlük ilkelerinin yerleştirilmesi amacıyla
Dünya Gümrük Örgütü tarafından 1993'te yayınlanan ve 2003 yılında revize edilen "Arusha
Deklarasyonu",
_ Kamu görevlileri ıçın davranış kurallarını düzenleyen 2000 tarihli "Avrupa Konseyi Kamu
Görevlileri İçin Davranış Kuralları",
_ Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler gümrük idarelerinin, çalışanları için tespit ettikleri
dürüstlük prensiplerini içeren 2001 tarihli "İstanbul Deklarasyonu",
_ Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu
yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirleyen 2004 tarihli 5176 sayılı "Kamu
Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılınası Hakkında
Kanun",
i-~
!.
_ 5176 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin hükümleri düzenleyen, toplumda güvensizlik yaratan.
durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmayı, toplumu kamu
görevlilerinden beklerneye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan 2005
tarihli "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik",
_ Adli Kolluk Birimlerinde görevli personelin uymakla yükümlü olduğu 24.10.2007 tarihli,
"Kolluk Etik İlkeleri" ,
_ Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Kasım 2009 tarihli "Kamu Görevlileri Etik Rehberi",
_ "Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)"
•
İle yapılan düzenlemeleri dikkate alarak,
1
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards