currıculum vıtae eu - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Soyadı:
Adı:
Doğum Tarihi:
Uyruğu:
Medeni hali:
Öğrenim:
Kurum/Eğitim
Kamu Kalite Yönetimi/Mobing
Mayıs-2008
2008-CMX Nato Kriz Yönetimi Tatbikati
16-24 Nisan-2008
TUSSIDE ( Türkiye sanayi Sevk ve İdare
Enstitüsü)
Mayıs 2007
GEF – korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi”
Haziran – 2005
AKINCIOGLU
Mustafa
19 Temmuz 1971
T.C.
Evli (iki çocuk)
Derece(ler) ya da Diploma(lar)
Katılım Sertifikası
Gelişen Durumlar karşisinda etkili reaksiyon göstermenin pratiğinin yapılması ve kriz yönetim usullerinin Denemesi Eğitimi- Başarı Sertifikası
İleri Düzey Bilgisayar Eğitimi ve web tasarımı konulu eğitim
sonrasında kurs belgesi
GEF – “korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve
önceliklendirme eğitimi kurs belgesi”
IMPEL (Türkiye’de Çevresel Mevzuatın
Uygulanması ve Yaptırımı ve kapasite geliştirilmesi) Nisan-2005
REC ( Bölgesel Çevre Merkezi) Orta ve
Güney Avrupa için Sürdürülebilir Metodolojiler, Stratejiler, Politikalar 2005 Ekim2006 Eylül 3 modül
Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen IMPEL projesi
eğitimi sonrasında verilen sertifika
Twinning Projesi TR02-EN-01 Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi Projesi
Mayıs 2004 – Haziran 2006
Twinning Projesi TR02-EN-01 Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi Projesi başarı belgesi
Milli Güvenlik Akademisi, 2004
Milli Güvenlik Akademisi mezuniyet diploması
Av ve Yaban Hayatı Eğitimi/Sürdürülebilir
Kırsal Kalkınmadaki Önemi Şubat-2004
İzleme ve Denetleme Eğitimi, 1999-2003
Katılım Sertifikası
Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler, 1997
Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Diploması
Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma Merkezi, Temel Eğitim, 1996
AB İlişkileri Uzmanlık Diploması
Orman, Orman Yönetimi Genel Müdürlüğü, 1995
Orman Yönetimi Belgesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1992
Venedik Uluslar arası Üniversitesi, REC, Avrupa Merkez
Üniversitesi, İtalya Çevre Bakanlığı yetkililerince imzalı kurs
bitirme belgesi
Çevre ve Ormancılık Konuları, Kamu Yönetimi ile ilgili Denetçi Belgesi ( Müfettiş)
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği Bölümü mezunu
7.
Dil Yetenekleri: (Yeterliliği 1’den 5’e kadar belirtiniz, 1 – mükemmel; 5 – temel)
Dil
Dil
Türkçe (anadil)
Azerice
İngilizce
Okuma
Okuma
1
1
1
Konuşma
Konuşma
1
1
2
Yazma
Yazma
1
2
1
8.
Mesleki Kuruluşlara Üyeliği:
Orman Mühendisleri Odası Üyesi ve Delegesi
Merkez Av Komisyonu Yönetici Üyesi
Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu Yönetici Üyesi
Habitat Komitesi Üyesi
Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Vakfı Üyesi
Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi
Üyesi
Hayvan Irk Tescil Ulusal Komitesi Üyesi
9.
Diğer Beceriler:
Bilgisiyar Bilgisi / popüler paket programları kullanıcısı,
Excell, Power Point, Access vb.
10. Şimdiki mevkisi:
Çevre ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı
(2003- Halen devam ediyor)
11. Çalıştığı Kurumdaki Yılları:
1992- Halen Devam Ediyor
12. Çalışma alanıyla ilgili anahtar nitelikler
Akıncıoğlu’nun uzmanlık alanı esas olarak orman ve doğal kaynaklar üzerinedir. Daha önceki deneyimi kamu yönetimi ve denetimi üzerine olduğu kadar, aynı zamanda orman ve doğal kaynaklar alanında planlama,
denetçilik ve izleme deneyimi de bulunmaktadır. Aynı zamanda, çevre, doğa politikası ve sürdürülebilir kırsal kalkınma konuları ile ilgili olarak güçlü teorik geçmişe sahip olmasından dolayı AB ilişkileri konusunda
iyi bir mesleki itibara sahiptir. AB’ye katılım sürecinde çevre ve doğa politikası ile ilgili AB ve Dünya Bankası fonlu projelerde 5 yıldan fazla fiili deneyime sahiptir. Çalışmalarında aynı konu ile ilgili olarak doğal
kaynakların yönetimi ve Türk Mevzuatının geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Bundan sonra, AB ve Dünya
Bankası-BM fonlu projelerin çoğunda yer almıştır. Ayrıntılı olarak, deneyimleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
•
Çevre ve doğa politikası: kuşlar ve habitat direktifleri gibi çevresel kaynakların doğa kısmı için AB
mevzuatına uyum planları ve politika hazırlanmasına katkıda bulunmuştur, CITES ilgili direktifleri,
2005 yılında Çevre ve Orman Konseyi’nde çevre ve orman yönetimi verimliliğinin artırılması ile ilgili
çalışma grubu üyeliği, AB yönetmeliklerinde, vb.de hayvanat bahçesi ile ilgili mevzuat
•
Mevzuat: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve aynı zamanda bu Kanunlar ile ilgili 24 farklı yönetmeliğin ayrıca 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca çıkarılan Alan Kılavuzluğu Yönetmeliği yardımcı yazarı olarak, Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Kanunu
hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.
•
Eğitim: Yaban Hayatı Uygulamaları ve Doğal Kaynak Yönetimi ile ilgili eğitim metodolojisinin hazırlanması ve eğitim kurslarında eğitici olarak katkıda bulunmuştur (eğitimcilerin eğitilmesi, örn. Yöneticilerin ve taşralı yetkililerin eğitimi dahil olmak üzere). Aynı zamanda Avcı dernekleri, Hayvan koruma
dernekleri gibi STK’ların bilincinin artırılması eğitimi. Korunan Alanlarda yönetim planları, korunan
alanlarda kırsal kalkınma metodolojileri, yörede yaşayan insanların sosyo-ekonomik durum analizi ve
ihtiyaçlarının tespiti, koruma-kullanma dengesi içerisinde ekoturizm ve taşıma kapasitelerinin tespiti,
rekreasyon işletmeciliği konularında planlama ve uygulamada eğitici olarak ve uygulayıcı olarak görev
2
yapmıştır.
Ev ve süs hayvanlarının kontolu ile sokak hayvanlarının kontrollu üremeleri ve rehabilitasyonu konu
sunda metodoloji geliştirmiş, bu konuda konferanslar vermiştir.
•
AB’ye katılım süreci: özellikle doğa koruma ile ilgili bir kısım AB direktifleri için Uyum ve Uygulama
Anketleri Tablosunun hazırlanmasında Çevre ve Orman Bakanlığına yardımcı olunması, Projenin uygulanmasında anahtar görevlerde yer almak, Çevre ve Doğa bileşeni Alanında Kapasite Yapılandırılması.
•
Kurumsal Destek: doğa alanında çevresel bilgilerin uygulanması amacıyla doğa koruma yetkililerinin
mevcut kurumsal kapasitesinin değerlendirilmesi kapsamında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine
katkıda bulunmak, çevre alanında kurumsal altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler
geliştirmiş ve önerilerde bulunmuştur.
•
Koordinasyon: Doğa Koruma Vakfı’nın Başkanı sıfatıyla vakfın faaliyetlerini koordine etmek, Doğal
kaynakların sürdürülebilir yönetimi için ülke çapında Yaban Hayatı faaliyetlerinin koordinasyonu, Doğa
Koruma Bölümü, Yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi, Öğretim Bölümü ve İdare Bölümü faaliyetlerini genel görev olarak koordine eder. Antalya /Turkiye de yapılan 2. uluslar arası deniz kaplumbağaları
sempozyumunu bizzat koordine etmiş ve yönetmiştir.
•
Kafkasya Biyoçeşitlilik Konseyi Üyeliği: Kafkasya bölgesinde Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik startejiler ve eylem planları hazırlama misyonunu üstlenen Kafkasya Biyoçeşitlilik Konseyinin
devlet kanadı üyesi olarak; Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran’ın içinde bulunduğu 6 ülkenin sivil toplum temsilcileri ve akademisyen temsilcileri ile birlikte bölgenin biyoçeşitlilik koruma stratejilerini ve bu stratejilere uygun yönetim planlarının oluşturulması çalışmalarına katılmaktadır. Bölge,
hem Asya hem de Avrupa’dan çok fazla çeşitlilikte flora ve faunadan oluşmaktadır ve dünyada hiçbir
yerde bulunmayan bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bölge dünyadaki bu anlamda 9 sıcak noktadan en önemlilerinden biridir. Kafkasya aynı zamanda oldukça küçük bir alanda etnik grupların, dillerin ve dinlerin karışık bir şekilde yaşayan küresel ölçekte kültürel bir çeşitlilik merkezi olarak öneme sahiptir. Sonuç olarak, sınırlar arası işbirliği, ayrıca etnik olarak karışık olan bu bölgede
barış ve anlayışa katkıda bulunan biyoçeşitliliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın korunması açısından
anahtar role sahiptir. Konseyin biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik sayılan bu ülkelerdeki STK, Üniversiteler ve devlet kurumları arasındaki işbirliğini artırarak sınırötesi projeler geliştirme misyonu da
mevcuttur. Bu bağlamda Türkiye-Gürcistan arasındaki sınırötesi işbirliği imkanları artırılmaktadır.
•
Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma
Korunan alanların kaynaklarını geleneksel olarak kullanan insanların, bu kaynakları kullanmalarını kısıtlamak ya da korunan alana girişlerine sınırlamalar getirmek, hem bu insanlar için ve hem de korunan alanlar
için yeni problemler ortaya çıkarmaktadır. Buralarda yaşayan insanlar geçim kaynaklarını kaybetmekte ve
korunan alan üzerinde yasal olmayan kullanımların yolu açılmaktadır. Hatta bazen korunan alandan zorunlu
olarak göç ettirilen insanlar, geleneksel yaşam biçimlerini devam ettirmelerini zorlaştıran ortamlarda güçlükle yaşamını sürdürebilmektedir.
Bu nedenle“doğayı, koruma kategorileri, elektrikli çitler, yangın arabaları ve silahlı muhafızlar değil, yerel
düzeydeki insanlar korur.” Bu, bütün doğa koruma kurumları tarafından kabul edilmiştir
Bu gerçeğin anlaşılmasından sonra Uluslararası Doğayı Koruma Örgütü (IUCN), Ekoloji Komisyonu’nda ve
Dünya Koruma Stratejisi’nde, doğa koruma planlamalarında kırsal kalkınmanın önemi vurgulanmıştır. Bu literatür, doğa koruma ve yerel düzeydeki ihtiyaçların birlikte düşünülmesi ve yerel düzeydeki kullanıcıların
haklarının bir şekilde koruma programlarına entegre edilmesini önermektedir.
Bu gerçekten hareketle korunan alanlarda yaşayan ve geleneksel olarak faydalanan insanların korunan alanların kaynak değerlerinden olduğunun kabulüyle katılımcılık prensibini esas alan bir yaklaşımın uygulamaya
konulması zorunluluktur. Sürdürülebilir korunan alan yönetimi bu prensipten yola çıkarak korunan alanlarda
yaşayan insanların kültürleriyle yaşamalarına ve korunan alandan geleneksel olarak faydalanmaya devam etmelerine imkan sağlar. Korunan alan olmasından dolayı insanların gelir kayıplarını alternatif faaliyetlerle
destekler. Bu sayede yörede yaşayan insanlar korunan alanlara sahip çıkar.
Akincioglu; REC tarafından 3 modül şeklinde verilen Sürdürülebilirlik Kursuna ( strateji, metodoloji, politikalar ve eylem planları) katılarak korunan alanlarda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın ne şekilde olması ge3
rektiği konusunda eğitim almış ve bunu uygulamıştır.
Özellikle Kırsalda yaşayan Halkın tarım uygulamalarındaki verimliliklerinin artırılması, alternatif tarımsal
ürün çeşitlerinin araştırılması ve uygulanması, mera kullanımı, mera amenajmanı, hayvancılığın
sürdürülebilir geliştirilmesi konusunda deneyimleri mevcuttur.
13. Sivil toplum kuruluşu deneyimi:
Doğa Koruma Vakfı olarak genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konusunda sempozyum, özellikle
yeni nesil gençliğin doğa koruma bilincinin gelişmesini temin için doğa koruma konusunda resim, kompozisyon ve şiir yarışmasının düzenlenmesi, halkın doğa korumaya olan bilincini güçlendirmek için kuş cenneti
fotoğraf yarışmasının düzenlenmesi, Türkiye’de Doğa Koruma konusunda faaliyet gösteren kurumların yeniden organizasyonu, Milli Parklar Yönetim Planları, Sulak alanlar yönetim planları, yaban hayatı yönetim
planları gibi planlama faaliyetlerine doğrudan katkıda bulunmuş veya çalışmalara başkanlık etmiştir.
14. Mesleki deneyim:
Tarih
(tarihinde
n-tarihine)
Yer
Şirket/Organizatör
Pozisyon
Tanım
Ekim-2008
Ankara
Hayvan Gen
Kaynaklarını Koruma
Ulusal Komitesi
Bakanlık
Temsilcisi
Endemik Hayvan Irklarının tescil ve Gen
Kaynaklarının muhafazası çalışmaları ile
Yönetmelik hazırlığı
Mayıs-2008
Sofya/
Bulgaristan
Sınırötesi İşbirliği
Programı
Bakanlık
Temsilcisi
Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği imkanlarının
araştırılması
Nisan 2008
Kopenhag/D
animarka
Avrupa Çevre Ajansı
(AÇA)
Heyet Üyesi
Avrupa Çevre Ajansı merkezinde Türkiyenin
üyeliği ve AÇA ile işbirliği imkanlarının araştırılması
Şubat
2008
Tbilisi/
Georgia
Kafkasya Biyolojik
Çeşitlilik Konseyi
(CBC)
Konsey Üyesi
Kafkasya Ekolojik bölgesel Koruma Planı
kapsamında koruma tedbirleri ve CBC nin
çalışmaları
Aralık 2007
Erzurum/Tur
kiye
Ekosistem Tabanlı
Çok Amaçlı
Planlama ve
Biyoçeşitlilik Eğitimi
Eğitimci
Biyoçeşitliliğin Korunmasında ekosistem tabanlı Yaban Hayatı Yöneti
Mart
2007
Düzce /
Turkiye
Düzce Üniversitesi
Eğitimci
Dünyada Korunan Alan kavramı, Korunan
alanların yönetimi, Yaban Hayatı Yönetimi,
Ekosistem yaklaşımlı korunan alan ve yaban
hayatı yönetimi, ekoturizm konularında
konferanscı
Kasım
2007
Zurich/
Switzerland
Kafkasya Biyolojik
Çeşitlilik Konseyi
(CBC)
Müzakereci
CBC’nin yasal statüsü ve tüzüğü hakkında
Zurich te müzakereci
Eylül
2006
Venedik /
ITALYA
Çevre Bakanlığı ve
İtalya ve REC
Eğitim alan
Participation to the Course for Sustainability:
Strategies, Methodologies, Policies, and
actions for Central and Eastern Europe.
2005
Kasım
Kampala,/
Uganda
Ramsar Sözleşmesi
Sekretaryası
Delegasyon
Başkanı
Uluslar arası Sulak Alanlar Sözleşmesini
imzalayan tarafların Konferansı 9. Toplantısı
(Ramsar, Iran, 1971),
4
Tarih
(tarihinde
n-tarihine)
Yer
Şirket/Organizatör
Pozisyon
Tanım
2005
Mayıs
Kemer
Türkiye
CBD Bern ve
Barselona Sekretaryası,
IUCN Deniz
Kaplumbağası Uzman
Grubu- Çevre ve
Orman Bakanlığı ev
sahipliğinde.
Toplantı
Başkanı
Deniz Kaplumbağaları ile ilgili 2. Akdeniz
Konferansı
European
Union
Financial
Asistance
Programme
to Turkey
Ankara/
Turkey
European Union
Konferanscı
Türkiye’de 1.Hayvan Refahı ve Veteriner
Hekimliği Eğitimi Konferansında Hayvan
Refahı (özellikle ev-süs hayvanları ve sokak
hayvanları) hakkında konferansçı
2003-Halen
devam
ediyor
Ankara,/
Türkiye
Çevre ve Orman
Bakanlığı, Doğa
Koruma ve Milli
Parklar Genel
Müdürlüğü
Genel Müdür
Yardımcısı
Genel Müdürlüğün sorumluluklarını uygulamak, Avlanma Kanununun, Hayvanları
Koruma Kanunu ve yönetmeliklerinin hazırlanması, Doğa Koruma Dairesi, Avlanma
Dairesi, Eğitim Dairesi ve Yönetim Dairesi
Yönetimi sorumluluğu.
Ekim
2005
Budapeşte/
Macaristan
Italya Çevre Bakanlığı
ve Venedik Uluslar
arası Üniversitesi REC
organizasyonunda
Eğitim alan
Sürdürülebilirlik kursuna katılım: Orta ve
Doğu Avrupa’da Stratejiler, Metodolojiler,
Politikalar ve eylemler.
Eylül
2005
Brüksel/
Belçika
Avrupa Birliği
Delegasyon
Başkanı
Delegasyon başkanı olarak çevre ve doğa
koruma alanında kapasite yapılandırılması
projesi çalışma turuna katılım.
Haziran
2005
Ankara/
Turkey
Avrupa Birliği
Konferanscı
Türkiye’de 1.Hayvan Refahı ve Veteriner
Hekimliği Eğitimi Konferansında Hayvan
Refahı (özellikle ev-süs hayvanları ve sokak
hayvanları) hakkında konferansçı
Mart
2005
Antalya/
Turkiye
Çevre ve Orman
Bakanlığı
Şura delegesi
Çevre ve Ormancılık Şurasında çevre ve ormancılık mevzuatı ve kurumsal yapılanmanın iyileştirilmesi komisyonunda aktif komisyon üyeliği
Tiflis/
Gürcistan
Kafkasya’da BÇ ve
Sürdürülebilir
Kullanım ile ilgili
Bölgesel Konsey
Toplantısı
Konsey üyesi
Kafkasya’da BÇ ve Sürdürülebilir Kullanım
ile ilgili Bölgesel Konsey Toplantısına konsey üyesi olarak katılım ( her altı ayda bir )
Bangkok,/
Tayland
CBD ( Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesi)
teknik komite
toplantısı)
Delegasyon
Başkanı
Türk delegasyon başkanı olarak Bilimsel,
Teknik ve Teknolojik Tavsiye (SUBSTTA)
Toplantısına katılım.
Kasım
2003- halen
devam
ediyor
Şubat
2005
5
Tarih
(tarihinde
n-tarihine)
Yer
Kasım
2004
Strazbourg /
Temmuz
2004
Şirket/Organizatör
Pozisyon
Tanım
Bern Sözleşmesi
Delege
Bern Daimi Komite Toplantısı
Islamabad /
Pakistan
Milli Güvenlik
Akademisi
Katılımcı
Mili Güvenlik ve uluslar arası ilişkiler, Uluslararası tehdit unsurları ve kamu yönetimi
hakkında çalışma turu
Mart 2004
Madrid, /
İspanya
Veronica- İspanya
Yaban Hayatı
Müsteşarlığı
Katılımcı
Yaban Hayatı Yönetimi, Sürdürülebilir
Avcılık metodları
Kasım
2003
Budapeşte /
Macaristan
EU,Uluslar arası Yaban
hayatı Koruma
Konseyi (CIC)
Delege
AB’de Yaban Hayatı Yönetimi (CIC üyesi
olarak)
Ekim 2003
Cardiff,/ UK
EU, Bern Sözleşmesi
Delege
AB’de Omurgasızlar Faunası Konferansı
1998–2003
Ankara,
Türkiye
Çevre ve Orman
Bakanlığı, Denetim
Dairesi
Denetçi
Kamu yönetimi ve doğal kaynak yönetimi
alanlarında Türkiyenin değişik bölgelerinde
denetim ile ilgili görevler
Ekim 1997
Antalya,
Türkiye
Çevre ve Orman
Bakanlığı, Orman
Genel Müdürlüğü
Delege
11.Dünya Ormancılık Kongresi Orman
Genel Müdürlüğü yorumlama ekibi üyesi
1996–1998
Ankara,
Türkiye
Çevre ve Orman
Bakanlığı, Araştırma
ve Planlama Dairesi
Proje
mühendisi
Daire tarafından gerçekleştirilmekte olan
çeşitli projelerde proje mühendisi olarak
çalışma.
1994–1996
Ankara,
Türkiye
Çevre ve Orman
Bakanlığı, Orman
Genel Müdürlüğü
Proje
mühendisi
Genel Müdürlük bünyesinde Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde amenajman (orman
yönetimi) planlama ve projelerinde çalışma
1992–1994
Karaman,
Türkiye
Çevre ve Orman
Bakanlığı, Orman
İşletme Müdürlüğü
Mühendis
Birimin yönetiminde mühendis olarak
ormancılık yönetimi, silvikültürel
uygulamalar (bakım, üretim,bölmeleme ve
transport)
Fransa
Güncel uluslararası projelere katılım;
Project konusu
Süre
Project konusu
Süre
Finansman
kaynağı
Finansman
kaynağı
Projedeki pozisyon
Projedeki pozisyon
Yıldız Dağları’nda Doğal Kaynak- 2008–2009
ların ve Biyoçeşitliliğin Korunması
ve Sürdürülebilir Kalkınma
AB
Proje Koordinatörü*
Ulusal Raporlama için UNEP/GEF 2006–2007
Danışmanlık projesi, Ulusal ……
Clearing House Mekanizmasına katılım ve Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi
ve Eylem Planı’nın geliştirilmesi
UNEP/GEF
Proje Koordinatörü*
6
Nesli Tehlike Altında olan Bitki Tür- 2003
leri Habitatlarının Korunması ve Yönetimi
LİFE
3. Proje Koordinatörü*
Dünya Ülkeleri
Çevre alanında Kapasite Yapılandır- 2003–2005
ma, Bileşen 3, Doğa Koruma
AB Projesi
Yönetim Kurulu Üyesi, kuşlar, habitat
direktifi ve CITES ile ilgili direktiflere
ilişkin projenin yönetiminden sorumlu.
Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yö2000–2007
netimi
GEF-2
Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi
Projesi Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
* Proje Koordinatörlüğü; Mr.AKINCIOĞLU koordine etmekten sorumlu “Yıldız Dağları’nda
Doğal Kaynakların ve Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınması”. Bu proje finansmanı AB tarafından sağlanan Sınırötesi İşbirliği bölge için hazırlanmıştır. Projenin kapsayıcı hedefleri şunlardır; koruma için sürdürülebilir sınırlararası işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek ve Yıldız Dağları’nın doğal kaynaklarının ve biyoçeşitliliğinin sürdürülebilir kullanılması, projenin amacı ise; gerekli tüm kurumsal, teknik ve toplumsal çerçevenin tesis edilmesi ve
Türk tarafında Yıldız Dağları’nın (Istranca ormanı) biyosfer rezervi olarak aday gösterilmesi
için başvuru yapılması.
Bu proje ile gerçekleştirilecek olanlar;
•
•
•
Yıldız Dağları’nın bir Biyolojik Rezerv olarak envanteri ve planlaması,
İşbirliği: Bulgaristan ve Türk taraflarındaki ilgili kurumlar arasında işbirliği
Eğitim ve Farkındalık çalışmaları.
** Mr. AKINCIOĞLU Ulusal Raporlamada Danışmanlık ile ilgili UNEP/GEF Projesinin Proje
Koordinatörüdür, Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın geliştirilmesi (NBSAP): yasal
bir bileşen adına/olarak (Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü), faaliyet projesinin gerçekleştirilmesinden sorumlu. Bu anlamda aşağıdaki görevler yerine getirilmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ulusal Koordinasyon Komitesinin tesis edilmesi (NCC);
Çeşitli EA bileşenlerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen tüm personele kılavuzluk
edilmesi ve denetlenmesi.
NCC çalışmasına gerekli teknik, bilimsel ve yönetsel desteğin sağlanması, -devlet ku-
rumları, bilimsel topluluklar, kamu ve özel sektörler ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışılmasının sağlanması;
Ulusal Koordinasyon Komitesi ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve devlet daireleri arasında
etkili bir iletişimin sağlanması;
Danışmanlar ile uzmanları organize etmek, denetlemek ve yönetimini sağlamak, ve
bunların performanslarını kontrol etmek;
2. Ulusal Rapor, NBSAP revizyonu ve CHM’nin hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak ve gözden geçirmek;
Ulusal Proje finansının yönetimi, kaynak paylaşımının tümünün idaresi ve NCC ve
UNEP’e gerektiğinde bütçe revizyonlarının sunulması.
Belirtilen çıktılara ulaşabilmek amacıyla faaliyetlerin zamanında ve bütçeye uygun olarak yürütülmesi sağlanarak Ulusal Projenin tümünün yönetimi;
Gereken raporlar, finansal hesaplar ve nakit akışlarının UNEP’e sunulması;
İzleme ve inceleme faaliyetleri, kolaylaştırma faaliyetinden dolayı meydana gelen çıktılar ve dokümantasyon
7
•
UNEP ve CBD Sekretaryasına sunumundan önce onaylanması için 2. ve 3. Ulusal Raporların son versiyonunun ve NBSAP’ın hükümete/devlete sunumu.
15. İlgili diğer bilgiler: (Yayınlar)
- “Türkiye’deki Deniz Kaplumbağaları Broşürü”nün Koordinatörlüğü ve editörlüğü, Mayıs 2005
- “Türkiye’nin Biyoçeşitliliği” koordinatörlüğü ve editörlüğü, Mayıs 2005.
- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Teknik Bülteni “Yeşil ve Mavi”nin koordinatörlüğü
ve editörlüğü.
- “Türkiye’de Sürdürülebilir Avcılık ve Yaban Hayatı Yönetimi” isimli kitabın koordinatörlüğü ve editörlüğü
- Türkiye’de Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansı Bildirisi, Haziran 2005
- Birinci Çevre ve Ormancılık Kongresi Konferansları’nda Ormancılık Faaliyetlerinin Etkili Yönetimi
ile ilgili Komisyon Raporu
-- Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması ve yayımlanması- Kasım 2008
8
Download