Slayt Başlığı Yok

advertisement
kan transfüzyonunun Yan
etkileri
Kan transfüzyonu yararlı olduğu kadar
aynı zamanda tehlikeli bir tedavi
yöntemidir. Mortalite oranı küçük cerrahi
girişimlere oranla daha yüksektir.
Başlıca ölüm nedenleri - Grup uyuşmazlığı
 Akut kalp yetmezliği
- Hepatit
- Gr(-) bakteri sepsisleridir
Kan transfüzyonuna bağlı
yan etkiler üç grupta
toplanabilir
Hemolitik reaksiyonlar
Nonhemolitik immun reaksiyonlar
Enfeksiyöz komplikasyonlar
Hemolitik reaksiyonlar
Alıcıdaki antikorların transfüze edilen
eritrositleri paçalanmasına bağlıdır.
Transfüzyonun fazla olması intravasküler
hemolize yol açar. Hemolitik reaksiyonlar
geç ve erken olarak sınıflandırılır.
Akut hemolitik reaksiyonlar
Akut intravasküler hemoliz ABO
uygunsuzluğu nedeniyle ortaya çıkar. Fatal
seyreder.
Uyanık hastada semptomlar
Döküntü
Ateş
Kusma
Gögüs ve yan ağrısı
Anestezi altında semptomlar
Vücut ısısında yükselme
Açıklanamayan taşikardi
Hipotansiyon
Hemoglobinuri
Cerrahi alanlarda diffüz sızdırma şeklinde
kanama
Tedavi:
Kan transfüzyonu sonlandırılır.
Yeniden kan ve hastanın grubu kontrol
edilir.
Koagülasyon testleri, trombosit sayısı ve
Hb değerleri kontrol edilir.
İdrar sondası yerleştirilir, hematüri kontrol
edilir.
Mannitol ve intravenöz sıvı ile osmotik
diürez sağlanır.
Dütük doz dopamin infüzyonu renal
kanakymyny artyrmak için batlanyr.
Hızlı kan kaybı olduğunda taze donmuş
plazma ve trombosit süspansiyonu
gereklidir
Geç Hemolitik
Reaksiyonlar
Rh sisteminin non-D antijenleri veya Koll.
Duffy. Kidd antijenlerine karty gelitir.
Semptomlar 2-21 gün sonra ortaya çykar.
Sarylyk ve hemoliz görülür.
Tedavi
Destekleyicidir
Transfüzyon hemosiderozisi
Graft-versus-Hast hastalığı
Nonhemolitik İmmün
Reaksiyonlar
Alıcının verici kanındaki akyuvarlar,
trombositler ve plazma proteinlerine aşırı
duyarlılığı sonucu gelişir.
Febril reaksiyonlar
Ürtikerial reaksiyonlar
Anaflaktik reaksiyonlar
Nonkardiyojenik pulmoner ödem
Posttransfüzyon purpurası
Immun supresyon
Enfeksiyoz
komplikasyonları
Hepatit
AIDS
Sitomegalouinus, Epstein-Barr virusu
Parazitik enfeksiyonlar (Malarya,
toxoplazmozis, Chagas hastalığı)
Bakteriyel enfeksiyonlar (sifiliz, brusella,
yersinyozis
Masif kan transfüzyonları
Hastanın total kan volumünün veya daha
fazlasının 24 saatten kısa sürede transfüze
edilmesidir. Erişkin bir insanda kan volümü
yaklaşık 5000 ml’dir. Bu da 10 ünite kan
transfüzyonuna denk gelir.
Masif kan transfüzyonuna
bağlı komplikasyonlar
Düşmüş oksijen taşıma kapasitesi
Pıhtılaşma defektleri (en sık dilüsyonel
trombositopeni)
Hipotermi
Hiperkalemi
Asidoz ve sitrat toksisitesi
Hipokalsemi
Solunum yetmezliği
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards