13 islam kurumları ve medeniyeti tarihi

advertisement
A
İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ TARİHİ
DİKKAT!


Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam Kurumları ve Medeniyeti Tarihi testi için
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeye
ulaşmış bir kültürün veya benzer
kültürlerin oluşturdukları maddi-manevi
kurumların bütünü olan medeniyetin
maddi tezahürlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. İslam tarihinde “özel mahiyetteki ilk
mescidi” Mekke’de, evinin bir köşesinde
yapan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sosyal hayat
Bilim
Mimari
Sanat
Hukuk
5. Hz. Peygamber’in etrafında kendisine
yardımcı olan çok sayıda kâtip
bulunuyordu. Onlardan bir kısmı, inen
Kur’an ayetlerini yazmakla sorumlu iken,
bir kısmı da insanların ihtiyaçlarını
kaydediyordu. Bunlardan valilere
genelge, komşu devlet başkanlarına da
İslam’a davet mektupları yazan sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
2. İslam medeniyetinin gelişimi çınar
ağacının gelişmesine benzetildiğinde “M.
632-661” tarihleri aşağıdaki
aşamalarından hangisine karşılık
gelmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ammar b. Yasir
Gülsüm b. Hidm
Ebu Eyyub el-Ensarî
Muaz b. Cebel
Zeyd b. Sabit
Tohum dönemi
Tohumun kök salması ve filizlenmesi
İlk sürgünler ve boy atma dönemi
Gelişme dönemi
Görkemli yükseliş
A)
B)
C)
D)
E)
Ebu Hureyre
Mus’ab b. Umeyr
Attab b. Esid
Zeyd b. Sabit
Muaz b. Cebel
3. Yahudilik’ten sonraki ikinci büyük semavi
din olan Hristiyanlık, aşağıdaki bölgelerin
hangisinde doğmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
Filistin
Arabistan
Şam
Habeşistan
Yemen
2011ILH23-1
13
Diğer sayfaya geçiniz 
A
6. “Emirü’l-Müminin” lakabı, “Halifetu
Halifeti Resulillah” yerine ilk olarak hangi
sahabe hakkında kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
9.
I. İslam dünyasının yetiştirdiği tıp
otoritelerinden biridir.
II. Ünlü bir filozoftur.
III. “el-Kânûn fi’t-tıb” adlı eseri Batı’da
yüzyıllarca ders kitabı olarak
okutulmuştur.
Bu özellikler aşağıdaki isimlerden
hangisine aittir?
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer
Hz. Osman
Hz. Ali
Ömer b. Abdulaziz
A)
B)
C)
D)
E)
7. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler
Dönem’inde Mekke tefsir ekolünün
kurucusu olarak kabul edilmiş ve “ Kur’an
tercümanı”, “müfessirlerin sultanı” olarak
vasıflandırılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
10. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’e
Buveyhîler’in hâkimiyetine son vermesi
karşılığında halife el-Kaim Billah
tarafından verilen unvan aşağıdakilerden
hangisidir?
Ata b. Ebu Rebah
Tavus b. Keysan
Said b. Cübeyr
İkrime
Abdullah b. Abbas
A)
B)
C)
D)
E)
8. Aşağıdaki Emevî halifelerinden hangisi
“Beşinci Raşid Halife” olarak da
anılmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Meliku’l-meşrik ve’l-megrib
Emiru’l-Mü’minin Nasır Lidînillah
Kasîmu emiri’l-mü’minin
Emiru’l-ümera
Zu’r-riyaseteyn
11. Endülüs’te yetişen ve vahdet-i vücud
nazariyesiyle hem İslam hem de Hristiyan
âleminde derin yankılar uyandıran
mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
Ömer b. Abdülaziz b. Mervan
Abdülmelik b. Mervan
Hişam b. Abdülmelik
Yezid b. Muaviye
Muaviye b. Yezid
2011ILH23-1
İbn Sina
Ebu Bekir er-Razî
Câbir b. Hayyan
Kindî
Farabî
A)
B)
C)
D)
E)
14
İbnü’l-Arabî
İmam-ı Rabbanî
Kuşeyrî
Hucvirî
İmam-ı Şazelî
Diğer sayfaya geçiniz 
A
12. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler ve
Abbasiler zamanında halkın sultanın
yanına girmesine engel olan, tespit edilen
süre zarfında onlara kapıyı kapalı tutan
Doğu hanedanlarına özgü idari bir
makamdır?
A)
B)
C)
D)
E)
15. Mescid-i Nebevi’nin ilk planını "mescid,
suffe, hucurat" şeklinde çizen kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hacib
Sahibü’s-sûk
Muhtesip
Vezir
Hâkim
13. İslam’ı devlet dini olarak kabul eden ilk
Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
16. “Dört Halife Dönemi" ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
İdil (Volga) Bulgar Devleti
Karahanlılar Devleti
Gazneliler Devleti
Harzemşahlar Devleti
Büyük Selçuklular Devleti
A) Kudüs, Hz. Osman zamanında
fethedilmiştir.
B) Hz. Ömer döneminde İstanbul’a üç
sefer düzenlenmiştir.
C) Hz. Osman, yönetim merkezini
Kûfe’ye taşımıştır.
D) Donanma ilk defa Hz. Ömer’in hilafeti
zamanında kurulmuştur.
E) Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Ebu Bekir
zamanında toplanmıştır.
14. İslam medeniyetinde bir tür sıbyan
mektebi (ilköğretim) olan ve çocukların
okuma yazma, Kur’an-ı Kerim, dil bilgisi,
matematik, şiir, yüzme, ata binme gibi
konularda eğitildikleri merkeze ne ad
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
17. Aşağıdakilerden hangisi Muhtesib’in
görevlerinden biri değildir?
A) Pazar yerlerini denetlemek
B) Camilerin durumlarını denetlemek
C) Çarşı ve pazarda kadın ve erkeklerin
davranışlarını denetlemek
D) Zımmilerle ilgili hükümlerin
uygulanmasını denetlemek
E) Mahkemelerin çözüme
kavuşturamadığı davaları karara
bağlamak
Küttab
Suffa
Ribat
Düveyre
Hücre
2011ILH23-1
Sehl ve Süheyl adında iki yetim
Eyyub el-Ensari
Zeyd b. Sabit
Hz. Peygamber
Hz. Ali
15
Diğer sayfaya geçiniz 
A
18. Endülüs Emevi Devleti’nin kurucusu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. II. Kılıç Arslan zamanında 1176’da
Bizanslılar ile yapılan ve “II. Malazgirt”
adıyla da bilinen savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
Hakem b. Hişam b. Abdurrahman
Hişam b. Abdurrahman
Abdurrahman b. Hakem
Abdurrahman b. Muaviye
Muhammed b. Abdurrahman b.
Hakem
A)
B)
C)
D)
E)
Miryakefalon
Mercidabık
Sazlıdere
Sırp Sındığı
Yassı Çemen
19. Fakihlerin, M. 1031 yılında saltanatına
son verdiği Endülüs Emevi halifesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Abdurrahman
B) II. Abdurrahman
C) III. Abdurrahman
D) I. Hakem
E) III.Hişam
2011ILH23-1
16
Diğer sayfaya geçiniz 
Download