19. ulusal psikoloji kongresi poster oturumları 6 eylül 2016 salı, 09

advertisement
19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ
POSTER OTURUMLARI
6 EYLÜL 2016 SALI, 09:15-10:45
130
155
293
015
064
084
140
541
661
052
231
584
018
260
530
650
152
178
423
201
540
125
187
408
611
321
488
515
560
014
206
251
016
257
434
591
158
089
283
585
626
261
449
311
262
264
358
031
413
476
517
198
580
181
657
292
305
378
032
112
175
500
Cezalandırıcı ve Cezalandırıcı Olmayan Seküler Otoritelerin Önyargıya Etkisi: Türkiye Örneği
“Hayır”sız Erkek Evlatların “Hayır!”la İmtihanı: Hayırla Barışmak
Psikoloji Kürt Sorununda Uzlaşmaya Nasıl Katkıda Bulunabilir?
Zorro’yu Gördünüz Mü?: Dikkatsizlik Körlüğü Çalışması
Cinsel ve Duygusal Aldatmayı Affetmeye İlişkin Tutumlar Ölçeği’nin Geliştirilmesi
Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Stresle Baş Etme Tarzlarının Aracı Etkisi
Belirsizliğe Dair Tutum Ölçeği: Belirsizlik Tamamen Olumsuz Mudur?
Organ Bağışı ve Kemik İliği Bağışı İstekliliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Korku ve Mutluluk Yüz İfadelerinin Tanınmasında Çalışma Belleğinin Rolü
Tekrarlı Şiddet Mağduriyetinin Fizyolojik ve Psikolojik Belirtiler Üzerinde Yordayıcı Rolü
Bilişsel Bilimler Perspektifinden Davranışsal Çalışmalarda ve Göz İzleme Çalışmalarında Modalitenin ve Geri Bildirimin Temel Oran
Yanılgısı Problemleri Üzerine Düşünmedeki Etkisi
Sosyal Dikkatin Grup Davranışı Boyutunda Bakış Algısı ile İncelenmesi
Göç, Kültürleşme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Avusturya'daki Türk Ergenlerin Durumu
Kadınların Göç Olgusunu Anlamlandırmalarına Yönelik Nitel Bir Çalışma
Ahlaki Temeller Kuramı’na Göre Seks İşçilerinin Maruz Kaldıkları Ahlaki Yargılamalar
Dış-Grupların Değerlendirilmesinde Gruplar-Arası İşbirliğinin Etkileri ve Dış-Gruplara Olumlu Yaklaşımın Ortaya Çıkma Koşulları
Türklerin Kürtlere Dair Meta-Stereotipleri: İzmir Örneği İncelemesi
İş-Aile Çatışınca: Çalışma Suçluluğu ve İşle Bütünleşme
Kıbrıslı Türklerin Grup Kimliği ile Özdeşleşmeleri ve Dış Grup Tutumlarında Gruplar Arası Bağlamın Rolü
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel İşlevler: Belleğe Duyulan Güven ve Bilme Hissi Kararlarının Rolü
Geriye ve İleriye Dönük Bellekte Hatırlama Yollu Unutma Etkileri
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Oluşun Psikososyal Yarayıcıları
Sürücülükte Öfke İfade Şekillerinin Yolcunun Varlığı ve Cinsiyeti ile İlişkisi
Multipl Skleroz Hastaları ve Eşlerinin Hastalık Deneyimleri
Travma Sonrası Stres Belirtileri Olan Suriyeli Mülteciler ile EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma Ve Yeniden İsleme) Grup
Müdahalesi: Kontrollü Çalışma Sonuçları
Duygu Sosyalleştirme Uygulamalarında Çocuğun ve Ebeveynin Cinsiyetine Göre Farklılıklar
Sosyal Medyada Kadın, Suç ve Cezaya Yönelik Söylemsel Bir Analiz: Nevin Yıldırım Davası
En Eski Anıların Yeniden Hatırlanması
Barış Psikolojisi Açısından Önemli Bir Kavram Olan Etnokültürel Empati: Nasıl Ölçüldüğü, Değerler ve Etnik Ayrımcılık Arasındaki
Aracı Rolünün İncelenmesi
Alzheimer Tipi Demansta İç Kaynaklı ve Dış Kaynaklı Dikkat: Duygusal Bağlam Etkisi
Mekansal Belleğin Çoklu Referans Çerçevelerinde Temsili
Babalarin Cocuk Yetistirmeye Katilimlari
Eşler Arasındaki Çatışma ile Ergenlerin Uyum Davranışları Arasındaki Bağlantıda Ebeveyn Ergen İlişkisinin Aracı Rolü
Almanya’daki Alman ve Türk Göçmen Aileler ile Türkiye’deki Ailelerin Bakış Açısından Erken Çocukluk Dönemi, Çocuk Gelişimi ve
Ana-Babalık
Çeviride Kaybolan Espri? Mizahın Yorumlanmasında Kültürel Etkiler
Örgütsel Çalışma Takımlarında Baskın Davranışlar, Takım İçi Rekabet ve Sosyal Etki
Bebeklerin Fiil ve İlgeçleri Öğrenmek İçin Eylemleri Anlaması
Pozitif Psikoloji’de Yaratıcılık: Pozitif Duyguların Yaratıcılığa Etkisi
Kadınların Cinsiyetçi Erkeklere İlişkin Tutum Ölçeği
Alevi Kimliğiyle Özdeşleşme ve Madımak Olayının Hatırlanmasının İç-Grup Yanlılığındaki Rolü ve Gruplararası Temasın Düzenleyici
Etkisi
The Role of Time Perspective İn The Workplace: Relative Effects on Job Satisfaction, Core Self Evaluations, and Burnout
Öznel ve Sosyal Duyguların Yaşam Doyumuyla İlişkisi
Romantik Partnerlerin İlişki Doyumları ile Duygu Durumları Arasındaki İlişki: Günlük Çalışması
Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim ile Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişki
Kariyer Geleceği Algısının Kariyer Planlama ve Kariyer Engelleri Üzerindeki Etkisi
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlama Davranışları ile Kişilik Özellikleri Kariyer Değerleri ve Kariyer Denetim Odağı Arasındaki
İlişkiler
Kıbrıslı Türkler ve Kuşaklararası Aktarım
Türkiye’de Basmakalıp Yargı Tehdidi Ve Basmakalıp Yargı Kaldıracı
Ebeveynlerin Eğitici Tutumları Ve Erken Çocuklukta Sosyo-Duygusal Tepkiler
Küçük Çocuklar Kavramları Tablet Bilgisayardan Nasıl Öğrenirler?
Kişilik Özellikleri Hakkında Bilgi Ediniminde Gruplar Arası Eğilimlerin Etkileri
Ortak Zihinsel Model Gelişiminde Kişiliğin Rolü
Türk Sanat Müziği (Klasik Türk Müziği) ile Fizyolojik ve Duygusal Tepkiler Arasındaki İlişki
Sigara Kullanımının ve Bilişsel Yük Farklılaşmasının Zaman Temelli İleriye Dönük Bellek Görevindeki Performans Üzerindeki Etkileri
Yardımcı Üreme Teknikleri ile Çocuk Sahibi Olmaya Çalışan Kadınlarda Stres ile İlişkili Psikolojik Faktörler
Doğrudan Şiddetin Ötesine Bakabilmek: Yapısal ve Kültürel Şiddetin Kürt Sorunu Bağlamında Toplumsal Barışa Etkisi
Suriyeli Sığınmacılara Karşı Tutumlar: İç-Grup Ayırt Ediciliği Ve Ayırt Edilmezliği
Türkiye Halkı ve Suriyeli Göçmenlerin Gözünden Zorunlu Göç Süreci
Genel ve Depremler Özelinde Kaderciliği Anlamak: Bir Sosyal Temsil Çalışması
Yardım Çalışanlarında Psikososyal Gereksinim ve Kaynaklar: Nitel Bir İnceleme
Huzurevinde Kalan Yaşlıların Psikolojik Dayanıklılıkları ve Yalnızlık Düzeyleri ile Depresyon Belirtileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının İçsel ve Dışsal Motivasyonları ile Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki
6 EYLÜL 2016 SALI, 09:15-10:45
483 Kürt Sorununun Çözümüne Dair Görüşlerin Temel Değerler Açısından İncelenmesi
105 Erken Çocuklukta Duygu Düzenleme Becerisinin Bilişsel Bağlantıları
Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kalan Ergenlerin, Anne Babadan Gördükleri Şiddet ve Öfke İfade Tarzları İle
163
Ergenlerin Gösterdikleri Şiddet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
506 Tecavüze Uğramış Mağdur Kadın Profillerinin İnsandışılaştırmaya Etkisi
055 Türkçe Konuşan Çocuklarda Anlatı Yetilerinin Gelişimi: Karmaşık Bir Yaklaşım
300 Duygusal Emeğin Öncülleri Ve Ardılları Üzerine Bir Saha Çalışması
477 Çalışma Hayatında İş ve Aile Alanlarını Birleştiren Mekanizmalar Olarak Taşma Ve Telafi: Rollerin Önemi ve Depresyon
624 Bir Aracı Değişken Olarak Sistemi Meşrulaştırma
525 Toplu Ulaşım ve Özel Araç Kullanımına İlişkin Tercihler, Beklentiler: Sosyal Psikolojik Yaklaşım
Sağlıklı Bireylerde Nörogeribildirim Uygulamasının Uyku Kalitesi, Dürtüsellik ve Öfke Kontrolü Üzerine Etkisinin Boylamsal Olarak
629
İncelenmesi
123 İnsanlara Kendi Ölümlülüklerini Hatırlatmanın Öznel Ahlak Üzerindeki Etkisi
273 Manuel Olarak Yapılan Bilişsel Gelişim Metodunun Bilişsel Süreçler Üzerindeki Etkisinin Sağlıklı Bireylerde İncelenmesi
458 Obezitenin, Depresyon, Kaygı Ve Yetişkin Bağlanma Stilleri İle Arasındaki İlişki
6 EYLÜL 2016 SALI, 17:15-18:30
579
EMDR’nin (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İsleme) Depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Olan Suriyeli
Mültecilerde Etkisi: Rastgele Kontrollü Çalışma Sonuçları
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Yalnızlık, Algılanan Sosyal Destek ve Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki
İlişki
Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Obezite ve Benlik Saygısı İle İlişkisinin İncelenmesi
156
Türkiye'deki Suriyeli Mültecilere Sosyal Psikolojik Bakış: İzmir Örneği
165
Üstbilişlerin Gelişiminde Etkili Olabilecek Durumsal Faktörler: Çocukluk Çağı Travmalarının Rolü
332
Kuzey Kıbrıs'taki Şehitlik Anıtlarında Kadın İmgesi
426
Farklı Bağlamlardaki Lider Tercihlerimizi Hangi Faktörler Yordar? Sağ-Kanat Yetkeciliği, Dindarlık ve Cinsiyetçilik
437
649
Otoriter Liderlik ile İstismarcı Yönetim İlişkisinde Etkileşimsel Adalet Algısının Değişimleyici Rolü
Deneyimin Alana Özgü Kelimelerin İşlemlenmesindeki Etkisinin Araştırılması: Avukatlarla Yapılmış Sözcüksel Karar Verme ve
Sözel Akıcılık Çalışması
Bloklama Etkisinin Farklı Modalitelerde Kategori Öğrenme Görevi Aracılığıyla İncelenmesi
153
Narsistik Kişilik Eğiliminin Sosyal Medya Kullanımıyla İlgili Bazı Değişkenler ve Özçekim Sıklığının İlişkisi
545
İrritabl Barsak Sendromlu (İBS) Hastaların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi: Kişilik Özellikleri ve Baş Etme Stratejileri
608
Önyargının Nöral Temelleri
120
Aile Öngörülemezliğinin Psikolojik Belirtilerle İlişkisi
216
Üniversite öğrencilerinde Facebook kıskançlığı ve kaygı
652
Olası bir dışlanma durumunda verilen tepkiler: Özbilinç, ayrımcılık ve duygulanımın rolü
Cinsiyetçiliğe Maruz Kalmanın Sözel ve Sayısal Performans Üzerindeki Etkileri: Cinsiyetçilik, Akademik Performans ve Öfke
Duygusu Arasındaki İlişki
Erken Yetişkinlik Dönemindeki Gençlerde Pozitif Gelişim, Gönüllülük ve Riskli Davranışlar
Türkiye'de Babacan Liderlik: Babacan Liderliğin Örgütsel Özdeşim, Çalışma Grubu ile Özdeşim, Yönetici ile Özdeşim ve Örgütsel
Yurttaşlık Davranışlarıyla İlişkisi
Çalışma Yaşamında Karpman Drama Üçgeni ve Çalışan Bağlılığı
570
610
501
146
254
335
363
473
110
461
465
Çalışanların Çevreye Yönelik “Yeşil” Tutum ve Davranışları ve Yaşam Değerleri İlişkisi
Ruh Sağlığı Uzmanlarının Fiziksel Hastalığı ve/veya Engeli Olan Bireylerle Çalışırken Sistemik İlkelerin Kullanımı: Gözlemsel Anket
Çalışması
Ergenlerdeki Benlik Kurgusunun Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
214
4-6 Yaş Çocuklarında Kaynak Dağıtımında Eşitsizlikten Kaçınma
Koruyucu Faktörler Olarak Kişisel ve Sosyal Yeterlik ile Sosyal Desteğin Çocukluk Çağı Travmaları ile Yaşam Kalitesi Arasındaki
İlişkiye Etkisi
Disleksi ve Diğer Özel Öğrenim Güçlüğü’nde Çalışma Belleği Profili
144
Travmaları Kapsayıp Aşarak Büyümek
234
Ruh sağlığı öğrenci ve çalışanlarının yaşam boyu şiddet deneyimleri
151
275
Türkiye'deki Çeçen mülteci kadınların travması: Anlamlandırma ve başaçıkma stratejileri
Türkiye vatandaşlarının Suriyeli sığınmacılara yönelik önyargısını yordamada sosyal baskınlık yöneliminin, empatinin ve
gruplararası tehdidin rolü
Beyin cerrahları taksi şoförlüğü mü yapıyor? İsveç’te iş yaşamında yüksek eğitimli göçmenler
410
Ahlaki Uzaklaşmanın Suriyelilere Yönelik Nefret Suçuna İlişkin Tutumlara Etkisi
538
Akademik kariyerin ilk basamağında algılanan iş güvencesi(zliği)
603
Ekolojik ve keyfi uyarıcının ödül beklentisi üzerindeki etkisi: Bir klasik-araçsal aktarım testi çalışması
093
Sosyal medyada mesaj kaynağının popülerliği ve cinsiyetinin davranışa yönelik niyetler üzerine etkisi
455
Yeme Düzenleme Davranışının Motivasyon Stilleri ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi
310
Farklı Emosyonel Değerliğe Sahip Uyaranların Bellek Üzerindeki Etkisinin Olaya İlişkin Potansiyeller ve Salınımlarla Araştırılması
565
Eşitlik adalet midir? Cinsiyete göre evde iş dağılımı ve bu dağılımın hakkaniyeti konusundaki farklılıklar
200
Toplulukçu Kültürde Çalışan Sesi: Yönetici Tutumu ve Psikolojik Güvenin Rolü
534
Çatışan Gelin-Kayınvalideler Bakımla Birlikte Barışırlar mı?
578
Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Obezite ve Benlik Saygısı İle İlişkisini İncelenmesi
639
Başlığı: Bağlanma, Heyecan Arayışı ve Dürtüsellik: Riskli Sporları Tercih Edenler Üzerine Bir İnceleme
065
Öz-şefkatin Olumsuz Duygulanım ve Depresyon ile İlişkilerinde Tekrarlayıcı Olumsuz Düşünmenin Aracı Rolü
034
099
6 EYLÜL 2016 SALI, 17:15-18:30
103
Baş Edilemeyen Kaygı ve Kronik Depresyon:Bir Vaka Çalışması
266
Kişilik ve Kariyer Hedeflerinin İşkoliklik Üzerindeki Etkisi: Akademisyenler ve Şirket Çalışanları Üzerine bir Araştırma
304
Mizah kullanım becerisinin saldırgan davranış üzerindeki etkisi
516
Kronik Hastaların Psikolojik Tedavisinde Kullanılabilecek Holografik Bir Hastalık Modeli Çerçevesinde Bir Vaka İncelemesi
288
Dünya Siyasi Liderlerin Twitter Kullanımlarının Hofstede’nin Kültür Boyutları ile İlişkisi
056
Anlam arayışında sanatın kullanımı ve ruh sağlığına etkisi
027
Beklentinin Algı Üzerindeki Etkisi
194
Epilepsisi olan yetişkin bireylerde hissedilen-stigmayı yordayan değişkenler
334
Terapi Çerçevesi ve Ayrışma-Bireyleşme
474
558
Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı “Duyguları Tanıma ve İfade Etme” grup çalışması
Banka Yöneticilerinin Dönüşümcü Ve Etkileşimci Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılıkları Etkileşiminde Çatışma Yönetim
Stratejilerinin Aracılık Rolü: Katılım Ve Mevduat Bankalarında Karşılaştırmalı Bir Uygulama
Yaşar Üniversitesi Sistemik Aile Terapisi Hizmetine Başvuran Çift ve Ailelerin Özellikleri
019
Baba Katılımının Yaşam Kalitesi Açısından İncelenmesi
035
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Düzenleme Becerilerinin Annelerinin Çalışıp Çalışmama Durumlarına Göre İncelenmesi
054
Çalışan Nüfusta Kadına Karşı Ayrımcılık Nerede Fazla?
453
Ölüm Kaygısına Karşı Tutumların Ahiret İnancı, Kişilik ve Dini İnanç ile İlişkisi
391
Yoksulluk algısında cinsiyet farklılıkları: Sosyal Kimlik Kuramı yaklaşımı ile istatistiksel bir çalışma
338
Organ Bağışı hakkında Bilmemiz Gerekenler
634
Bir Bilgisayarlı Kariyer Karar Verme Sisteminin Geliştirilmesi Ve Etkisinin Sınanması:Kariyerim
514
Onarıcı Duygusal Deneyim Bağlamında Borderline İşleyişteki Bir Hastanın Kişilerarası Etkileşim Grubu Deneyimi
633
Evli Bireylerde Bilişsel Esnekliğin Psikolojik Belirtileri Yordamaki Rolü
612
Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme Konusunda Oluşturulan Sınıf İçi Etkinlikler ve Etkisinin İncelenmesi
393
Meme Kanseri Geçirmiş Bir Grup Kadınla, Kendini İfade Yöntemi Olarak, Sanatla Terapi
003
Karar Verme Esnasında Bilişsel Yaşlılık, Karar Verme Stratejileri ve Değerlendirilebilirlilik Hipotezi Arasındaki İlişki
416
Amalgam Ailede Sosyal ve Duygusal İlişkiler
644
Evrimsel açıdan eş tercihleri
204
Örgütlerde Yaşanan Travmatik Olayların Taksonomisi
294
Kürt Sorununda Duygusal Kopuş Emareleri
291
Türkiye Homojen mi? Namus Kültürü Çerçevesinde Türkiye’de Bölgesel Farkların İncelenmesi
308
Türkiye'de İfade Özgürlüğü ve Barış için Akademisyenler: Bir Sosyal Temsil Çalışması
508
Ebeveyne Bağlanma ile Yasaklayıcı veya Teşvik Edici Anne-Baba Tutumlarının Ergenlerin Ahlaki Uzaklaşma Eğilimine Etkisi
544
İş Stresi Bataryası: İş Stresi Belirtileri Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri
320
7 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA, 09:15-10:45
489
Akran Zorbalığının Ergenler Üzerindeki Psikolojik Etkileri
376
Omurilik Yaralanmalı Kişilere Bakım Veren Aile Bireylerinin Hissettikleri Yük
263
Duygusal Yetkinlikte Bireysel Farkların Değerlendirilmesi
369
Anne ve Babaların Duygulara dair İnanışlarıyla Duygu Sosyalizasyonu Davranışlarının Arasındaki İlişkiler
137
Zihin Kuramı ve Dil Becerisi Duygu Anlama ile İlişkili mi?
243
Bireysel Tanımlar ve Toplumsal Değerler Arasındaki Uyuşmazlık ile İntihar Davranışı Arasındaki İlişkide Aidiyet Algısının Rolü
556
Otizm veya Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılı Kardeşe Sahip Olan Çocuk veya Ergenlerin Kardeş İlişkileri
132
Tanrı’nın ve Anne-Babanın Cezalandırıcı ve İyiliksever Görülmesinin Prososyallik Üzerindeki Farklı Etkileri
354
Üniversite Öğrencilerinde Ebeveyn Kabul-Red ve Mizaç Özelliklerine Göre Şekillenen Akademik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
238
Çocuklarda Yalan Söyleme Davranışının Betimleyici Özellikleri: Doğrucular, Yalancılar, İtirafçılar ve İspiyoncular
239
Baskın Çocuk Q-Metot Değerlendirmesi: Çocukluk Döneminde Baskınlık Ölçümü
478
Türkçe Kelimelerin Serbest Çağrışım Normları Üzerine Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
232
Aile ve Kurumda Yetişen Çocukların Bilişsel ve Sosyal Gelişimi Farklılık Gösterir mi?
087
Çocuk Sahibi Olma İsteğinin Bebeklerin Zihinsel Temsillerindeki Rolü
567
Sanatla uğraşan veya uğraşmayan ergenlerin uyum becerileri
098
133
Kadın ve Erkeklerin Duygu İfadelerini Tanımadaki Farklılıklarının Hemisferik Lateralizasyon Üzerinden Değerlendirilmesi
Sosyoekonomik düzeyi düşük grupta yer alan annelerin ebeveyn özyeterliği algısının, annelerin ve çocuklarının psikolojik
sorunları üzerindeki aracı rolü
Yeme Tutumu Testi Kısa Formu (YTT-26): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
589
İhlal edilen İlişki Modeli'nin ahlaki yargılara ve öfke duygusuna etkisi
246
Depresyon ve Kaygı Belirtileri Envanteri-II’nin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özellikleri
475
Duygusal Yeme Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması
331
114
Spina Bifidalı ve Sağlıklı Çocukların Ebeveynlerinin Depresyon, Anksiyete ve Umutsızluk Düzeylerinin Karşılaştırılması
Sürekli kaygı ve sürekli depresyon ile algılanan ana baba tutum boyutları arasındaki ilişki: otomatik düşünce ve üstbilişin aracı
rolü
Sürücü davranışları ve sürücülerin özel motorlu taşıt sürücüleri eğitimine karşı tutumları arasındaki ilişki
248
Sürücülükte İnsan Faktörleri: Ortopedik Engelli Sürücüler Üzerine Bir Çalışma
126
Cezalandırıcı ve Cezalandırıcı Olmayan Dinsel Hazırlamanın Prososyallik Üzerindeki Etkisi: Deneysel Bir Çalışma
343
Otizmli Çocukların Zihin Kuramı Değerlendirmesinde Ebeveyn Bildirim Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri
085
Ketleme becerisinin sosyal çekiniklikteki rolü
220
438
7 EYLÜL2016 ÇARŞAMBA, 09:15-10:45
452
Dışsallaştırma Problemlerini Azaltmaya Yönelik Bir Müdahale Çalışması
660
Okul Öncesi Dönemde Din Eğitiminin Din Algısına Etkisi
185
Evrensel olmayan bir ipucu: Türk çocuklarının aksanı bir güvenilirlik göstergesi olarak kullanımları
420
Duygusal Yüz İfadesinin Tanınmasına Bağlamsal Bilginin Etkisi: Otomatik ve Kontrollü Bilişsel Süreçlerin Rolü
081
Psikoloji bölümleri eğitim Dillerine bir bakış
419
Namus Kültürü ve İşyeri Saldırganlığının, İşyerinde Kadına Yönelik Ayrımcılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
582
Duygudurum değişimleme prosedürlerinde kültürel müzik kullanımının etkisi
100
Psikiyatrik Bozukluklarda Nedensel Atıflar ile Psikopatoloji İlişkisi
280
147
Boşanmış Kadınlara İlişkin Tutumlar Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ile İlişkisi
Geçiş Dönemleri ve Etkileri: Önemli Olayların Yarattığı Değişimlerin Objektif Olarak Ölçülerek, Depresyon ve Anksiyete ile Olan
İlişkilerinin Belirlenmesi
Ebeveyn-Çocuk ilişkisi ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması
037
Problem çözme, sözel olmayan akıcılık ve dikkat
368
Algılanan Psikolojik Kontrolün Gençlerin Duygu Düzenleme Becerisi ve Saldırgan Davranışlarıyla İlişkisi
344
İki uçlu bozukluk ve tek uçlu depresyon tanısıyla izlenen hastalarda erken dönem uyumsuz şemaların işlevselliğe etkisi
191
Korumacı ve Düşmanca Cinsiyetçiliğin Etkilerinin Sistemi Meşrulaştırma Kuramı Perspektifinden İncelenmesi
315
Ergenlik Döneminde Ebeveyn Kontrolü Algısının İncelenmesi
203
Depresyon ve Kaygı Semptomlarına Motivasyonel Süreçler Perspektifinden Bakış
222
Nasıl bir Kadın/Erkek Olmak İstersin? Annelerin Ergen Çocukları ve Ergenlerin Kendileri ile ilgili Kadınlık/Erkeklik Tanımları
377
Ahlaki Temeller Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Doğrulayıcı Faktör Analizi
523
127
DUYGU DÜZENLEME BECERİSİ, BİLİNÇLİ FARKINDALIK ve KOMPULSİF SATIN ALMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel esneklikleri, Dini Yönelimleri, Geleneksel Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları, Evlilik Öncesi
Cinselliğe Yönelik Tutumları, Sosyal Üstünlük Yönelimleri ve Dış Grup Tutumları Arasındaki İlişki
Eğitim Seviyesi, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Dindarlığın İkili İlişkilerde Görülen Şiddeti Kabul Etme Davranışına Etkisi
281
Algısal Akıcılığın Ters Çevrilmiş Resimler Kullanarak Test Edilmesi
166
Yönetici işlevler zihin kuramının öncülü mü?
177
Ebeveynlerin çocuk yetiştirme biçiminin ve yalan kullanımının okul öncesi çocukların yalan söyleme davranışına etkisi
270
Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Yeme Tutumları Arasındaki İlişkide Duygusal Tepkiselliğin Aracı Rolü
520
425
Zamanın Otobiyografik Anıların Özellikleri Üzerindeki Etkisi
Stres Üretme Hipotezi Çerçevesinde Depresif Belirtiler ile Yakın İlişkilerdeki Çatışma Eğilim ve Sıklığı Arasındaki İlişkinin
Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi
Farklı bakım türleri ve Zihin Kuramı arasındaki ilişkide mizacın rolü
460
Çoklu Madde Bağımlılarında Ödüle Duyarlılık ve Madde Kullanımının Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi
467
Transeksüel bireylere karşı geliştirilen bilinçli ve bilinçli olmayan tutumların kültürlerarası incelenmesi
189
Okul öncesi yaştaki çocuklarda seçici güven, taklit ve Zihin Kuramı
493
Bilişsel işlevler ve duygudurum etkileşimi: İşler belleğin pozitif ve negatif duygu durumlarında değişimi
139
Babanın Çocuk Yetiştirmeye Dâhil Olmasının Çocuğun Saldırganlık Seviyesi ile İlişkisi
Erken çocukluk döneminde düşük sosyoekonomik düzeydeki annelerin psikolojik durumu ve çocukların davranış problemleri
arasındaki ilişkiye algılanan sosyal desteğin etkisi
Hofstede’nin Kültür Boyutlarının Boşanma Oranlarıyla İlişkisi
Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması
Benlik Saygısı ve Yalnızlığı Yordamada Duygudurumunun Etkisi
116
607
079
209
006
038
063
348
519
Üniversite öğrencilerinin sosyotropi ve otonomi kişilik özelliklerinin benlik saygısı ile ilişkisi
Farklı Duygu Durum Manipülasyon Yöntemlerinin, İncelenen Spesifik Duyguları Ortaya Çıkartmadaki Güçlülüklerinin
Değerlendirilmesi
Yasal yollara başvuru tercihleri ve travma sonrası stres belirtilerinin adil dünya inancı ile ilişkisi
136
Anne ve Babaların Ortak Ebeveynlik Algılarının Stres, Depresyon ve Evlilik Doyumu ile İlişkisi
184
242
Kişinin Öz-yeterliğinin Anne Davranışları ve Arkadaş Desteğiyle Birlikte Depresyon Üzerindeki Etkileri
Sosyo-ekomik düzeyi düşük anneler için çocuk bakımında alınan desteğin, olumsuz benlik algısı, algılanan sosyal destek ve
ebeveyn yeterliliği üzerindeki rolü
TİGE-Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri'nin uzun vadeli öngörü değeri
424
6-12 Yaş Türk çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği –SUBÖ Öğretmen Formu
433
Bütünleyici karmaşıklık modeli temelinde benlik kurgusu ve yaratıcılık ilişkisi
387
208
7 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA, 13:45-15:15
255
Üniversite öğrencilerinde sosyal görünüş kaygısı ile yabancılaşma arasındaki ilişkinin incelenmesi
076
Orta Çocuklukta Ebeveyn Çatışması ve Ebeveyn Eğitim Düzeyinin Akademik Özyeterlikteki Rolü
313
Göçmenlerin Nefret Suçu Deneyimlerinin İncelenmesi
373
Yaratıcılıkta bilişsel, duygusal ve güdüsel faktörlerin etkileşimleri: EDICOS-TR Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
138
10-12 ay arasında bebeklerde işaret etme davranışının gelişimi: Ebeveyn duyarlılığının etkisi
356
Hayvan Destekli Tedavi ve Köpeklerin Sağlık Sisteminde ve Adli Sistemde Kullanımına Dair Bir Derleme Çalışması
430
Liyakat İlkesi Tercihi Ölçeği'nin (LİTÖ) Türkçe Uyarlama Çalışması
448
Yeşil Alan ve Öz-Düzenleme Arasındaki İlişki
604
Kilo Sorunu Olan Bir Grup Kadında Yeme Davranışları İle Damgalanma Hissi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
022
Kaygıda tehlikeye karşı görülen dikkat yanlılığının süresi oldukça kısadır
7 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA, 13:45-15:15
428
Kırsal ve Kentsel Bölgelerde Yaşayan 14-18 Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Karşılaştırılması
451
Olayların Merkeziliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
365
Öğretmenlerin Akran Zorbalığı ile Baş Etme Stratejilerinin İncelenmesi
464
Anne duyarlılık ölçeği: Ölçeğin geliştirilmesi ve geçerlilik çalışması
124
Bir Defalık Türk Bayrağına Maruz Kalmak İnsanları Daha Muhafazakar Hale Getirir mi? Deneysel bir Çalışma
536
Eşleri Alkol Bağımlısı Olan Kadınlar: Psikolojik Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Bir Çalışma
078
Kişilik ve Müzik Türü Tercihi
007
Ruhsal Hastalıklarda Damgalama ve Ayrımcılıkla Mücadele Çalışmaları
129
Afet yaşayanlarda sosyal destek ve psikolojik dayanıklılık algısı
269
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya ile ilgili Otobiyografik Anılarının Duygusal Tonunu Yordayan Faktörler
030
278
Cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan erkeklerin anksiyete düzeylerinin, anksiyete duyarlılıklarının ve benlik saygılarının
karşılaştırılması
Çocukların yetiştirilme tarzı ve oyun terapisi içinde terapistin farklı seviyelerdeki yorumlarına verdiği cevaplar
450
Duygunun Sözel ve Görsel Çalışma Belleği Performansına Etkisi: Motivasyonel ve Değerlik Modelinin Karşılaştırılması
497
Algılanan Partner Duyarlılığında Yaş Farklılıkları ve İyi Oluş Hali ile İlişkisi
171
Eğitim Düzeylerine Göre Annelerin Aşırı Koruyucu Ebeveynlik Davranışları ve Anksiyete Arasındaki İlişki
417
521
Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama ile Daha Önce Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Cinsiyet ve Uyruk Faktörleri
Arasındaki İlişki: Psikolojik Rahatsızlıklara Yönelik İnançların Aracı Rolü
Aşamalı Kas Gevşemesi ile Dokun ve Nefes Al” Tekniklerinin Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygıları Üzerindeki Etkileri
617
Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu: Entegrasyonu Tamamlanan Bir Olgu Sunumu
164
Beden kitle indeksi ve üstbilişsel süreçler arasındaki ilişki
507
Öznel İyi Oluş Halinin Algılanan Kontrol ve Stres İle İlişkisi
396
Babacan Liderlik İle Örgütsel Yurttaşlık Davranışları Ve İş Doyumu İlişkisinde Kişisel Değerler Ve Yaşın Düzenleyici Etkisi
471
Genişletilmiş ve Dolaylı Gruplararası Temaslar Yoluyla Kıbrıslı Türk Çocukların Kıbrıslı Rumlara Karşı Önyargılarının Azaltılması
039
Bağlanma Örüntüleri ve Psikolojik Belirti Düzeyi Arasındaki İlişkide Kişilerarası Beklentilerin Rolü
218
Saf kötülüğe yönelik inanç ve dini yönelimin faili şeytanlaştırma ile ilişkisi
303
Moral Temellerin Algılanışı ve Zihinsel Temsili
157
Sistemi Meşrulaştırmanın Bir Yolu Olarak “Kendini Nesneleştirme”
456
Mimarlık Fakültesi ve Psikoloji Bölümü Öğrencilerinde Bilişsel Stiller ve Empati Düzeyi Farkı
062
Savaş Temalı Bilgisayar Oyunları Oynamanın Arap ve Amerikan Toplumlarına Karşı Sosyal Mesafe ile İlişkisi
026
Müzikterapinin Aleksitimi Üzerindeki Etkisi: Türk Lise Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
249
Genç ve Yaşlı Bireylerde Sessiz Jest Kullanımı
296
Namus Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
336
Romantik Bağlanmada Görülen Kişisel Farklılıkların Kökenleri: Evrimsel Psikoloji Yaklaşımı
357
Utanç ve Suçluluk Duygularının Perspektif Alma Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
372
Duygudurum ve Bilişsel Uyarılmanın Farklı Yaratıcılık Görevlerinde Etkilerinin İncelenmesi
647
Psikopatik Eğilim ve Empati Arasında İlişki
392
Yetişkin Bağlanmasında Bilişsel Yanlılığın İncelenmesi
172
Ebeveynlikte İşbirliği Algısının Ailelerin Sosyoekonomik Durumları ile İlişkisi
267
Obezite’ye İlişkin Sosyal Temsiller
271
Romantik İlişkideyken Sadece Geçmişteki İyi Şeyleri mi Hatırlıyoruz? Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Durumunun
Romantik Anılarının Özellikleri Üzerindeki Etkisi
Dürtüsellik ve alkol içme nedenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Yatarak tedavi gören alkol kullanım bozukluğu olan bireylerle
sağlıklı bireylerin karşılaştırılması
Akademisyenlerin Bireysel Değerleri ve Motivasyon Düzeylerinin İşkoliklik Düzeyi Üzerindeki Etkisi
330
411
568
066
Bireysel Kültür Değerleri ve Genişletilmiş Planlı Davranış Kuramı Çerçevesinde GSM Operatör Değiştirme Davranışının
İncelenmesi
Erişkin Multipl Skleroz Hastalarında Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu
539
Gelecek zaman algısı ve belirsizliğe tahammülsüzlüğün etkileri: {Umut azalıyor mu?}
469
Tasarım ve Manevi Önemin Objelerden Duyduğumuz Mutluluğa Etkisi
316
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Kolşisinin Hastaların Bilişsel ve Duygusal Süreçlerine Etkisi
029
036
Kadın Çalışanlardaki Algılanan Kalıpyargı Tehdidi Ve Sistemi Meşrulaştırma İnançlarının Erkek Çalışma Arkadaşlarına Karşı Olan
Tutumlarıyla İlişkisi
Çerçevesiz Bir Meslek: Türkiye’deki Set İşçilerinin Psikolojik Belirti Gösterme ve Yardım Arama Tutumlarının Tükenmişlikle
İlişkisinin Değerlendirilmesi
Beden Şekli ile Sosyal Kognisyon İlişkili mi?
162
Gruplarda Norm Çatışması: Norma Karşı Düşünceleri İfade Etmeyi Etkileyen Faktörler
182
Sosyal bağlar empatiyi nasıl etkiliyor? Aidiyet duygusunun iç ve dış gruplara hissedilen empati ile ilişkisi
511
299
Üniversite öğrencilerinde depresyon, sosyal kaygı, obsesif-kompulsif davranışlar ve yaygın anksiyete sıklığının değerlendirilmesi:
Bir tarama çalışması
Liderlikle İlgili Örtük Teoriler Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması
168
Psikoloji Bölümleri Ders Programlarının Bir Karşılaştırması
631
072
Eşcinsel ve heteroseksüel erkeklerin kariyer yönelimleri üzerine bir karşılaştırma: Algılanan sosyal desteğin kariyer gelişimindeki
önemi
Sosyal Hizmetler Alanında Dezavantajlı Kişilerle Çalışan Personelin Tükenmişlik Düzeyinin Değerlendirilmesi
595
Evlilik Dışı İlişkilerin Psikososyal Boyutu: Retrospektif Bir Çalışma
113
Dini Sembollerin Özsaygı Üzerindeki Etkisi
145
Üniversite öğrencilerinde Facebook kıskançlığı ve kaygı
636
Lise öğrencilerinin okul başarılarını ve motivasyonlarını etkileyen faktörlerin ve ders çalışma stratejilerinin başarı hedefi kuramı
çerçevesinde incelenmesi
404
7 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA, 13:45-15:15
095
Kuzey Kıbrıs’ta Yaşayan Okul Çağı Çocukların Resimlerine Yansıyan “Şiddet” Olgusu
074
Futbol Hakemlerinin Takım Rolleri (Hakemlerin Belbin’in Takım Rollerini Algılama Düzeyleri)
021
Algılanan kişisel-toplumsal ahlaki farklılıkların depresyon ve paranoyak düşünceleri yordaması
107
İzmir'deki Psikoloji Öğrencilerinin 1. ve 4. Sınıf Düzeylerine Göre Mesleki ve Sürekli Kaygı Düzeyleri
071
“Yaratıcı” kavramı
Download