801- 370a dört basamaklı sayısı 2 ve 3 ile tam bölünebildiğine göre

advertisement
801- 370a dört basamaklı sayısı 2 ve 3 ile tam bölünebildiğine göre a kaç farklı değer alır?
a)
b)
c)
d)
1
2
3
4
802- Derece cinsinden rakamları ferklı üç basamaklı en küçük tek sayının bütünleri olan açı
kaç derecedir?
a) 63
b) 77
c) 87
d) 103
803- Kenar uzunlukları 9 m ve 12 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına
köşelere de gelmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir.
Buna göre , dikilecek ağaç sayısı en az kaçtır?
a) 18
b) 1
c) 12
d) 6
804- 0 ile 1 arasındaki herhangi iki kesir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman
doğrudur?
a) Yarıma yakın olan daha büyüktür
b) Bütüne uzak olan daha büyüktür
c) Paydaları eşit ise payı büyük olan daha büyüktür
d) Payları eşit ise paydası küçük olan daha küçüktür
805- Altı basamaklı a2391b sayısının 3 ve 10 ile bölümünden kalan 1 dir.
Buna göre ,a nın alabileceği en küçük ve en büyük rakamların çarpımı kaçtır?
a) 10
806-
c) 27
d) 40
0,12 0,6 0,05


 ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
0,03 0,06 0,5
A) 15
807-
b) 16
B) 13,1
C) 14,1
D) 12
3
kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz.
5
A) 0,6
B) 0,60
C) 6,6
D) 0,600
808- Her gün 12 saat çalışan Gözde bir günün yüzde kaçını çalışarak geçirir?
A)
B)
C)
D)
809-
% 85
%80
%75
%50
31,5 litre süt 1,5 litrelik şişelere konulursa bu iş için kaç tane şişeye ihtiyaç vardır?
A)
B)
C)
D)
20
21
22
23
1
6
810- Okul bahçesinin genişliği 23 m dir.Ahmet’in bir adım uzunluğu ise m ise okul
7
7
bahçesinin genişliği Ahmet’in adımlarına göre kaç adımdır?
A)25
B)26
C)27
D)28
3
4
; 0,7 ; 0,73 ; sayılarını büyükten-küçüğe doğru sıraladığımızda baştan ikinci
5
100
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
811- 1
A) 1
3
100
B) 0,7
C) 0,73
D)
4
5
812- 4 basamaklı 36mn sayısı 2 ile ve 3 ile tam olarak bölünebilmektedir. Buna göre m+n
toplamı en çok kaçtır?
A) 18
B) 15
C) 14
D) 12
813- [(-16)+(-5)]+(+36) işleminin sonucu kaçtır?
A) -15
B) 15
C) 57
D) 47
814- Çiğdemlerin evinde misafirleri vardır. Daha sonra 6 misafir gelirse toplam misafir
sayısını cebirsel olarak aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) 6x
B) x  6
6
C) x
D)
x
6
815-
A) 168
B) 96
C) 120
D) 118
816- Bir topluluktaki insanların boyları 1,52 ;1,65 ; 1,68 ; 1,86 ; 1,89 ; 2,02 dir. Bu
topluluğun boy ortalamasını kaçtır?
A) 1,81
B) 1,77
C) 1,72
D) 1,69
817- Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri en küçüktür?
A)+2
B)-2
C) -3
D)0
818- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Dikdörtgendeki bir köşegen ,köşe açısını iki eş parçaya ayırır.
Dikdörtgenin köşegenleri eşit uzunluktaki doğru parçalarıdır.
Bir üçgen ikişer ikişer kesişen üç doğru parçası ile oluşturulabilir.
Karenin köşegenleri birbirine diktir.
819- 31,25 ondalık kesri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.
30+10+2+0,5
30+1+0,2+0,05
(3*100)+(1*10)+(2*0,1)+(5*0,1)
(3*10)+(1*10)+(2*0,1)+(5*0,1)
820- 500g yağ almak isteyen Ayşe, yağ fiyatları arasından karşılaştırma yapıyor.A marka yağ
4,2 ytl B marka yağ 4,25 ytl,c marka yağ 4,275olduğuna göre ucuzdan pahalıya doğru
markaların sıralaması nedir?
A.
B.
C.
D.
A,B,C
B,A,C
C,B,A
B,C,A
3 1 1
821-    :
4 2 8
A)
1
2
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
B)
3
4
C) 1
D) 2
822- 400 km lik yolun önce 4 te birini, daha sonra kalan yolun 3 te 2 sini gitmiştir.Geriye
kaç km yol kalmıştır?
A) 100
B) 150
C)200
sıralamaya göre
823A. 3,358
824-
D) 250
B. 3,251
yerine hangi ondalıklı sayı gelebilir?
C. 3,459
D. 3,36
0,01 ondalıklı sayısının % ile gösterimi hangisidir?
A. %1
B. %10
C. %100
D. %1000
825- Aşağıdaki sayılardan hangisi 3,5 ve 9 ile tam bölünebilir?
A) 108
B)145
C)175
D)270
CEVAP ANAHTARI ( 801/ 825)
801 B 811
D
821
D
802 B 812
B
822
A
803 B 813
B
823
D
804 C 814
B
824
A
805 C 815
B
825
C
806 C 816
B
807 C 817
D
808 D 818
A
809 B 819
B
810 C 820
B
1
 1  1  1 
826- 1   . 1   . 1   ... 1   işlemini sonucu kaçtır.
 2   3   4   15 
a) 2
b) 4
c) 8
1 1 1
 
2 3 6
.
1 1 1
 
2 3 6
827-
A)
1
2
B)
d) 12
işleminin sonucu kaçtır?
2
3
C)
5
4
D)
5
6
828- 1 kilogram sirke hiç artmayacak şekilde 120 gram ve 200 gramlık şişelere doldurulacaktır.
Bunun için en fazla kaç tane şişe kullanılır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
829- Bir sayıyı 0,025 sayısıyla çarparak bulduğumuz sonucu aynı sayıyı kaça bölerek
bulabiliriz?
a)40
b)20
c)25
830- a-bir sayma sayısı olmak üzere
alabileceği kaç değer vardır?
A) 4
d)50
3a-2 kesrinin basit kesir olabilmesi için a’nın
7
b)3
c)2
d)1
831- 60 kişilik bir otobüsün yolcularından 18i yalnız Almanca 20 kişi yalnızca Fransızca
konuşuyorsa hem almanca hem Fransızca konuşanlar kaç kişidir?
a)15
b)20
c)22
d)25
832- A ve B kümeleri birbirinden farklı bir kümedir.
s(A)=12
S(B)=10
S(AB)=4
S(AUB)= ? bulunuz.
a)26
b)18
c)20
d)22
833- Bir sınıfta 30 öğrenciden her biri futbol veya Basketbol sporlarından en az birini
yapmaktadır. Futbol oynayan 18 öğrenci Basketbol oynayan 16 öğrenci vardır. Sadece futbol
oynayan kaç öğrenci vardır?
a) 14
b)4
c)34
d)2
834- (AUB) \ C=? Liste biçiminde yazınız.
a) 1,3,b.d,5.c b) a,2,1,4,e
c 4,e,b.d,5.c
d1,b
835- ÇANAKKALE kelimesinin harfleri birbirine benzer kağıtlara yazılarak bir torbaya
atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir harfin “ K” harfi olma olayı nedir?
a) 1
9
b) 1
3
c- 2
9
d-4
9
836- Bir torbada aynı büyüklükte 5 kırmızı 4 sarı 3 beyaz bilye vardır. Torbadan rastgele bir
bilyenin kırmızı bilye olma olayı nedir?
a) 5
12
b) 4
12
c)1
3
d) 1
4
837- 25 kişilik bir sınıf bir sınıf başkanı ve başkan yardımcısı kaç değişik şekilde seçilebilir?
a) 49
b)30
c)500
d) 600
838- Hangi sayının 2 katının 11 fazlası 43 eder?
a) 10 b)12
c)16 d)22
839- 36 kişilik bir sınıfta erkek öğrenciler kız öğrencilerin 2 katından 6 eksik olduğuna
sınıftaki erkek öğrenci sayısını bulunuz.
a)22 b)14 c)20
d) 24
840- A şehrinden B şehrine 2 farklı, B şehrinden C şehrine 3 farklı yol bulunmaktadır. A
şehrinden C şehrine doğru yola çıkan Ayhan B şehrine vardığında unuttuğu bir eşyası
yüzünden A şehrine tekrar dönmüştür. Eşyasını alıp C şehrine giden Ayhan, tüm bu yolculuğu
kaç farklı yoldan giderek yapmış olabilir?
A) 12
B) 16
C) 20
D) 24
841- 5 kişilik bir ailesi olan Ahmet’in ailesinin yaş ortalaması 36, kendisi hariç ailesinin yaş
ortalaması 40 tır. Buna göre Ahmet kaç yaşındadır?
A) 18
B) 20
C) 21
D) 24
842- Dört basamaklı 796m sayısının hem 2 hem de 3 ile bölünebilmesi için m yerine
yazılabilecek rakamların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,2,4,6,8
B) 2,4,8
C) 2,8
D) 2,6,8
843- 45,30,18 litrelik üç bidon süt ile doludur.Bidondaki sütler birbirine karıştırılmadan hiç
artmayacak şekilde en büyük hacimli şişelere doldurulacaktır.Bunun için kaç şişe gereklidir?
A) 31
B) 25
C) 30
D) 30
844- Aşağıdaki ondalık açılımlardan hangisi en büyüktür?
A)0, 87
B) 0, 8
845x
0,6
10
6
100
1000 N
C)0,8
D)0, 86
Şekilde verilen çarpım tablosuna göre MxN kaçtır?
M
8
A)0,16
B)14
C)0,1
D) 48
846- 15 YTL parasının 3 YTL sini harcayan bir öğrenci, parasının % kaçını harcamıştır?
A) %25
B) %20
C) %15
D) %10
847- Bürüt ağırlığı 7,04 kg. olan bir teneke yağın kabı 0,37 kg. ise , yağın ağırlığı nedir?
( Bürüt ağırlık , toplam ağırlık demektir)
A) 7,41
B) 7,77
C) 10,74
D) 6,67
848- Bir şirketin 8. katında çalışan bir memur asansöre binip -3 düğmesine basmıştır.Zemin
kat Z ile gösterildiğine göre bu memur kaç kat aşağıya inmiştir?
a) 12
b) 11
c) 10
d) 9
849- x bir tam sayı -5< x < 2 olduğuna göre x in yerine yazılabilecek tam sayılar
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)-5,-4 ,-3,-2
b) -4,-3,-2,-1,0
850- a-(-7) = -13
c) -4,-3,-2,-1
d) -4,-3,-2,-1,0,1
işleminde a yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 13 b) 6 c) -20 d) -35
CEVAP ANAHTARI ( 826/ 850)
826 C 836
A
846
B
827 A 837
D
847
D
828 C 838
C
848
B
829 A 839
A
849
D
830 C 840
D
850
C
831 C 841
B
832 B 842
C
833 A 843
A
834 B 844
B
835 C 845
D
851- Beş doğal sayının aritmetik ortalaması 20 dir.Bunlardan ilk üçü 21,29 ve 14 ise diğer
ikisinin aritmetik ortalaması kaçtır?
a) 15
b) 16
c) 17
d) 18
852- AUB={1,2,3,4} ve A∩B={3,4} ise A\B kümesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) {1,2}
B) {1} C) { }
D) {1,2,3}
853- Bir bakkal 0,2 YTL den aldığı yumurtaları 0,35 YTL den satıyor. Tüm yumurtaları
sattığında 45 YTL kar ettiğini görüyor. Bakkal kaç yumurta satmıştır?
A) 150
B) 200
C) 250
D) 300
854- Elimdeki cevizlerin 5 katının 3\4 ü ifadesine ait cebirsel ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A)x+4.3+5
B)5x.3
4
855- 3x+5=2x-11
A) {-16}
C)5x+3
denkleminin çözüm kümesi nedir?
B) {-15}
C) {16}
D) {15}
856- Ayşe 240 sayfalık bir kitabın birinci gün
günde kalanın
A) 90
D)3x+5:4
3
2
ünü, ikinci gün kalanın sini ve üçüncü
8
5
1
ini okumuştur. Buna göre Ayşe’nin okunacak kaç sayfası kalmıştır?
6
B) 75
C) 16
D) 60
 2 17   2 5 
857-  3 :    X   ?
 5 10   3 4 
17
2
A)
B)
3
3
858-
C)
19
6
D) 2
5
6
4x-15=5 denkleminin çözümü nedir?
A) 10
B)15
C) 5
D) 12
* Bileşik kesirler basit kesirlerden her zaman daha büyük olurlar.
* Kesrin paydası küçüldükçe kendisi küçülür.
* Sayı doğrusu üzerinde sağdan sola doğru gidildikçe kesirler küçülür.
* Payları eşit olan kesirlerden paydası büyük olan daha küçüktür.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
859-
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
860-
Yukarda modelle verilen işlemin matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2 3 5
 
6 6 6
1 1 5
C) 1  
3 2 6
B)
2 3 5
1  
4 6 6
D) 1
861-
862-
1 3 5
 
3
6 6
0,3 katı 2,4 olan sayının 1,2 katı kaçtır?
a. 9,6
b. 9,5
c. 8,96
d. 8,8
1,2 kğ ı 3 YTL olan elmanın 2,5 kğ ı kaç YTL dir?
a. 5,75
b. 6
c. 6,25
d. 6,75
863- Aşağıdakilerden hangisi daima doğru değildir?
abcd-
İki asal sayı ,daima aralarında asaldır.
Aralarında asal olan sayıların her biri, daima asalıdır.
21 ve 4 sayıları aralarında asaldır
13 ve 9 aralarında asal sayılardır.
864- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
5,82<5,9
3,98>3,908
2,3<2,30
0,4>0,04
865- Aşağıdaki yuvarlama işlemlerinden hangisi yüzde birler basamağına göre yapılmıştır?
A) 0,32→ 0,3
C) 5,79→5,8
B) 4,476→ 4,48
C) 2,74→2,7
866- Aşağıdaki doğrulardan hangisi d doğrusu ile kesişmez.
k
m
d
v
s
A) v doğrusu
B) k doğrusu
C) m doğrusu
D) s doğrusu
867- Bir sınıfın tüm öğrencilere sahip olmak istedikleri meslekler ile ilgili bir anket
uygulanmıştır. Anket sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Meslekler
Öğrenci Sayısı
Doktor
Avukat
8
5
Mühendis
7
Öğretmen
15
Kararsız
5
Bu tabloya göre sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçı öğretmen olmak istiyor?
A) % 15
B) % 37,5
C) % 52,5
D) % 80
868- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 3, 0539 ondalık kesri “üç tam binde beş yüz otuz dokuz” diye okunur.
B) 5,08 = 5,0800

C) 10  12,058  12,3  12,333  12, 3
D) Devirli ondalık kesirler okunamaz.
869- 65 YTL’nin
A.) 39
3
’ünün 9 YTL eksiği kaç YTL yapar?
5
B.) 36
C.) 33
870- 4,7,10,13,17,…
A) 148
D.) 30
Sayı dizisinin 50. terimi kaçtır?
B) 151
C) 154
D) 157
871- “Sema’nın 5 yıl önceki yaşı 18 dir.” İfadesine uygun cebirsel ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 5x=18
B) 18-x =5
C) x-5=18
D) x+5=18
872- 30 kişilik bir sınıfta 18 öğrenci erkektir. Erkeklerin ise 1/6 sı gözlüklüdür. Bu sınıfta
toplam 5 gözlüklü öğrenci varsa sınıftan seçilecek bir öğrencinin gözlüklü kız öğrenci olma
olasılığı kaçtır.
A) 1/15
B) 5/12
C) 1/3
D) 2/5
873-
I. 4 : 5 = 8 : 10
II. 2 : 3 = 4 : 9
III. 12 : 9 = 4 : 3
IV. 1 2
5
14
15
Yukarıdaki oranlardan kaç tanesi oran oluşturur
A) I-II
B) I-III
C) I-II-III
D) III-IV
874- Bir düzlem içinde bulunan 3 doğru düzlemi en çok kaç bölgeye ayırır?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
875- Doğrudaş olmayan 4 noktadan kaç farklı doğru geçer?
A) 7
B) 4
C)
5
D)6
876- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
0,5 km = 50 dam
30 mm = 0,3 dam
0,05 hm = 5 m
8m 4dm 3cm = 843 cm
877- % 17 KDV ile birlikte 2340 YTL ye alınan bir mal için kaç YTL KDV ödenmiş olur?
A) 300
B) 320
C) 340
878- Bir yolcu gideceği yolun
D) 430
2
1
sinin ini gidiyor.Gittiği yol 20 km.olduğuna göre kalan
5
3
yol kaç km.’dir?
A) 150
B)130
C) 120
D) 100
879- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
En küçük asal sayı 3’tür.
Sıfır pozitif tam sayıdır.
Sayma sayıları sıfırdan başlar
Doğal sayılar sıfırdan başlar.
880- İlk iki sınavından 60 ve 70 puan alan bir öğrenci üçüncü sınavına girdikten sonra not
ortalaması ile ilgili, arkadaşları aşağıdaki dört farklı durumu söylüyorlar. Hangisi doğru
söylemektedir?
a) Bu sınavından 60 alırsa ortalaması 70 olur.
b) Bu sınavından 70 alırsa ortalaması 70 olur.
c) Bu sınavından 80 alırsa ortalaması 70 olur.
d) Bu sınavından 90 alırsa ortalaması 70 olur.
881- Aşağıdaki şekillerden hangisi (AB)/C kümesinin taralı olduğu bölgeyi
göstermektedir?
a)
b)
c)
d)
882- 123,134
sayısının yüzde birler basamağına kadar yuvarlak yapılmış şekli
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)123,14
883- 7,2:9
B)123,2
D)123,13
işleminin sonucu nedir?
A)8
884-
C)123,135
B)4
C)0,8
D)0,4
0,06 0,09 0,01
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?


0,6
0,9
0,1
A)0,3
B)0, 4 C)0,6 D)0,9
885- 5,9675 ondalık kesrinin onda birler basamağındaki rakam ile binde birler
basamağındaki rakamın basmak değerleri toplamı kaçtır?
A0,14
B) 0,014
C) ) 0,907
D)0,0907
886- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 2,75 km =2750 m
B)3 dam=300 dm
C)0,002 cm =2 m
D)100 m=0,1 km
.
887-
a=1,25, b=0,25 c=0,025 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)a>b>c
B)a<b<c
C)b<a<c
D)c>a>b
888- 18,A65  18,365 ondalık kesrinde A yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamının 3 e
bölümünden kalan kaçtır?
A) 1
B) 2
C)0
D) 5
889- 32,m87 > 32,54 sıralamasının doğru olabilmesi için m yerine yazılabilecek rakamların
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A){6,7,8,9}
B){5,6,7,8,9}
C){9}
D){5,6}
CEVAP :A
890-
891- Genel terimi 2n+5 olan bir örüntünün 5. ve 12. terimlerinin değerlerinin toplamı
kaçtır?
A)40
B)44
C)17
D)37
892- “Hangi sayının 5 katının 3 fazlası 33 eder?” ifadesine karşılık gelen cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5x + 3 = 33
B) 5x - 3 = 33
C) 3x +5 =33
D) 5(x + 5) = 33
893-
894- Yapılan bir müsabakada Galatasaraylı futbolcular çektiği 11 şutun 7 ini gole
çevirmişlerdir. Fenerbahçeli futbolcular ise çektiği 9 şutun 6 sını gole çevirmişlerdir. Atılan
gol yüzdelerine göre hangi takım daha başarılı olmuştur?
A) fenerbahçe B) galatasaray C) başarı ortalamaları eşittir D)bu bilgilerle bulamayız.
895- a ve b birer rakam olmak üzere 543a0b sayısı 15 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre
a+b kaç olabilir?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
896- 4,07 sayısından küçük en büyük tamsayı ile 2, 83 sayısından büyük en küçük
tamsayının toplamı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
897- Bir sayıyı 0,20 ile çarpmak aşağıdaki ifadelerden hangisine karşılık gelir?
A) Bu sayının 100 ile bölünmesi
C) Bu sayının 4 ile bölünmesi
B) Bu sayının 5 ile bölünmesi
1
D) Bu sayının
ile bölünmesi
4
898- 48 in çarpanlarının oluşturduğu küme A kümesi, 36 nın çarpanlarının oluşturduğu küme
B kümesi olsun buna göre s  A  B =?
a) 4
b) 5
c) 6
d)7
899- 478b sayısı hem 2 ye hemde 5 e kalansız bölündüğüne göre bu sayı aşagıdakilerden
hangisine de kalansız bölünür?
a) 3
b) 7
c) 6
d)10
900- Hangi sayının 3/5'inin 3 fazlası 30 dur?
a)35
b)40
c)45
d)50
CEVAP ANAHTARI ( 876/ 900)
876 B 886
C
896
C
877 C 887
A
897
B
878 B 888
C
898
B
879 D 889
A
899
D
880 C 890
B
900
C
881 A 891
B
882 D 892
A
883 C 893
D
884 A 894
A
885 C 895
B
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards