Matematik(901-944)

advertisement
901- Bir paranın ¼ ü harcanıyor. Geriye kalan paranın ¼ ü 300 lira ise başlangıçtaki para ne
kadardır?
a)1400
c)1800
d)2000
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(C)
902A.)
B.)
C.)
D.)
b)1600
Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer.
Aynı doğrultudaki sayısız nokta,bir doğru belirler.
İki noktadan iki doğru geçer.
Aynı doğru üzerindeki noktalar doğrudaş noktalardır.
903- Ali’nin 0,7 YTL; Elif’in 0,78 YTL; Gizem’in 0,8 YTL ve Osman’ın 0, 73 YTL parası
vardır. Parası en fazla olan kimdir? (A)
A.) Gizem
B.) Osman
C.) Ali
D.) Elif
I-dar açılı ikizkenar üçgen
II-dik açılı eşkenar üçgen
III-geniş açılı çeşitkenar üçgen
IV-geniş açılı ikizkenar üçgen
Yukarıdaki üçgen çeşitlerinden hangisi çizilemez?
904-
A)I
B)II
C)III
D)IV
905- kenar uzunlukları 18 cm ve 20 cm olandikdörtgen şeklindeki bir örtününüzerine hiç
boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilecek en büyük boyutlu kare şeklindekiparçalardan
kaçtane yerleştirilebilir?
A)80
B)85
C)90
D)95
906- Kilosu 8.5 YTL olan fındıkla kilosu 6.45 YTL olan fıstıklardan 5’er kilo
alabilmek için kaç YTL gereklidir ?
A)74.75
907-
A)3
B)80.50
C)85.75
D)90.65
1 1

2 3  işleminin sonucunu bulunuz?
1 1

2 3
B)4
C)5
D)6
1
908-
Yukarıdaki modelde taralı bölgenin yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
%28
%60
%70
%88
909Tablo: Meyve Fiyatları
1 Kg Fiyatı
1 YTL
1,50 YTL
3,25 YTL
Meyve
Elma
Portakal
Armut
Ali Bey manavdan 2 kg elma, 3 kg portakal ve 2 kg armut aldı. Manava 20 YTL veren Ali
Bey, geriye kaç YTL alacaktır?
a)
b)
c)
d)
8,50
8
7,50
7
910- 5 sarı , 4 beyaz ve 3 kırmızı topun olduğu bir kutudan mavi renkli top çekme olasılığı
kaçtır?
A) 1
B)
911-
2 3
.1 = ?
3 4
A)
1
2
1
2
B)
7
6
C)
1
13
C)
18
12
D) 0
D)
9
7
2
912- Bir öğrencinin girdiği deneme sınavından aldığı netleri ; Matematik 10,
Türkçe 15, Fen Bilgisi 12, Sosyal Bilgiler 15 ve İngilizce 8 olarak belirlenmiştir.
Bu sonuçlar dairesel bir grafikte gösterilmek istenirse Matematik dersine ait dilimin merkez açısı kaç derecedir?
A) 90
B) 72
C) 60
D) 48
27.33.55 sayısının basamak sayısı kaçtır ?
913A) 5
914-
C) 7
D) 8
0,12 0,6 0,05


 ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
0,03 0,06 0,5
A)15
915-
B) 6
B)13,1
C) 14,1
D)12
3
kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz.
5
A) 0,6
B) 0,60
C) 6,6
D) 0,600
916- Bir kenarı 12 cm olan kare biçimli tel bükülerek eşkenar üçgen elde ediliyor.
Buna göre eşkenar üçgenin bir kenarı kaç metredir?
A- 0,12
B- 0,16
C- 0,18
D- 0,24
917- Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisinde 2 rakamının basamak değeri en büyüktür?
A- 8,236
B- 12,73
C- 26,3
D- 5,072
918- Rakamları farklı (43ab) sayısı dört basamaklı bir sayı olup 10 ile bölündüğünde 3
kalanını vermektedir.Aynı doğal sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre ,a nın alabileceği
değerler toplamı kaçtır?
a) 20
b)18
c) 16
d) 15
3
919- Bir sepetteki güller 3 er ,4 er ve 5er demetlendiğinde her seferinde iki gül
artıyor.Güllerin sayısı 200 de az olduğuna göre sepette en çok kaç gül vardır?
a)62 b)122 c) 182 d)192
18
5
920-
kesri
6
5
kesrinin kaç katıdır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
921133
35
kesrine denk olan kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A)
7
5
B)
9
5
922- 32 öğrencisi bulunan bir sınıfın
C)
11
5
D)
19
5
5
3
inin ü kız öğrenci ise sınıfta kaç erkek öğrenci
8
5
vardır?
A)20
B)18
C)16
D)14
923- Bir kan sayım işleminde,Ahmet’in kan değeri 3,104 , Suat’ın kan değeri 3,1043
,Can’ın kan değeri 3,1034 çıkmış ve kan değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Normal değer 3,1037 ve üstü olduğuna göre, kimlerin kan değeri normaldir?
Hasta adı
Ahmet
Suat
Can
A) Ahmet ve Suat
Kan değeri
3,104
3,1043
3,1034
B)Can ve Suat
C) Ahmet
D) Can
924- Aralarında asal iki sayının e.k.o.k u 42 dir. Bu sayıların toplamı aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A) 43
B) 17
C) 13
D) 10
4
925- Aşağıda verilen tablo dört atletin finiş (Bitiş) çizgisine olan yakınlıklarını
göstermektedir.
Atletlerin yarışmadaki doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) b - d - a - c
C) c - a - d - b
B) d- b - c – a
D) c- d –a - b
CEVAP ANAHTARI ( 901/ 925)
901 B 911
B
921
D
902 C 912
C
922
A
903 A 913
D
923
A
904 B 914
C
924
D
905 C 915
C
925
C
906 A 916
B
907 C 917
C
908 C 918
D
909 D 919
C
910 D 920
B
926- 341205 sayısında,0 ve 4’ün basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 39000
B)40000
C)40101
D) 41000
927- ”üç milyon sekiz bin on beş “ sayısının rakamla yazımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)3800015
B)3081500
C)3008015
D)3500801
5
928- 13702 sayısında,7’nin sayı değeri ve basamak değerinin toplamı kaçtır?
A)77
B)707
C)7007
D)7700
929- 19 ile 55 arasında kaç tane çift doğal sayı vardır?
A)36
B)35
C)27
D)18
930- Hangi sayının 5 katının 3 fazlası 13’tür?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
931-  X(15-2) =13X55 işleminde  yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 15
B) 55
C) 13
D) 15
932- 2  4 =3
7  5 =6
12  6 =9
1  9 =?
Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?
A)9
B)5
C)3
D)10
933- Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı matematik ve Türkçe’den başarılıdır.
18 öğrenci matematik, 23 öğrenci Türkçe,15 öğrenci hem matematik hem Türkçe’den
başarılı olduğuna göre,sınıf mevcudu kaçtır?
A) 26
C) 30
B) 28
D) 32
934A)3
B)2
935A)8
B)10
s(A\B) =4
s(AB)=2 s(AB)=13 ise
2x+3=x+33.3 eşitliğinde x kaçtır?
C) 11
D)14
s(B\A) =?
C)9
D)7
‘
6
936- En az bir dil bilen 33 kişilik bir turist kafilesinde 22 kişi İngilizce, 30kişi Fransızca
bildiğine göre her iki dili bilen kaç kişi vardır?
A)15
B)17
C)19
D)21
937- Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
I) A  B ise A  B = A
II)  kümesi tek elemanlı bir kümedir.
n
III)Alt küme sayısı 2 -1 ’ dir.
IV)Rakamlar kümesi 9 elemandır.
V)AB ve BA ise A=B’dir.
A)2
C)4
B)3
D)5
938- Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün yarısıdır.Buna göre
büyük açının ölçüsü kaç derecedir?
A) 120
B) 110
C) 100
D) 95
10
939- 2 sayısının yarısı kaçtır?
5
9
A) 2
7
B)2
C) 2
10
D) 2
940- 3 tane 4’ün çarpımı,3 tane 4’ün toplamından kaç fazladır?
A) 48
B) 52
C) 56
D) 60
941- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Uzay,düzlemin bir alt kümesidir.
B) Doğrusal olmayan üç noktadan düzlem geçer.
C) Düzlemsel olmayan dört nokta uzay belirtir.
D) Paralel iki doğrudan düzlem geçer.
7
942- Dört basamaklı 2a3b sayısı 3 e ve 5 e kalansız bölünebilen bir tek sayı ise, a yerine
yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
A) 18
B) 15
C) 12
D) 9
943- a ve b’nin aritmetik ortalaması 6 dır. a,b ve 18’in aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
2
944- Bir A sayısının 7 ye bölümünden kalan 3 ise ( A +A –1)sayısının 7 ye bölümünden
kalan kaçtır?
A) 6
C) 4
B) 5
D) 3
CEVAP ANAHTARI ( 926/ 950)
926 B 936
C
946
927 C 937
B
947
928 B 938
C
948
929 D 939
C
949
930 C 940
A
950
931 B 941
A
932 B 942
B
933 A 943
D
934 D 944
C
935 A 945
8
Download