Giri*imcilik

advertisement
Girişimcilik
Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL
İş Kurma Motivasyonu
 Motivasyon girişimci kişiye, önemli bir kişisel dinamizm kazandırır.
 Kişi işi kurarken, kendi kendinin patronun olmak, mevcut iş seçeneklerinin
verebileceği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaşma isteği,
kendi işini kurmak dışında kendi hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı
olması gibi motivasyon bulur.
 İyi bir iş plan, başarılı bir girişimin ilk adımıdır. İş planına önce yüksek
motivasyon ile başlamak, işin olacağına dair derin bir inanç taşımak gerekir.
İş Fikirleri Üretmenin Önemi
İş Fikirleri Üretmenin Önemi
 Girişimci belirli bir girişim konusunda iyi bir iş fikrine sahip olmalıdır. Bu
nedenle girişimcilikte iş fikirleri ve girişim konusu sermayeden önce
gelmektedir. Girişimcinin aklına gelen iş fikri ile ilgili olarak çok yönlü
araştırma yapması ve değişik iş fikirleri ile karşılaştırarak bir eleme yapması
gerekir. Bu eleme sonucunda en iyi iş fikirleri uygulamaya konulmalıdır.
 Pazar koşulları uygun olmayan ve başarı şansı düşük bir iş fikrinin
uygulanması durumunda girişimcilikte başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. İş fikri
seçimi girişimcilikte başarılı olabilmek için önemlidir.
Kişisel Hareket Planı Nasıl Yapılır?
İş Fikri geliştirme konusunda kullanılabilecek başlıca metodlar:
 Girişimcinin kendisi yeni bir iş fikri geliştirebilir.
 Başkalarından bir iş fikri satın alınabilir.
 Başkasının iş fikirlerinden yararlanılarak iş fikri geliştirilebilir.
Yeni İş Fikrinin Kaynakları
 Girişimcinin kendisinin bir fikir geliştirilmesi
 Uzman görüşleri
 Kişisel ihtiyaçlar
 Taklit veya benzetim
 Piyasanın geri bildirim
 Geçmiş deneyim
İş fikri oluştururken üretim işi yapılacak ise,
 İthal edilen ürünler
 Küreselleşmenin etkisi
 İç ve dış piyasada satış imkanları
 Fayda/Maliyet analizi
Bunun yanında
 Başkasının fikrini kopya etme veya değiştirerek kullanma
ile
 Başka birinden bir iş fikri satın alma da iş fikri kaynakları
olarak ifade edilebilir.
 Ayrıca kamu yatırımlarının yeni alanlar açılabilmesi ve
destekleyeceği alanları belirlediğinde o alanlarda yatırım
yapabilmesi mümkün olduğundan devlet ve piyasayı iyi
okuyup ona göre karlı alanları iyi görebilmeleri itibariyle
aracılar da önemli iş fikri kaynakları olarak ifade edilebilir.
Yeni Fikir Üretme Yöntemleri
 Beyin Fırtınası
 İş Matrisi
 Fikir Haritası
 Sorun Çözümü Yaklaşımı
 İhtiyaç Analizi
Beyin Fırtınası
 Bir grubun belirli bir konu üzerinde mümkün olduğunca
çok sayıda fikir üretmesini amacıyla kullanılan
demokratik ve katılımcı bir çalışma tekniğidir.
İş Matrisi
 İş Matrisine ürün ve ilgili pazarda kullanım alanları ya da pazarın ihtiyaçlarını
karşılıklı bir matris kurularak bunun üzerinden düşünmek suretiyle yeni fikirler
üretilebilir, ürün geliştirilebilir.
İhtiyaç
/Kullanım
İ-K 1
İ-K 2
İ-K 3
ÜRÜN 1
ÜRÜN 2
ÜRÜN 3
Fikirler Haritası
 Fikirler haritasında ise öncelikle ilgi duyulan bir alan ve ismi bir
kutucuğa yazılır. Sonra konu ile ilgili konu ve ürünler bağlantı
kurularak yazılır. Böylece bir ürün hakkında nihai karar verilebilir.
Sorun Çözümü Yaklaşımı
Sorunlar
Çözüm Öneriler
Gereksinim Duyulan
Ürünler
1.Sınav Başarısızlığı
Ders Alma
Test Kitabı
İhtiyaç Analizi
 İhtiyaç analizinde ise öncelikle genel ihtiyaçlar sonra bu
genel ihtiyaçların alt başlıkları olan özel ihtiyaçlar sıralanır.
Daha sonra bu ihtiyaçları giderebilecek ürünler üzerinde
durulur.
 Bir fikrinin hayata geçirilmesi belli aşamalar sonucunda gerçekleşmektedir.
Ürün Planlaması, tasarımın en önemli aşamasında kazanç sağlamak için
girişimin var olan planlarının ve programlarının incelenmesidir.
Ürün Tasarımı; bir ürünün renk, biçim gibi görünen ve esneklik, sertlik gibi duyu
organları ile hissedilebilen soyut ve somut özelliklerinin bütünüdür.
Ürün Geliştirme; Gelişen koşullara göre ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamaya
yönelik, yeni bir ürün koyma veya ürüne yeni özellikler katarak ürünün
fonksiyonelliğinin arttırılmasına ürün geliştirme denir.
SWOT ANALİZİ
Ürün Geliştirme Sürecinin Aşamaları
 Kurumsal Araştırma
 Uygulamalı Araştırma
 Pazar Araştırması
 Pilot Çalışması
 Üretim Süreci
Mal üretimi ve pazarlamasıyla ilgili iş fikrini geliştirerek iş fikrinin başarı şansını
görmek ve test etmek için aşağıdaki işlemler yapılabilir:
 Malı tasarlamak ve geliştirmek
 Personeli sağlamak
 Hammadde ve diğer kaynakları tedarik etmek
 Maliyetlerin analizini yapmak
 Örnek mallar üretmek
 Örnek malları kalite ve diğer özellikleri yönüyle test etmek
 Malın satış fiyatını belirlemek
 Rakip mallara karşı Pazar şansını araştırmak
 Malın hedef müşteri kitlesini belirlemek
 Malın dağıtım, reklam ve promosyon, kalite, fiyat, maliyet ve rekabet gibi
kavramları dikkate alarak pazarlamasını değerlendirmek
 Üretim kapasitesini belirlemek
 İş fikrinin bu bilgiler ışığında revize edilmesini sağlamak
 Malın üretimi konusunda patent işlemlerini yapmak
 Yukarıda sıralanan işlemleri test ederek ve karşılaşılan sorunların aşılmasını
sağlayarak iş fikrinin üretim ve pazarlamasında başarısı konusunda emin
olmak
Hizmet üretimiyle ilgili iş fikirlerini geliştirmede ve uygulama aşamasında aşağıdaki
işlemlerin yapılması gereklidir:
 Hizmet üretiminin depolanamaması özelliği nedeniyle kapasite planlamasına
önem verilmelidir.
 Personel seçiminde dikkatli olunması gereklidir.
 Standart hizmet üretimi için yetişmiş bilgili ve eğitimli personel seçilmelidir.
 Rakip işletmelerin Pazar başarısı ve kalite düzeyi, fiyat ve maliyetleri konusunda
araştırma yapılmalıdır.
 Üretilecek hizmetin fiyat, kalite ve rekabet yönüyle başarı sanşı araştırılmalıdır.
 Hizmet sektöründe talep ok çabuk değişebilen kırılgan bir yapıya sahip olduğu
dikkate alınmalıdır.
Girişimcinin mal ve hizmet üretimi için uygulamayı düşündüğü iş fikrinin pazarlama
ve satışıyla ilgili aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:
 Malın sağlanacağı kaynaklar seçilmelidir. Seçim işleminde en uygun ve avantajlı
kaynak seçimine özen gösterilmelidir.
 Dağıtım kanalları belirlenmelidir.
 Pazarlanacak malın; kalite, maliyet ve fiyat yönüyle Pazar şansı arttırılmalıdır.
 Rakip malların özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak
 Pazarlama ve satış konusunda bilgi ve deneyim sahibi olunmalıdır.
 İş yeri seçimi yapılmalıdır.
 Satış elemanları seçilmelidir.
 Pazarlama ve satış planlaması yapılmalıdır.
 Başarılı bir iş kurabilmek için formül:
Başarı= İş Fikri+Bilgi+Çevre
Çalışma Programı
 Çalışma programı hazırlama aşaması girişimcilik faaliyetlerine başlamanın ilk
aşamasını oluşturduğu için, üretim ve ticaret kaynaklarının ve tüm
faaliyetlerin verimli kullanılması önemlidir.
 Başarılı ve etkin bir çalışma programının hazırlanabilmesi için iş kurma
sürecinin tamamını içeren bir çalışma programının hazırlanması ve süreç
boyunca bu programın geliştirilmesi gerekir.
Girişimcilikte Rekabet Gücünü Arttırma
 Girişimcilik politikasında başarılı olabilmek için rekabet son derece önemlidir.
Rekabet stratejisi sektörün durumuna ve şirketin konumuna göre
değişmektedir. İşletme yöneticisi rekabeti belirleyen beş gücü inceleyerek
rekabet stratejilerini belirlemelidir.
1.Potansiyel Rakipler
2.Tüketicilerin Pazarlık Gücü
3.Tedarikçilerin Pazarlık Gücü
4.İkame Malların Tehdidi
5.Rakipler Arasındaki Rekabet
 Porter’in geliştirdiği 3 temel rekabet stratejisi:
1. Maliyet Liderliği
2.Farklılaştırma
3.Odaklaştırma
İşletmeler açısından rekabet gücünü belirleyen diğer faktörler şunlardır:
 Ülke kaynaklarının alt yapı durumu
 Ana sanayi-yan sanayi ilişkilerinin düzeyi
 Rekabetin şekli ve düzeyi
 Ülkenin genel ekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi
 Yabancı yatırımların ve sermayenin tutarı
 Sanayi işletmelerinin belirli bölgelerde yoğunlaşması
 Tüketicilerin bilinçli olması ve talep düzeyleri
 Kaynakça
 Prof.Dr.Mahmut Tekin, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği
Download