ÖZET Farklı disiplinlerden birçok araştırmacının ilgi odağı olan

advertisement
ÖZET
Farklıdisiplinlerdenbirçokaraştırmacınınilgiodağıolangirişimcilik,
oldukça karmaşık ve disiplinler üstü bir alandır. Girişimcilik günümüzde hem
modern işletmeciliğin, hem makro iktisadın, hem de sosyoloji biliminin
ilgilendiği özel bir olgu olarak da önem arz etmektedir. Günümüz modern
işletmecilik anlayışına göre; yenilik, esneklik, dinamiklik, risk alma yaratıcılık
ve gelişim odaklı olma gibi kavramlarla ilişkilendirilerek açıklanmaktadır.
Makro iktisadi açıdan ise; yatırım, istihdam ve ekonomik kalkınmanın temel
öğelerinden birisidir. Sosyolojik açıdan olaya bakıldığında ise; girişimci “kadın
ya da erkek” olarak öncelikle yaşanılan sosyo-ekonomik ortamın ürünüdür.
Dolayısıyla aile, toplumsal davranış kalıpları, eğitimin kalite ve düzeyi ile genel
ekonomik koşullar bireyin girişimcilik ruhunu geliştirmesini ve sahip olduğu
girişimci niteliklerini olumlu ya da olumsuz etkilemektedir.
Girişimsel süreç karmaşık, girişimcilik çok farklı türden insanları
kapsamaktadır. Girişimciler, son derece heterojen bir grubu tasvir ettiği için,
tipler ve alt gruplar içinde sınıflandırılmaya çalışılmaktadır. Literatüre
bakıldığında birçok araştırmacı farklı farklı girişimci tipleri ve türleri öne
sürmektedir. Çalışma bu noktadan hareketle, girişimcilik özellikleri ve türleri
açısından cinsiyet farklılıkları üzerinde yoğunlaşmaktadır. SDÜ İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri örneklemi üzerinde yapılan araştırma
sonucunda erkek öğrencilerin bayan öğrencilere nispeten; yaratıcılık, yenilik,
riske alabilme, sosyal statü kazanma isteği gibi özelliklere daha yatkın
oldukları, girişimci tipi açısından ise bayan öğrencilerin yönetici-geleneksel
tipe daha eğilimli oldukları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın-Erkek Girişimci, Cinsiyet Temelli
Ayırım
Download