İhtilafların Çözümü

advertisement
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
AB Üye Devletlerinde
Kamu İhale Alanında
Şikayetlerin İncelenmesi ve
İhtilafların Çözümü
Prof. Dr. Martin Trybus
Birmingham Hukuk Fakültesi
« KAMU İHALE İNCELEME VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ »
ANKARA 26-27 ŞUBAT 2008
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Ne? + Neden?

Ne: Çalışma
• İnceleme ve ihtilafların çözümü sistemleri
• 27 Üye Devlet (24 cevap)
• İnceleme organları, mevcut ihtilaf çözümleri,
inceleme kültürü

Neden: Daha iyi anlama + bilgi Sigma
ortak ülkelerine reform veya kanun/kurum
oluşturma çalışmalarında yardımcı olabilir
+ ilham verebilir.
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
AB gereklikleri

AB İhtilaf Direktifleri:
• İhtilafların hızlı ve etkili çözümü.
• Bağımsız inceleme organları.
• Son inceleme mercinde yargısal
inceleme.
• Ara tedbirler.

Avrupa Adalet Divanı içtihatı.
• Alcatel
• Stadt Halle
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
AB hukukunda olmayan:
 İdari
veya sivil inceleme?
 İnceleme organlarının
oluşturulması?
 Tahkim?
 İnceleme organlarının sayısı ve
boyutu?
 Tazminatların hesaplanması?
 Usul hukuku?
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Biz ne öğrenmek istedik?

Kurumsal çerçeve.
• Yargı organları ve inceleme organları…

Yasal çerçeve.
• Usul hukuku, ihtilafların çözümü…

İnceleme ve ihtilafların çözümü kültürü.
• Yasal eğitim, tutumlar…

Sistemin işleyişi.
• Dava sayısı, süre, sonuçlar…
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İnceleme sistemleri

Tekli inceleme sistemi.
• Tek bir tip inceleme organı vardır (1-3 derece)

İkili inceleme sistemi.
• Sözleşmenin imzalanmasına göre ayrım
• Davalının kamu veya özel kurum olmasına göre
ayrım
• Her birinde 1-3 derece inceleme vardır.
• Uzmanlaşmış / genel inceleme organları.
• Normal mahkemelerde uzmanlaşmış kürsüler.
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İnceleme organları

Genel (sivil) mahkemeler
• Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık

İdari mahkemeler
• Fransa, Portekiz, Estonya, İsveç

Uzmanlaşmış inceleme organları
• Avusturya, Bulgaristan, Danimarka,
Slovak Cumhuriyeti
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İhtilafların Çözümü





Kamu ihale ile ilgili kararların iptali:
• İhale ilanı, yeterlik, son aday listesi…
İhale verilme kararının iptali
İmzalanmış sözleşmenin iptali
Tazminat
(Ara tedbirler)
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Tekli inceleme sistemleri

Bütün ihtilaf çözümleri, bir tek
inceleme organı tarafından
getirilmektedir (genel, idari,
uzmanlaşmış)
• Uzmanlaşmış kamu ihale inceleme
organı: Bulgaristan, Danimarka, Letonya,
Malta, Slovak Cumhuriyeti
• Genel mahkemeler:
İrlanda, Litvanya, Hollanda, Portekiz,
Birleşik Krallık
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İkili inceleme sistemleri
İhale sözleşmesinin imzalanması öncesinde
ve sonrasında farklı inceleme organları
olması
İdarenin kamu kurumu veya özel kuruluş
olmasına göre farklı inceleme organları
olması
• Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Estonya, Macaristan, Lüksemburg, Polonya,
Romanya, İsveç
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Uzmanlaşmış kamu ihale şikayet
inceleme organları














Avusturya:
Bulgaristan:
Kıbrıs:
Çek Cum.:
Danimarka:
Estonya:
Almanya:
Macaristan:
Letonya:
Malta:
Polonya:
Romanya:
Slovakya:
Slovenya:
Komisyonu
Federal Kamu İhale Ofisi
Rekabeti Koruma Komisyonu
İhale İnceleme Otoritesi
Rekabeti Koruma Ofisi
Kamu İhale Şikayet Kurulu
Kamu İhale Komisyonu
17 Kamu İhale Kürsüsü
Kamu İhale Konseyi
İhale İzleme Bürosu
Sözleşmeler Dairesi Temyiz Kurulu
Kamu İhale Ofisi
Yasal Anlaşmazlıkların Çözümü Ulusal Konseyi
Kamu İhale Ofisi
Kamu İhale Usullerinin İncelenmesi Ulusal
© OECD

Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Temyiz: ikinci derece?
Sözleşme imzalanmadan önce kararlara itiraz edilemez:
• Belçika, Malta, Slovenya

Sözleşme imzalanmadan önce kararlara itiraz edilebilir:
• Sivil temyiz mahkemeleri: Avusturya, Çek Cum., Almanya,
Lüksemburg, Polonya, İsveç
• Yüce Mahkemeler: Kıbrıs, Danimarka, İrlanda
• Temyiz mahkemeleri: Estonya, Litvanya, Hollanda, Birleşik
Krallık
• Yüce İdari Mahkeme: Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya,
Portekiz
• Anayasa Mahkemesi: Avusturya
• İkinci derece idari mahkemeler: Fransa, İsveç
• İkinci derece inceleme merci olarak yargı organları (temyiz):
Avusturya, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cum., Danimarka,
Estonya,Almanya, Macaristan, Litvanya, Lüksemburg, Polonya,
Romanya, Slovakya
• Aşağı dereceli normal mahkemeler: Macaristan, Polonya.
• Çek Cum. + Polonya: Sırasıyla Rekabeti Koruma Kurumu ve
Kamu İhale Kurumlarının Başkanları
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Son inceleme organları

Hukuk mahkemesi (sözleşmeden önce +
sonra)
• Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek Cum.,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Macaristan, İrlanda, Letonya,
Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya,
Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık

Uzman inceleme organı (sözleşmeden önce)
• Malta + Slovenya
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Alternatif anlaşmazlık
çözümleri
Tahkim
 Tasdik + uzlaşma
 Ombudsman

• Lüksemburg, Hollanda
Alman ‘Kamu İhale’ Test Noktaları
 Danimarka Rekabet Kurumu
 Lüksemburg İhale Komisyonu

© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Mevcut ihtilaf çözümleri

Kamu ihale kararlarının iptali

İhale verilme kararının iptali. Alcatel!

İmzalanan sözleşmenin iptali.

Ara tedbirler.

Tazminat.
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İhtilafların çözümü

Kamu ihale ile ilgili alınmış bir kararın
iptali

Sözleşmenin iptali

Tazminat

Ara tedbirler
© OECD

İptal edilecek kararlar:
•
•
•
•
•
•
Kanuna aykırı ihale ilanı
Ayrımcılığa neden olan ihale belgeleri veya şartnameler
yasal olmayan bir yeterlik kararı
yasal olmayan son aday listesi kararları
ihalenin verilmesi kararı
şartnamelerin ve diğer ihale belgelerinin kaldırılması veya
değiştirilmesine yönelik talimatlar veya
• İhale prosedürünün tamamen veya belli bir noktadan
itibaren yeniden başlatılmasına yönelik karar.
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Kararların iptali

Yasal Dayanak: kamu ihale kanunu, medeni kanun,
idari kanun, içtihat
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Sözleşmenin iptali

Sadece çok sert gereklikler yerine
getirilirse:
• Sadece bir mahkeme tarafından
• Sözleşmenin yasalara aykırı şartlar içermesi
durumunda (Litvanya)
• Dolandırıcılık veya yasa dışı durumlarda (İsveç,
Birleşik Krallık)
• Sözleşmenin kamu düzenine aykırı olması
durumunda (Hollanda)



Avusturya: mümkün ama hiç başvurulmadı
Belçika: 5 yıl sürebilir
Bekleme süresinde sözleşmenin
imzalanması
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Bekleme süreleri - gün











Avusturya
Çek Cum.
Estonya
Fransa
Macaristan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
Slovakya
İsveç
7 /14
15
14
10
8
30
15
15
10
14
10.
Bulgaristan
Danimarka
Finlandiya
Almanya
İrlanda
Litvanya
Malta
Polonya
Romanya
Slovenya
10
7-10
21/28
14
14
10
10
7
15
20
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Askıya alma etkisi

Otomatik askıya alma etkisi
• Estonya, Almanya, Polonya, Romanya,
Slovenya

Ara tedbir olarak askıya alma etkisi
• Diğer ülkeler

Ters askıya alma etkisi
• Almanya, Slovenya
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Ara tedbirler

Kanunun ihlal edilme şüphesi veya
olasılığı

Başvuru sahibinin konuyla iyi
gerekçelendirilmiş ilgisi

Aciliyet
© OECD

Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Tazminat
Davacının zarara uğramış olması
• Maddi veya diğer


İdare tarafından kanunun ihlali
Nedensellik
• Sebep ve sonuç – yani, kaybın/zararın kanun
ihlalinden kaynaklanıyor olması


Hesap verebilirlik (“kabahat”)
Tek tek kararlarla ilgili başka gereklikler de
uygulanabilir.
• Örneğin, Danimarka, Finlandiya, Almanya ve
Fransa’da, davacının, ihale prosedürünün
kanunlara uygun bir şekilde uygulanmış olması
durumunda, ihaleyi kazanma ihtimalinin
olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.
© OECD

Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Tazminat
İhale masrafları (damnum emergens)
• Bütün Üye Devletlerde geri ödenebilir

Kazanç kaybı (lucrum cessans).
• Danimarka, Finlandiya, Almanya Macaristan,
Letonya, Litvanya, Hollanda, Portekiz ve
Birleşik Krallık’ta kazanç kayıpları karşılığında
tazminat verilebilir,
• Fransa’da bu tazminat, davacının ihaleyi
kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğu
durumlarda verilir (sadece düşük bir olasılık
yeterli değildir).
• Genellikle isteklinin, kanuna aykırı karardan
etkilenen ihaleyi kazanma ihtimalinin çok
yüksek olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
İnceleme sisteminin kapsamı

AB Direktiflerindeki eşikler
• Direktiflerle aynı: Avusturya, Kıbrıs, Estonya,
Fransa, Macaristan, Litvanya, Hollanda, Portekiz,
Romanya, Slovenya, İsveç
• Direktiflerin biraz üstünde: Almanya, İrlanda,
Birleşik Krallık
• Farklar

Utilities - Altyapı
• Direktiflerle aynı: Bulgaristan, Estonya,
Litvanya, Hollanda
• Farklı inceleme organları: Fransa, Lüksemburg
• Diğer farklar: Letonya, Polonya
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Usul hukuku
 Yasal
dava hakkı
 Zaman sınırları
 Kararların yayınlanması
 Masraflar, ücretler ve
depozitolar
 Model formlar
 Gizlilik
 Uzmanların müdahalesi
© OECD
Union, principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European
Masraflar




Ücretsiz: Fransa, İrlanda, Letonya (PMB)
Lüksemburg, Romanya (NCSD), İsveç
Maktu fiyat: Danimarka (€500 İddia Kurulu),
Litvanya (€30), Finlandiya (€204)
Sözleçme bedelinin belli bir yüzdesi:
Estonya’da %3, Almanya Yüksek Eyalet
Mahkemelerinden %5, Çek Cum’da %1,
veya Bulgaristan’da tedbir alınması için %1
Ücret oranları, sözleşmenin değerine göre,
Hollanda’da 26 € - 4,563 € arasında ve
Estonya’da and 6 € - 320 € arasında
© OECD
Download