MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ ve

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ ve KALKINMA TEŞKİLATI (OECD)
OECD TİCARİ İŞLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİSİNE RÜŞVETİN ÖNLENMESİ
SÖZLEŞMESİ
RÜŞVETLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU (WGB) FAALİYETLERİ
Ülkemizin uzun yıllardan bu yana üyesi olduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD)'nın “Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi”
Ülkemiz tarafından 17/12/1997 yılında imzalanmış ve bu imza 01/02/2000 tarih ve 4518
sayılı yasa ile onaylanmış olmakla, Ülkemiz bu Sözleşme'ye taraf olmuştur.
Yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesini ve bu çerçevede; yabancı bir
ülkede, ticari iş ilişkileri çerçevesinde yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren kişilerin, bu
eylemleri nedeniyle vatandaşı oldukları ülkede cezalandırılmalarını öngören bu Sözleşme
uyarınca, bir “Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu (WGB)” kurulmuş ve taraf ülkelerin
temsilcilerinden oluşan bu Çalışma Grubu, Sözleşme'nin uygulanmasını denetlemek
amacıyla taraf ülkelerin mevzuat yapılarını ve bu suça ilişkin idari ve adli düzenlemelerini
denetlemeye
başlamıştır.
Bu kapsamda, Ülkemizin 1. Aşama İncelemesi 11-13 Şubat 2007 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiş, inceleme sonucunda kabul edilen Türkiye Raporu'nda, mevzuatımızın
Sözleşme'ye uygun olduğu saptanmış ancak bir kısım eksikliklerin giderilmesi tavsiye
edilmiştir.
Ülkemizin 2. Aşama İncelemesi ise 7-11 Mayıs 2007 tarihlerinde gerekleştirilen yerinde
inceleme ile başlamış ve 4-7 Aralık 2007 tarihleri arasıda yapılan Çalışma Grubu
toplantısında sona ermiştir. Ancak, mevzuatımızda ilk inceleme ile tespit edilen eksikliklerin
giderilmemiş olması nedeniyle Çalışma Grubu, Ülkemizin 2. İncelemeyi tekrar etmesine karar
vermiştir.
Bunun üzerine, Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı'nın 04/02/2008 tarihli yazısıyla, daha
evvel Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik ilişkiler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından,
bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen koordinasyon görevinin, Adalet Bakanlığı
tarafından yerine getirilmesine karar verildiği bildirilmiş olup, bu görev halen Bakanlığımız
adına Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Bu çerçevede; anılan sözleşme kapsamında, Türkiye 2. Aşama Tekrar İncelemesine yönelik
olarak, OECD Sekreteryası ve lider inceleyici ülke temsilcileri 19-21 Ocak 2009 tarihinde
Ankara ve İstanbul’da yerinde inceleme ziyaretlerinde bulunmuşlardır. Bu ziyarette kamu
sektörü, özel sektör, işçi ve işveren temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinden çok sayıda
temsilci katılmış, yapılan çalışmalar OECD temsilcileri tarafından takdirle karşılanmış ve
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
buna ilişkin olarak Türkiye 2. Aşama Tekrar İncelemesi Raporu hazırlanmıştır.
16-19 Haziran 2009 tarihlerinde Paris’te OECD Merkezinde, Rüşvetle Mücadele Çalışma
Grubu toplantısında Ülkemiz hakkında hazırlanan rapor görüşülerek karara bağlanmış ve
basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir. Raporun görüşülmesi sırasında Türkiye’nin 2.
Aşama Tekrar İncelemesine tabi tutulan ülkeler arasında bu kadar kısa sürede en fazla
gelişme kaydeden ülke olduğu açıkça ifade edilmiş, Türkiye’nin inceleme sürecinde OECD
Sekreteryası ile yaptığı işbirliği diğer ülkelere örnek gösterilmiştir.
Türkiye raporunda Ülkemiz tarafından yapılan çalışmaların takdirle karşılandığı belirtilerek üç
hususta tavsiyede bulunulmuştur. Bunlardan ilki, Aralık 2009’da Türkiye’nin vereceği yazılı
raporda dış rüşvete ilişkin yapılan soruşturmalar hakkında Çalışma Grubu’na bilgi verilmesi
ve bu tip soruşturmaların doğrudan Cumhuriyet Savcıları tarafından başlatılması; ikinci
olarak, TBMM Genel kurul gündeminde bulunan ve tüzel kişilere idari para cezası verilmesi
öngörülen kanun tasarısının derhal kabul edilmesi; üçüncü olarak da, bilinç arttırıcı
faaliyetlere devam edilerek KOBİ’lere yönelik bu tip faaliyetlerin arttırılması şeklindedir.
TBMM’ deki Yasa kabul edilmiş ve 9 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak
yürürlüğe giren Yasa ile Kabahatler Kanununa 43/A maddesi ile Rüşvet suçundan lehine
yarar sağlayan Tüzel Kişilere 10 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesi
hükme bağlanmış ve buna yönelik tavsiye yerine getirilmiş, diğer iki tavsiyenin de yerine
getirilmesi yönünde çalışmalar tamamlanmıştır.
Yürütülen bu çalışmalar, Aralık 2009 ayında düzenlenen Çalışma Grubu toplantısında sözlü
olarak Sözleşme'ye taraf ülke temsilcilerine aktarılmış, 2010 yılı Mart ayında yapılan Çalışma
Grubu toplantısında ise sunulan bir yazılı rapor ile gelişmeler Grup üyelerine bildirilmiştir.
2010 yılı içinde yapılan diğer toplantılarda ise Türkiye'de yabancı kamu görevlilerine rüşvet
verilmesi suçlarından devam eden soruşturmalar ile ilgili olarak bilgi verilmiş ve Çalışma
Grubunda diğer üye ülkeler için devam eden 3. Aşama İncelemeleri takip edilmiştir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Mayıs 2010 tarihinde Finlandiya ile başlayan ve tamamen yabancı kamu görevlilerine
rüşvetin önlenmesine yönelik olarak ortaya konan yasal düzenlemelerin etkin bir biçimde
uygulanmasının tespitine odaklanan 3. Aşama İncelemelerinde Türkiye için inceleme
tarihleri; Eylül 2013 (yazılı sorulara cevap verilmesi), Ekim 2013 (yerinde inceleme ziyareti)
ve Mart 2014 (3. Aşama İncelemesi Raporu'nun Çalışma Grubunda görüşülmesi) olarak
tespit edilmiş bulunmaktadır
.
Öte yandan, Ülkemizin “İnceleyici Ülke” olarak, Slovakya (Aralık 2011-Haziran 2012) ve
Polonya (Aralık 2012-Haziran 2013) için de bu ülkelerin 3. Aşama İncelemelerine katılması
öngörülmektedir.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download