ÖNCÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe

advertisement
ÖNCÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.09.2008 tarihli ara dönem
Faaliyet Raporudur.
a) Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan
başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç
ve bitiş tarihleriyle),
30.09.2008 tarihi itibariyle Yön.Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir;
Adı-Soyad
Taner San
Çağatay Bilen
Alpaslan Ensari
Ersen Işık Akıcı
Yeşim Okan
Görevi
Yön.Kur.Başkanı-Genel Müdür
Yön.Kur.Başk.Vekili-İç Kont.Sorumlu Üye
Yön.Kur.Üyesi-Gen.Md.Yard.
Yön.Kur.Üyesi-Gen.Md.Yard.
Yön.Kur.Üyesi
Göreve Başl.Tarihi
11.08.2008
11.08.2008
11.08.2008
11.08.2008
11.08.2008
Görev Bit.Tarihi
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
b) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana
gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin
performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,
Dünya ekonomisinde yaşanan mali kriz ve ülke ekonomisi ve siyasi gelişmelerden, bulunduğumuz sektör direkt
olarak etkilenmektedir, bu nedenle Şirket yönetimi olarak, giderlerin kontrolü ile mevcut dönemin daha verimli
geçirilmesi hedeflenmektedir.
c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,
Şirketimizin ihtiyacı olan özsermaye, ortaklardan tarafından sermaye artışı yapılarak karşılanmıştır. Ayrıca, dünya
ekonomisindeki krizin devam etme riskine karşılık müşterilere kullandırılan krediler, minimum seviyeye çekilmiştir.
ç) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar,
Her hangi bir husus yoktur.
d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine
kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,
Şirket hisselerinin tamamı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.07.2008 tariih ve 20 sayılı toplantısında aldığı karar
ile el değiştirmiştir. Ayrıca, 19.09.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile şirket sermayesi 3,000,000.Ytl. ye arttırılmıştır.
e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,
Yüksek portföy ve hacime sahip yurtiçi müşteriler ile yurtdışı müşteriler hedeflenmiş ve şirket bünyesinde yeniden
personel yapılanmasına gidilmiştir.
f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
Şirketimiz halka açık olmaması sebebiyle uyum raporu hazırlama zorunluluğumuz yoktur.
g) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
Her hangi bir husus yoktur.
ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri,
Esas sözleşmemizde, sermaye artışı ve şirket merkez adres değişikliği olmuştur.
h) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,
Her hangi bir husus yoktur.
ı) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi,
Yeni sermayedarlar ile şirketimizin yeniden yapılanmasını sağlanmış ve sektörde işlem hacminde en çok işlem
yapan ilk 10 aracı kurum arasına sokulması ve buna bağlı olarak karlılığı yüksek bir kurum haline getirilmesi için
yoğun çalışma yapılmaktadır.
i) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,
Her hangi bir husus yoktur.
j) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel
kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve
fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar,
Her hangi bir husus yoktur.
k) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde
görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki
önemli değişikliklerin nedenleri,
Her hangi bir husus yoktur.
l) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan
finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,
Şirketimiz 30.09.2008 tarihli Sermaye Yeterliliği rasyoları aşağıdaki gibidir;
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar
: 1.31
Toplam Borçlar / Sermaye Yeterliliği Tabanı : 3.16
m) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,
Şirket politikası nedeniyle yılbaşında 6 olan şube adeti, retail müşteri profilinden, trading müşteri profiline
geçilmesi nedeniyle yıliçinde kapatmış, yerine işlem hacmi yüksek müşterilere hizmet vermek amacıyla yeni bir
şube açılması planlanmıştır.
Yeni açılmasını planladığımız şubede, yüksek portföy yapısına sahip ve yüksek işlem yapan müşteriler
hedeflenmektedir.
Ayrıca, yurtdışı satış ekibi kurularak bu alanda da hizmet vermek için çalışmalar devam etmektedir.
Müşterilerimizin, Vadeli İşlemler Piyasasında işlem yapmalarını sağlayarak, komisyon geliri hedeflenmektedir.
n) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve
mesleki tecrübesi,
Adı-Soyad
Taner San
Alpaslan Ensari
Ersen Işık Akıcı
Turan Deriner
Görevi
Genel Müdür
Gen.Md.Yard.
Gen.Md.Yard.
Gen.Md.Yard.
Sorumluluk Alanı
Yurtiçi Ara.Hizm.Satış
Mali İşl.-Ops-İd.İşl.
Yurtiçi Ara.Hizm.Paz.
Mesleki Tecrübesi
20
18
28
11
o) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve
menfaatler,
Şirket personeline, yılda bir kez olmak üzere maaş artışı yapılmaktadır. Bunun yanında, personele özel sağlık
sigortası yardımı ve öğle yemek yardımı yapılmaktadır.
ö) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,
Her hangi bir husus yoktur.
p) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi.
Şirketimizin, hali hazırda herhangi bir şubesi, irtibat bürsou ve acentası bulunmamakla birlikte, İstanbul’da bir adet
şube açılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.
Download