IV- Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Ayetler

advertisement
1
MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANA KARŞI VAZİFELERİ 
I.
Konunun Planı
A- İman- İslam İlişkisi
B- İslam-Ahlak İlişkisi
C- Müslümanların Diğer Müslümanlara Karşı Vazifeleri:
1. Allah’a İmanın Gereği olarak,Allah’a İbadet Etmek
2. Allah’ın Yaratıklarına Şefkat ve Merhamet Göstermek
3. Müslümanların Birbirleriyle Olan Münasebetlerinde Sevgi, Saygı
prensiplerine riayet ederek “ Müminler ancak kardeştirler.”
(Hucurat, 49/10) ayetinin ruhuna uygun davranış içinde bulunmak.
II.
Konunun Açılımı ve İşlenişi
Konuya iman-İslam ilişkisi açıklanarak başlanır. İmanın terim olarak, “Hz.Peygambere,
Allah Teala’dan getirdiği kesin olarak bilinen hükümleri (Zarurat-ı Diniye) tasdik etmek, O’nun
haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden
inanmak” olduğu anlatılır. İslam’ın terim olarak, “ Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamberin
din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek,inandıklarını
yaşamak, sözleri ve davranışları ile kabul edip benimsediğini göstermek.” olduğu anlatılır. Daha
sonra ilgili ayet ve hadislerle Müslümanların diğer Müslümanlara karşı vazifeleri birer, birer
açıklanır.
III. Konunun Özet Sunumu
İslam’ın hükümlerini kısaca iki madde de özetleyebiliriz. Bunlar:
Allah’a ibadet etmek,
Allah’ın yaratıklarına şefkat ve merhamet göstermektir.
Sadece Allah’a ibadet etmekle vazifemiz bitmiyor, ahlaki görevlerimizi de yapmamız gerekiyor.
Olgun bir Müslüman, sadece kendisini yaratan Allah’a karşı ibadetlerini yerine getirmekle
kalmaz, Aynı zamanda bütün insanlara ve özellikle din kardeşlerine karşı da iyi davranışlar
içinde bulunur; onlara elinden geldiği kadar şefkat ve merhametle muamele eder, iyilik yapar.
Çünkü Allah’a ibadet nasıl dinimizin emri ise, başta insanlar olmak üzere O’nun yarattığı diğer
canlılara merhamet göstermek ve iyi davranmak da dinimizin emridir. Müslümanlar her iki
görevi yerine getirdiği takdirde olgun birer mümin olurlar.
Esasen ahlak ile iman ve ibadetler arasında sıkı bir bağ vardır. Allah katında makbul olan
ibadet, kişiyi kötülüklerden uzaklaştıran ve güzel ahlak ile donatan ibadetlerdir.

Bu vaaz projesi Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Abdullah ÖZBEY tarafından hazırlanmıştır.
2
IV- Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Ayetler
Şüphesiz Allah katında din İslam’dır
1
‫ِإنََّّالدهِينَ َّ ِعندَ ه‬
‫َّاإل ْسالَم‬
ِ ِ‫َّاّلل‬
.
ْ ُ‫و َماََّ َخلَ ْقت‬
َّ‫ُون‬
َ ‫اإل‬
ِ ‫نسَّإَِّلَّ ِليَ ْعبُد‬
ِ ْ ‫َّو‬
َ ‫َّال ِجن‬
Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım2.
Konuyla ilgili faydalanılabilecek diğer ayetler şunlardır :
Hucurat, 49/10 ; Hucurat, 49/ 13 ; Enfal, 8/2-4 ; Enfal, 8/24 ; Al-i İmran, 3/103
V. Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Hadisler
.‫َّلَّيُؤْ ِم ُنَّا َ َحدُ ُك ْمَّحتىَّيُ ِحبَّﻷخي ِهَّماَّيُ ِحبََِّّلنَ ْف ِس ِه‬
"Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez.3"
ْ ‫س ِل َم‬
ََّّ.‫َّعلىَّدمائهمَّوأم َوا ِل ِه ْم‬
‫َُّالناس‬
‫َّأمنه‬
ِ ‫ؤم ُنَّ َم ْن‬
ِ ‫َّو ْال ُم‬،ِ
ِ َ‫َّال ُم ْس ِل ُمون‬
ْ
ُ
َ ‫َّم ْنَّ ِل‬
َ َّ‫المس ِل ُمَّ َم ْن‬
َ ‫َّويَ ِده‬
َ ‫سانِ ِه‬
"Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mü'min de,
halkın, can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir.4 "
ُ ‫َّوتَعا‬
َّ‫سائِ ُر‬
ُ َُّ‫ىَّم ْنه‬
ِ ‫سدَِّإذَاَّا ْشت َ َك‬
َ َُّ‫عض ٌْوَّتَدَا َعىَّلََّه‬
َ ‫ط ِف ِه ْمَّ َمثَلَُّال َج‬
َ ‫َّوت َ َرا ُح ِم ِه ْم‬
َ ‫َمثَلَُّال ُمؤْ ِمنِينَ َّفيَّتَ َوا ِده ِه ْم‬
‫َّوال ُحمى‬
َ ‫ال َج‬
َ ‫سدَِّبِالس َه ِر‬
"Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte mü'minlerin misâli, bir
bedenin misâlidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona
iştirak ederler."5
َّ‫َّأوَّلَّأدلكمَّعلىَّشيءَّإذاَّفعلتموه‬.‫َّوَّلَّتؤمنواَّحتىَّتحابوا‬.‫َّلَّتدخلونَّالجنةَّحتىَّتؤمنوا‬
‫تحاببتم؟َّأفشواَّالسالمَّبينكم‬
Rasulullah (S.A.V) şöyle buyurdu
« Siz iman etmedikçe
olamazsınız.
cennete
giremezsiniz ; bir birinizi sevmedikçe de iman etmiş
Ali İmran, 3/19
Zariyat, 51/56
3
Buhari, İman, 7 (I, 9)
4
Buhari, İman 4, 5 (I, 8-9); Tirmizi, İman 12, (V, 17) (2629)
5
Buhari, Edeb, 27, (VII, 77)
1
2
3
Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söleyeyim mi ? Aranızda selamı yayınız. »6
‫َّيومََّّلَّظلَّإَّلَّظلي‬.‫َّاليومَّأظلهمَّفيَّظلي‬.‫َّأينَّالمتحابونَّبجاللي‬:‫إنَّهللاَّيقولَّيومَّالقيامة‬
Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu :
Hiç şüphesiz Allah Teala Kıyamet günü : « Nerede benim rıza için birbirlerin sevenler ?
Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bu gün onları, kendi arşımın gölgesinde
gölgelendireceğim. » buyurur.7
VI. Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar
Konuyla ilgili ayetlerin tefsirlerine bakılabilir. ( Örneğin Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, Prof.
Dr. Süleyman Ateş, Yüce Kur’anın Çağdaş Tefsiri; D.İ.B. Kuran Yolu)
1. Diyanet İslam İlmihali, S.26-29; 461-511 Ankara-1999
2. İlmihal, T.D.V. 1.cilt S.75; II.cilt S. 485-538 İst.1999
3. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İman maddesi, 22/212-219; İslam Maddesi,23/1-42;
Ahlak Maddesi, 2/1-14
6
7
Müslim, İman, 22, (I, 74)
Müslim. Birr, 12, (III,1988)
Download