müslümanın müslümana karşı vazifeleri

advertisement
MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANA KARŞI VAZİFELERİ
Abdullah ÖZBEY
I- Konunun Plânı
A-İman- İslam İlişkisi
B-İslam-Ahlak İlişkisi
C-Müslümanların Diğer Müslümanlara Karşı Vazifeleri:
1.Allah’a İmanın Gereği olarak,Allah’a İbadet Etmek
2.Allah’ın Yaratıklarına Şefkat ve Merhamet Göstermek
3.Müslümanların Birbirleriyle Olan Münasebetlerinde Sevgi, Saygı
prensiplerine riayet ederek “ Müminler ancak
kardeştirler.”(Hucurat, 49/10) ayetinin ruhuna uygun davranış
içinde bulunmak.
II- Konunun Açılımı ve İşlenişi
Konuya iman-İslam ilişkisi açıklanarak başlanır. İmanın terim olarak,
“Hz.Peygambere, Allah Teala’dan getirdiği kesin olarak bilinen hükümleri
(Zarurat-ı Diniye) tasdik etmek, O’nun haber verdiği şeyleri tereddütsüz
kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak” olduğu
anlatılır. İslam’ın terim olarak, “ Yüce Allah’a itaat etmek, Hz.
Peygamberin din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik
edip dil ile söyleyerek,inandıklarını yaşamak, sözleri ve davranışları ile
kabul edip benimsediğini göstermek.” olduğu anlatılır. Daha sonra ilgili
ayet ve hadislerle Müslümanların diğer Müslümanlara karşı vazifeleri
birer, birer açıklanır.
III- Konunun Özet Sunumu
İslam’ın hükümlerini kısaca iki madde de özetleyebiliriz. Bunlar:
1- Allah’a ibadet etmek,
2- Allah’ın yaratıklarına şefkat ve merhamet göstermektir.
Sadece Allah’a ibadet etmekle vazifemiz bitmiyor, ahlaki
görevlerimizi de yapmamız gerekiyor. Olgun bir Müslüman, sadece
kendisini yaratan Allah’a karşı ibadetlerini yerine getirmekle kalmaz,
Aynı zamanda bütün insanlara ve özellikle din kardeşlerine karşı da iyi
davranışlar içinde bulunur; onlara elinden geldiği kadar şefkat ve
1
merhametle muamele eder, iyilik yapar. Çünkü Allah’a ibadet nasıl
dinimizin emri ise, başta insanlar olmak üzere O’nun yarattığı diğer
canlılara merhamet göstermek ve iyi davranmak da dinimizin emridir.
Müslümanlar her iki görevi yerine getirdiği takdirde olgun birer mümin
olurlar.
Esasen ahlak ile iman ve ibadetler arasında sıkı bir bağ vardır. Allah
katında makbul olan ibadet, kişiyi kötülüklerden uzaklaştıran ve güzel
ahlak ile donatan ibadetlerdir.
IV- Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Ayetler
Şüphesiz Allah katında din İslam’dır1.
ِ
‫ند اللّ ِه ا ِإل ْسالَم‬
َ ‫ِّين ِع‬
َ ‫إ َّن الد‬
ِْ ‫وماَ خلَ ْقت‬
ِ ‫اإلنس إََِّّل لِي عب ُد‬
‫ون‬
ُ َ َ
ُ ْ َ َ ِْ ‫اْل َّن َو‬
Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım2.
Konuyla ilgili faydalanılabilecek diğer ayetler şunlardır :
Hucurat, 49/10 ; Hucurat, 49/ 13 ; Enfal, 8/2-4 ; Enfal, 8/24 ; Al-i
İmran, 3/103
V- Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Hadisler
ِ ‫بﻷ‬
.‫خيه ما ُُِيب لِنَ ْف ِس ِه‬
َّ ‫َّل يُ ْؤِم ُن اَ َح ُد ُك ْم‬
َّ ‫حَّت ُُِي‬
"Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek
imana eremez.3"
ِ ‫ والْم ْؤِمن من‬،ِ‫اَلْمسلِم من سلِم الْمسلِمو َن ِمن لِسانِِه وي ِده‬
‫لى ِدماَئِ ِه ْم‬
‫ع‬
‫الناس‬
‫نه‬
‫أم‬
َ
ُ
ْ َ ُ ُ َ ََ َ ْ
ُ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ ُ
ُ
َ
.‫َو ْأم َواِلِِ ْم‬
"Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği
kimsedir. Mü'min de, halkın, can ve mallarını kendisine karşı emniyette
bildikleri kimsedir.4 "
ُِ َ َ‫مثَل الْم ْؤِمنِني ِف َ و ِّاد ِِم و‬
ْ ‫اُ ِه ْم َوَعاَطُِف ِه ْم َمثَ ُل‬
ْ ُ‫اْلَ َس ِد إاَا ا ْشتَ َكى ِمْنهُ ع‬
َ ‫ض ٌو َ َد‬
ُ‫اعى لَه‬
ََ ْ َ َ ُ ُ َ
‫الس َه َِ َواحلُ َّمى‬
َّ ِ‫َسائَُِ اْلَ َس ِد ب‬
1 Ali İmran, 3/19
2 Zariyat, 51/56
3 Buhari, İman, 7 (I, 9)
4 Buhari, İman 4, 5 (I, 8-9); Tirmizi, İman 12, (V, 17) (2629)
2
"Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte
mü'minlerin misâli, bir bedenin misâlidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa,
diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler."5
ِ‫ وَّلَ َُ ْؤ‬.‫اْلنَّةَ حَّت َُ ْؤِمنوا‬
‫ع‬
‫م‬
‫ك‬
‫ل‬
‫أد‬
‫َّل‬
‫أو‬
.‫ا‬
‫ابو‬
َ
‫َّت‬
‫ح‬
‫ا‬
‫و‬
‫ن‬
‫م‬
َ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ‫لى َش ْيء إااَ فَ َع ْلتُ ُموه‬
َ
ْ
َ
َ ُ َّ َ َْ ‫َّلَ َ ْد ُخ ُلو َن‬
َ
‫الم بَْي نَ ُك ْم‬
َّ ‫ََاَبَْبتُ ْم؟ أفْ ُشوا‬
َ ‫الس‬
Rasulullah (S.A.V) şöyle buyurdu
Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz, bir birinizi sevmedikçe de
iman etmiş olamazsınız.
Yaptığınız zaman birbirinizi
Aranızda selamı yayınız.6
seveceğiniz bir şey söleyeyim mi?
ِ ‫ول ي وم‬
َّ‫ يَ ْوَم َّلَ ِظ َّل إَّل‬.‫ اليَ ْوَم أُ ِظل ُه ْم ِف ِظلِّي‬.‫ أيْ َن الْ ُمتَ َحابو َن ِبَالَِل‬:‫القياََم ِة‬
َّ
َ ْ َ ُ ‫إن اللَ يَ ُق‬
‫ِظلِّي‬
Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu:
Hiç şüphesiz Allah Teala Kıyamet günü «Nerede benim rıza için
birbirlerin sevenler ? Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bu gün
onları, kendi arşımın gölgesinde gölgelendireceğim.» buyurur.7
VI- Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar
Konuyla ilgili ayetlerin tefsirlerine bakılabilir. ( Örneğin Elmalılı,
Hak Dini Kuran Dili, Prof. Dr. Süleyman Ateş, Yüce Kur’anın Çağdaş
Tefsiri; D.İ.B. Kuran Yolu)
1. Diyanet İslam İlmihali, S.26-29; 461-511 Ankara-1999
2. İlmihal, T.D.V. 1.cilt S.75; II.cilt S. 485-538 İst.1999
3. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İman maddesi, 22/212-219; İslam
Maddesi,23/1-42;Ahlak Maddesi, 2/1-14
5 Buhari, Edeb, 27, (VII, 77)
6 Müslim, İman, 22, (I, 74)
7 Müslim. Birr, 12, (III,1988)
3
Download