قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا

advertisement
ِ‫الرحِيم‬
َّ ِ‫بِسْ ِم اللَّهِ الرَّحْمَن‬
ِ‫قَاَلتِ الْأَعْرَابُ َآمَنَّا قُ ْل َلمْ ُت ْؤمِنُوا َولَكِ ْن قُولُوا أَسَْلمْنَا َولَمَّا َيدْخُل‬
ْ‫الْإِميَا ُن فِي قُلُوبِ ُكمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ َورَسُولَ ُه لَا يَلِتْ ُكمْ مِنْ أَ ْعمَالِ ُكم‬
ٌ‫ِن اللَّهَ َغفُو ٌر رَحِيم‬
َّ ‫شَيْئًا إ‬
Muhterem Müminler.
Alemlerin Rabbi olan Hz. ALLAH (c.c.) Hucurat Suresinde (14) :
‘‘Bedeviler dediler ki: ‘‘İman ettik.’’ Deki: ‘‘Siz iman etmediniz,
amma ‘‘Müslüman olduk’’ deyin. İman henüz kalplerinize
yerleşmedi. Şayet Allah’a ve peygamberine itaat ederseniz
amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah çok
esirgeyen çok bağışlayandır.’’ Buyuruyor.
Hz.Pir Efendimiz diyor ki!...
Hazret-i ALLAH imanla İslam’ı biz aciz kullarına açık seçik
bildirdiği halde, muhterem hocam, islam olmayı zorlaştırmak insanlar
arası düşmanlıktan başka ne getirdi?! Lütfen dikkatle Hazret-i ALLAH’ın
bu bildirisini tefekkür edelim. Bindörtyüz sene evvelki, medeniyet
görmemiş bedevi “lâ ilahe illallah” demekle müslüman oluyor da, bugünkü
İslam diyarında, İslam anadan babadan olma, ALLAH’tan başka ilah kabul
etmeyen, biçare ALLAH kullarını şartlara bağlıyarak, ALLAH’tan kaçırıp,
hemcinsine düşman etmen nefsine enaniyetten başka ne getirdi?!..
Hucurat Suresi ondördüncü ayet ve buna benzer yakın mana
taşıyan ALLAH bildirilerine bilmeyerek de olsa, din adına sakın başka
anlam vermeye kalkışma! Ahir zaman peygamberi Hazret-i Muhammed
Mustafa (s.t.a.v.) Efendimiz’in de bildirisi budur. Efendimiz’in vasıtası ile
cümle kullarına bahşedilen en mütekâmil kulun kemalâtına vesile kılınan
şeriat-i garranın kabul edilemez hale gelmesindeki perişanlığı biz acizlerin
“Din-i İslam’a hizmet ediyoruz” kasdi ile, bilmeden hata ettiğimizi anlayıp
tövbe, istiğfar anlamında ilan etme mertliğini gösterebileceğimiz zaman
halâ gelmedi mi?!..
Lütfen, bitsin artık “sen-ben” ayrılıkları! Hazret-i ALLAH
“birbirine düşman olsunlar” diye kullarını yaratmadı. Hazret-i Peygamber
(s.t.a.v.) Efendimiz ne buyurdular, dikkat et: “Mü’min olmadan cennete
giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe mü’min olamazsınız. Ey ALLAH’ın
kulları, kardeş olunuz!..” Müsade edersen, ALLAH’ın kulları “ben yüce
varlığa inanıyorum. Ben müslümanım” diyebilsin. Ondan sonra mü’min
olmanın tarikini (yollarını) bulsun ve samimi olduğu kadar imanının
zuhurunu yaşasın.
09.10.2015 M1
Related documents
Download