MİMARLIK_ANA _BİLİM_DALI

advertisement
MİMARLIK ANA BİLİM DALI
Dersin
Kodu
----------MIM-501
MIM-503
MIM-505
MIM-511
MIM-514
MIM-516
MIM-518
MIM-522
MIM-527
MIM-528
MIM-531
MIM-541
MIM-542
MIM-551
MIM-552
MIM-553
MIM-554
MIM-561
MIM-562
MIM-563
MIM-564
MIM-590
MIM-591
MIM-599
Dersin Adı
-----------------------------------------------Lisansüstü Stüdyosu (Zorunlu)
Araştırma Yöntemleri (Zorunlu)
Mimarlık ve Sanat Tarihi
Temel Tasarım
Toplu Konut Sistemleri
Maket Yapım Teknikleri
Maliyet Kontrolü ve Yönetim
Yapı Yönetimi
Bina Ekonomisi
Tasarım Yöntemleri
Grafik İletişim
Tarihi ve Doğal Alanların Korunması
Tarihi Çevre Bilinci
Kentsel Peyzaj Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
Kentsel Mekân Kimliği ve Peyzaj Mimarlığı
Kentsel Tasarım ve Kamusal Alan
Kentsel Çevre Yapı İlişkisi
Mimari Çözümlemeler
Mimari Estetik
Mimarlıkta Güncel Söylemler
Konut Tasarımı ve Sorunsalı
Seminer
Yönlendirilmiş Çalışmalar (Zorunlu)
Tez Çalışması
Kredi Saati
------------303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
000
303
000
AKTS
------------4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DERS İÇERİKLERİ
MIM-501
Lisansüstü Stüdyosu
303
Ders kapsamında, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, şehir ve bölge planlama konuları
disiplinlerarası bir yaklaşımla irdelenmektedir. Her dönem farklı bir tema üzerinde özel
okumalar yoluyla analiz ve öneri çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle, kuramsal çerçeve
içerisinde saptanan sorunlar üzerine kurgulanan argümanlar değerlendirilerek incelenen kent
parçasında mimari gözlemler ve öneriler yapılarak farklı şekillerde sunumlar (edebiyat / fılm /
mimarlık / broşürleri / kartpostal / fotoğraf / kent planları vb. kente ait dökümanlarla)
amaçlanmaktadır.
MIM-503
Araştırma Yöntemleri
303
Öğrenciyi araştırma yöntemlerine ve tez çalışmasının gerektirdiği bağımsız çalışmaya
alıştırmak üzere tasarlanmış bir kurguya sahiptir. Bu amaç, birbirine paralel iki süreç ile
sağlanmaktadır. Bir yandan sözel anlatımlar, tartışmalar ve okumalar vasıtasıyla araştırma
kuramları tasarım ve planlama ağırlıklı olmak üzere işlenmektedir. Diğer yandan, öğrencilere,
anketler ve ölçümler gibi örnekleme alan çalışmaları yaptırılmakta ve bunlardan toplanan
verilerin analizi istenilmektedir. Bu çalışmaların sonuçları raporlar halinde sınıfta
sunulmaktadır. Dönem sonunda öğrenciler bu çalışmaları derleyerek akademik tez formatına
uygun final raporlar hazırlamaktadır.
MIM-505
Mimarlık ve Sanat Tarihi
303
Mimarlık ve sanat eserlerinin toplumsal gelişmenin bir ürünü olduğu perspektifinden
hareketle, toplumsal cinsiyet, iktidar, etnisite, kent ile sanat eserleri arasındaki ilişkilerin
kavranması mekan tasarımı ve kavramının anlaşılması için önemlidir. Mimarlıkta modernist
akım öncesi, modernizm ve post-modernizm dönemlerinde kent, gündelik yaşam, mimarlık ve
sanat anlayışları ve bunları hazırlayan koşullar, disiplinlerarası bir perspektifle ele alınacaktır.
İnsan deneyimlerinden ve toplumsal ilişkilerden hareketle mekan kurgularındaki dönüşümün
mimari tasarımlardaki yansıması incelenecek ve mimari, sanatsal, edebi ve teknolojik bir
perspektiften kentsel hayatın yeniden şekillendirilen dokusunu kavratacak ilişkisel bir mekan
anlayışının hazırlığı yapılacaktır.
MIM-511
Temel Tasarım
303
Tasarımın temel kavram ve prensipleri, tasarım verilerin değerlendirmesi, karar verme ve
uygulama becerilerinin geliştirilmesine odaklanan ders uygulamalarında iki ve üç boyutlu
mekân kompozisyonları için görsel, algısal ve zihinsel değerlerin geliştirilmesine
çalışılmaktadır. Karmaşık, farklı ölçek ile içerikteki tasarım problemlerinin soyut-somut
algılanması, düşünme ve yaratma becerileri için gereken değer ve bilincin geliştirilmesi ve
tasarım stüdyoları nosyonlarının algılamalarını sağlamaya yöneliktir.
MIM-514
Toplu Konut Sistemleri
303
Toplu konut konusunun tarihsel temellerinin ve öneminin araştırılmasına yönelik bir derstir.
Sosyo-ekonomik, kültürel, psikolojik yönlerden beraber yaşamın özelliklerinin irdelenmesi;
insan ve aileye ilişkin özelliklerin incelenmesi; aile tiplerinin geçmiş ve gelecek açısından
değişiminin anlaşılması; komşuluk konusu ile ilkelerinin tanımının ortaya konması içerik
konularından bazılarıdır. Sağlıklı toplu konut için mimari, iç mimari, peyzaj mimarisi
tasarım kararlarına erişebilmek üzere, zamanımızda üretilen toplu konutların nicelik ve
nitelik yönden incelenmesi eksik ve yanlışların örneklerle tartışılması ile öğrenciye
aktarılacaktır.
MIM-516
Maket Yapım Teknikleri
303
Mimari ve iç mimari projelerin farklı ölçeklerde maketlerinin yapım tekniklerinin anlatılması
ve uygulama çalışmalarının yapılması dersin ana konularını oluşturmaktadır.
MIM-518
Maliyet Kontrolü ve Yönetim
303
Maliyet çıkarılma prensipleri, maliyet kontrolü Kritik Patika Yöntemi, İnsan Faktörü,
Pazarlama, Ticaret Birlikleri, firma ve anapara sağlama, şirket organizasyonları, yapı
sözleşmeleri hazırlama, zorunluluklar ve diğer hukuki problemler üzerinde durularak binanın
maliyetine ilişkin uygulamalara hazırlık sağlanacaktır.
MIM-522
Yapı Yönetimi
303
Bu derste, proje yönetimine ilişkin kavramlar, şantiye organizasyonunun oluşturulması,
yapı yönetimine ilişkin genel tanımlamalar, iş hukukuna ilişkin genel esaslar ele alınmaktadır.
MIM-527
Bina Ekonomisi
303
Yapının oluşturulmasına etki eden faktörlerin incelenmesi, irdelenmesi, ihale, teklif hazırlama,
sözleşme ve şartname konularında üzerinde bilgi sunulmaktadır. Öğrencide yapının, tasarım
sürecinden sonra imalat süreci boyunca hangi aşamalardan geçtiğini ve gerekli bilgileri ne şekilde
edinebileceği ile farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Yöntem olarak verilen projeye ilişkin ön
hazırlık safhalarını literatür araştırması, mekan araştırması, anket çalışması vb. şeklinde incelenmesi
verapor hazırlanması ve dönem sonu teslim projesi raporun sunumu ve değerlendirilmesi
yapılmaktadır.
MIM-528
Tasarım Yöntemleri
303
Dersin ana konusu tasarıma ve tasarım sürecine ilişkin var olan yöntemlerin incelenmesi,
özgün yöntem yaklaşımlarının yapılabilmesi ile model geliştirilmesinin önemi ve bu konuda
öğrencilerin cesaretlendirilmesinin sağlanabilmesidir. Her yöntemin olumlu olumsuz
yönlerinin irdelenebilmesi ve eleştirel yaklaşımlarla öğrencilerin çağdaş mimari tasarım ve
uygulamalara ilişkili araştırmalarından yararlanılarak analizlerin ve sentezlerin oluşturulması
beklenir. Bu dersin amacı, lisansüstü öğrencilerinin mimarlar için araştırma çalışmaları ve
profesyonel hayatta büyük önem taşıyan alternatif tasarım çözümlerinde değerlendirme
yetilerini geliştirmektir.
MIM-531
Grafik İletişim
303
Çizim araçlarını kullanarak mimarlıktaki algılama, iletişim ve görsel kavramların
geliştirilmesi; soyutlamanın kurallarının irdelenmesi, üç boyutlu algılama, ölçekli çizim.
Çizim tekniklerinin geliştirilmesi ve grafik öğelerini kullanarak düşüncelerini ifade etme.
Temel çizim malzemeleri ile tekniklerinin tanıtılması ve anlatılması. Çağdaş çizim
tekniklerinin gösterilmesi. Üç boyutlu çizim teknikleri, perspektif çizimi (tek ve iki noktalı
perspektif). Perspektifte ışık ve gölge teknikleri bu dersin kapsamında yer almaktadır.
MIM-541
Tarihi ve Doğal Alanların Korunması
303
Ders kapsamında tarihi ve doğal peyzaj alanlarının korunması, geliştirilmesi ve yönetiminin
incelenmesi ele alınmakta, ve öncelikle tarihi-kültürel-doğal alan kavramları ve koruma
statüleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Bunun ışığında tarihi ve doğal peyzaj alanlarının
korunması, geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgili yasal-yönetsel sorunlar ortaya konularak,
çözüm önerileri sunulmaktadır.
MIM-542
Tarihi Çevre Bilinci
303
Tarihi çevrenin korunması kavramının ülkemiz ve dünyadan örnekler bağlamında anlatılması,
tarihi çevrenin korunmasının öneminin bölgeye ve topluma getirilerinin sunulması, tarihi
çevrenin iyileştirilmesinin kuşaklar boyunca kültürün, sanatın ve mimarinin sürekliliği
açısından gerekliliğinin algılatılması ve dünyada bu konudaki, tarihi çevre iyileştirmeye
yönelik çalışmaların irdelenerek sonuçlarının değerlendirilmesi dersin kapsamını oluşturur.
MIM-551
Kentsel Peyzaj Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
303
Kentin sosyolojik, ekonomik, yönetsel, nüfus ölçütlerine göre tanımlanması sınıflandırılması.
Günümüz kent biçimlerinin kent peyzajına etkisinin irdelenmesi yapılacak, ve kentsel
peyzajın temel öğesi olan açık ve yeşil alan sistemlerinin planlanma ve tasarımında yeni
yaklaşımların incelenecektir.
MIM-552
Kentsel Mekân Kimliği ve Peyzaj Mimarlığı
303
Kentsel mekanlar ve kimlik oluşumu; kentsel mekan kimliği bağlamında binalar-açık alanlaryeşil alanlar arasındaki ilişki ve bağıntılar-örüntüler, yapılar ve dış mekanlar arası süreklilik,
kademelenme ve ölçek değişmeleri, kentsel doku; kent peyzajı, yapı kitleleri, kent boşluğu,
kent duvarları, kamusal alan kavramı ve özgün çevre, kentsel ve çevresel tasarım
kavram ve kuramları; algısal, görsel ve içeriksel kavramlar, biçim ve mekanla ilgili
kavramlar ve yaklaşımlar, yeni tasarım anlayışı ve kentsel niteliklerin sürdürülebilirlik ve
denetlenebilirliği, örneklerle irdeleme ve sorgulamalar ders içeriğini oluşturmaktadır.
MIM-553
Kentsel Tasarım ve Kamusal Alan
303
“Kentsel tasarım ve kamusal alan” dersinde, toplumsal yaşamın sekilenişinde son derece
önemli bir role sahip olan kentleşme pratiklerinde, alınan planlama kararlarının etkileri
tarihsel süreci içinde ele alınacaktır. Hausmann’ın Paris’inden, Howard’ın Bahçe Şehirleri’ne,
Robert Moses’in New York’undan Le Corbusier’e modern hayatın akışı sokaklarda
üretilmektedir. Meydanların, parkların, otoyolların, toplu konutların, alışveriş merkezlerinin,
kendimizi var ettiğimiz toplumsal kimlikler, gündelik hayat pratikleri ve kültürel
dinamiklerdeki yeri son derece önemlidir. Buradan hareketle kamusal alan ve piyasa
karşıtlığının mekan üzerinden nasıl üretildiği, iç mekan ile sokaklar arasındaki ilişkinin nasıl
kurulduğu de dersimizin konuları arasındadır.
MIM-554
Kentsel Çevre Yapı İlişkisi
303
Yapının içinde yer aldığı kentle olan ilişkisini irdelemek, kentin sosyal, ekonomik, tarihi,
kültürel yapısının mimari tarzlarla olan bütünlüğünü ortaya koymak dersin temel amacıdır.
Kentlerdeki fiziki çevrenin sosyal, ekonomik ve kültürel bileşenlerinin anlaşılmasına yönelik
görüş ve tartışmaların ele alınacaktır. Bu kapsamda kentlerin farklı disiplinler tarafından nasıl
ele alındığını göstermek ve kenti anlamaya yönelik değişkenler üzerinden tartışmak
hedeflenecektir. Tüm bu dinamikleri içinde master öğrencilerine, yapının kentten ayrı bir
eleman olmadığının, kenti meydana getiren bileşenlerle düşünülmesi gerektiğinin üzerinde
durulacaktır.
MIM-561
Mimari Çözümlemeler
303
Mimarlık yapıtlarını tanıma, inceleme, anlama ve değerlendirmek üzerine dersin kapsamı
oluşturulmuştur. Bu kapsamda, dünyadaki ve ülkemizdeki değişik işlevlere hizmet eden
yapılar seçilerek, bu uygulamalarda tasarım unsurları, işlevleri, bulundukları yer ve kullanıcı
gereksinimleri açısından plan, kesit, görünüş olarak kitleleri ve çevreleriyle birlikte
incelenerek, irdelenerek öğrenciler tarafından sunumlar ve araştırmalar oluşturmaları yönünde
çalışılmaktadır.
MIM-562
Mimari Estetik
303
Mimari Estetiğin, mimarlık yapıtlarını tanıma, inceleme, anlama ve değerlendirme
konusundaki önemini ve anlamını ortaya koymak üzerine dersin kapsamı oluşturulmuştur.
Felsefenin de kapsamında yer alan Estetik, tüm sanat alanlarında olduğu gibi mimarinin de en
önemli unsurudur ve yapıtın görünen yüzünün dışında özünü oluşturan, aslında tüm yapıtlarda
verilmek istenen asıl amaç olarak, mimari yapıtta işlevle, biçimle ortaya çıkan ama tüm bu
unsurların özünü oluşturduğunun, yapıtın hem görünen ve hem de görünmeyip algılanan yönü
olduğunun anlatılıp, duyumsanması ve çeşitli mimari yapıtlarla birlikte incelenmesi,
irdelenmesi, sunumlar ve araştırmalar oluşturulması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MIM-563
Mimarlıkta Güncel Söylemler
303
Mimarlığın temellerini oluşturan ilke, özne, unsur, kavram, eylem, mekan ile ilgili uygulama
ve deneyimler üzerine bilinçlenme amacını taşıyan bir ders kurgusu belirlenmiştir. Mimarlık
alanlarında ortaya çıkan kuramlar ve yapılan tasarımların yer, bağlam ve tarih özellikleri
dikkate alınarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. Okunacak metinler ve uygulanmış bina ve
tasarımlar aracılığıyla, düşüncenin yapılanması ve ürünün eleştirilmesi ile çağdaş kavramlar
üzerinde durulmaktadır. Ekolojinin, çevrenin, kentin hangi etkenlerle ve nasıl tasarlanması ve
Güncel tasarımlara dönüşmesi gerektiği öğrencilerle tartışarak açıklanmaya çalışılmaktadır.
MIM-564
Konut Tasarımı ve Sorunsalı
303
Mimarlığın tek bina ölçeğindeki en temel birimi olan konut, kentsel ölçekte ‘Yaşama ve
Konut Alanları’na dönüşmektedir. Konut kentten objeye kadar bütün tasarım ölçeklerinin
ortak paydasıdır. Konutun bu çoklu karakteri sadece tasarım alanında kendini göstermez, hem
uygulama hem de araştırma alanı olarak farklı meslek gruplarını (politikacılar, müteahhitler,
hukukçular vs.) ve diğer bilgi alanlarını (ekoloji, sosyoloji, psikoloji vs) kapsamaktadır.
Konut sorunsalının farklı yüzlerini oluşturan bu desen, bir yandan kültürel mirasın ana teması
oluşturan geleneksel ve vernaküler konutlardan, öte yandan ise kent dokusunun en marjinal
parçası olan enformel konut çevrelerindeki yaşam çeşitlemelerinin sorgulanması ve
sürdürülebilirliği konularıyla beslenmektedir. Ders kapsamı konut sorunsalı üzerinde seçilmiş
metinlerle ve öğrenci ilgi alanlarına göre tartışılarak çalıştırılacaktır.
MIM-590
Seminer
000
Öğrenciler, tüm yüksek lisans öğrencileri ve öğretim üyelerine sunulmak üzere tez konularına
ilişkin bir seminer için hazırlanacaklardır. Master adayı öğrenciler tez konularındaki yeni
gelişmeleri ve yayınları inceleyerek bu sunuş aracılığıyla tartışacaktir. Ana amaç öğrencinin
seçtiği konu alanında tez yazmak için yeterli araştırma seviyesi ile bilimsel birikim elde
etmesine yol açan bir çalışmayı özetleyebilmesi ve jüri öncesi, diğer öğretim üyelerinden ve
arkadaşlarından tez çalışmaları ile ilgili tartışma ve görüş alış verişi alabilme fırsatının
yaratılmasıdır.
MIM-591
Yönlendirilmiş Çalışmalar
303
Yüksek lisans çalışmalarına farklı ve esnek bir standart getirilmek üzere, birikim ve
yönelimleri farklı öğrencilerin (mimarlık, iç mimarlık, tüm sanat dalları, inşaat mühendisliği,
kentsel tasarım) yüksek lisans dereceleri aşamasındaki ilgi duydukları alanlardaki
derinleşmelerine ve çalışmalarını mimarlık alanına yöneltebilmeleri için tasarlanmıştır. Tez
yöneticisinin yardımıyla, sistematik bir yaklaşım ile eğitim ve öğretim ikilemi içinde, her
öğrencinin ön araştırmaları yaparak yüksek lisans tezi konusunu ve çalışma sınırlarını
bulabilmek için farklı konular ve çalışma biçimleri için organize edilen çalışmaları
içermektedir.
MIM-599
Tez Çalışması
000
Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Anabilim Dalı
Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı tez konusunda yaptıkları
çalışmalardır. Tez öğrencisi ortaya koyduğu temel tez düşüncesini benzer araştırmalara, kendi
özgün uygulama çalışmalarına (anket, gözlem, bilimsel bulgu, vb. soyut ve somut birikimler)
dayanarak bilimsel bir yöntem, özgün içerik ve tez yazım kurallarına uygun bir şekilde
sunulması için danışmanı denetiminde tez çalışmasını geliştirmesi için yapılan çalışmalar bu
ders kapsamında gerçekleştirilir.
Download