antik çağdan günümüze mimarlığı düşünmek

advertisement
ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE MİMARLIĞI DÜŞÜNMEK
üzerine bir almanak
Mimarlık Tasarım Kuram / MTS YL Programı, 2012-13 Bahar YY.
Funda Uz (y.doç.dr.), Ayşe Şentürer (prof.dr.), Arda İnceoğlu (prof.dr.)
Elif Tan 502121429
al•ma•nac (ˈɔl məˌnæk)
yıllık, salname, çeşitli bilgiler içeren takvim
İşbu almanak, 2012-2013 bahar yarıyılı mimari tasarım kuramı dersinde yapılan okumalar ve alınan seminerler
ışığında - mimarlığı düşünenler üzerinden, antik çağdan bu yana değişen/gelişen/çatışan mimarlık düşüncelerinin tarihsel dizilimini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.
antikçağ
.. MÖ
“ fonksiyonelli - süreklilik/kalıcılık - güzellik ”
MÖ dönemde - ilk insanın varoluşuyla birlikte- mimarlık ihtiyaca yönelik olarak ortaya
çıkmıştır. Bu dönemde mimar anonimdir. Soru sormaz, ihtiyacı karşılayacak yöntemleri
dener, bulur ve bilir. Öncesinde feyz alacağı bir veri yoktur. Verili bilgiden yola çıkarak
yeni bilgi oluşturur. Verili bilginin değişmesi bir arızaya bağlı olarak ortaya çıkar.
Vitruvius’un yazdığı “De Architectura” mimarlık ve mühendislik
konusunda
klasik
çağdan
zamanımıza gelebilmiş tek eserdir.
Mimarlık üzerine o güne kadar
bütün bilinenler toplanarak bir
bütün halinde sunulan kapsamlı bir
el kitabıdır. On bölümden oluşan
kitap, kendisinden önce yazılmış
fakat kaybolmuş birçok Yunan ve
Roma metinlerinin özeti olması ve
zamanın yapı geleneklerini (verili
bilgi) Vitruvius’un kendi deneyimleriyle birleştirerek yeni bir bilgi
oluşturması dolayısıyla önemlidir.
1
rönesans-barok-manyerizm
ortaçağ
Fransızca’da yeniden doğuş anlamına gelen rönesans, 15 - 16. yüzyıl İtalya’sında batı
ile klasik antikite arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını
sağlayan, Eski Yunan ve Roma sanatından esinlenilen, deneysel düşüncenin
canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı bir dönemdir.
Antik klasik metinlerin yeniden keşfi,
öğrenimi, sanat ve bilimdeki uygulamalarının bir yansıması olarak Vitruvius’a atıfla- Batista Albertinin
yazdığı “Mimarlık Üzerine On Kitap”
isimli kitabında bir bakıma verili
bilgiyi kutsallaştırmıştır.
2
Download