tc sinop üniversitesi sosyal bilgiler enstitüsü tarih tezli yüksek lisans

advertisement
T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ
TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YARIYIL
II. YARIYIL
Ders
Kodu
Ulusal
Kredi
Ders Adı
AKTS
Ders
Kodu
TAR 501
TAR 503
Eski Anadolu Kültür Tarihi
Eskiçağ Kavimlerinde Hukuk
3
3
0
0
3
3
6
6
TAR 502
TAR 504
TAR 505
TAR 507
TAR 509
TAR 511
TAR 513
TAR 515
TAR 517
Tarih Metodolojisi
Hitit Tarihinin Kaynakları
Pers İmparatorluğu Tarihi
Osmanlı Modernleşmesi
Osmanlı Askeri Teşkilatı
Yakınçağ Avrupa Tarihi
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
TAR 506
TAR 508
TAR 510
TAR 512
TAR 514
TAR 516
TAR 518
TAR 519
Osmanlı Arşiv Belgeleri
3
0
3
6
TAR 520
TAR 521
Osmanlı Devleti’nde Azınlık ve
Yabancı Okulları
3
0
3
6
TAR 522
TAR 523
I. ve II. Meşrutiyet Dönemi
Eğitim Hareketleri
Türk Cumhuriyeti’nde Azınlık
ve Yabancı Okulları
3
0
3
6
TAR 524
3
0
3
6
TAR 526
TAR 527
Türk Cumhuriyeti Eğitim
Hareketleri (1950 Sonrası)
3
0
3
6
TAR 528
TAR 529
TAR 531
Eski Türklerde Dini Hayat
Selçuklu Atabeylikleri Tarihi
3
3
0
0
3
3
6
TAR 530
TAR 532
TAR 533
Doğu Avrupa Türk Devletleri
Tarihi
Anadolu Selçuklu Sosyal ve
Ekonomik Tarihi
Kıpçak Tarihi
Uzmanlık Alan Dersi
3
0
3
6
TAR 534
3
0
3
6
TAR 536
3
3
0
0
3
3
6
TAR 538
TAR 597
TAR 598
TAR 525
TAR 535
TAR 537
TAR 597
Osmanlı Adli Teşkilatı
SEÇMELİ DERSLER
Ulusal
Kredi
Ders Adı
AKTS
Eskiçağda Türkler
Eski Mısır Tarihi ve
Medeniyeti
Eskiçağda Göçler
Hitit Siyasi Tarihi
Eski Çağda Mezopotamya
Osmanlı Devletinde Ayanlık
Osmanlı Merkez Teşkilatı
Batı Siyasi Düşünce Tarihi
19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı
Düşünce Tarihi
Arap Coğrafyasında Osmanlı
İdaresi
Milli Mücadele ve
Cumhuriyet Dönemi’nde
Ayaklanmalar
Atatürk Dönemi Eğitim
Faaliyetleri
Atatürk ve İnönü Dönemi
Türk Dış Politikası (1950’ye
kadar)
Türk İnkılabının Temelleri ve
Modern Türkiye’nin Doğuşu
3
3
0
0
3
3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
Selçuklu Tarihi Kaynakları
Selçuklu Müesseseleri ve
Medeniyetleri Tarihi
Türkistan Hanlıkları Tarihi
3
3
0
0
3
3
6
6
3
0
3
6
Kuzey Anadolu Beylikleri
Tarihi
Türk-İslam Düşünce Tarihi
Uzmanlık alan Dersi
Seminer
3
0
3
6
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
6
6
6
6
SEÇMELİ DERSLER
Toplam
Toplam
III. YARIYIL
Ders
Kodu
TAR 597
TAR 598
TAR 599
IV. YARIYIL
Ulusal
Kredi
Ders Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Seminer
Tez
8
2
1
SEÇMELİ DERSLER
0
0
0
8
2
1
AKTS
Ders
Kodu
Ders Adı
6
6
6
TAR 597
TAR 598
TAR 599
Uzmanlık Alan Dersi
Seminer
Tez
8
2
1
0
0
0
AKTS
8
2
1
SEÇMELİ DERSLER
Toplam
Dersin Adı
Ulusal
Kredi
Dersin
Kodu
Eski Anadolu
Kültür Tarihi
TAR 501
Eskiçağ
Kavimlerinde
Hukuk
TAR 503
Tarih
Metodolojisi
TAR 505
Hitit Tarihinin
Kaynakları
TAR 507
Pers
İmparatorluğu
Tarihi
TAR 509
Eskiçağda Türkler
TAR 502
Eski Mısır Tarihi
ve Medeniyeti
TAR 504
Eskiçağda Göçler
TAR 506
Toplam
Dersin İçeriği
Bu derste Neolotik, Kalkolitik ve Tunç çağlarında
Anadolu’da yaşayan Hatti, Luwi, Hurri, Hitit, Gaşka, Lukka
ve Arzawa kavimlerinin kültürel geçmişleri, yazılı,
arkeolojik ve antropolojik belgelerin ışığında ele
alınacaktır.
Bu derste, Sümerce ve Akkadça olarak kaleme alınmış
kanunlar başta olmak üzere, Anadolu’da Ege dünyasında
ve Roma’da meydana getirilen yasalar ve hukuki
fermanlar ve umumi duyurular ele alınacaktır.
Bu derste, tarih ilminin tanımı ve elemanları, geçmişte ve
günümüzde tarih yazma şekilleri, tarihte çağ kavramı,
tarihin kaynakları, araştırma ve yazma teknikleri ele
alınacaktır.
Bu derste, Hitit siyasi tarihinin temel kaynakları arasında
yer alan Anitta Tableti, Telepinuş Fermanı, Veba Duaları,
Şuppiluliuma’nın Kahramanlıkları Metni ile muhtelif
dönemlere ait devlet anlaşmaları ele alınacaktır.
Bu derste, İran’ın jeopolitik konumu, Medler’in tarih
sahnesine çıkışı, Persler’in Medleri devre dışı bırakarak
iktidarı ele geçirmeleri ve Pers-Yunan çekişmesi ve
Persler’in kültür tarihleri kaynakların ışığında bütün
ayrıntılarıyla ele alınacaktır.
Bu derste, Çağ kavramı içerisinde Eskiçağ’ın yeri ve
önemi, Mezopotamya tarihinde Türk varlığı, Eskiçağ
Anadolusunda Türk varlığı, Etrüksler, İskitler, Hunlar,
Göktürkler, Uygurlar gibi Türk kavimlerinin siyasi ve
kültürel tarihleri ele alınacaktır.
Bu derste, Mısır’ın jeopolitik konumu, tarih öncesi
dönemleri, eski ve orta imparatorluk dönemi, yeni
imparatorluk dönemi ve Mısır Medeniyeti yazılı ve
arkeolojik kaynaklara dayanılarak gözler önüne
serilecektir.
Bu derste, Sümer Göçleri, Akkad Göçleri, Amurru Göçleri,
Arami Göçleri, Hiksos Göçleri, Mitanni Göçleri, Ege
Kredisi
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Hitit Siyasi Tarihi
TAR 508
Eskiçağda
Mezopotamya
TAR 510
Osmanlı Adli
Teşkilatı
TAR 511
Osmanlı
Modernleşmesi
TAR 513
Osmanlı
Devletinde
Ayanlık
TAR 512
Osmanlı Askeri
Teşkilatı
TAR 515
Batı Siyasi
Düşünce Tarihi
TAR 516
Yakınçağ Avrupa
Tarihi
TAR 517
19. ve 20. Yüzyıl
Osmanlı Düşünce
Tarihi
TAR 518
Osmanlı Arşiv
Belgeleri
TAR 519
Arap
Coğrafyasında
Osmanlı İdaresi
TAR 520
Osmanlı Merkez
Teşkilatı
TAR 514
Osmanlı
Devleti’nde
Azınlık ve
TAR 521
Göçleri, Frig Göçleri, Trak Göçleri, Dor Göçleri, İskit ve
Kimmer Göçleri, Galat Göçleri ve Kavimler Göçü gibi
büyük göç hareketleri yazılı ve arkeolojik belgelerin
ışığında gözler önüne serilecektir.
Bu derste, Eski, Orta ve Yeni Hitit Devleti zamanının siyasi
hadiseleri çivi yazılı belgelerin ışığında ele alınacaktır.
Bu derste, Mezopotamya’nın jeopolitik konumu,
Sümerlerden önce Mezopotamya, Sümerler, Er Sülaleler
Devri, Akkadlar Çağı, III. Ur Sülaleleri, İsin-Larsa Devri,
Eskiçağda Babil ve Asur konuları yazılı ve arkeolojik
belgelerin ışığında ele alınacaktır.
Osmanlı Devletinin Adalet sistemi hakkında öğrenciye
bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır. Böylelikle Osmanlı
Devleti’nin adalet anlayışı ve uygulamalarının devlet
açısından önemi kavranmaktadır.
Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme dönemlerinde
yapmış olduğu yenilik hareketlerinin neler olduğunu
öğretmeyi amaçlamaktadır. Amaç Osmanlı Devleti’nin
sıkıntılı dönemlerinden çıkmak için almış olduğu
kararların ve uygulamaların devlet açısından önemini
kazandırmaktır.
Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayanlık kurumunun
oluşum süreci ve etkinliklerinin neler olduğunu
öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin amacı
Osmanlı Devleti’nin sıkıntılı döneminde ortaya çıkan
olumsuz davranışları ve etkinlikleri ortaya koyup
incelemektir.
Osmanlı Devleti Askeri Teşkilatı ve teşkilat içerisinde
yapılan yenilikler hakkında bilgi vermektir. Amaç Osmanlı
Devleti’nin askeri yapısı ve uygulamalarının Devlet
açısından önemini kavramaktır.
Fransız ihtilalinden sonra Avrupa’da siyasi düşüncenin
şekillenişi, Batılı siyaset teorisyenleri ve kuramları, Batı
siyasi düşüncesinin özellikleri ve etki alanları, Bu siyasi
düşüncelerin yeni gelişmelere etkisi ele alınacaktır.
Yakınçağ döneminde Avrupa da meydana gelen olaylar
ele alınıp incelenecektir.
Osmanlı’da 19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan yeni fikir
akımlarının tetkiki. Söz konusu akımların doğuşunu
etkileyen faktörler ve fikri çekişmeler bu dönemde
Osmanlı düşüncesinin temsilcileri, yeni düşüncelerin
Osmanlı toplumundaki yankıları ele alınacaktır.
Osmanlıca matbu ve yazma metinlerin okunması,
Osmanlı Arşivi’nde bulunan belge türlerinin okunması ve
incelenmesi, tarihi metinlerin üslup ve içerik açısından
değerlendirilmesi.
Osmanlı Devleti’nin idaresi altındaki Arap bölgeleri,
Osmanlı Devleti’nin bu topraklardaki idare tarzı, Arap
coğrafyasındaki halkın dini, siyasi, kültürel ve iktisadi
durumu, Osmanlı Devleti’nin bu bölgelere yönelik siyaseti
ele alınacaktır.
Osmanlı Devleti idari yapısı, saray yönetimi ve tarihi süreç
içerisinde meydana gelen değişimler ele alınıp
incelenecektir.
Osmanlıların İstanbul’u almalarından Cumhuriyet
dönemine kadar yabancıların Osmanlı ülkesinde
kurdukları okullar ve azınlık okullarının tüm yönleriyle
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Yabancı Okulları
Milli Mücadele ve
Cumhuriyet
Dönemi’nde
Ayaklanmalar
TAR 522
açığa çıkarılması
Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemlerindeki tüm
ayaklanmaların ortaya konulması ve ülkeye olan
etkilerinin vurgulanması
6
Download