A.subclavia dexter

advertisement
KARDİYO VASKÜLER SİSTEM
KALP(CAR)
Kalp 2 akciğer arasındadır.
Mediastinum denen boşluktadır. Perikard adı verilen zarla çevrilidir.
Kalp kasılıp gevşeyerek çalışır çevresindeki organlara sürtmesin diye.
2/3’ü sol, 1/3’ü sağ tarafta bulunur.
Kalbin duruşu obliktir.
Kalp sağ ve sol olmak üzere 2 bölümden oluşur.
Sağ kalbin içerdiği kan deoksijenize kandır.
Sağ kalpte 2 bölümden oluşur; Atrium ve dextrum olmak üzere(atrium dextex/ventriküler dexter)
Sağ atrium deoksijenize kanın toplandığı yerdir. Aşağıdan gelen(ayak, bacak,uyluk vs.) vena cava
inferior ve vena cava superior ile sağ atriuma gelir.
Büyük venöz dolaşım nedir? Yukarıdan gelen Vena cana superior-Aşağıdan gelen vena cava inferior
**Vena cava superior ve inferior sağ atriuma gelip dolduktan sonra kendiliğinden kendiliğinden
kapak açılır (triküspid kapak) ve yer çekimiyle kan sağ ventriküle dolar. Bu olay için kalbin fazla
kasılmaya ihtiyacı yoktur.
Sağ ventrikül dolduktan sonra; Sağ ventrikülden büyük bir damar akciğere gittiği için ve 3 kökten
oluştuğu için (truncus pulmonalin)gider.
Kalpten çıktıktan sonra 2’ye ayrılır. Biri sağ akciğere atriopulmonalis dextere diğeri, Sol akciğere
atriopulmonalis sinistere gidip orda O2/CO2 alışverişi yapar.
Oksijenize kan yada arteriyelize kan sol atriumu doldurur. Burada mitral kapaklar vardır(biküspid
kapaklar).Bunlar açılır sol ventriküle kan dolar.
Buradan tüm vücuda yayılır.
Vücudun en büyük damarı olan aortaya pompalanır. Bunun içinde sol kalbin güçlü kalması gerekir.
Kalpten çıkan bütün damarlar arter(derinde)-Kalbe gelenler ise venlerdir(yüzeyde).
Mitral kapakta görülecek problemler?
Kalp yetmez olduğunda?
-darlık(stenoz) -g eniş olması(dilate)
-Aorta giden kan azalır -Kalp atımı çoğalır.
Kalbin boşlukları: Atriumlar arasındaki boşluğa interartrial septum, venriküller arasındaki boşluğa
interventriküler septum denir.
2 atrium arasında bir delik bulunur buna foramen ovale denir.
Kalbin sternum ve costalar arasındaki yüzüne facies sterno costalis(kalbin sağ ventrikülü bu yüzü
oluşturur).
Kalbin diyafragmaya bakan yüzüne ise facies diyafragmaticus denir.
Aorta(sol ventrikül) ve truncus pulmonalis(sağ ventrikül) arasındaki kana dustus arteriosus votalis
denir.
Amacı: Truncus pulmonalise giden kasın aorta geçip fetüsü beslemek üzere dolması.
KALPTEN ÇIKAN DAMARLAR
Soldan çıkan en büyük damar aorttur
Turuncus pulmonalis
Aortun 1. Bölümü perikart içerisinde bulunur. 2. Bölümü kavis çizer(arcus aorta) soldan sağa doğru
3 damar çıkar:
-İlk çıkan turuncus brachio sephalicus
-kolaya giden A. Brachio sephalicus
-kafaya giden A. Carolis comminis dexter ve sinister
A.Subclavia dexter
Kalbin beslenmesi: A. Coronaria dextra ve sinistra – A. Coaneria sircümfleksta
KALBE GİREN DAMARLAR
V. Pulmonalisler(4 tane) –Vena cava superior-inferior
Büyük dolaşım: Sol ventrikülden başlar, sağ atriumda biter; temiz kanı bedene dağıtır.
Küçük dolaşım: Saü ventrikülden başlar, sol atriumda biter; kirli kanı akciğere gönderir.
Arcus aortadan çıkan dallar?
-Truncus brachio sephalicus
-A. Carotis comminis sinister
-A. Subclavia snistra
**Truncus brachio sephalicus 2 ye ayrılır; Baş, boyna giden ve kola giden
-A.subclavia dexter
-Carotis comminis dexter
Kafanın sol tarafı
-Carotis commisin sinister: Baş-boynu besler.
-Arteria subclavia: Boynun sol tarafını besler.
Tüm vücudun kirli kanını: Vena cava inferior
Başın kirli kanını Veba cava superior taşır.
Kalbin venöz kanını taşıyan: Sinüs coranous
Atrium-ventriküler arası kapaklar yani triküspid ve biküspid atrioventriküler valftır.
*** Semiluna kapak açıkken atrioventriküler kapak kapalıdır.
Atrioventriküler açıkken semiluna kapalıdır.
Semilunar kapakların biri: Turuncus pulmonalis diğeri aort’a açılır.
Ventriküller sistol yaparken atriumlar diastol yapar.
Kalbin İleti sistemi:
-Sinu-atrial düğüm
-Atrioventriküler düğüm
-His demeti
-Purkinje Lifleri
ARTERLER
Kaplten çıkan en büyük arter: Aort
Yukarı doğru çıktığında aorta assender
Aşağıya doğru çıktığında aorta descender
Ortada arcus aorta
Arcus aortadan çıkan dallar:
A.carotis communis sinister-dexter
Subclaviculanın altına geçince: A. Auillaris adını alır
Omuz hizasında: A. Brashialis
Daha sonra: A. Radialis-A. Ulnaris
Bunlar elin palmar yüzüne geldiğinde
-Arcus palmaris superficialis
-Arcus palmaris profundus
Aort Dessendes:
Thorax içinde olan bölüm: Aorta thoracicus
Abdominalde: Aorta abdominalis
**Aorta thoracicustan çıkan dallar: A. İntercostalis’e çıkacak. Tüm costalara yayılacak.
Daha sonra aşağıya indiğinde hiatus aorticustan geçer.
Hiatus aorticusun ilk bölümü: Turuncus köliacustur.
Biraz daha aşağıya inince mezenberica superior: İnce bağırsağa gider.
Bunun altında ince arterler var buda gonodal arter buda cinsel üreme organlarına gider.
Hemen altında mezanterica inferior ise kalın bağırsağın kanlanmasını sağlar.
Aorta abdominalis artık 2’ye ayrılır
A. İliaca communis dexter
A. İliaca communis sinister
Daha sonra ilica externa ve iliaca interna olarak 2’ye ayrılır
İliaca interna: Pelvis tabanının kanlanmasını sağlar
İliaca externa: İnqunal bölgeden geçince
A.Femoralis
A.Poplitea
Tibialis anterior Tibialis posterior
Ayak bileğinde Dorsalis pedin(Ayak nabzı buradan alınır)
VENLER
Alt extremiteden gelen yüzeyel venler:
Vena sephana magna(iç)
Vena sephana parva(dış)
Burdan sonra; Vena iliaca externaya açılır.
Vena iliaca externayla birleşince: Vena iliaca comminis dextra/sinistra
Vena iliaca comminis’ler birleşince vena cava inferior u oluşturur.
Diğer iç organlardan gelen venlerde birleşerek foramen vena cavalardan geçer ve atrium dextere
açılır.
Üst extremiteden gelen vena subclavia’ya açılır
Yukarıdan gelen vena jugularis interna olarak devam eder.
Bunlar birleşince Vena brahcio sephalica dextra/sinistra
Sonra bunlarda birleşerek vena cava superior’u oluşturur.
Daha sonra atrium dextrum’a açılırlar
Vena cava superioru oluşturan venler nelerdir?
-Vena jugularis interna
-Vena brashio sephalica dextra
-Vena brashio sephalica sinistra
Torakal bölgenin venleri:
-Vena azigos
-Vena hemiazigos
Azigos ven kanı toplar daha sonra vena cava superior’a açılır.
İnqunal bölgedeki venler yukarı doğru çıkar abdominal bölgede bir havuz oluştururlar.
Abdominal bölgede toplanan havuza sisterna sili denir. Daha sonra aortla birlikte yukarı doğru
seyreder.
Sonra yukarıdan bir lenf damarı gelir. Axilladan ve daha sonra ductus iliacus’un yapısına katılır.
Sisterna siliden yukarı doğru devam eden lenf kanalı ductus thoracicus’tur
Ductus toracicus yukarıdan gelen lenf nodları toplayarak V. Subclavia sinistere katılır. Böylece venöz
dolaşıma katılmış olur
Üst Extremite Venleri:
Yüzeyel venleri:
-V. Cephalica
-V. Basiliaca
Derin venleri:
-V.radialis
-V.ulnaris
-V.brachialis
-V.axillaris
-Vsubclavia
SOLUNUM SİSTEMİ(Sistema Respirature)
O2’nin bedene alınması, Co2’nin bendenden atılmasını sağlayan sistemdir.
İleciti bölüm: Havayı temizler, ısıtır, nemlendirir.
Solunum bölümü: Koku algılanması, ses üretilmesi
Burun(nasus)
Burun deliği(nares)
Burun boşluğu(cavitas nasi)
Burnun iç yan duvarı(Septum nasi)
-Etmoid kemik, vomer ve kıkırdak
-2 burun boşluğu ortak duvarı
Dış Yan Duvarlar:
Burun deliğinden hava girdikten sonra çıkıntılara gelir. Bu çıkıntılar:
-Concha nasalis superior
-Concha nasalis media
-Concha nasalis inferior
Bu çıkıntılar altında boşluklar(yollar) bulunur. Bunlar:
-Meatus nasi superior
-Meatus nasi media
Üst Duvar
-Koku bölgesi: Regio olfactoria
-Koku sinirlerinin geçtiği delikler: Lamma cribrosu
Alt Duvar
-Sert damaktan oluşur(maxilla, os platinum)
-**Burun boşluğunu ağız boşluğundan ayırır
-Meatus nasi inferior
Poronazal Sinüsler:
-Sinüs frontalis
-Sinüs ethmoidales
-Sinüs maxillares(En büyüğüdür)
-Sinüs sphenaidealis
**Bu çıkıntılardan sonra hava yutağına (pharynx) gelir.
Yutak(Pharynx)
-Burun, ağız ve gırtlak boşluklarının arkasında bunları birşetirir.
-Solunum ve sindirimde görevlidir.
-C1/C6 omurları hizasındadır.
Bölümleri:
Nasopharynx: Burunla ilgili bölüm.
Oropharynx: Ağızla ilgili bölüm.
Laryngopharynx: Larinks ile ilgili bölümdür.
**Hava geldiğinde aşağı doğru gidişine devam ediyor. 2 tane delikle karşılaşıyor yemek borusu ve
soluk borusu.
Gırtlak(Larynx):Traceanın başladığı bölüm
-Solunum havasını iletir
-Sfinkter görevi yapar
-Ses üretimini sağlar
-Yutmada görevlidir.
-Yukarıda pharynx aşağıda trakea ile devam eder.
Kıkırdakları:
Cartilago thyroidea(1):
-En büyükleridir.
-Prominentia laryngea(Adem elması) vardır.
Cartilago Cricoidea(1):
-En sağlamlarıdır.
-Halka şeklindedir.
Cartilago epiglottica:
-Yaprak şeklindedir.
-Gıdaların larynx’e kaçmasını engeller.
-Larynx girişini kapatır.
-Cartilago epiglottica’nın altında bir kapat daha bulunur ve açıklığın içinde ses telleri(plica vocalis)
bulunur.
-Plica vocalis arasındaki açıklığa rima glovitiz denir.
*Tracea aşağıya doğru devam ettikçe 10-15 cm’den sonra 2’ye ayrılır.
2’ye ayrıldığı yerde bifurcatio trachea ve burada corina bulunur.
Sağa giden sağ bronş, Sola giden sol bronş
*Sonra tekrar bronşiollere ayrılır ve akciğere hava girer
-Sağdaki 3 lob -Soldaki 2 lob (fissurlar ayırır)
Sağ bronş sol bronş arasındaki fark nedir?
SAĞ BRONŞ
SOL BRONŞ
-Çapı geniş
-Dar
-Açısı yere dik
-Paralel
-Boyu kısa
-Uzun
*Solunum işlemi respiratuvar bronşiolde başlar.
*Acinusta gerçekleşir solunum işlemi
Acinus:
Respiratuvar bronşiol
Ductus alveolaris
Soccus alveolaris
Alveol
Akciğerler(Pulmones)
*Göğüs boşluğunda(cavitas thoraus) yerleşmiştir.
*Aralarındaki boşluğa mediastinum denir.
*Birbirinden bağımsız 2 plevral boşluk içinde bulunur.
Mediastinum 3’e ayrılır.
-Mediastinum Anterior
-Mediastinum Media (Kalp bulunur)
-Mediastinum Posterior
*Akciğerler plevra denen 2 katlı zarla örtülü (-visseral,-parietal)
*İki katın arasında plevral sıvı bulunur.
*Akciğere giren çıkan yapıların bulunduğu yere hilum pulmonis denir
*Thorax’ın alt açıklığına apertura thorax infreior, üst açıklığa apertura thorax superior
*İnferior’u:
-Diafragma kaplıyor.
-İnspirasyonda görevli -Zor yorulan kuvvetli solunum
İnspirasyon kasları:
-Diafragma
-M.İntercostalis externa
-M.Sternoclaideomasteoideus
-M.Serratus anterior(güçlü)
-Mm.scalani
-M.Levator costorum
Ekspirasyon kasları:
-M.İntercostalis interni -Mm.Subcostales
-Mm.Transversus thorasia
Karın önduvarıdaki eks kasları:En güçlü ekspirasyon kasları
-M. quadratus lumborum(En güçlü)
-M.Serratus anterior(en güçlü eks)
Diafragmada bulunan açıklıklar:
Hiatus özefagus
Hiatus aorticus
Foramen vena cava
Larynx’in siniri: N.laringeus inferior
*Hillumda bulunan yapılar
-A.Pulmonalis
-A.v bronchioles
-Vv. Pulmonales
-Ana broş
-Lenf damarları
-Sinirler
SİNDİRİM SİSTEMİ
Ağız: Cavitas oris
Ön tarafta vestibulum oris, dil, diş etleri,dişler, damak
Sindirim Kanalının Tabakaları:
-Tunica mucosa
-Tunica muscularis
-Tunica submucosa
-Tunica serbza
Dilde bulunan popillalar:
-Popilla vollatae
-popilla funqiformes
-Popilla foliatae
-Popilla filiformes
*Dili önde mandibula arkada hyoide bağlayan kaslar vardır.
*En önemlisi mandibulaya bağlayan m qensoqlossustur
Dilin Kasları:
Ekstransik Kaslar:
M. qonsoglosus, M. Styloqlosus, M. Hyoqlossus,M.Palatoglosus
İntransik Kaslar:
M.Venticulus, M.styloqlosus
Download