Sınıf içi öğrenmede motivasyon faktörlerinin önemi

advertisement
II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design
02-04 May 2013
Famagusta – North Cyprus
SINIF İÇİ ÖĞRENMEDE MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN ÖNEMİ
Mehmet Habacı
Türker Göktürk
Recep Atıcı
Abdullah Ürker
Fadime Adıgüzelli
Zeynep Habacı
Özet
Motivasyon, sınıf içi öğrenmede en önemli güç kaynaklarından biridir. Sınıfta öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için öğrencinin
öğrenme sürecine istekli olarak katılması gerekmektedir. Öğretmen, sınıfta bir bilgiyi ya da beceriyi, eğitimin tüm ilke ve kurallarını
kullanarak vermeye çalışsa bile, öğrencinin motivasyonu düşükse, öğrenme tam olarak gerçekleşmeyecektir. Buna karşılık motivasyonu
yüksek olan bir öğrenci, öğrenmek için daha istekli olacak ve öğrenme süreci daha etkin bir şekilde gerçekleşecektir. Öğrenci, öğrenme
eylemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdikçe kendine daha çok güvenecek ve dolayısıyla başarı beklentisi de artacaktır. Bu da öğrencinin
motivasyon düzeyini yükselterek öğrenmenin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Yeterince motive edilememiş bir öğrenci dersleri dikkatli
dinlemeyecek, ilgisini arkadaşlarına ya da farklı konulara yöneltecek ve öğrenme eylemi verimli bir şekilde gerçekleşmeyecektir. Öğrenciler
sınıfta iyi bir şekilde öğrenemiyorlarsa bunun başlıca sebeplerinden biri derse ilgi duymamalarıdır. Öğretmenin sınıfta yapacağı ilk iş
öğrencinin derse ilgi duymasını sağlamaktır. Sınıfta öğrencinin kendisinden beklenen davranışları sergileyebilmesi için yeterli düzeyde
motive edilmesi gerekmektedir. Motivasyonu yeterli şekilde sağlanamayan bir öğrenci öğrenme sürecinde derse ya da konuya odaklanma
bakımından problemler gösterecektir. Burada öğretmene düşen görev öğrencinin motivasyonunu artırarak, sınıfta öğretim faaliyetlerine
daha etkin katılmasını sağlamaktır. Öğretmen, sınıfta öğrenme eylemini kolaylaştıracak desteği sağlamalıdır. Öğrenci motive edilip, daha
iyisini yapmaya yönlendirildiği takdirde öğrenme eylemi daha anlamlı ve daha kalıcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Öğrenme, Güdülenme, İçsel Motivasyon, Dışsal Motivasyon.
Çalışmanın Amacı
Eğitimde kalite ve verimliliğinin arttırılmasında önemli bir faktör olan motivasyon, öğrenciler için etkili öğrenme sürecinin önemli bir
parçasıdır. Bu sebeple sınıf içi öğrenmede motivasyon faktörlerinin önemini açıklamak için bir çalışma yapılması amaçlanmıştır.
Çalışmanın Önemi
Motivasyon, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinde ve okula karşı olumlu tutum ve davranışlara sahip olmalarında önemli bir faktördür.
Sınıfta öğretmen tarafından motivasyonu artırılan öğrenciler derse daha fazla katılım gösterecekler ve dersle ilgili daha fazla sorumluluk
alacaklardır. Bu da sınıfta etkili bir öğrenme ortamının oluşmasını ve öğrencilerin verimli bir öğrenme gerçekleştirmelerini sağlayacaktır.
Çalışmanın bu sebeple sınıfta etkili bir öğrenme ortamı oluşturmalarını öğrenmeleri bakımından öğretmenlere ışık tutacağı
düşünülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Çalışmada literatür taraması yapılmıştır. Sınıfta etkili bir öğrenmenin gerçekleştirilmesinde motivasyon faktörlerinin önemine değinilmiştir.
Öğretmenin sınıfta motivasyonu sağlamak için neler yapabileceği üzerinde durulmuş ve bu konuda öğretmenlere öneriler getirilmiştir.
385 
Download