Ders Kurulu: 206

advertisement
Ders Kurulu: 206
Dersin Adı: Vesica Urinaria ve Urethra
Özet: Mesane (vesica urinaria) idrarın toplandığı ,kas yapısında bir organdır. Boş
iken hacmi 200ml. civarındadır.Ancak 500ml. kadar idrar mesanede toplanabilir.
Erişkinde boş iken tamamen pelvis boşluğundadır.Çocuklarda ise üst kısmı daima bir
miktar abdomen boşluğuna doğru çıkar.Erkekte arka komşuluğunu rectum, kadında
uterus ve vagina’nın üst kısmı yapar.Superior, posterior ve 2 adet inferolateral yüzü
vardır. Sadece üst yüz peritonla kaplıdır.Tabakaları mukoza, kas ve seröz
tabakalardır; bunlardan kas tabakası ostium urethrae internum çevresinde Otonom
sinir sisteminin kontrolu altında çalışan
sphincter urethrae internum’u yapar.
Mesanenin arterleri arteria vesicalis superior ve inferior’dur. Venler organın
çevresinde bir plexus yapar ve aynı isimli venlere dökülür. Mesanenin sinirleri otonom
sinirlerden oluşan plexus vesicalis’ten gelir. Lenfleri çevre lenf nodüllerine dökülür.
Urehra idrarın mesaneden dışarı atıldığı ostium urethrae externum’a kadar olan idrar
yoludur. Erkekte 18-20 cm. Uzunluğunda olup 3 kısımda incelenir; pars prostatica,
pars membranacea ve pars spongiosa. En dar bölümü pars membranacea, en dar
yeri ise ostium urethrae externum’dur. Pars membranacea nervus pudendus
tarafından inerve edilen musculus sphincter urethrae ile çevrilidir. Ductus
ejaculatorius ve bazı diğer bezlerin kanalları erkek urethrasına açılır. Urethra kadında
5-6cm. Uzunluğunda olup , pelvik ve
perineal olmak üzere iki kısımda
incelenebilir.Yapısı erkekteki gibidir. Birçok bezin kanalı açılır.
Öğretim Üyesi: Prof.Dr. H. Hamdi Çelik
Ders Kurulu: 206
Dersin Adı: Böbrekler ve üreterler
Özet: Böbrekler, karın arka duvarında yer alan retroperitoneal organlardır. Vücudun
metabolik aktivite sonucu ortaya çıkan artık ürünleri ile fazla suyun organizmadan
dışa atılmasında rol oynayan organlardır. Bu yol ile vücudun elektrolit ve su dengesi
sağlanır. Kan basıncı üzerinde dolaylı etkisi vardır. Böbreklerin komşuluğu sağ ve
solda farklıdır. Böbrekleri saran tabakalar içten dışa doğru capsula fibrosa, capsula
adiposa ve fascia renalis’dir. Böbrekler cortex renalis ve medulla renalis olmak üzere
iki kısma ayrılır. Cortex renalis idrar yapan oluşumları içerir, medulla renalis ise
toplayıcı kanallardan oluşur. Böbrekleri besleyen arterler a. renalis’lerdir. Aynı adı
taşıyan v. renalis’ler v. cava inferior’a açılırlar. Böbreklerden çıkan lenf damarları nodi
aortici laterales’e drene olurlar. Sinirleri plexus renalis aracılığı ile gelirler. Ureter’ler
idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan rerroperitoneal kanallardır. Yaklaşık 25-30 cm.
uzunluğundadır. Ureter pars abdominalis ve pars pelvica olmak üzere iki kısımda
incelenir. Ureter’in üç yerde darlığı vardır. Birinci darlık başlangıç yerinde, ikinci darlık
linea terminalis’i çaprazladığı yerde, üçüncü darlık da mesaneye girdiği yerdedir (en
dar yeri burasıdır).
Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Meserret Cumhur
Ders Kurulu: 206
Dersin Adı: Kadın Genital Organları
Özet: Kadın iç genital organları (organa genitalia feminina interna) ovarium, tuba
uterina, uterus, vagina’dır. Ovarium’un arterleri a. ovarica, r. ovaricus, venleri plexus
pampiniformis v. ovarica’yı oluşturur, lenfatikleri: nodi preaortic, nodi aortici laterales,
sinirleri: plexus ovaricus, sempatik lifler medulla spinalis’in, T 10-11 segmentleri,
parasempatik lifler n. vagus’tur. Tuba uterina’nın arterleri a. ovarica ve a. uterina’dan
gelir. Venleri: v. ovarica ve v.uterina’ya dökülür. Lenfatikleri nodi aortici lateralesnodi
preaortici Sinirleri plexus ovaricusplexus uterovaginalis’tir. Uterus’un arterleri a.
uterina, aa. arcuatae anteriores, aa. arcuatae posteriores, venleri arterler ile birlikte
seyreden aynı isimli venlerdir. Lenfatikleri nodi aortici laterales, nodi preaortici nodi
iliaci externi’dir. Sinirleri plexus uterovaginalis plexus pelvicus’tan gelir. Sempatik lifler
kontraksiyon ve vasokonstruksiyon, parasempatik lifler inhibisyon ve vasodilatasyon
yaptırır. Vagina’nın arterleri, a. vaginalis (a. uterina, a. pudenta interna veya a.
rectalis media)’dır; venleri: ven plexusları, v. iliaca interna’ya ve lenfatikleri nodi iliaci
externi, nodi iliaci interni, nodi inguinalis superficialis’e dökülür. Sinirleri plexus
uterovaginalis, plexus pelvicus, n. pudentus’tur. Kadın dış genital organları (organa
genitalia feminina externa) “vulva” mons pubis, labium majus pudendi, labium minus
pudendi, clitoris, vestibulum vaginae, bulbus vestibuli, glandula vestibularis major
glandulae vestibulares minores’tir. Arterleri a. pudenda interna ve a.pudenda
externa’dan gelir. Venleri: Arterlerin yandaşı olan venlerdir. Bu venler genel olarak v.
pudenda interna’ya dökülür. Lenfatikleri: nodi inguinales superficiales ve nodi
inguinales profundi’dir.
Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Mürvet Tuncel
Ders Kurulu: 206
Dersin Adı: Erkek Genital Organları
Özet: Erkek genital organları dış ve iç olmak üzere iki grupta incelenir. Dış genital
organlar scrotum ve penis, iç genital organlar ise testis, epididymis, funiculus
spermaticus, ductus deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula
prostatica ve glandula bulbourethralis’tir. Scrotum testis ile funiculus spermaticus’un
bir kısmını içine alan fibromuskuler yapıda bir torbadır. Penis çiftleşme organıdır.
Testis, erkek üreme hücrelerinin yapıldığı organdır. Epididymis spermium’ları ileten
ve spermium’lar için bir depo vazifesi gören organdır. Ductus deferens spermium’ları
ileten bir kanaldır. Vesicula seminalis mesanenin arka-alt yüzü ile rectum arasında
bulunan bir çift bezdir. Glandula bulbourethralis spatium perinei profundus içinde
bulunan bezlerdir. Erkek genital organlarını besleyen arterler a. iliaca interna’nın
dalları ve a. testicularis’lerdir. Venleri arterlere yandaşlık eden venlerdir. Lenf
damarları bölgesel lenf nodüllerine drene olur. İnervasyonu; otonom sinir sistemi ve
plexus lumbosacralis’den ayrılan dallar ile sağlanır.
Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Meserret Cumhur
Ders Kurulu: 206
Dersin Adı: Pelvis ve Perineum
Özet: Pelvis, linea terminalis ile birbirinden ayrılan pelvis major ve minorden
oluşmuştur. Pelvis’in yapısını yanlarda Coxae’lar arkada os sacrum ve os coccygis
oluşturmuştur.Bu kemikler arasındaki eklemler ve ligamentler de pelvis yapısına
katılırlar. Linea terminalis’in altında kalan pelvis boşluğuna Cavitas Pelvis denir.
Pelvis’in fonksiyonları ve yapıları kadın ve erkekte farklııdr. Tipleri ve ölçümleri
kadınlarda özellikle gebelik için önemliidr. M. Levator ani, M. Coccygeus (Diyafragma
pelvis) pelvis’in önemli kaslarıdır. Önde symphisis pubis arkada os coccygis yanlarda
ramus inferior ossis pubis, ramus ossis ischii, tuber ischiadicumlar ve ligamentum
sacrotuberale arasında kalan eşkenar dörtgen şeklindeki bölgeye Perineum denir.
Trigonum anale ve trigonum üregenitale’den oluşur. Perineum’un tabakaları ve
aralıkları vardır. Bu aralıklarda önemli oluşumlar bulunur.
Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ruhgün Başar
Download