KARIN ARKA DUVARI ve plexus lumbalis

advertisement
KARIN ARKA DUVARI
Hazırlayan:Dr.Orhan TACAR
• sınırları
L1; A.mesenterica superior, böbrek hilumu
L2: Medulla spinalis alt ucu, Cisterna chyli ve flexura duodenojejunalis
L4: Bifurcatio aorta
L5: V.cava inferior
Karın arka duvarını oluşturan
yapılar
• 5 lumbal vertebra ve discus intervertebralisler
• Karın arka duvarı kasları
• Lumbal spinal sinirlerin ön dallarının oluşturduğu
plexus lumbalis
• Fascia thoracolumbalis’i içeren fascia
• Arka duvarın üst parçasına katılan diaphragma
• Yağ dokusu, sinirler, damarlar ve lenf nodülleri
Dıştan içe tabakaları
• Deri
• Fascia subcutanea
• Kas tabakası
yüzeyel
orta
derin
Karın arka duvarı fasyası
• Fascia iliaca
• Fascia psoas
• Fascia
thoracolumbalis
– ligamentum arcuatum
medianum’un
oluşturduğu arcus
altından ve psoas
kasının üst lifleri
arasından truncus
sympathicus geçer.
– ligamentum arcuatum
laterale’nin oluşturduğı
arcus altından
N.subcostalis(T12) ve
12.kostanın serbest ucu
yer alır.
Fascia thoracolumbalis
•
•
•
Karın arka duvarındaki bölümü
12.Kosta ile crista iliaca
arasında yer alır.Bu fascia üç
tabakadan oluşur.
Arka,orta ve ön tabaka
• Yüzeyel= m.latissimus dorsi ve
m.obliquus externus abdominis
• Orta= M.erector spinae ve
m.obliquus internus abdominis
• Derin= M.poas major,m.psoas
minor, M.iliacus, M.quadtus
lumborum ve M.transversus
abdominis’in bir bölümü
KARIN ARKA DUVARI KASLARI
• M.psoas major
• M.psoas minor
• M.quadratus
lumborum
• M.iliacus
M.quadratus lumborum
•
•
12.costa ile pelvis arasındaki
açıklığı kapatır.
FONKSİYONU VE SİNİRİ
Komşulukları; önünde
• Colon ascendens ve colon
descendens
• Böbrekler
• M.psoas major ve minor
• Diaphragma
• N.subcostalis,
n.ilihypogastricus,
n.ilioinguinalis
M.iliopsoas
M.psoas major
M.psoas minor
M.iliacus
M.psoas major
• Fonksiyonu ve siniri
• Komşulukları; üstte ön tarafta diaphragma ile
• Daha aşağıda anterolateralde
Lig.arcuatum mediale, Böbrekler,ureter,
a.v.renalis, a.v.testicularis, n.genitofemoralis
• Medialde ;sağda v.cava inferior, solda aorta
abdominalis, truncus sympaticus , nodi
lymphatici aortici laterales
• Arkada lumbal vertebralar ve plexus lumbalis
• M.psoas minor
Gövdenin fleksiyonuna yardım eder.
• M.psoas major’un lateral kenarından yukarıdan aşağıya
doğru;
– N.iliohypogastricus
– N.ilioinguinalis
– N. cutaneus femoris lateralis
– N.femoralis
M. psoas major’un üzerinde bu kası delen
– N.genitofemoralis
M.psoas major’un medial kenarından
– N.obturatorius
– N.obturatorius accessorius
– Truncus lumbosacralis’in kökü çıkar
M.iliacus
• Fonksiyon ve siniri
• Komşulukları
• Önde;Ekstraperitoneal doku,periton,n.cutaneus femoris
lateralis ile
• Arka tarafta fossa iliaca ile
• Sağda caecum solda colon descendens’in alt kısmı ile
• Medialde psoas major ve n.femoralis ile komşuluk yapar
KLİNİK
M.iliopsoas’ın komşulukları klinik açıdan önemlidir. Bu
yapıların patolojisinde bu kasın hareketi ağrıya neden
olabilir.
Karın arka duvarı arterleri
• Karın arka duvarını besleyen damarlar
aorta’dan çıkar.
• A.subcostalis(aorta thoracica’dan çıkar)
• Aa.lumbales:4 çift arterdir (aorta
abdominalis’ten çıkar)
Karın arka duvarı venleri
• Vv.lumbales:4 çift vendir.
• V.lumbalis ascendens: Yukarıda
v.subcostalis ile birleşerek sağda
v.azygos, solda v.hemiazygos’u meydana
getirirler.
Karın arka duvarındaki sinirler
• N.subcostalis
• Plexus lumbalis
• Truncus sympaticus’un lumbal kısmı
Plexus lumbalis
•
•
•
•
•
•
Karın arka duvarı sinirleri plexus
lumbalis’in dallarıdır.
Bu plexus T12-L4 lumbal spinal
sinirlerinin ön dalları tarafından
oluşturulur.
L1 N.iliohypogastric ve N.
ilioinguinalis’i
L1 + L2 N.genitofemoralis’i
L2 + L3 N. cutaneus femoris lateralis’i
ve n.obturatorius accessorius’U
L2 + L3 + L4 N. femoralis ve
N.obturatorius’u
• L4 + L5 truncus lumbosacralis
(plexus lumbalis’in dalı değildirilk 3
sacral spinal sinirle birleşerek
plexus sacralis’i oluşturur)
Plexus lumbalis
Motor dalları m.obturatorius externus ve
uyluğun adduktor kaslarını innerve eder.
N.femoralis
Motor dalları
Uyluğun ön bölgesinde kasları
bazen pectineus’u innerve eder.
Duyusal dalları
n.cutaneus femoris medialis
n.cutaneus femoris intermedius
n.saphenus
sinirler
dallar
Motor innervasyonu
Deri innervasyonu
n.iliohypogastricus
L1
Karın kaslarına dallar
Gluteal bölgenin üst dış
kısmı
Suprapubik bölge
n.ilioinguinalis
L1
Karın kaslarına dallar
İnguinal bölgenin mediali
Scrotum (labium majus)
m.dartos ve m.cremaster kaslarını
Uyluğun üst ve ön
kısmında küçük bir bölge
Scrotum (labium majus)
N.genitofemoralis
L1-L2
(r.genitalis, r.femoralis)
n.cutaneus femoris
lateralis
L2-L3
-------
Uyluğun anterolateral
kısmı
n.obturatorius
L2-L3L4
m.obtutarorius externus
Adduktor kaslar
Uyluğun orta medial
kısmı
n.femoralis
L2-L3L4
Uyluğun ön bölgesi kasları,bazen
m.pectineus, m.iliacus
uyluğun ön bölgesi ve
uyluğun medialinin alt
kısmı
Bacağın ön medial kısmı
Ayağın medialinin küçük
bir kısmı
• Karın arka duvarında plexus lumbalis
dışında simpatik sisteme ait truncus
sympaticus bulunur.
• Buna ait yapılar olan 4 tane simpatik
ganglion psoas kasının medialinde
columna vertebralisin önünde yere alır.
• Bu yapı sağda v.cava inf arkasında solda
nodi lymphatici aortici lateralis’in arkasında
yer alır.
Karın arka duvarı lenfatikleri
• Bu bölgenin lenf nodülleri aorta abdominalis,
v.cava inferior ve a.v iliaca communislerin
etrafında yer alır.
• Nodi lymphatici aortici laterales(lumbales) aorta
abdominalis ve v.cava inf. etrafında yer alır.
• Bu lenf nodüllerine karın arka duvarı, böbrekler,
ureterler, testis ve ovarium, uterus, tuba
uterina’nın lenf damarları drene olur.
• Bu lenf nodüllerinin efferentleri sağda ve solda
truncus lymphaticus lumbalis’lere dökülür.
• Bu truncus’larda cisterna chyli’de sonlanır.
Download