avrupa tarihi - files.eba.gov.tr

advertisement
KARAMAN LİSESİ
AVRUPA TARİHİ
HAZIRLAYAN
HÜSEYİN GÜNDÜZ
AVRUPA TARİHİ
ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ
 Orta Çağ Kavimler göçü ile başlayıp İstanbul’un fethi ile sona eren dönemdir.(375-1453)
GENEL GÖRÜNÜM
SİYASAL YAPI
 Bu Dönemde Ortaçağ Avrupa’sında en önemli siyasi yapı feodalitedir.
 Kurulan Önemli Devletler:
 Avrupa Hun ve Avarlar
 Frank Krallığı: Fransa
 Moskova Knezliği: Rusya
 Polonya: Polonya Krallığı
 Kutsal Roma Germen İmparatorluğu: Almanya
 Karolenj İmparatorluğu: Verdün Antlaşmasıyla üçe ayrılmıştır. Almanya, İtalya ve Fransa üçe ayrılan
imparatorluktan ortaya çıktı.(843)
 Endülüs Emevi, Aragon ve Kastilya Krallıkları: İspanya
 Venedik, Ceneviz, Sicilya: İtalya
 Bizans İmparatorluğu
 Sırp, Bulgar ve Macar Krallığı: Balkanlar ve Orta Avrupa
MAGNA CARTA (BÜYÜK ŞART)
İngiliz Kralı Yurtsuz Jan’la soylular arasında Londra’nın batısında Runnymede yapılan antlaşmadır. Bu antlaşma ile
 Kral meclis onayı olmadan yeni vergiler almayacak ve keyfi olarak kimseyi cezalandırıp sürgüne gönderemeyecek
 Kral soyluların topraklarına dokunmayacak
 Halk temsilcilerinden oluşan mecliste yönetimde söz sahibi olacak
 ÖNEMİ:
 İngiltere’de ilk defa parlamenter sisteme geçildi.(Ortaçağda ilk ve tek)
 İngiltere’de ilk kez kralın otoritesi sınırlanmıştır.
 Kanun üstünlüğü ilkesi benimsendi.
 Avrupa’da demokrasi yolunda atılan ilk adımdır.
Magna Carta kralın yetkilerini sınırlandırması bakımından Sened-i İttifak’a, kanun üstünlüğü ilkesinin
benimsenmesi yönüyle de Tanzimat Fermanına benzer.
1
HÜSEYİN GÜNDÜZ
FEODALİTE (DEREBEYLİK)
 Ortaçağ Avrupa tarihinde toprak egemenliğine dayalı siyasal yönetim biçimidir.
 Ortaçağda Avrupa’yı siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan etkileyen bu yönetim biçiminin ortaya çıkmasındaki
en önemli sebep Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılıp Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması ile
Avrupa’da siyasi birlikteliğin yok olması bu düzenin ortaya çıkmasına sebep oldu.
 Feodalite temelde ülkenin birçok yönetim birimine ayrılmasıdır. Bu sistemde kral ülkeyi büyük kontluklara,
kontlukları da derebeyi adı verilen küçük birimlere ayrılır.
 Siyasi kargaşa döneminde kendini güvende hissetmeyen halk hayatta kalabilmek için büyük toprak sahiplerinin
himayesine girmesi sistemin yaygınlaşmasındaki en önemli etkendir. Feodalite sisteminde toprağa dayalı üretim
söz konusudur.(Tarım). Zenginliğin ölçüsü topraktır.
Bu sistemde;
Süzeren: Halkı himaye eden kimse
Vassal: Süzerene bağlılık yemini edip onların topraklarını işleyen halktır.
Serf: Köle
 Derebey hem toprağın hem de üzerinde yaşayan halkın sahibidir.
 Merkezi birlikteliğin olmadığı bu sistemde derebey yaptığı işlerden dolayı kimseye hesap vermez ve köylüyü
yargılama yetkisi derebeye aittir.
Feodalitenin zayıflaması ve yıkılması
 Haçlı Seferleri ile bir kısım feodal beylerin ölmesi veya topraklarını kaybetmesi
 Barut’un ateşli silahlarda kullanılması
 Özellikle İstanbul’un fethi ile surları yıkacak topların imal edilmesi ile derebeylere ait şato ve kalelerin
yıkılmasıyla merkezi krallıklar güçlenerek siyasi birliği kurmuşlardır.
 Coğrafi keşiflerle zenginleşen Burjuva sınıfı karşısında derebeylerin bazı haklarını bu tüccar sınıfa devretmişlerdir.
(Ticaret artarken tarımın gerilemesi)
 Fransız İhtilali ile milli devlet sisteminin benimsenmesi
Derebeylik en uzun süre Almanya’da yaşandı. Şehir devletlerinin ticaretle uğraşması nedeniyle İtalya’da derebeylik
en hafif şekilde yaşandı. Derebeyliğin en şiddetli yaşandığı ülke İspanya’dır. İngiltere’de Çifte Gül Savaşları ile
feodalite zayıflamış Tudor hanedanı merkezi idareyi kurmuştur.
YÜZYIL SAVAŞLARI
 İngiltere kralı III. Edward’ın Fransa tahtında hak iddia etmesi ile iki ülke arasında 116 yıl süren savaşlara
denir.(1337-1453)
 Kresy Savaşında İngilizler ilk defa topu kullandı.(1346)
 Lorenli köylü kızı olan İngilizleri ülkeden çıkarma görevinin tanrı tarafından kendisine verildiğini iddia eden Jan Dark
(Jeane d’Arc)’ın Orleans’ı kurtarması, Fransa’da millî hisleri güçlendirmiş ve İngilizleri topraklarından atmışlardır.
SONUÇLARI
 İngiltere’de 30 yıl sürecek olan Çifte Gül Savaşları başladı. Savaşı kazanan kraliyet derebeylere savaş açmıştır.

2
Fransa’da ölen derebeylerin etkisi ile krallık, İngiltere’de Parlamento güç kazandı.
HÜSEYİN GÜNDÜZ
 Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerlemesi kolaylaştı
 Avrupa’da bir devletin başka bir Avrupalı devleti sömürge yapamayacağı anlaşıldı.
HAÇLI SEFERLERİ
Papa ve Kralların teşviki ile Avrupalıların İslam dünyası üzerine 11. ve 13. yüzyıllar arasında düzenledikleri seferlere
haçlı seferleri adı verilir. Askerlerin elbise ve kalkanlarında bulunan haç işaretinden dolayı bu seferlere müslümanlar
tarafından haçlı seferleri adı verilmiştir.
 Hristiyan dünyasının Kudüs ve Antakya gibi kutsal saydıkları mekânları müslümanların elinden
almak istemeleri
 Kudüs’ü elinde tutan Fatımilerin sınırları içerisindeki kiliseleri yıkması
DİNİ
SEBEPLER
 Ortadoğu’da Hristiyanların katledildiği yalanı
 Hristiyanlığı yayma düşüncesi(Coğrafi keşiflerle ortak neden)
 Papa tarafından 10.yy’da Fransa’da kurulan Kluni Tarikatının faaliyetleri
 Papa ve Katolik kilisesinin nüfuzlarını arttırma isteği
 Ortodoks dünyasının kontrol altına alınmak istenmesi
 Seferlere katılanların günahtan arınacağı ve cennete gireceği vaadi
 İslamiyet’in yayılmasını engellemek
 Kilise mallarına göz diken fakir halk ile derebeyleri uzaklaştırma düşüncesi
 Bizans’ın batıya doğru ilerleyen Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi
 Akdeniz, Anadolu, Suriye ve Filistin gibi bölgelerden Türklerin uzaklaştırılmak istenmesi
SİYASİ
 Derebey ve kralların nüfuzlarını arttırma isteği
SEBEPLER
 Maceraperest şövalye ve prenslerin şöhrete kavuşma isteği
 Topraksız prenslere aldıkları toprakların düklüğünün verileceği vaadi
 Türk-İslam Dünyasının içinde bulunduğu siyasi karışıklıklardan faydalanma isteği
 Ortadoğu’da Katolik Hristiyan devletler kurma isteği
 Avrupa’da yaşanan kıtlık ve savaşlarla ülkelerin içinde bulundukları ekonomik sıkıntılardan
kurtulma isteği
EKONOMİK
Ve
 Seyyahlar ve Trubadur adı verilen halk ozanları tarafından anlatılan efsanevi doğu dünyasının
zenginliklerine sahip olma isteği
SOSYAL
 Avrupalı Devletlerin müslümanların elinde bulunan doğu ticaret yolları olarakta bilinen İpek ve
Baharat yollarına hâkim olma isteği
NEDENLER
 Kralların ve derebeylerin zenginliklerini arttırma düşünceleri
 Toprak sahibi olmayan soyluların toprak ve makam sahibi olma isteği
 Derebey ve kiliseler tarafından fakirleşen halkın zengin olma isteği
3
HÜSEYİN GÜNDÜZ
YAPILAN ÖNEMLİ SEFERLER
I.HAÇLI SEFERİ
 1096-1099 yılları arasında yapılan bu ilk haçlı seferi en başarılı olan seferdir. Bundan sonraki seferler bu haçlı seferi
ile kazanılan başarıları korumak için yapılmıştır.
 Clermont Konsili’ni toplayan Papa II. Urban ve Keşiş Piyer olarakta bilinen Pierre L’Ermit’in girişimleri ile
oluşturuldu.
 Dorileon Savaşında Türkiye Selçuklu Devleti mağlup edilmiştir.
 1096’da başlayan sefer 1099’da İftikar El-Devle komutasında Fatımiler tarafından savunulan Kudüs’ün haçlılarca
alınması ile son buldu.
I.Haçlı Seferinin Sonuçları
 I.Kılıç Arslan iktidarındaki Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma tehlikesi geçirdi. Başkent İznik kaybedildi.
 Danişmentliler Anadolu’da en güçlü devlet konumuna geldi.
 Batı Anadolu Bizans’ın eline geçmiş Malazgirt Savaşı ile Anadolu’da Selçukluların eline geçen üstünlük kaybedildi.
 Çukurova’da Ermeni Devletinin temelleri atıldı.
 Urfa’da ilk haçlı devleti olan Edessa Kontluğu kuruldu.(1097)
 Antakya Prensliği ve Trablus kontluğu kuruldu.
 Godfrey de Bouillon idaresinde Kudüs krallığı kuruldu.
 Güney Anadolu, Suriye, Lübnan ve Filistin'de haçlı devletleri kurulmuştur.
II. HAÇLI SEFERİ
 II. Haçlı seferinin yapılmasının en önemli sebebi I.Haçlı seferi ile kurulan Urfa Kontluğunun Musul Atabeyi
İmadeddin Zengi tarafından ortadan kaldırılması ile yapıldı.
 I.Haçlı seferindeki çapulcu halk yığınları yerine ilk defa imparator ve krallar seviyesinde yapılan bir seferdir.
 Papa III. Eugenius'un girişimleri neticesinde sefer Alman İmparatoru Konrat ve Fransa Kralı VII. Lous öncülüğünde
yapılmıştır.
 Türkiye Selçuklu Devleti ile yapılan II. Dorileon Savaşında Konrat komutasındaki haçlılar büyük bir mağlubiyet
yaşadı.
 Fransız Kralı Lous önderliğindeki diğer haçlı kolu Honaz Dağı Muharebesinde Türkiye Selçuklu orduları karşısında
ağır bir mağlubiyet yaşadı.
 Anadolu’dan geçerken çok büyük kayıplar veren haçlılar Şam’ı kuşattılarsa da başarılı olamadılar.
III. HAÇLI SEFERİ
 Hıttin Savaşı ile Selahaddin Eyyubi tarafından alınan Kudüs’ü geri almak için yapıldı. Haçlı seferleri içerisinde en
büyük ve kapsamlı olanıdır.
 Fransa Kralı Flip, İngiltere kralı Arslan Yürekli Richard ve Alman İmparatoru Frederik Barbarossa önderliğindeki bu
sefere krallar savaşı adı da verilir.
 Sefer için Fransa ve İngiltere’de Saladin Tithe adıyla özel vergi toplanmıştır.
 Selahaddin tarafından ağır yenilgiler alan haçlılar Kudüs’e varamadan geri döndüler.
4
HÜSEYİN GÜNDÜZ
IV. HAÇLI SEFERİ
 Eyyubilerin Filistin sahil şeridini haçlılardan temizlemesi üzerine Papa III. Innocentius’un girişimleri ile yapılan
seferdir. Venedik Dükü Enrico Dandolo seferin hedefini değiştirerek İstanbul’u işgal edip burada bir Latin Krallığı
kurdu.
 İstanbul’dan kaçan Bizans yöneticileri, İznik ve Trabzon’da imparatorluklar kurdular.1261’de İstanbul’da kurulan
Latin krallığı yıkılmış Bizans tekrar kurulmuştur.
İlk dört haçlı seferi Anadolu üzerinden yapılmış bundan sonraki son dört sefer deniz yoluyla yapılacaktır. Büyük
Selçuklu Devletinde yaşanan Fetret Devri nedeniyle bu seferlere gereken ilgi gösterilemedi.
Türkiye Selçuklu Devleti, Eyyubiler, Danişmentliler, Artuklular, Zengiler, Memlükler, kısmen de olsa Fatımiler ve
Büyük Selçuklular haçlılara karşı mücadele vermişlerdir.
HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI



DİNİ SONUÇLARI 
SİYASİ VE
SOSYAL
SONUÇLAR
EKONOMİK
SONUÇLARI
KÜLTÜREL
SONUÇLARI







Derebeylik zayıflamaya merkezi krallıklar güçlenmeye başlamıştır.
Feodalite kısa bir süre Orta Doğu’ya taşındı.
Kudüs ve Kıbrıs’ta haçlı krallıklar kuruldu.
Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durdu. İstanbul’un fethi gecikti.
İznik ve Trabzon’da Rum Devletleri, İstanbul’da Latin krallığı kuruldu.
Türler İslam dünyasını korumaları saygınlıklarını arttırdı.
Derebeylerin ölmesi ile bağımsızlıklarını kazanan köylüler toprak sahibi oldular.











Doğu- batı ticareti canlandı.
Akdeniz ticareti canlanmış Cenova, Venedik, Marsilya gibi limanların önemi artmıştır
İpek ve Baharat yolu canlandı
Ticaretle uğraşan İtalya’daki şehir devletleri zenginleşti.
Seferler için papa ve kralların bankerlerden borç almaları bankacılık sektörünü canlandırmıştır.
Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı güçlenmiştir.
Feodaliteden dolayı benimsenen kapalı ekonomi modeli yıkılmıştır.
Deri, cam ve dokuma gibi sanayi dalları Avrupa’ya taşındı.
Filistin, Suriye ve Anadolu ekonomik anlamda çökmüştür.
Avrupalılar İslam dünyasını yakından tanıdılar.
Kâğıt, matbaa, pusula, barut, cam işlemeciliği, yel değirmeni, logaritma, cebir, satranç gibi
teknik buluşlar ve ilimler Avrupa’ya taşındı.
Gemicilik sanatı gelişti.
Farabi, İbn-i Sina, İbn Rüşd gibi âlimler Avrupa’da tanınmaya başlanmış ve eserleri Latinceye
çevrilmiştir.
Avrupalılar müslümanlardan Eski Yunan, Helenizm ve Roma Uygarlığına ait eserleri öğrenerek
İlkçağ kültürünü tanıdılar.
Avrupa’da akılcı ve bilimsel düşünce gelişmeye başladı.
Türklerden gördükleri silahlardan dolayı silah sanayi gelişti.
Doğu saray ve ev mimarisi batı dünyasını mimari açıdan etkiledi.






5
Kiliseye olan güven duygusu İLK kez sarsılmıştır. Kilise ve Papanın otoritesi sarsılmıştır.
Skolastik düşünce zayıflamıştır.
Ortodoks ve Katolikler arasındaki rekabet artmıştır.
Kudüs, Antakya ve İskenderiye gibi kutsal yerler müslümanlarda kalmıştır.
HÜSEYİN GÜNDÜZ
KİLİSE
 Hristiyanların dini ibadet yerlerine kilise denir. Bütün kiliseler ve din adamları Hz. İsa'nın vekili olan Papaya
bağlıdırlar.
 Kadıköy Konsülünde Katoliklik ve Ortodoksluk mezhebi ortaya çıkmıştır.
 Katolik mezhebinin merkezi Roma dini lideri ise papa’dır. Ortodoks mezhebinin merkezi İstanbul lideri ise patrik’tir.
 Orta Çağ Avrupa’sında siyasi, dini ve ekonomik alanda en yetkili ve önemli kurum kilisedir. Kilisenin
güçlenmesinde;
 Feodaliteden kaynaklanan siyasi parçalanmışlık
 Skolastik düşünce
 Papanın tanrının temsilcisi olarak kabul edilmesi
 Kralların Papanın elinden taç giymesi ve papanın krallıkları onaylaması
 Kilisenin elinde tuttuğu dini yetkiler(Aforoz, Enterdi gibi)
 Kilisenin kendine ait topraklarının olması
 Yargı, eğitim ve öğretimin kilise kontrolünde olması etkili olmuştur.
Kilisenin dini yetkileri
 Aforoz: Bir kişiyi dinden çıkarma
 Enterdi: Bir bölgeyi, grubu veya ülkede yaşayanları dinsel faaliyetlerden men etme
 Endüljans: Ölümden sonra cennete gitmek için kilisenin sattığı af belgesi.
 Günah çıkarma
 Engizisyon: Din adamları tarafından oluşturulan sorgulama mahkemeleri
Türk-İslam devletlerinde hükümdarların halifeden Menşur alması ve kilisenin krallara taç giydirmesi devletlerin dini
özelliklere sahip olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu uygulamalar mutlak monarşiyi güçlendirmiştir.
SKOLASTİK DÜŞÜNCE (DOĞMATİK DÜŞÜNCE)
 Kilise her şeyin en doğrusunu bilir mantığıdır.
 ‘’Doğru olan esaslar İncil’de yer alan esaslardır.’’ söylemi ile bilim, deney ve gözlemin reddedilmesi bu düşünce
sisteminin en önemli özelliğidir.
SKOLASTİK DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN YIKILMASINI HAZIRLAYAN ETKENLER
A. Haçlı Seferleri: Kiliseye olan güven İLK kez sarsıldı
B. Coğrafi Keşifler: Kilisenin söylemleri ile elde edilen bilgilerin tutmaması(Dünyanın yuvarlaklığı meselesi)
C. Rönesans: Özgür düşünce ortamının oluşması ve sanat anlayışının gelişmesi
D. Reform: Katolik kilisesinin dini, siyasi vb. yetkilerinin kısıtlanması veya yetkilerin elinden alınması
E. Fransız İhtilali: Din ve vicdan hürriyetinin benimsenmesi
6
HÜSEYİN GÜNDÜZ
YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ
 1453 İstanbul’un fethiyle başlayıp, 1789 Fransız İhtilali ile sona eren dönemdir.
ÇAĞLAR
ORTAÇAĞ
YENİÇAĞ
Merkezi krallıklar zayıflayarak feodalite doğdu
Feodalite zayıflayarak merkezi krallıklar güçlendi.
Skolastik düşünce
F
Hümanizma
Ticarette Akdeniz Limanları önemli
A
Ticarette Okyanus limanları önemli
Zenginliğin ölçüsü toprak
R
Zenginliğin ölçüsü altın ve gümüş
Bilimsel ve sanatsal gelişmelere kapalı
K
Bilimsel ve sanatsal gelişmelere açık
Hâkim güç kilise ve derbeyler
L
Hâkim güç kral ve burjuvazi
Sömürge devletleri yoktur.
A
Sömürge devletleri yaygındır.
Kilise kontrolünde eğitim hâkim
R
Laik eğitim sistemi hâkim
Doğu ve batı dünyası arasında Haçlı Savaşları
yaşandı
Doğu ülkelerine hâkim olmak için sömürge savaşları
başladı
BİLİM VE TEKNİK ALANINDA GELİŞMELER
Barut
Barutun ateşli silahlarda kullanılması ile feodalite yıkılmaya merkezi krallıklar güçlenmeye
başlayacaktır.
Pusula
Kristof Kolomb tarafından pusulanın sapma açısının hesaplanması ilerleyen dönemlerde
Coğrafi keşifleri başlatacaktır.
Kâğıt ve Matbaa
Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına sebep olacaktır.
COĞRAFİ KEŞİFLER
Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak amacıyla 15.yüzyılın ikinci yarısında başlattıkları 16.yüzyıl boyunca devam
eden yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşiflere verilen isimdir.
SEBEPLERİ
 Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi
 Avrupa’ya gelen malların daha ucuza bulunmak istenmesi
 Kralların hâkimiyet sahasını genişletmek ve Marco Polo’nun Garibeler Kitabında bahsettiği doğunun zenginliklerine
ulaşma isteği
 Hristiyanlığı yayma düşüncesi(Haçlı seferleri ile ortak sebep)
 Avrupa’da değerli maden azlığı
 Karavel adı verilen okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması ve hurafelere inan- mayan gemicilerin yetişmesi
7
HÜSEYİN GÜNDÜZ
 Coğrafya bilginde yaşanan ilerleme
 Pusulanın geliştirilmesi
 Yeni yerler keşfetme arzusu( Macera arayışı)
 Kralların gemicileri desteklemesi
 İspanya ve Portekiz arasındaki rekabetin denizlere taşınması
ÖNEMLİ KEŞİFLER
KÂŞİF
TARİH
ÜLKE
BARTELMİ DİAZ
1487
PORTEKİZ
Afrika’nın güneyine ulaşarak buraya Ümit Burnu adını
verdi.(Fırtınalar Burnu)
KRİSTOF KOLOMB
1492
İSPANYA
Amerika’nın doğusundaki Bahama Adalarına ulaştı
fakat buranın yeni bir kıta olduğunu anlamadı
JOHN KABOT
1497
İNGİLTERE
Hudson Körfezi ve Kanada
VASKO DÖ GAMA
1498
PORTEKİZ
Müslüman İbn Macid’in yardımı ile Ümit burnunu
dolaşarak İlk defa Hindistan’a ulaşan Avrupalı
gemicidir.(Kalküta Limanı)
AMERİKANO VESPUÇİ
1507
İSPANYA
Aslen İtalyan bir gemici olan Vespuçi Kolomb’un
Hindistan sandığı yerin yeni bir kıta olduğunu
belirterek buraya adını verdi.(Brezilya kıyılarına çıktı )
MACELLAN
1519
İSPANYA
İlk dünya seferi yapılarak dünyanın yuvarlak olduğu
ispatlandı.
KORTEZ
1519
İSPANYA
Meksika bulunarak buranın fethine başlanmasıyla
Aztek Uygarlığı yok edildi.
PİZARO VE ALMAGRO
1531
İSPANYA
Peru ve Kolombiya’yı keşfederek İnka Uygarlığı yok
edildi.
BALBOA
Panama Kanalından geçerek ilk defa Büyük Okyanusa çıktı
DEL KANO
8
KEŞİF
HÜSEYİN GÜNDÜZ
COĞRAFİ KEŞİFLERİN SONUÇLARI
EKONOMİK
SONUÇLARI
SİYASİ ve
SOSYAL
SONUÇLARI
DİNİ
SONUÇLARI
KÜLTÜREL
VE
BİLİMSEL
SONUÇLARI
9
 Ticaret yolları değişti.
 İpek ve Baharat yolları ile Akdeniz limanlarının (Venedik, Marsilya, Floransa, Milano vb. )önemi
azalırken Lizbon, Rotterdam, Amsterdam, Londra, Bordo gibi Atlas Okyanusuna kıyısı olan limanlar
önem kazandı.
 Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş gibi değerli madenler taşınmıştır.
 Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı güçlendi.
 Zenginliğin ölçüsü sayılan toprak yerini altın ve gümüşe bıraktı
 İpek ve Baharat Yolu ile Akdeniz limanları üzerinden ticaret yapan Venedik, Ceneviz, Türkistan
Hanlıkları ve Osmanlı Devleti en zararlı çıkan devletler oldu.
 Avrupa’da ticaret arttı, üretim ve alım gücü yükseldi.
 Kara ticareti yerini deniz ticaretine bıraktı.
 Sömürgelerde Avrupalı devletler çiftlikler, dokuma tesisleri ve maden işletmeciliği yaparak ucuz iş
gücü sayesinde dünya ekonomisine yön verdiler.
 Sömürge imparatorlukları kuruldu. İlk kuran devletler Portekiz ve İspanyollardır. Daha sonra bu
devletleri İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika 1870’den sonra İtalya ve Almanya gibi devletler izledi.
 Avrupa’da sömürge savaşları yaşandı. Sömürge alanlarını korumak isteyen Avrupalı devletler güçlü ve
daimi ordular kurdular.
 Soylular nüfuzlarını kaybetti.
 Burjuvaların güç kazanması ile Avrupa’da ihtilal savaşları meydana geldi.
 Yeni keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler yaşandı.
 Türkistan Hanlıklarının zayıflaması Rusların bu bölgeleri işgal etmesini kolaylaştırdı.
 Deniz faaliyetlerini destekleyen kralların hâkimiyet sahası genişledi.
 Osmanlı Devleti Avrupalı devletlere karşı siyasi üstünlüğünü kaybetti.
 Şehirleşme genişleyerek şehirlerin nüfusu arttı.
 Sanat ve edebiyata değer veren Mesen sınıfının oluşmasına zemin hazırladı.
 Kölecilik ve köle ticareti yaygınlaştı.




Hristiyanlığa ait bilgi ve inanç sistemleri temelden sarsıldı.
Kilise ve Papalık Avrupa’da değer kaybetti.
Yeni keşfedilen yerlerdeki insanların zorla Hristiyanlaştırılması ile Hristiyanlık geniş bir alana yayıldı.
Dine dayalı dünya ve devlet görüşü değişti.
 Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar (kanguru gibi) ve bitki (domates, patates, tütün, pamuk, kakao,
vanilya vb.) türleri tanındı.
 Rönesans ve Reforma zemin hazırladı.
 Yeni yerler keşfetme arzusu ve merakı doğdu.
 Aztek, İnka ve Maya gibi uygarlıklar tanındı.
 Düşünce ve kültür hareketliliği yaşandı.
 Avrupa kültürü geniş bir alana yayıldı.
 Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı.
HÜSEYİN GÜNDÜZ
COĞRAFİ KEŞİFLER VE OSMANLI DEVLETİ
 Coğrafi keşiflerden en çok etkilenen devlet Osmanlı Devleti olmuştur. İpek, Baharat ve Akdeniz limanlarının önem
kaybetmesi devleti ekonomik anlamda sıkıntıya sokmuştur. Avrupa’dan bol miktarda altın ve gümüşün Osmanlı
topraklarına girmesi ile akçenin değeri azalmış, enflasyon meydana gelmiştir. Kervan ticareti güzergâhında bulunan
şehir ve beldelerde ekonomik sıkıntılar oluştu. Ticareti faaliyetlerinin aksaması ve uzun süren savaşlar Celali
İsyanlarına zemin hazırlayacaktır. Hint ticaret yolu hâkimiyeti için Portekizliler, Akdeniz hâkimiyeti için de
İspanyollarla mücadele edildi. Osmanlı devleti Avrupa karşısındaki ticari ve siyasi üstünlüğünü zamanla
kaybedecektir.
 Osmanlı Devleti Coğrafi keşiflere karşı şu tedbirleri almıştır:
 Bazı Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermiştir.
 Süveyş ve Don-Volga projeleri hayata geçirilmeye çalışıldı.
 Süveyş Kanalı: Akdeniz limanları ve baharat yolunu canlandırmak
 Don-Volga: İpek yolunu canlandırmak amacıyla yapılmak istenen projelerdir.
 Hint Deniz seferleri yapıldı.
 Akdeniz hâkimiyeti sağlandı(Preveze)
 Vadis Seyl Savaşı ile Fas himaye altına alındı.
ÖNEM KAZANMASI—HAÇLI SEFERLERİ
AKDENİZ LİMANLARI
ÖNEM KAYBETMSİ---COĞRAFİ KEŞİFLER
TEKRAR ÖNEM KAZANMASI—SÜVEYŞ KANALININ AÇILMASI
MERKANTALİZM:1450-1750 yılları arasında Avrupa’yı etkileyen iktisadi doktrindir. Zenginlik ölçüsü olan toprağın
yerini altın ve gümüşe bırakmasıdır. Merkantilizme göre kalkınma, ithalatın az, ihracatın çok, üretimin tüketimden
fazla olmasıyla mümkündür. William Petty, Cantillion, Jean Bodin ve Thomas Mun bu doktrinin en önemli
temsilcileridir. .
OSMANLI DEVLETİNİN COĞRAFİ KEŞİFLERE GİRMEME NEDENLERİ
 Fetihlerin okyanus kıyılarına geç ulaşması
 İpek, Baharat ve Akdeniz hâkimiyetinden dolayı değişik ticaret yollarına gerek duyulmaması
 İslamiyet’in sömürgeciliğe karşı olması
 Okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılmaması
 Devlet adamlarının keşiflerin önemini kavrayamaması
 İç isyanlar ve savaşların yaşanması
10
HÜSEYİN GÜNDÜZ
RÖNESANS
 Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans Avrupa’da edebiyat, resim, mimarlık, heykeltıraşlık, bilim ve teknik gibi
alanlarda meydana gelen gelişmelere verilen isimdir.
 SEBEPLERİ
 Orta Çağın sonlarına doğru kültür ve sanatta önemli birikimin oluşması.
 Kâğıt ve matbaa sayesinde yeni buluş ve düşüncelerin geniş alanlara yayılması
 Kâğıdın ucuzlaması ve matbaa sayesinde okuryazar oranının artması
 Avrupada sanat ve kültürel faaliyetleri destekleyen Mesen sınıfının oluşması
 İstanbul’un fethinden sonra Avrupa’ya giden Bizanslı âlimlerin etkileri
 Antikçağ Yunan, Helenizm ve Roma eserlerinin incelenmesi ve çevrilmesi
 Sicilya aracılığı ile Endülüs Emevi Devleti ve İslam medeniyetinin etkisi
 Coğrafi Keşiflerin ekonomik, kültürel ve dini etkileri
 Skolastik düşüncenin etkilerinin azalmaya başlaması ve Hümanizma hareketinin oluşmaya başlaması
HÜMANİZMA: Kilise her şeyin en doğrusunu bilir mantığında yer alan skolastik düşünceye karşı insan ve doğa sevgisini
temel alan insanın doğallığını ve özgürlüğünü ön planda tutan düşünce sistemidir.Dante, Petrark ve Bokaçius
Hümanizmanın ilk öncüleridir
 Rönesans ilk defa İtalya’da(Floransa ve Venedik) başlamış daha sonra Fransa, İngiltere, Hollanda, Almanya, İspanya,
Portekiz gibi Avrupa devletlerine yayılmıştır
 İtalya’da Rönesans Hümanizma ile başlamıştır.
Rönesans’ın İtalya’da başlama nedenleri;
 İtalyan şehir devletlerinin İslam uygarlıkları ile ilişki halinde olması
 İstanbul’un fethiyle İtalya’ya giden Bizanslı âlimlerin Antik çağ eserlerini Latinceye çevirmesi(Antikite çalışmaları)
 Roma ve Helen kültürlerinin etkisinin devam etmesi
 Şehir devletleri halinde yaşamanın verdiği özgürlükçü düşünce ortamı
 Zengin şehir devletlerinin bilim ve teknik gelişmeleri desteklemesi
 Coğrafi konum itibari ile kültürel etkileşime açık olması(Doğu ve batı kültürleri)
 Avrupa’nın eğitim, din ve kültür merkezi konumunda olması
 Dante, Boccacio, Petrark ve Bokaçius Rönesans’ın öncüleridir.
11
HÜSEYİN GÜNDÜZ
 RÖNESANS'IN AVRUPA ÜLKELERİNDE GELİŞME GÖSTERDİĞİ ALANLAR
ÜLKE
RESİM
EDEBİYAT ve
MİMARİ ve
BİLİM VE DİĞER
TİYATRO
HEYKELTIRAŞLIK
ALANLAR
Leonardo da
Vinci
İTALYA
Mikelanj
Tisiyen
Brunnelechi
Bramant
Niccolò Machiavelli
Mikelanj(Mikelancelo)
Tasso
Donatello
Rafael
Tarih: Makyavel ve
Gişarden
Giberti
Bellini
Shakespeare
İNGİLTERE
ALMANYA
(Venedik Taciri, Hamlet,
Othello, Romeo ve Jülyet)
Albrecht Dürer
Dini alanda: Röklen,
Luther
Erasmus
Pierre Loscot -Louvre
Sarayı
FRANSA
François Clouet
Ronsard Montaigne
(Denemeler)
Jean BullantTuileries Sarayını
Jan Gojon
Rabelais
Jan Bülan
POLONYA
Kopernik: Avrupa’da ilk
defa dünyanın güneş
etrafında döndüğünü
söyleyen bilim adamı
HOLLANDA
Rembrandt
İSPANYA
Velasquez
Cervantes (Don Kişot)
RÖNESANS’IN SONUÇLARI
 Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce yaygınlaşmıştır.
 Skolastik düşünce yıkılmıştır. Sanat ve düşünce üzerindeki kilise baskısı son buldu.
 İnsan faktörü ön plana çıktı. Özgürlükçü ve tenkitçi düşünce yapısı gelişti.
 Devlet yönetiminde krallar kilisenin baskısından kurtuldu
 Bilimsel alanda yaşanan gelişmeler endüstrinin gelişmesine ortam hazırlayacaktır.
 İncilin yeniden incelenmesi Reform hareketlerine, bilimsel gelişmeler Sanayi İnkılabına zemin hazırlayacaktır.
 Eğitim-öğretime verilen önem arttı
 Aydınlanma Çağına zemin hazırladı
12
HÜSEYİN GÜNDÜZ
 Mesen sınıfı oluştu
 Bilim, edebiyat ve sanat dallarında birçok yeni eser verildi. Milli edebiyatlar ortaya çıktı.
 İslam dünyası bilim ve sanatta lider olma özelliğini batıya kaptırdı.
 Mimaride Gotik tarz yerine Barok ve Rokoko üslubu ortaya çıktı.
 Osmanlı Devleti yükselme dönemini yaşadığı için Avrupa’daki gelişmeleri takip etme gereği duymamıştır. Bu durum
ilerleyen dönemlerde bilim, sanat, mimari gibi alanlarda Avrupa’nın gerisinde kalmasına neden olacaktır.
REFORM
 Yeniden şekil verme, iyileştirme ve düzeltme anlamlarına gelen reform Katolik kilisesine karşı verilen dinsel bir
harekettir.
 Reformun amacı bozulan Katolik kilisesini eski haline döndürme amacı taşır.
SEBEPLERİ
 Katolik kilisesinin bozulması(Halktan çeşitli adlarla zorla para toplanması, Endüljans satışları)
 Dinde ıslahat fikrinin bazı papaz ve düşünürler tarafından yüksek sesle belirtilmesi
 Engizisyon Mahkemelerine duyulan tepki
 İncilin milli dillere çevrilmesi ve herkes tarafından okunması
 Kâğıt ve matbaa sayesinde halkın okuduğu incildeki bilgilerle kilisenin söylemleri arasındaki farklar
 Haçlı seferleri ve Coğrafi keşiflerle kiliseye duyulan güvenin sarsılması ve dünya görüşünün değişmesi
 Rönesans’ın etkisi ile kilise ve papalığın eleştirilmesi
 Halkın fakirlik çekerken kilise ve papazların lüks içinde yaşaması
 Kilisenin geniş topraklara sahip olmasının topraksız köylülerce eleştirilmesi ve bu topraklara göz dikilmesi
 Mevcut mezheplerin halkın ihtiyaçlarına cevap verememesi
 Reform hareketi Avrupa’da Martin Luther öncülüğünde ilk defa Almanya’da daha sonra Fransa, İngiltere ve Kuzey
Avrupa ülkelerinde görülmüştür.
 REFORMUN ALMANYA’DA BAŞLAMA SEBEPLERİ;
 Alman halkının İtalyan halkına göre fakir olması
 Kilise tarafından desteklenen Avusturya İmparatorunun Alman prenslerini baskı altında tutması
 Siyasi birliğin olmaması
 Dinde yenilik isteyenlerin prensler ve halk tarafından desteklenmesi
 31 Ekim 1517'de Martin Luther tarafından Wittenmberg Kilisesinin kapısına asılan 95 maddelik bildiri ile
Reform hareketi resmen başlamıştır. Bu bildiride özetle;
 Tanrı ile kul arasına kimse giremez ve Papalık tarafından belirtilen günahların değeri yoktur. Günahları ancak tanrı
isterse bağışlar. Endüljans satışı yapan rahipler suçludur.
 Luther ve taraftarlarınca Almanya’da yeni oluşan bu mezhebe Protestanlık adı verilmiştir.
 Almanya’da başlayan Şarlken ve Protestan Prensler arasındaki iç savaşlar 1555 Ogsburg (Ausburg) Antlaşması
ile sona erecektir.
13
HÜSEYİN GÜNDÜZ
OGSBURG ANTLAŞMASI: Kutsal Roma İmparatoru V.Charles (Şarlken )ve Schmalkaldik Ligi güçleri arasında 25 Eylül
1555 tarihinde Almanya’nın Augsburg şehrinde imzalandı
 Protestan mezhebi ve kilisesi resmen kabul edildi.
 Alman prensleri istedikleri mezhebi seçmekte ve seçtikleri mezhebi kendi uyruklarına da kabul ettirmekte serbestlik
kazandılar (Cuius regio, eius religio ‘ kim yönetirse onun dini’)
 Prensler kendi ülkeleri içinde din işlerinin mutlak amirleri olma hakkını elde ettiler.
 Prenslerin, mezheplerini kabul etmek istemeyen Almanların başka yerlere göç etmelerine izin verilecekti.
Ogsburg Antlaşması ile Alman İmparatoru Protestanlığı ALMANYA’da resmen tanımıştır. Bu antlaşma ile Protestanlık
Almanya, Danimarka, Norveç, İsviçre ve azda olsa Fransa’da yayıldı.
DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE REFORM HAREKETLERİ;
FRANSA
Fransa’da Reform hareketlerini Calven başlattı. Fransa kralı IV. Henry tarafından yayınlanan
Nant Fermanı ile Calvenizm resmen tanındı(Édit de Nantes)
İNGİLTERE
İngiltere’de Reform hareketi devlet tarafından yapılmıştır. Anglikan Kilisesi kurularak
Angilkanizm resmi mezhep olarak kabul edildi.(Protestan Katoliklik)
İSVİÇRE
İsviçre’de rahip Huldriych Zwiingli tarafından reform hareketi başlatıldı. Protestanlık
benimsendi.
İSKOÇYA
Calvenizm anlayışı benimsendi. Bu yeni mezhebe Presbiteryenizm adı verildi.
DANİMARKA
Protestanlık mezhebi benimsendi.
NORVEÇ
REFORMUN SONUÇLARI
 Reformla birlikte Avrupa’nın gelişmesini engelleyen etkenler tamamen ortadan kalkmıştır. Bilimin önündeki din
baskısı kalktı.
 Avrupa’da mezhep birliği bozularak Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm, Presbiteryenlik gibi yeni mezhepler ortaya
çıkmıştır.
 Avrupa’da mezhep savaşları başladı.Bu durumu Osmanlı Devletinin Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırdı.
 Eğitim öğretim kilisenin elinden alınarak LAİK eğitim sistemine geçildi.
 Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına el konuldu
 Katolik olarak kalan ülkelerde, diğer mezheplerle mücadele edebilmek için Engizisyon Mahkemeleri kurulmuştur.
 Katolik kilisesi kendini yenilemek ve ıslahat yapmak zorunda kaldı.
 Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hâkimi oldular. Yeni mezheplerin devlet üzerinde etkin olması
siyasi idare tarafından engellendi.(Din devlet kontrolüne girdi.)
 Katolik Kilisesi Cizvit Tarikatını kurarak kendini tanıtmaya ve Katolikliği yaymaya çalıştı.
 Osmanlı Devleti Protestanlığı destekleyerek din savaşlarını körüklemiştir.
 Osmanlı Devletinde gayrimüslimlerin dinlerine, yaşam standartlarına, örf ve adetlerine karışılmadığı ve yabancı
uyruklu vatandaşlarının çoğunun Ortodoks olması nedeniyle Reform hareketleri Osmanlı Devletini etkilememiştir.
14
HÜSEYİN GÜNDÜZ
Yeniçağda Avrupada yaşanan Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleriyle gelişmeyi engelleyen
uygulamalar ortadan kalkmıştır.(Ortak Sonuç)
OTUZ YIL SAVAŞLARI (MEZHEP SAVAŞLARI)(1618-1648)
 Alman İmparatoru II. Ferdinand’ın İspanya’nın da desteğini alarak Almanya’da mezhep birliğini sağlamak ve
Protestanları ortadan kaldırmak amacıyla Protestan Alman prenslere saldırmasından dolayı ortaya çıkan savaşlar
serisine otuz yıl savaşları adı verilir.
 Temel Düşünce: Un Roi, Une Foi, Une Loi: Tek Kral, Tek İnanç, Tek Hukuk
 1618 yılında İmparator karşıtları ve Protestanların Bohemya da başlattığı ayaklanma savaşı tetiklemiştir.
TARAFLAR
KATOLİK BİRLİĞİ
PROTESTAN BİRLİĞİ
Kutsal Roma Germen Krallığı
Protestan Alman Prenslikleri
İspanya Krallığı
İsveç
Norveç
Bavyera Prensliği
Fransa
Bohemya
Kilise Devletleri (İtalya)
Danimarka
Hollanda
 Otuz yıl savaşlarında Kutsal Roma Germen imparatorluğunun mağlubiyeti ile sonuçlanmış. Westfalya Antlaşması ile
Almanya’daki savaşlar sona ermiştir.
WESTFALYA ANTLAŞMASI(1648)
 Almanya Alsas Loren bölgesini Fransa’ya verdi
 1555 Ogsburg Antlaşmasının esasları aynen kabul edildi. ( ‘'cuius region, eiuis religio'' ilkesi çıkarıldı. Halklara
prense bağlı olmadan inanç özgürlüğü tanındı.)
 Halk; mezhep seçme ve seçtiği mezhepleri yaşama özgürlüğüne sahiptir.
 Protestanlık resmen tanınarak diğer mezheplerle eşit hale geldi.
 Üye devletlerin rızası olmadan İmparator savaş ilan edemeyecek, kanun koyamayacak, vergi ve asker
toplayamayacak
 Hollanda ve İsviçre'nin de bağımsızlıkları resmen tanındı.
 Alman Prenslikleri istedikleri devletle antlaşma imzalayabilecekler
 Bu antlaşma ile Kutsal Roma Germen İmparatorluğu parçalanmıştır.
 Westfalya Antlaşmasını kabul etmeyen İspanya ile savaşlar on yıl daha devam etmiştir. Pirene Antlaşması(Pyrenees
Antlaşması) ile İspanya’da Fransa’nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu savaşlar sırasında Portekiz bağımsızlığını ilan
ederek İspanya’dan ayrıldı.
YEDİ YIL SAVAŞLARI(1756-1763)
 İngiltere ve Fransa arasında sömürgecilik ve denizlerde üstünlük elde etmek için yapılan savaşlardır.
 Taraflar: İngiltere, Prusya ve Rusya
Fransa, Avusturya
15
HÜSEYİN GÜNDÜZ
 Savaştan mağlup olarak ayrılan Fransa Paris Antlaşmasıyla Hindistan ve Amerika’daki sömürgelerini İngiltere’ye
kaptırmıştır.
GENEL SONUÇLARI
 Fransa’nın savaşı kaybetmesi Fransız İhtilaline zemin hazırlamıştır.
 Savaşta galip gelen İngiltere’nin ekonomik krizden kurtulmak için yeni vergiler koyması Amerika’da yer alan 13
kolonisinin arasının açılmasına ve ABD’nin kurulmasına sebep olacaktır.
 Prusya; Avrupa’nın en kuvvetli kara devleti haline gelmiştir.
ABD’NİN KURULMASI (1787)
 1492’de Amerika kıtasının bulunması ile İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Fransa bu kıtada sömürge
kolonileri kurmuşlardır.
 İngiltere’nin Amerika’da 13 kolonisi bulunmaktadır. Bu koloniler İngiltere tarafından tayin ettiği bir vali tarafından
yönetilmekte ve kolonilerin oluşturduğu meclis bulunmaktadır.
 Yedi yıl savaşlarından dolayı ekonomik sıkıntıya giren İngiltere’nin kolonilerdeki çay ve tütün vergilerini yükseltmesi
tepkiyle karşılanmıştır.
 1774 yılında I.Filedelfiya Kongresi’nde alınan kararların reddedilmesi üzerine koloniler İngiltere’ye savaş ilan etti.
 1776 yılında II. Filedelfiya Kongresinde koloniler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. George Washington ve Thomas
Jefferson tarafından Bağımsızlık ve İnsan Hakları Bildirisi ilan edildi
 İlk defa bu beyannamede DEMOKRASİ yönetimi kabul edilmiştir.
 1783 de koloniler ve İngiltere aralarında Versay Anlaşması imzalanmıştır. İngiltere bu antlaşmayla kolonilerin
bağımsızlığını resmen tanımıştır.
 1787 yılında kolonilerin birleşmesi ile ABD kurulmuştur. George Washington bu yeni devletin ilk başkanı seçildi.
SONUÇLARI
 ABD bağımsızlık savaşları sömürgeciliğe karşı yapılan ilk bağımsızlık hareketidir.
 Fransız İhtilaline ilham kaynağı olacaktır.
 Avrupa’ya karşı yeni bir denge unsuru oluştu
 Avrupa’dan bölgeye yapılan göçlerle Avrupa’da işsizlik azalmıştır.
 Yeniçağda ilk defa demokratik bir rejim kurulmuştur.
 Avrupa medeniyeti yeni bir yayılma alanı bulmuştur.
 Siyasi ve dini çatışmalar Avrupa’da önemini kaybetti.
TRABLUS ANTLAŞMASI (SÖZLEŞMESİ)(1796)
Trablus Antlaşması, ABD ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan antlaşmadır. ABD adına Joseph Donaldson ile
Osmanlı adına Cezayir Beylerbeyi Hasan Paşa, arasında imzalanan antlaşma ABD tarihinde yabancı bir diile yazılan ve
vergi ödemeyi kabul eden ettiği tek antlaşmadır. ABD, 1818 yılına kadar antlaşmaya bağlı kalmıştır.
16
HÜSEYİN GÜNDÜZ
YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1789- ?)
FRANSIZ İHTİLALİ (1789)
SEBEPLERİ
 Kendilerini tanrıdan başka kimseye hesap verme zorunluluğunda görmeyen krallık idaresinin katı tutumu ve baskısı
 Fransa’da var olan sosyal adaletsizlik. Halkın soylular, din adamları, burjuva ve köylü gibi sınıflara ayrılması
 Montesquieu, Voltaire, Diderot, Jan Jack Ruso gibi Fransız aydınlarının Amerikan Bağımsızlık Bildirisinden
etkilenerek sosyal adaletsizlik, eşitlik, hürriyet konularında kralı ve kiliseyi eleştirileri
 Versay Sarayında kralın lüks içerisinde yaşarken halkın fakirlikle ve yüksek vergilerle boğuşması
 Krallık idaresinin halkın sıkıntılarına duyarsız kalması Marie Kantonitte ait olduğu söylenen ama ispatlanamayan
‘’Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" ("Qu'ils mangent de la brioche.") sözü belki kraliçeye ait değil ama
yönetimin ilgisizliğine en iyi örnektir.
 İngiltere’de Magna Carta ile başlayan demokratikleşme sürecinde elde edilen hak ve özgürlüklerin Fransızları
etkilemesi
 Yedi yıl Savaşlarının olumsuz etkisi ve yeni vergilerin konulmak istenmesi
 Amerikan kolonilerinin bağımsızlık savaşı
 Rönesans’la ortaya çıkan Aydınlanma çağının etkileri
 Burjuvalar ile din adamı ve soylular arasındaki siyasal mücadeleler
GELİŞME: Maliyeyi düzeltmek amacıyla Fransa Kralı 16. Lui, Etejenero'yu toplantıya çağırarak gerekli tedbirlerin
alınmasını istedi. Toplantıda soylular ve rahipler ile halk temsilcileri arasında çıkan anlaşmazlıklar üzerine halk
temsilcileri Etejenero'yu, Milli Meclis ilan ettiler. Meclis onayı olmadan vergi alınmaması kararı alındı. Kral bu kararı
kabul etmeyerek meclis salonunu kapatmıştır. Anayasa çalışmalarına başlayan meclis kendisine Kurucu Meclis adını
vermiştir. Kralın askeri güçle meclisi dağıtmak istemesi üzerine isyan eden halk, Bastil Hapishanesini basarak siyasi
tutukluları serbest bıraktı. Şatolar, kiliseler, malikâne ve saraylar yağmalanmış kral ve eşi vatana ihanet suçundan
giyotinle idam edilmiştir.
SONUÇLARI
 Milliyet, adalet, demokrasi, eşitlik, laiklik, cumhuriyet ve hürriyet gibi ilkeler dünyaya yayıldı.
 İnsan hakları ilk defa anayasa güvencesine alındı.
 Fransa’da mutlak monarşi yıkılarak egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.
 Milliyetçilik akımının etkisi ile imparatorluklar parçalanma sürecine girmiştir.
 Millet kavramı ortaya çıkarak milli devletler kurulmaya başlanmıştır.
 Laiklik hukuk kuralları ve yönetim anlayışı ortaya çıktı
 Siyasette ve ekonomide liberalizm ön plana çıktı
 İnsan Hakları Bildirisi evrensel bir boyut kazandı
 Burjuva sınıfı yönetime hâkim oldu
 İhtilalle başlayan karışıklıklar, 1804'de Napolyon’un imparator olması ile son bulmuştur. Avrupada ihtilal savaşları
başladı.
 Yeniçağ kapandı, yakınçağ başladı
17
HÜSEYİN GÜNDÜZ
FRANSIZ İHTİLALİNİN OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ
OLUMLU ETKİLERİ
OLUMSUZ ETKİLERİ
 Demokratikleşme ve anayasalcılık
 İlk defa Sırplarla başlayan milliyetçi
hareketleri başladı. Yargı güvencesi,
isyanlarının yaşanmasına neden oldu.
 Avrupalı devletler azınlıkları bahane
vatandaşlık hakkı ve eşitlik ilkeleri
benimsenmiştir.
ederek sık sık iç işlerimize
 Osmanlıcılık fikri uygulanmaya konuldu
karışmışlardır.
 Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan
 Avrupalı devletlerin etkisi ile azınlıklara
edildi.
tanınan ayrıcalıklar toplumsal
 Padişahların yetkileri kanunla
adaletsizliklere yol açtı
sınırlandırıldı.
 Kanun-u Esasi ilan edildi.
 Meşrutiyetle birlikte parlamenter
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti
Fransız ihtilalinden en zararlı çıkan devletlerdir.
sisteme geçildi.
SANAYİ İNKILABI(ENDÜSTRİ DEVRİMİ)
 İlk defa İngiltere’de ortaya çıkan sonra bütün Avrupa’ya yayılan insan ve hayvan gücüne dayalı üretimin yerini
makinelere bırakmasına sanayi inkılabı denir.James Watt tarafından bulunan buhar makine ilk defa dokuma
sanayisinde kullanılmıştır.
 SANAYİ İNKILABININ İNGİLTEREDE BAŞLAMA SEBEPLERİ
 Dünya ticaret merkezi konumunda olması
 Araştırmacı ve özgür düşünce ortamı
 Bireysel hak ve özgürlükleri koruma altına alan Parlamentonun ticaretin önündeki engelleri kaldırılması
 Kapitalizmin devlet politikası haline dönüştürülmesi
 Serbest ve rekabetçi iç piyasa koşulları
 Orta sınıfın zenginleşme mücadelesi
 Gelişmiş sömürge ağından dolayı hammadde bolluğu ve pazar imkânı
 Demir ve kömür gibi sanayi için gerekli olan zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması
 Güçlü ticaret ve askeri filolara sahip olmasının taşımacılığı kolaylaştırması
 Avrupa’daki siyasi ve mezhep savaşlarından uzak durması
SONUÇLARI
 Küçük işletmelerin yerini büyük fabrikalar ve şirketler aldı. Böylece ucuz ve kaliteli imalat sağlanmıştır.
 Büyük sanayi şehirleri, işsizlik ve çarpık kentleşme ortaya çıktı(Gecekondu)
 Avrupada üretimin artması ile refah seviyesi yükselmiştir.
 Hayat koşullarının iyileştirilmesine bağlı olarak sağlık alanında yaşanan gelişmeler ölüm oranlarının düşmesine ve
hızlı nüfus artışına sebep oldu
 Çekirdek aile yapısı ortaya çıktı
18
HÜSEYİN GÜNDÜZ
 İşçi sınıfı ve eğitilmiş insan gücü ortaya çıkmıştır.
 Ploreterya denilen işçi sınıfı burjuva sınıfına rakip olarak siyasi mücadeleye girişmiştir.
 Sendikacılık ve parti faaliyetleri başlamıştır.
 Üretim milli ve uluslararası bir boyut kazandı
 Emperyalizm, kapitalizm, liberalizm ve sosyalizm gibi akımlar ortaya çıktı
 Ulaşım kolaylaştı, özellikle demiryolu taşımacılığı önem kazanmıştır. Sömürgelerden mal getirme ve işlenen malları
pazarlara nakletmek için ticaret filoları kurulmuştur. Süveyş Kanalı (1869) ve Panama Kanalı (1914) deniz ticaretini
kolaylaştırmıştır.
 Üretime bağlı olarak konfora dayalı tüketim ekonomisi gelişti
 İşçi sınıfının problemleri ihtilal savaşlarının çıkmasına neden olmuştur
 Hammadde ve Pazar arayışı büyük sömürge savaşlarına sebep olacaktır.
SANAYİ İNKILABININ OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ
 Ucuz Avrupa malları ile mücadele edemeyen birçok el tezgâhı ve küçük atölye kapandı.
 Lonca Teşkilatının önemi azalmış işsizlik ve ekonomik sıkıntılar artmıştır.
 Denge politikasının etkisi ile sanayileşmiş Avrupalı devletlere verilen ayrıcalıklar Osmanlı ekonomisinin iflas
etmesine yol açacaktır.
 Sanayi devrimini gerçekleştiremeyen Osmanlı Devleti, dışarıya hammadde satan ve dışarıdan mal alan ülke
konumuna gelecektir.
 İhracat azalmış, ithalat artmıştır. Ekonomik anlamda Avrupa’ya bağımlılık arttı.
 Hammadde ihtiyacı zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olan Osmanlı topraklarının sömürgeleştirilmesine
neden olmuştur
 Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir.
 Osmanlı Devletindeki demiryolu, liman ve maden ocakları Avrupalı işletmecilerin istilasına uğramıştır.
OSMANLI DEVLETİNİN SANAYİ İNKILABINA KARŞI ALDIĞI TEDBİRLER
 Sanayinin ve ticaretin gelişmesi için Islahat-ı Sanayi komisyonu kuruldu(1860)
 İthalat vergileri arttırılmış, ihracat vergileri azaltılmıştır
 Yerli mallar teşvik edilmiş hatta bazı dönemlerde zorunlu hale getirilmiştir.
 Teşvik kanunu çıkartılarak büyük imalathanelerin açılması sağlanmıştır.
 Açılan işletmelere vergi kolaylığı getirilmiştir.(10 yıl vergi muafiyeti)
 Sanayi maddelerinin ihracı yasaklanmıştır.
OSMANLI EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN OLUMSUZLUKLAR
 Coğrafi keşiflerle ticaret yollarının değişmesi
 Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi(1535)
 Kapitülasyonların diğer ülkelere de verilmeye başlanması
 Celali isyanları ve savaşların uzaması
19
HÜSEYİN GÜNDÜZ
 Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi (1740)
 Sanayi İnkılabı
 Balta Limanı sözleşmesi ile İngiltere’nin yarı sömürgesi konumuna gelinmesi
 Kırım savaşında ilk dış borcun alınması(1854)
 Alınan borçların gereksiz yerlere harcanması
 Maliyenin iflası(1875)
 Duyun-u Umumiyenin kurulması (1881)
MAKYAVELİZM: İtalyan devlet adamı Niccolò di Bernardo Machiavelli'nin 1513’de yazdığı Prens(Il Principe) adlı
eserinden sonra dünyaya yayılan bu görüşe göre "Amaca ulaşmak için her türlü araca başvurulmalıdır."
Makyavelizm’de her türlü ahlak ilkesi hiçe sayılmış yöneticilerin duygularına kapılmadan ve acıma duygularını bir
kenara bırakarak devleti yönetmeleri esas alınmıştır. Görüşün en büyük uygulayıcısı İngilizlerdir. ’Devletlerarasında
tarihi dostluklar yoktur, çıkar ilişkileri vardır’’
VİYANA KONGRESİ (METERNİK SİSTEMİ)(1815)
 Kongrenin Toplanma amacı: Napolyon savaşları ile Avrupa’da bozulan siyasi dengelerin ve sınırların yeniden
düzenlenmesi, ulusalcılığa karşı var olan mevcut düzenin devam ettirilmesi amacıyla toplanmıştır.
 Katılan Devletler: Avusturya, Rusya, Prusya, İngiltere ve Fransa öncülüğünde toplanmıştır. Osmanlı Devleti Sırplara
verilen ayrıcalıkların arttırılacağı endişesiyle konferansa katılmadı
 KONGREDE ALINAN BAZI KARARLAR;
 Belçika ve Hollanda birleştirilecek ve Niederland devleti kurulacaktı.
 İsveç ve Norveç Krallıkları birleştirilecek ve İsveç – Norveç Krallığı kurulacak.
 Fransa ihtilalden önceki sınırlarına çekilecek
 Finlandiya Rusya’ya verilecek
 Avusturya, Doğu Galiçya, Venedik ve Lombardiya’yı alacak
 Napolyonun kurduğu Ren Konfederasyonu Germen Konfederasyonuna dönüştürülecek
 Papalık devleti yeniden kurulacaktır.
 Avrupa’nın herhangi bir yerinde çıkan milliyetçi isyanlar silahla bastırılacaktır.
 İmparatorluklar kutsaldır.
 Her türlü demokrasi hareketi engellenmelidir.
 Sınırlar çizilirken milliyet, din ve dil farklılıkları dikkate alınmadığı için istenilen barış ortamı oluşmamıştır.
 Meternik sistemi, mevcut düzenin silah gücüyle korunması ve ulusçuluk hareketlerinin acımasızca bastırılarak ulus
devletlerin dağıtılmasını öngörmektedir.
 Meternik sistemine ilk tepki 1830 ihtilalleridir.
 1848 ihtilalleri ile Meternik sistemi tamamen çökmüştür.
 Viyana Kongresinde ilk defa Rus Çarı I. Aleksander tarafından Şark Meselesi gündeme getirerek Osmanlı toraklarının
paylaşılmasını teklif ettiyse de reddedilmiştir.
20
HÜSEYİN GÜNDÜZ
 Restorasyon Dönemi: Restorasyon sözcüğünü terminolojiye sokan Karl Ludwig von Hallerdir. Viyana kongresinde
alınan kararlarının uygulamaya konulduğu 1815-1830 dönemlerine verilen addır. Yeniden yapılanma adıyla da
bilinir.
Osmanlı Devletinde Rumlar tarafından çıkartılan Mora isyanına, Fransa, Rusya ve İngiltere mevcut düzeni
koruma yerine milliyetçi Rumlara yardım etmeleri ve Navarin' de Osmanlı Donanmasını yakmaları sistemin
işlemeyeceğini göstermektedir.
1830 İHTİLALLERİ
 Fransa’da X. Şarl'ın mutlak rejimi getirmek için parlamentoyu dağıtması, basın ve düşünce özgürlüğüne sınırlama
getirerek anayasal hakları kısıtlamak istemesi üzerine 1830’da çıkan isyan hareketidir. X.Şarl tahttan indirilerek
yerine liberal fikirleri savunan Louis Fhillippe yeni kral oldu.
 SONUÇLARI
 Fransa’da meşruti krallık yeniden kurulmuştur. Seçim kanunu yapılarak, seçim koşulları hafifletildi. Meclise kanun
teklif etme ve uygulama hakkı verildi.
 Avrupa’da Liberal demokrasiler güçlenerek parlamenter sisteme geçiş hızlandı.
 İngiltere ve İsviçre’de liberaller başa geçti.
 İsveç ile Norveç, Hollanda ile Belçika devletleri ayrılarak bağımsız oldular.
 Lehistan’da ihtilal çıkmıştır.
1830 ihtilalleri 1815’de yapılan Viyana Kongresine İLK tepkidir.
1848 İHTİLALLERİ
 SEBEPLERİ
 Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkan işçi sınıfının sosyal ve siyasal haklar talep etmesi
 1830 ihtilaliyle kurulan Fransa'da vatandaşların tamamına oy hakkı vermeyişi
 Sosyalist Partinin çalışmaları
 1845 ve 1846 ‘da Belçika'da ortaya çıkarak tüm Avrupa ülkelerine yayılan Patates Hastalığı (Phytophthora
infestans)’nın getirdiği açlık sıkıntıları
 Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından 1 Şubat 1848 tarihinde yayınlanan Komünist Manifesto’da sınıfsız ve
devletsiz bir toplum düzenine geçilmek istenmesi
 İlk defa Fransa’da ortaya çıkan ihtilal isyanları tüm Avrupa’yı etkilemiştir.
 SONUÇLARI
 FRANSA: Cumhuriyet ilan edilerek Lui Napolyon cumhurbaşkanı seçildi.
 Sosyal Hukuk Devleti kavramı ortaya çıkmıştır.
 Ölüm cezası kaldırılarak, esir ticareti yasaklandı
 Bütün Fransız vatandaşlara oy verme hakkı tanındı
 AVUSTURYA: Meternik istifa ederek vergiler eşit hale getirildi.
 Toprak köleliği kaldırıldı.
 Avusturya hâkimiyetindeki Macar, İtalyan, Leh, Sırp, Slovak, Romanya, Çek ve Hırvat bölgelerinde bağımsızlık
isyanları çıkmıştır.
 İTALYA ve ALMANYA: İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurmaları için uygun ortam oluştu. İtalya Piyomente
öncülüğünde 1870’de, Almanya ise Bismarck’ın Kral Wilhelm’e taç giydirmesi ile 1871’de siyasi birliklerini
kuracaklardır.
Bütün Avrupa Devletlerinde sosyalist akımlar güçlenmeye başlamıştır. (Ortak sonuç)
1807’de İtalya’da ulusal birliğin kurulması için ilk çalışmaları gerçekleştiren gizli örgüt Carbonari teşkilatıdır.
21
HÜSEYİN GÜNDÜZ
ÇIKMIŞ SORULAR
1. Ortaçağ Avrupa’sında Katolik Kilisesi, dini hakların
yanı sıra dünyevi haklara da sahipti. Düşünce alanında,
kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara aykırı
düşünceleri dile getirmek mümkün değildi.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği
savunulabilir?
A) Katolik Kilesesi’nin varlığını sürdürecek önlemler
almasını
B)
Kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasını
C)
Sanat alanında işlenen konuların sınırlı
olmasını
D)
Din adamlarının krallar üzerinde etkili
olmasını
E)
Yöneticilerle din adamları arasında sorun
çıkmasını (2004-ÖSS)
Buna göre, Bizans’ta sanatçıların aşağıdakilerin
hangisi bakımından engellendiği savunulabilir?
A)
Anadolu topraklarında var olmuş çeşitli
uygarlıklardan yararlanmaları
B)
Siyasi otoriteyi artırmada yardımcı olmaları
C)
Süslemeye dayalı eserler yapmaları
D)
Yönetimden maddi destek almaları
E)
İşleyecekleri konuları özgürce seçmeleri
(1995-ÖSS)
5. Ortaçağ’da kurulan devletlerin birçoğunda
hükümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlar ve
din adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır.
2. Haçlı Seferleri sonucunda derebeylerinin çoğu
ülkelerine geri dönememiştir. Dönenler ise maddi
güçleri kalmadığından, topraklarını, nüfuzlarını ve
ordularını kaybetmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)
Laik olmayan devlet anlayışının
Bu durum Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine
ortam hazırlamıştır?
B)
Tutsaklık uygulamasının
C)
Lonca sisteminin
A)
Toplumda eşitliğin yaygınlaşmasına
D)
Feodal sistemin
B)
Siyasi yapının değişmesine
E)
Şehir devleti anlayışının
C)
Ekonomik kalkınmanın hızlanmasına
(1994-ÖSS)
D)
Tarımın önem kazanmasına
E)
Sınıf farklarının ortaya çıkmasına
6. Ortaçağ’da Müslüman bilim adamlarının eski Yunan
filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler, daha
sonra AvrupalIların Ortaçağ anlayışından
kurtulmalarında önemli bir etken olmuştur.
Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A)
AvrupalIlar İslam kaynaklarından
yararlanmıştır.
(1998-ÖSS)
3. Ortaçağ’ın sonlarına doğru Batı Avrupa’da toplumsal, ekonomik, düşünsel, yönetsel alanlarda
değişme ve gelişmeler görülmüştür.
Bu değişme ve gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin
bir sonucudur?
A)
Toplumlara tek tanrılı dinlerin egemen olmaya
başlamasının
22
4. Bizans’ta sanatçılar dinin ve imparatorluğun
emrinde çalışmıştır.
B)
Şehir devletlerinin ortaya çıkmasının
C)
Toplumların sınıflara ayrılmasının
D)
Dünya görüşünün değişmesinin
B)
Çevirilerin yapıldığı dönemde İslam
dünyasında Avrupa’dan daha aydın bir düşünce ortamı
vardır.
C)
Eskiçağ Yunan düşünürleri Ortaçağdaki Avrupa
düşünürlerinden farklı bir anlayış içindedirler.
D)
Ortaçağ’da Müslüman-Hıristiyan çatışması
sona ermiştir.
E)
İslamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye
E)
İlk imparatorlukların kurulmaya başlamasının
karşı değildir. (1994-ÖSS)
(1997-ÖSS)
HÜSEYİN GÜNDÜZ
7. Ortaçağ’da Avrupa toplumlarının soylular,
rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara
ayrılması, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A)
Şehirli sınıfın ticaretle uğraştığını
B)
Halk arasında eşitsizlik olduğunu
C)
Kralları aforoz etme yetkisinin bulunması
D)
Haçlı Savaşlarını düzenlemesi
E)
Krallara taç giydirmesi
(1990-ÖSS)
C)
Din adamlarının yetkilerine göre sınıflara
ayrıldığını
11. Avrupa’da;
D)
I.
Barut yapmanın öğrenilmesi
II.
Derebeyliğin yıkılması
III.
Ateşli silahların yapılması
IV.
Merkeziyetçi yönetimlerin güçlenmesi
Halkın yaşam düzeyinin yüksek olduğunu
E)
Halk arasında belli mesleklere önem
verildiğini
(1993-ÖSS)
8. Bizans İmparatorluğu’nda hükümdarlık makamını
kendine güvenen ve yeterince güçlü olan kişiler ele
geçirebilirdi.
olaylarının oluş sırası nedir?
Bu durum, Bizans İmparatorluğu’nda aşağıdakilerden
hangisine neden olmuştur?
B) III, IV, I ve II
A)
Hükümdarların yetkilerinin sınırlanmasına
B)
Dinin devlet yönetiminde etkisinin azalmasına
A) I, III, II ve IV
C) II, IV, I ve III
D) IV, II, III ve I
E) I, II, III ve IV
C)
Askeri ve sivil yönetimin birbirinden
ayrılmasına
(1983-ÖSS)
D)
Birden fazla soyun yönetime gelmesine
E)
ÖSS)
Ülkenin küçük eyaletlere bölünmesine (1992-
9. Kudüs’ün aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu
kentin hem Museviler hem Hıristiyanlar hem de
Müslümanlarca kutsal sayılmasında başlıca etkendir?
ÖSS Cevapları
1. B
2. B
3. D
4.E
5.A
7. B
8. D
9. B
10.B
11.A
A)
Bu dinlere inanan insanların birlikte yaşadığı
bir yer olması
B)
Bu dinlerce önemli sayılan mabetlerin
bulunması
C)
Çeşitli uygarlıkların izlerini taşıması
D)
Uzun süre ticaret merkezi olması
E)
Önemli bir jeopolotik konumda bulunması
(1991-ÖSS)
10. Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağ’da kiliseyi
temsil eden Papalığın siyasal bir güç olduğuna kanıt
olarak gösterilemez?
23
A)
Kendi hakimiyetinde topraklarının olması
B)
Çok sayıda din adamı yetiştirmesi
HÜSEYİN GÜNDÜZ
6.D
ÇIKMIŞ SORULAR
1. İtalya ve Almanya’nın siyasal birliklerini
tamamlayıp güçlü birer devlet haline gelmeleri ve
üstünlüklerini sağlamak amacıyla destek aramaları
Avrupa’da,
I. Sömürgecilik hareketlerinin önemini yitirmesi
II. Güç dengesinin bozulması
III. Yeni ittifakların oluşması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve İli
(2005-ÖSS)
2. Napolyon Savaşlarından sonra Avrupa’nın
geleceğini belirlemek amacıyla Viyana Kongresi
toplanmıştır. Bu kongrede Avrupa devletlerinin
sınırları milliyet, din ve dil etkenleri dikkate
alınmadan, Rusya, İngiltere ve Prusya’nın istekleri
doğrultusunda yeniden çizilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam
hazırlamıştır?
A) Devletlerarası hukuk kurallarının aynı kalmasına
B) Uluslararasında yeni siyasi sorunların ortaya
çıkmasına
C) Din adamlarının siyasi güç kazanmasına
D) Avrupa’da ekonomik yönden birlik sağlanma sına
E) Halkların krallara bağlılığının artmasına
(2003-ÖSS)
3. Avrupa’da Reform hareketleri başladıktan sonra
görülen bazı gelişmeler şunlardır:
I. Ogsburg Anlaşması’yla halkın, bağlı bulunduğu
hükümdar veya prensin kabul ettiği mezhebe girmeye
zorlanması
II. Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması
III. Okulların kiliseden alınması
gelişmelerinden hangileri, inanç özgürlüğü
doğrultusundaki gelişmeleri kolaylaştırıcı bir ortam
sağlandığını gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
(2001-ÖSS)
24
güçlenmesine karşı olmasına
C) Protestan mezhebini resmen tanımış olmasına
D) Prenslerin inanç özgürlüğüne sahip olmasını
onaylamasına
E) Topraklarında çeşitli mezheplerden insanların
bulunmasına
5. XIX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da, buhar
gücünden yararlanılmaya başlanmış, buharla çalışan
makineler çoğalmış, fabrika sayısı hızla artmış ve
sanayideki gelişme ivme kazanmıştır Aşağıdakilerden
hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?
A) İşçi sınıfının önem kazanması
B) Hammadde gereksiniminin artması
C) Ekonomiyle ilgili yeni görüşlerin ortaya çıkması
D) Uluslararası ekonomik rekabetin artması
E) İlk kolonizasyon hareketlerinin ortaya çıkması
(1999-ÖSS İPTAL)
6. XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da skolastik düşünce
bırakılmış, klasik kültür yeniden canlanmış. Papalığa
karşı çıkılarak dinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.
Bu gelişmelere dayanarak XV. ve XVI. yüzyıl Avrupası
ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Düşünce özgürlüğü engellenmiştir.
B) Halk, yönetime ortak olmuştur.
C) Uluslararası kültür birliği sağlanmıştır.
D) Dinin toplum üzerindeki etkisi değişmiştir.
E) Hıristiyanlığın parçalanması önlenmiştir.
(1996-ÖSS)
7. Yeniçağ başlarında Fransa’da soylular ve papazlar
devleti yönetirler, ama vergi bile vermezlerdi. Oysa,
gelişen ekonomik hayatı elinde tutan burjuvalar bütün
vergi yükünü taşırlar, ama yönetime katılamazlardı.
Fransa’daki bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesidir?
A) Sınıfların farklı haklara sahip olmasının
B) Devlet yapısının ekonomik yönden güçlü olmasının
C) Halkın, gelir düzeyine göre vergilendirilmesinin
D) Siyasi yapının güçlü bir merkeziyetçiliğe
dayanmasının
E) Milli bir devlet anlayışının egemen olmasının
(1995-ÖSS)
4. XVI. yüzyılda Almanya’da her prens kendi kabul
ettiği mezhebe tebaasını da sokma hakkına sahipti.
Koyu Katolik olan Alman İmparatoru bütün tebaasını
zorla Katolik yapmaya çalışınca, Protestan
8. Avrupa toplumlarında Katolik Kilisesi’ne bağlılık,
mezhebinden olanlar ayaklanmıştır. Almanya içindeki
Haçlı Savaşlarından sonra eski gücünü kaybetmiştir.
bu mezhep mücadelesi bütün Avrupa’ya yayılmış;
Bu durum aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
Fransızlar, Katolik oldukları halde Almanya’daki
A) Hıristiyanların Kudüs’ü kutsal yer saymasında
Protestanları desteklemişlerdir.
B) Feodal rejimlerin kurulmasında
Fransa’nın Protestanları desteklemesi
C) Kavimlerin yer değiştirmesinde
aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
D) Mezhep savaşlarının sona ermesinde
A) Avrupa’daki din savaşlarına son vermek istemesine
E) Özgür düşünce ortamının oluşmasında
B) Almanya’nın tek yönetim altında birleşerek
(1993-ÖSS)
HÜSEYİN GÜNDÜZ
9. Ortaçağ’da Hindistan ve Çin’den Avrupa’ya gelen
malların çok el değiştirmesi, bu malların Avrupa’da
pahalıya satılmasına neden oluyordu. Bu durum,
Yeniçağ başlarında Avrupalıları aşağıdakilerden
hangisine yöneltmiştir?
A) Asya ülkeleriyle doğrudan ticaret yapma yollarını
aramaya
B) Asya’dan Avrupa’ya göçleri engellemeye
C) Asya ülkeleri ile siyasi ilişkileri başlatmaya
D) Temel ihtiyaç maddelerini değiştirmeye
E) Tüketim mallarının dağıtımını sınırlandırmaya
(1992-ÖSS)
10.
I. Ümit Burnu’nun keşfedilmesi
II. Süveyş Kanalı’nın açılması İli. Barutun ateşli
silahlarda kullanılmaya başlanması
III. Sömürgeciliğin hızlanması
IV. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi
Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin
stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur?
A) I ve II B) I ve V C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V
(1991-ÖSS)
11. Yeniçağ’da barutun ateşli silahlarda kullanılması,
müstahkem mevkilerin ve kalelerin çökertilmesinde
etkili olmuştur.
Avrupa’da krallar, mutlak otoritelerini
gerçekleştirmek için bu gücü öncelikle
aşağıdakilerden hangisine karşı kullanmışlardır?
A) Sömürgelerindeki direnişçilere
B) Derebeyliklere
C) İstilacılara
D) Farklı dinden olan toplumlara
E) Komşu devletlere
(1990-ÖSS)
12. Skolastik düşünceyi yıkarak yerine pozitif
düşünceyi getiren Hümanizma hareketlerinin
İtalya’da başlamasında, İtalya’nın aşağıdaki
özelliklerinden hangisi en çok etkili olmuştur?
A) Farklı rejimlerdeki devletlere bölünmüş olması
B) Önemli bir ticaret merkezi olması
C) Roma ve Hellen kültürlerinin etkilerinin sürmekte
olması
D) Hıristiyan aleminin dini merkezinin burada
bulunması
E) Akdeniz’in ortasında bir yarımada olması
(1988-ÖSS)
25
Fransız İhtilali’nin bu derece etkili olmasının
nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Getirdiği ilkelerin evrensel nitelikli olması
B) Kısa sürede gerçekleştirilmiş olması
C) Amerikan İhtilali’nden etkilenmiş olması
D) Fransa’nın denizaşırı sömürgelere sahip olması
E) Fransa’nın güçlü bir Avrupa devleti olması
(1987-ÖSS)
14. Yeniçağ’da görülen aşağıdaki gelişmelerden
hangisi İspanya ve Portekiz’in gelir kaynaklarını
artırmalarında ve sömürgeci birer devlet olmalarında
etkili olmuştur?
A) Matbaanın bulunması
B) Barutun kullanılması
C) Rönesans hareketleri
D) Reform hareketleri
E) Coğrafya keşifleri
(1986-ÖSS)
15.
I. Yeni ticaret yollarının bulunması
II. Rönesans ve Reform hareketleri
III. Fransız İhtilali
IV. Amerika’nın keşfi
V. Otuzyıl Savaşları
VI. Mutlak krallıkların kurulması
Bunlardan hangileri, siyasal ve ekonomik açıdan,
Osmanlı İmparatorluğu’nu diğerlerinden daha fazla
etkilemiştir?
A) II. ve V. B) II. ve IV. Q IV. ve VI. D) I. ve III E) V. ve VI.
(1985-ÖSS)
16. Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla
aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki
yoktur?
A) Okuma yazma bilenlerin artmaya başlaması
B) Haber ve düşüncelerin daha çabuk yayılması
C) Monarşik yönetimlerin güç kazanması
D) Reform hareketlerinin yaygınlaşması
E) Rönesans’ın doğması ve gelişmesi
(1983-ÖSS)
17. İlkçağda Fenike, Ortaçağ’da İspanya, Yeniçağ’da
Venedik ve Ceneviz, Yakınçağ ’da da İngiltere en çok
hangi alandaki başarılarıyla ün kazanmışlardır?
I. Güzel sanatlar
II. Devlet yönetimi
III. Deniz ticareti
IV. Bilimsel çalışmalar
V. Harp sanatı
(1983-ÖSS)
13. Ortaçağ’ın başlangıcı sayılan Batı Roma
İmparatorluğu’nun yıkılması Asya kıtasını bile etkilemezken, Yakınçağ’ın başlangıcı sayılan Fransız İhtilali
tüm dünyayı etkilemiştir.
HÜSEYİN GÜNDÜZ
18.
I. Bazı Avrupa devletleri, Ortaçağ’ın sonlarına doğru,
skolastik düşünceyi bırakıp klasik kültürü yeniden
canlandırarak Rönesans’ı gerçekleştirmişlerdir.
II. XVI. yüzyıl Avrupa’sında, bazı kişi ve devletler
Papalığa karşı çıkarak dinde yeni bir düzenlemeye
gitmişlerdir.
Yukarıdaki olayların ortak amacı nedir?
A) Gelişmeyi önleyici engelleri kaldırma
B) Var olan toplum düzenini koruma
C) Din, düşünce ve yönetimde eski uygulamalara
dönme
D) Uluslar arasında kültür birliği sağlama
E) Halkı yönetime ortak etme
(1982-ÖSS)
19. Ortaçağ’ın sonlarına doğru,
I. Avrupa devletlerinin ekonomik bakımdan geliştikleri,
II. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önem
kazandığı,
III. Avrupa devletlerinin sömürge imparatorlukları
kurmaya başladıkları görülmüştür.
Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin sonucu
olduğu söylenebilir?
A) Reform hareketlerinin
B) Ulusçuluk akımlarının
C) Derebeylikler kurulmasının
D) Kavimler Göçünün
E) Coğrafya Keşiflerinin
(1982-ÖSS)
20. İnsan haklarına ilişkin olarak 1688’den bugüne
değin, bazı devletler ve uluslararası kuruluşlar –
tarafından bildirgeler yayınlamıştır.
Bu bildirgelerin zamanla daha kapsamlı bir hale
gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemli bir
etken olduğu savunulabilir?
A) İnsana verilen değerin giderek artması
B) Büyük savaş olasılığının giderek azalması
C) Devletlerin yönetim biçimlerinin farklı olması
D) Devletlerin kalkınma hızlarının farklı olması
E) İnsan hak ve özgürlüklerinin giderek daha çok
sınırlandırılması
(1982-ÖSS)
ÖSS Cevapları
1. E 2. B 3. E 4. B 5. E 6. D 7. A 8. E 9. A 10. C 11. B 12.
C 13. A 14. E 15. D 16. C 17. C – 18. A 19. E 20. A
ÇIKMIŞ SORULAR
1) Avrupa'da XVI. yüzyılda din alanında görülen Reform Hareketlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin, Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile siyasal ilişkileri
üzerinde doğrudan etkisi olduğu savunulabilir?
A) Mezhep birliğinin parçalanması
B) Kültürel ve bilimsel gelişmelerde Katolik Kilisesinin
baskısının azalması
C)Katolik Kilisesinin kendi içinde düzenleme yapma
gereği duyması
D)Halkın, bağlı bulunduğu prens veya hükümdarın
kabul ettiği mezhebe girmek zorunda olması
E) Kilisenin topraklarının elinden alınması
2010 YGS
2) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde
Fransız İhtilali’nin etkisiyle görülen gelişmelerden biri
değildir?
A) Meşrutiyet’in ilan edilmesi
B) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanması
C) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
D) Bağımsızlık hareketlerinin başlaması
E) Gayrimüslimlere inanç özgürlüğü tanınması
2010 LYS
3) Voltaire "Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni
anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği,
Batı′nın her şeyini borçlu olduğu Doğu′ya bakmalıdır.
“demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma bir örnek olarak
gösterilebilir?
A) Talaş Savaşı′nın ardından Türkler arasında
İslamiyet′in yayılması
B) Avrupa′da kralların papalara karşı güçlenmesi
C) Anadolu Selçuklularındaki ikta sisteminin
Osmanlılar tarafından geliştirilerek tımar sistemi
adıyla uygulanması
D) Haçlı Seferleriyle, İslam dünyasından birçok
buluşun Avrupa′ya taşınması
E) İngiltere′de İki Gül Savaşı sonrasında feodalitenin
zayıflayarak Mutlakiyet rejiminin ortaya çıkması
2012 LYS
4) Avrupa′da zenginleşmenin etkisiyle bilime ve
sanata önem veren bir sınıfın oluşmasında
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
26
HÜSEYİN GÜNDÜZ
A) Coğrafi Keşiflerle ticaretin gelişmesi
B) Otuz Yıl Savaşlarıyla din kavgalarının sona ermesi
C) Reform Hareketleriyle yeni mezheplerin ortaya
çıkması
D) Sanayi İnkılabıyla ham madde ihtiyacının artması
E) Fransız İhtilali′yle milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması
8) Avrupa’da Kavimler Göçü, Roma İmparatorluğu’nun
ikiye ayrılması ve sonrasında Batı Roma
İmparatorluğu’nun yıkılmasının getirdiği karışıklıklar
devam ederken insanlar kendilerini emniyette
hissetmedikleri için güçlü kişilerin koruması altına
girme ihtiyacı duymuştur.
2012 LYS
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden
olmuştur?
5) Rönesans Dönemi′nde en çok sanat alanında ön
plana çıkan; resim, mimari ve heykel gibi alanlarda
birçok eser üretilen; Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Rafael gibi değerli sanatçıların yetiştiği
ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) İtalya
C) İngiltere
D) Polonya
E) Almanya
B) Merkezî krallıkların kurulmasına
C) Cumhuriyet yönetimlerinin başlamasına
D) Feodalite rejiminin oluşmasına
E) Coğrafi keşiflerin yapılmasına
2013 LYS
2012 LYS
6) İngiltere′yle yaptığı Yedi Yıl Savaşlarında yenilen
ve Amerika üzerindeki etkisi azaldığı için Amerikan
bağımsızlık hareketini destekleyen devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
9) Aşağıdakilerden hangisi, Aydınlanma Dönemi
düşünürlerinin savundukları görüşlerden biri
değildir?
A) Bilim ve teknolojinin gelişmesi
B) Skolastik felsefenin güçlenmesi
C) Kilisenin etkisinin azalması
A) ispanya
B) Fransa
C) Portekiz
D) Belçika
E) Rusya
D) Parlamenter sistemin gelişmesi
E) Mutlakiyet yönetimlerinin yıkılması
2013 LYS
2012 LYS
7) Viyana Kongresi′nde Kutsal İttifak oluşturan
Monarşik Avrupa devletleri; ırk, dil, din unsurlarını
gözetmeden sınırları yeniden çizmiş ancak bu durum
tepkilere yol açmıştır. Bu devletler, Monarşik yapılarını
korumak için tepkilere karşı baskı ve şiddet uygularken
içlerinden bazıları Osmanlı Devleti′nde çıkan Yunan
isyanını desteklemişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesidir?
A) Avrupa′da barış ortamının sağlandığının
B) Osmanlı Devleti′nin denge politikası izlediğinin
C) Avrupa devletlerinin çıkarları doğrultusunda
hareket ettiğinin
D) Osmanlı Devleti′nin ıslahat çalışmaları yaptığının
E) Avrupa devletlerinin yönetime halkın katılımını
hedeflediğinin
2013 YGS
A) Katolik Kilisesi’nin gücünün azalmasına
10) XVII. yüzyılda Polonya’da yaşayan, Dünya’nın
yuvarlak olduğunu ve Güneş’in etrafında döndüğünü
açıklayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Newton
B)Bacon
C) Kopernik
D)Pascal
E)Erasmus
2014 LYS
11) Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılda İngiltere’de başlayıp
kısa zamanda Batı Avrupa’da etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin Osmanlı
Devleti’ne yansımaları arasında gösterilemez?
A)Yerli sanayinin çökmesi
B)Toplumda tüketimin artması
27
HÜSEYİN GÜNDÜZ
C)İlk Türk matbaasının açılması
B)Magellan - Del Kano
D)Batı’nın sanayi ürünleri için açık pazar hâline
gelmesi
C)Kristof Kolomb - Americo Vespuci
D)Vasco de Gama - Del Kano
E)Yerli üretimin ham madde ile sınırlı kalması
E)Magellan - Kristof Kolomb
2016 YGS
2013 KPSS
12) Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerden önce
de ticareti yapılan ürünlerden biridir?
A)İpek
B)Tütün
D)Vanilya
E)Patates
C)Kakao
A)Skolastik düşüncenin yıkılması
B)Katolik ve Ortodoks kiliselerinin kesin olarak
ayrılması
2016 LYS
13) Hristiyanlar, kutsal saydıkları yerleri
Müslümanların elinden almak için XI. ve XIII. yüzyıllar
arasında aşağıdakilerden hangisini düzenlemişlerdir?
A)Kavimler Göçü
B)Haçlı Seferleri
C) Deney ve gözleme dayalı pozitif düşüncenin ivme
kazanması
D) Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimaride üst
düzey gelişme gösterilmesi
E) Reform hareketlerine zemin hazırlaması
C)Hint Seferleri
2013 KPSS
D)Mısır Seferi
17) İtalya’da ulusal birliğin kurulması için ilk
çalışmaları gerçekleştiren, 1807’de kurulmuş gizli
örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
E)Coğrafi Keşifler
2016 LYS
A)İlluminati
14)
-Ortaçağ Batı dünyasının yetiştirdiği en önemli bilim
adamlarından biridir.
- Güvenilir bilgiye ancak akıl ve deney yoluyla
ulaşabileceğini savunmuştur.
B)Cizvitler C)Fransiskenler
D)Kara Gömlekliler E)Carbonari
2013 KPSS
18) Avrupa’da XVII. yüzyılda Almanya’da mezhep
mücadelesi olarak başlayan, çatışmalar geliştikçe diğer
devletlerin de katılımıyla yeni bir nitelik kazanan ve
devam eden din savaşlarını sona erdiren önemli olay,
aşağıdakilerden hangisidir?
-Kurduğu laboratuvar ile deney yönteminin
yaygınlaşmasında etkili olmuştur.
Sözü edilen bu ünlü bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Yüz Yıl Savaşları
B)Waterloo Savaşı
A)Albert us Magnus
C)Çifte Gül (Güller) Savaşı
B)Thomas Aquinas
D)Otuz Yıl Savaşları
C)Desiderius Erasmus
E)Yedi Yıl Savaşları
D)Roger Bacon
2013 KPSS
E)Robert Brosseteste
CEVAP ANAHTARI
2013 KPSS
15) Coğrafi Keşifler içerisinde Ümit Burnu’nun keşfine
yönelik ilk başarılı seferleri gerçekleştiren kâşifler,
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bartholomeus Diaz - Vasco de Gama
28
16) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Rönesans’ın
sonuçları arasında gösterilemez?
1-A 2-E 3-D 4-A 5-C 6-B 7-C 8-D 9-B 10-C 11-C 12-A 13B 14-D 15-A 16-B 17-E 18-D
HÜSEYİN GÜNDÜZ
Download