indir

advertisement
ADI SOYADI:
OKUL NO:
2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI. AVNİ KAYA KOKUCU ORTAOKULU
SOSYAL BİLGİLER- 7. SINIF II. YAZILI SORULARI
………………..
Baba! Sosyal Bilgiler sınavından
zayıf aldım.
1 Babanın oğluna hangi cevabı vermesi Ben Diline uygundur ve iletişimde çatışmaya neden olmaz?
A) “Şaşırmadım! Çünkü hiç çalışmıyorsun!”
B) “Daha çok çalışıp, ikinci sınavda düzelteceğine inanıyorum.”
C) “Sana bundan sonra oyun ve TV yasak! Sürekli ders çalışacaksın!”
D) “Ben sana çalışmazsan düşük not alırsın demiştim
2. . Atatürk’ün;



Anadolu Ajansı,
İstanbul Radyosu,
Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
gibi kurumları kurdurması, aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini kanıtlar?
A.
Eğitime
B.
İletişime
C.
Milli iradeye
D.
Ulusal güvenliğe
3. Aşağıdakilerin hangisinde “özel yaşamın gizliliğine” aykırı bir durum yoktur?
A) Banka soyan bir kişinin görüntülerinin TV’de yayınlanması
B) Çağlanın günlüğünü arkadaşının izin almadan okuması
C) Ünlü bir TV yıldızının tatilde ilken gizlice fotoğraflarının çekilmesi
D) Ayşe’nin arkadaşı ile yaptığı telefon konuşmalarının, annesi tarafından gizlice dinlenmesi
4. - Ortaçağ Avrupa’sında insanlar çok sefil ve fakirlik içerisindey di. Ortadoğu coğrafyası ve
Anadolu ise insanların zenginlik refah ve bolluk içinde yaşadıkları bölgelerdi.
Yukarıda anlatılana göre haçlı seferlerinin hangi sebebi anlatılmak istenmiştir?
A ) Askeri
B ) Dini
C ) Ekonomi
1
D ) Siyasi
5. Türkiye’nin güney kıyılarına, birçok ülkeden, yaz mevsimi boyunca turist gelmektedir. Bu
insanların bölgeye gelmesiyle ticaret canlanır ve bu aylarda, bölgede çok sayıda kişiye iş imkânı
doğar.
Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A)Türkiye’nin güney kıyıları yaz turizmi için elverişlidir.
B)Turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırılır.
C)Türkiye turizm sektöründen döviz elde edilir.
D)Türkiye’de en fazla sanayi bu yerlerde gelişmiştir
6.
Yer şekillerinin engebeli olması yerleşim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler.
Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki şehirlerden hangisinde daha çok yaşanır?
A) Hakkari
B) Konya
C) Kayseri
D) Malatya
7. Bir ülkedeki eğitilmiş insan sayısının fazlalığı o ülke için önemli bir güç kaynağıdır.
Bunun başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nitelikli üretimin artması
B) Nüfus artışının sağlanması
C) Savunmaya ayrılan paranın artması
D) Eğitime ayrılan kaynağın azalması
8. Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan domuz gribi kuş gribi gibi hastalıklardan dolayı anayasal
bazı haklarımız kısıtlanmıştır. Hatta bazı şehirler karantina altına alınarak giriş çıkış yasaklanmıştır.
Bu olaylar karşısında aşağıdaki haklardan hangisinde kısıtlamaya gidilmiştir?
A).Yaşama Hakkı
B ) Seyahat Hakkı
C ) Yerleşme Hakkı
2
D) Yerleşme Hakkı
9- Göç hareketleri nüfusun yapısında bazı değişiklikler meydana getirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç alan bir bölgede yaşanabilecek değişikliklerden biridir?
A) Nüfus azalır
B) Kadın nüfusu azalır
C) Nüfus yoğunluğu artar
D) Yaşlı nüfus artar
10.
Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu hükümdarı Alparslan, komutanlarına Anadolu’da
fethettikleri bölgelerin kendilerine ait olacağını söylemiştir..
Alparslan bu emri ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?
A ) Avrupa’yı ele geçirmek
B ) Anadolu’nun fethini hızlandırmak
C ) Siyasi birlik oluşturmak
D )Ülkeyi eyaletlere bölmek
11.
Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkleşmeye başlayan Anadolu’da yüzyıllarca Türk, Ermeni
ve Rumlar’ın birlikte serbestçe yaşamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültür değerlerine bağlı olmaları
B) Avrupa devletleri tarafından korunmaları
C) Türk devletini benimsemeleri
D) Türklerin hoşgörülü bir politika izlemesi
12. Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071) geçen
süre içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde
kırdılar.
Büyük Selçuklu Devleti’nin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı
söylenebilir?
A) Atabeyliklerin kurulmasına
B) İslam birliğinin sağlanmasına
C )Moğol akınlarının önlenmesine
D )Anadolu’nun fethedilmesine
3
13.
Anadolu’ya gelen ilk Türk toplulukları yerleştikleri bölgelerde kendilerine özgü mimari eserler
yapmışlardır.
Bu durum, Türklerin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarını gösterir?
A ) Anadolu’yu ticaret merkezi haline getirmek
B ) Anadolu’yu Türk vatanı haline getirmek
C ) Bizans’a karşı üstünlük sağlamak
D ) Anadolu topraklarının işlemek
14. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miryakefalon
B) Malazgirt
C) Pasinler
D) Dandanakan
15. Anadolu Selçuklu döneminde yapılan
I.Kervansaray,
II. Medrese,
III. Cami gibi kuruluşlardan hangilerinin amacının ticareti canlandırmaya yönelik olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
16. Eğer oraya gidenler, yolda, karada, denizde veya düşmana karşı savaşta hayatını kaybederse, o
saatte bütün günahlarının affolunacağının garantisini Tanrı’nın bana verdiği yetkiyle veriyorum.
Papa II. Urban’ın Hristiyanları Haçlı Seferleri’ne katılmaya teşvik etmek için kullandığı yukarıdaki
sözlerine dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Savaşa katılımı arttırmak için dini duyguların kullanıldığına
B) Haçlı Seferleri’nin Avrupalıları zenginleştirdiğine
C) Haçlı Seferleri’ne günahkarların katılmasının istendiğine
D) Tanrı’nın Haçlı Seferleri’ne karşı olduğuna
4
17. Türkiye Selçukluları Dönemi’nde aşağıdaki şehirlerden hangisinin fethinin ülkenin deniz
ticaretinin gelişmesine katkı sağladığı
A-Kayseri
B. Samsun
söylenemez?
C- Alanya
D- Sinop
18. 1096 yılında başlayan Haçlı seferleri sonunda Kudüs ele geçirilememiş bu durum papaların
nüfuzlarının azalmasına sebep olmuştur.
Yukarıda haçlı seferlerinin hangi alanda Avrupa’yı olumsuz etkilediğine kanıt olarak gösterilebilir?
A- Ekonomik
B- Siyasi
C. Dini
D. Kültürel
19. Bizans sınırında kurulan Osmanoğulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha
zayıf olan Bizans'a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu'daki Türk ve Müslüman halkın
desteğini sağlamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bizans'ta taht kavgalarının çıkmasında
B) Osmanlı'nın denizlerde güçlenmesinde
C) Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde
D) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına
20. Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi şahsiyetler, Anadolu’nun Türk yurdu
olmasına hangi alanda katkı sağlayarak hizmet etmişlerdir?
A- Fikrî
B) Mali
C) Askerî
D) Mimari
5
Aşağıdaki cümleleri DOĞRU ve YANLIŞ olarak değerlendiriniz.(20 puan)
( )Basın hürdür, sansür edilemez.
(
)Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1923 yılında Atatürk zamanında yapılmıştır.
(
)Atatürk’ün “Benim gazetem” dediği gazete ‘Hakimiyet-i Milliye’’dir.
(
)Kütahya’dan Manisa-Soma’ya göç, dış göçe güzel bir örnektir.
(
)Ülkemizde nüfus sayımını yapan kuruluş RTÜK’dir.
(
)Çalışma hem hak, hem de bir ödevdir.
(
) İç göçler nedeniyle ülke içinde nüfus dağılımı dengesizleşir.
(
)Empati kurmak, iletişimi zorlaştıran bir davranıştır.
(
)Konut, bireyin özel yaşam alanlarındandır.
(
) Anadolu Ajansı Atatürk’ün ölümünden hemen sonra kurulmuştur.
Aşağıda Anadolu’da kurulan ilk Türk Beylikleri ve kuruldukları merkezler verilmiştir. Bunları
eşleştiriniz. 5 puan joker
1-Artuklular
2- Saltuklular
3-Mengücekliler
4 Danişmentliler
5-Çaka Beyliği
Sivas, Tokat, Amasya ve Malatya çevresinde
İzmir ve çevresinde
Erzurum çevresinde
Hasankeyf, Harput ve Mardin çevresinde
Erzincan, Kemah ve Divriği
6
Download