El Kitabı

advertisement
ZAMAN İÇİNDE BİLİM
Adı:
Soyadı:
1)
BİLİM MİRASI
4 ) 16. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerin-
Bilim insanı, bilgiyi
toplayan, soru soran,
gözlem ve deneylerle
sorularına cevap arayan insandır.
den Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane' de yeni
bir
rasathane
kurulmasını
sağlamış,
ancak
bu
rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında
Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden
bulunması gereken özelliklerinden değildir?
hangisinin bir göstergesidir?
A) Araştırmacı
B) Sorgulayıcı
A) Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
C) Meraklı
D) Karamsar
B) Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık
duyulduğunun
C) Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
2) Orta Çağ'da Avrupa'da insanlar düşüncelerini İfade
D) Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince
konusunda engellerle karşılaşırken, kilise baskısında
desteklenmediğinin
yaşarken, Türk - İslam dünyasında bilim insanları
Ali Kuşçu Semerkant'ta aldığı eğitimden sonra
düşüncelerini özgürce ifade ediyordu.
5)
Buna göre aşağıdaklerden hangisine ulaşılabilir?
oradaki
A) Orta Çağ'da İslam dünyası geri kalmıştır
hükümdarı
B) Avrupa'da düşünce özgürlüğü gelişmiştir.
aralarında elçi olarak kullanıldı. Fatih'in ona hayran
C) Türk - İslam dünyası bilime önem vermiştir.
olması ve onu İstanbul'a çağırması üzerine elçilik
D) Türkler bilimsel çalışmalarda batıyı örnek
görevini tamamlayınca İstanbul'a yerleşti. Ayasofya
almıştır.
Medresesi'nde müderrislik yaptı.
rasathanenin
Uzun
başına
Hasan
geçti.
tarafından,
Akkoyunlu
Osmanlı
ile
Buna göre;
I. Fatih bilim adamlarını korumaktadır.
II. Akkoyunlu-Osmanlı Savaşları uzun sürmüştür
3) El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya
III.Ali Kuşçu Tıp alanında çalışmalar vermiştir
bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgi-
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
sayarımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça
A) Yalnız I
B) Yalnız II
kullanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi'ye
C) I ve II
D) II ve III
borçluyuz..
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine
6) Abbasi halifelerinden Memûn, ülkesinde en tanınmış
ulaşılabilir?
70 kadar bilgini bir dünya haritası yapmak ve bir
A) Matematik biliminin temelleri sadece batılı bilginler
coğrafya kitabı yazmakla görevlendirmiştir.
tarafından atılmıştır.
Buna göre Abbasiler Dönemi'nde,
B} Türk dünyasında toplumların gelişimlerine büyük
I. Bilimsel çalışmalara önem verilmiştir.
katkıda bulunan bilim adamları yetişmiştir.
II. Bilim insanları, yöneticiler tarafından desteklenmiştir.
C) Sıfırın icadı tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmadı-
III.Matematik alanında çalışmalar yapılmıştır
ğı için geçmişte sadece Türkler tarafından bilinmiştir.
Yorumlarından hangisi yada hangileri yapılabilr?
D) Coğrafya, matematik ve astronomi aynı bilim
A) I ve II
C) II ve III
dallarıdır.
1
B) I ve III
D) I, II ve III
ZAMAN İÇİNDE BİLİM
BİLİM MİRASI
10) Astronomi ile uğraşan ünlü bilim adamlarından
7) Türk islam Dünyasında;
I. Batlamyus(150)
Gazneli Mahmut, Biruni için "Sarayımızın en değerli
II. Harezmi (770)
hazinesi" diye tanımlamıştır.
III.Uluğ Bey (1394)
Fatih Sultan Mehmet, Matematik alanında önemli
bir bilgin olan Ali Kuşçu'yu Osmanlı medreselerinde
IV.Kopernik (1543)
ders vermeye çağırmıştır.
hangisi yada hangileri Türk İslam alimlerindedir?
Verilen iki durum aşağıdakilerden hangisine kanıt
A) I ve II
B) II ve III
oluşturur niteliktedir?
C) II ve IV
D) I ve III
A) Türk İslam bilginlerinin birçok alanda Avrupa'daki
bilim insanlarını etkilediklerine
B) Sultan Mahmut'un bilimsel çalışmalar yaptığına
11)
C) Türk İslam devletlerinde bilim insanlarının devlet
yöneticileri tarafından desteklendiğine
D) Türk İslam devletlerinde devlet yöneticilerinin
bilimsel çalışma yapan kurullara başkanlık yaptıklarına
8)
Türklerde müspet bilimlerin
kurucusu olarak Farabi
gösterilir. Farabinin yazdığı
eserler Latinceye çevrilmiş
ve Avrupa’daki okullarda
okutulmuştur.
III. Murat beni himayesine alarak, astronomi
çalışmalarıma
destek
vermiştir. Bu dönemde
İstanbul'da Tophane'de
bulunan boş bir alana
gözlemevi yapılması için
10.000 altın vermişti
Takiyyüddin’in verdiği bu bilgilere göre aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Osmanlı Devleti bilimsel faaliyetlere destek
vermiştir.
Buna
göre
aşağıdaki
yargılardan
B) Takiyüddin'in astronomi çalışmaları kabul
hangisine
ulaşılabilir?
görmemiştir.
A) Avrupalılar, Türk bilim adamlarından etkilenmiştir.
C) İstanbul'daki boş araziler tarımsal üretim için
B) Türk bilim adamları araştırma yapmak için Avrupa’ya
değerlendirilmiştir.
gitmiştir.
D) Osmanlı bütçesi açık vermeye başlamıştır
C) Farabi, Latince bilmektedir.
D) Avrupadaki bilimsel çalışmalar 18. yy'da başlamıştır.
9) UNESCO El Biruni'nin 1973 yılında doğumunun
1000. yılında tüm dünyada anılmasına öncülük etmiştir.
Buna göre
12) Aşagıdakilerden hangisi İslam uygarlığının bi-
I. El Biruni uluslararası alanda tanınmış bir bilim
limsel alanda ilerlemeler sağladığına kanıt oluş-
adamıdır.
turmaz?
II. El Biruniye uluslararası alanda sahip çıkılmıştır.
A) İbn-i Sina'nın tıp ile ilgili çalışmalar yapması
III. El Biruni demokrasinin öncülerinden sayılmıştır.
B) Biruni'nin, Aristo'nun teorileri üzerine çalışması
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz?
C) Avrupa'da Ortaçağ'da Skolastik düşüncenin hakim
A) Yalnız I
B) I ve II
olması
C) Yalnız
D) II ve III
D) Farabi'nin eserlerinin Batı dillerine tercüme edilmesi
2
1 D 2 C 3 B 4 D 5 D 6 A 7 C 8 A 9 B 10 B 11 A 12 C
3
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards