6. sınıf 16. test.indd

advertisement
KAZ
AN
VE
TEST
IM
16
KAVRAMA
ST
TE
6.
D
SINIF İslamiyet ve Türkler-2
1. Türkler Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber’e
sevgiyle bağlanmışlardır. Onu kendilerine örnek alarak
sevgilerini göstermişlerdir. Hz. Peygamber’in hatıralarına yüzyıllarca sahip çıkmışlardır.
4. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam ve sanat
anlayışı hakkında doğru bir bilgidir?
A) Türkler, İslam yalnız dini eserlere izin verdiği için
eser yapmamışlardır.
B) Türkler, İslam inancıyla sanat eserlerini harmanlamayı başarmışlardır.
C) İslam’da tüm sanat eserleri sözlü olduğundan günümüze gelmemiştir.
D) İslam bütün sanat eserlerine müdahale etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Peygambere verilen değeri göstermek için yapılmış yanlış bir tutumdur?
2. Ehl-i Beyt ne anlamda kullanılmaktadır?
A) Hz. Muhammed (sav.)’in ailesi
B) Mekkeli Müslümanlar
C) Medine’de evleri olanlar
D) Hz. Muhammed (sav)’i görenler
3. “Bu dünyaya kavga için değil, sevgi için geldik.” düşüncesini işleyerek insanları Allah sevgisinde buluşturmaya çalışmıştır. Onun düşüncesinin özünü, insanı sevmek ve insanlar arasında din, mezhep, ırk, dil, renk ve
sınıf ayrımı yapmaksızın “Yaradan’dan ötürü yaratılanı
hoş görmek” felsefesi oluşturur.
Dünyaya sevgi için geldiğini savunan bu tasavvufçu kimdir?
A) Yusuf Has Hacip
C) Yunus Emre
Î
B) Hacı Bektaş Veli
D) Ahmet Yesevi
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Sünnetlerini yaşatmaya çalışmak
B) Doğum ve ölüm yıllarında anmak
C) Ona ait olan eşyaları titizlikle korumak
D) Resmini süs eşyası olarak eve asmak
5. İslam felsefesinin kurucuları arasında yer alır. Batılılar
Aristo’dan sonra en büyük felsefeci olarak kabul
ederler. Felsefenin yanında musiki ile de ilgilenmiştir.
“Kanun” diye bilinen musiki aletini icat etmiştir. “Erdemli
Şehir” ve “Kitabu’l-Musiki” adlı eserleri en çok bilinenlerdendir.
Hakkında bilgi verilen felsefeci aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İbni Sina
C) Farabi
B) Gazali
D) Mevlana
6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Osmanlı’da Peygamberimizin soyundan gelenler
için defterler tutulurdu.
B) Peygamberizin torunu olan Hz. Hasan’ın soyundan
gelenlere şerif denir.
C) Peygamberizin torunu olan Hz. Hüseyinin soyundan
gelenlere seyyid denir.
D) Hz. Peygamber’in soyundan gelenlere sahabe denir.
TEST
16
İslamiyet ve Türkler-2
7. I- Ali Şir Nevai ve Edip Ahmet Yükneki gibi bilginler
Türk-İslam edebiyatının ilk örneklerini ortaya koymuşlardır.
II- Türkler arasında Dede Efendi ve Itri gibi büyük söz
yazarı ve bestekârlar yetişmiştir.
III- Osmanlı Döneminde mimari eserlerin en güzel örnekleri İbni Sina tarafından ortaya konmuştur.
IV- Kur’an-ı Kerim’i güzel yazma arzusuyla gelişen
hüsnühat sanatının örneklerini Şeyh Hamdullah,
Hafız Osman gibi önemli hattatlarımız vermiştir.
10. • “Kanun” diye bilinen musiki aletini icat eden odur.
“Erdemli Şehir” ve “Kitabu’l-Musiki” adlı eserleri en
çok bilinenlerdendir.
İslam felsefesinin kurucularından olan bu bilgin
kimdir?
A) Farabi
C) Ali Kuşçu
B) İbni Sina
D) Fuzuli
Yukarıdaki bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
B) II
C) III
D) IV
8. Semerkant’ta 38 yıl hükümdarlık yaptı. Bir ilim merkezi
hâline getirdiği sarayı, devrin meşhur âlimlerinin toplanıp bilimsel tartışmalar yaptığı bir mekân oldu. Türk
dünyasının 15. asırda yetiştirdiği en büyük astronomi
bilginidir. 1420 yılında Semerkant’ta bir rasathane kurdu. Astronomi alanında yazdığı eseri, “Zic-i Uluğ Bey”
günümüze kadar gelmiştir.
Hakkında bilgi verilen İslam alimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Uluğ Bey
C) Ali Kuşçu
B) Harezmi
D) İbni Sina
9. Ebru: “Kendini felsefe ve tıp alanında yetiştirmiştir.
Tıp alanındaki çalışmalarıyla ünü dünyaya yayılmıştır.
Tıpla ilgili yazdığı “Kanun” adlı eseri dünyaca ünlü bir
kitaptır. Bu eser Batı’daki tıp fakültelerinde asırlarca
ders kitabı olarak okutulmuştur.”
Ebru’nun bu şekilde tanıttığı kişi kimdir?
A) Biruni
C) Farabi
B) Harezmi
D) İbni Sina
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I
11. Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
Divanü Lügati’t-Türk - Kaşgarlı Mahmut
Muhakemetü’l-Lügateyn - Ali Şir Nevai
Atebetü’l-Hakayık - Edip Ahmet Yükneki
Yukarıda yazarlarıyla birlikte verilen eserlerin ortak
özelliği nedir?
A) Aynı yüzyılda yazılmışlardır.
B) Türk-İslam eserlerinin ilk örnekleridir.
C) Konuları birbiriyle aynıdır.
D) Tasavvuf alanına örnektir.
12. • Biruni; astronomi, matematik ve tabiat bilimleri üzerinde çalışmıştır. Yaşadığı döneme zekâsıyla damgasını vurmuş ve bundan dolayı o dönem, “Biruni Asrı”
adıyla anılmıştır.
•Harezmi, Coğrafya, astronomi ve matematik ilimleriyle ilgilenmiştir. Fakat asıl alanı, matematiktir.
Harezmi’nin yazdığı Cebir adlı kitap, Latinceye çevrilmiştir.
Verilen bu bilgilere göre, bu bilim adamlarıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Değişik bilim alanında çalışmaları
B) Çok zeki olmaları
C) Eserlerinin dünyaca tanınması
D) Aynı dönemde yaşamaları
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download