HPV - Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü

advertisement
SERVİKS KANSERİ
HPV
 Günümüzde human papilloma virusunun
(HPV), servikal kanserin gelişiminde en önemli
etiyolojik ajan olduğu üzerinde durulmaktadır.
 Yapılan çalışmalarda serviks kanseri olgularının
neredeyse tümünün (%99) HPV nin belirli
tiplerinden kaynaklandığı gösterilmiştir.
 Bu nedenle servikal kanser sıklığında azalma,
HPV nin tanınması, önlenmesi ve tedavisi ile
mümkündür.
HPV ve servikal kanserler
 HPV'nin yol açtığı servikal kanser kadın kanserleri
arasında ikinci sırada gelmektedir.
 Başta tip 16 ve 18 olmak üzere birçok HPV tipi servikal
kansere neden olabilmektedir.
 Kanserle ilişkili HPV tipleri :
-yüksek riskli - tip 16, 18, 31, 45, 56
-orta riskli - tip 33, 35, 39, 51, 52, 58, 59, 68
-düşük riskli - tip 6, 11, 42, 43,44
 Kronik enfeksiyonun saptanması ve serviksteki
prekanseröz lezyonların erken tanısı ile serviks kanseri
engellenebilmektedir.
Belirti ve Bulgular
 HPV ,DNA tümör virusudur ve temel olarak
serviksin mukozal epitelini enfekte ederek
hücrelerde siğil formasyonu ile sonuçlanacak
hücre proliferasyonunu artırıcı etki gösterir.
 Lezyonlar tek yada çok sayıda, yumuşak
karnabahar görünümünde ,ağrısız olup
genellikle anüs çevresinde vulvada, vajende,
servikste ve peniste yerleşir.
Belirti ve Bulgular
 Enfeksiyon bazen gizli seyredebilir.Bu gizli
seyirlerde kolposkopi ile yapılan ayrıntılı
incelemede ufak kitleler tanınabilir.
 Anüs ve vajina arasında bölgeyi dolduran
karnabahar görünümlü dev kitlelere rastlanır.
Bulaşma yolu ve seyri
 HPV, cinsel yolla bulaşan virüslerin başında yer
alır.HPV nin bulaşması için tam bir cinsel ilişki
gerekmez, enfekte bölgelerin birbiri ile teması
ile de kolayca bulaş olabilir.
 HPV nin latent dönemi 9-12 aydır.
 Latent dönemde de cinsel yolla bulaş
mümkündür.
Bulaşma yolu ve seyri
• HPV cinsel yol ile bulaşan bir enfeksiyon
olmakla beraber
• Latent dönemi 10 yıldan uzun olabilir
• Tırnaktan veya anneden bebeğe geçiş bildirilmiştir
• HPV hakkında bildiklerimiz her geçen gün
artmakta, son 5 yılda bilinen HPV tipi sayısı 50’den,
200’ün üzerine çıkmıştır
Bulaşma yolu ve seyri
 HPV ile enfekte olan kadında virus yılda
%70,ikinci yılda %90 oranında immun sistem
tarafından ortadan kaldırılır.
 Hastaların %10 nunda enfeksiyon devam eder
ve bu olgularda invazif servikal kanser
gelişmesi 15-20 yıllık bir süreci kapsar.Bu
nedenle prekanseröz lezyonların yakalanmaları
mümkündür.
 Siğil şeklinde lezyon ortaya çıkmış ise biopsi ile
doğrulanabilir.
Predispozan faktörler
 Hpv nin malign dönüşümünü hızlandıran pek
çok risk faktörü vardır.
 Erken yaşta ve çok eşli cinsel yaşam
 CYB diğer hastalıkların olması(klamidya, herpes
tip 2)
 Sigara kullanma
 Immun sistemin baskılandığı durumlar(HIV)
Predispozan faktörler
 Kötü beslenme (vit C ,E, beta karoten ve folik
asitten eksik beslenme
 Çok doğum (3 den fazla)
 Kişisel hijyenin bozuk olması
Korunma
 Cinsel yolla bulaşan tüm hastalıklarda olduğu
gibi birden fazla cinsel eşi olanların düzenli
kondom kullanması enfeksiyon riskini azaltır.
 Ancak HPV nin bulaştırıcılığı o kadar yüksektir
ki, şüpheli kişilerde kondom kullanımı bile
bazen korumayabilir.
HPV Aşısı
 2007 yılından itibaren tüm dünya ülkeleri ile
birlikte Türkiyede’de kullanılmaya başlanmıştır.
 HPV aşısı genital siğillerin %90 nına karşı
koruyucudur.
 Aşı HPV tip 16,18,6 ve 11’e karşı geliştirilmiştir.
HPV taramasının amacı
 Kadınlara yönelik kanserlerde önemli bir
orana sahip olan serviks kanserinin tarama
programlarının gelişmiş ülkelerde yaygın bir
biçimde uygulamaya konulmasından sonraki
ciddi oranlardaki düşüşüne paralel olarak, tüm
gelişmiş ülkelerde tarama programları Sağlık
Politikalarının temelini oluşturmaya başlamış
ve Sağlık Politikaları içerisinde vazgeçilmez
koruyucu hekimlik uygulaması olmuştur.
 Servikal kanser — Önlenebilir bir hastalık
HPV taramasının amacı
 Üreme çağındaki yaş gruplarına yönelik serviks
tarama programlarının desteklenmesi amacıyla
ülkemizdeki kadın populasyonunda, HPV
sıklığının ve genotiplerinin ortaya konması
gerekir.
HPV taramasının amacı
 30-65 yaş arasındaki hedef kadın nüfusunun 5 yıl
içinde HPV açısından taramalarının yapılması
gereklidir.
 HPV pozitif örneklerinin sitolojik incelemelerinin
yapılması gereklidir.
 Erken safhada muhtemel hastaları tespit ederek,
tedaviye yönlendirmeye doktorlarımıza yardımcı
olmak planlanmıştır.
 Hedef nüfus yaklaşık 13,5 milyon kadından
oluşmaktadır
HPV testinin bize faydaları
 HPV’ler hemen hemen tüm servikal
karsinomların etyolojik ajanıdır.
 Ülkemizin altyapısı ve olanakları göz önüne
alındığında ideal yöntem 5 yılda bir
uygulanacak HPV testi veya Pap-smear testi ile
taramadır.
 HPV testinin negatif olması durumunda; takip
eden 5 yıl içerisinde servikal kanser olma
ihtimali çok düşüktür..
Sonuçlar
 HPV : Negatif : 5 yıl sonra tekrar

Pozitif : HPV tipi 16

HPV tipi 18

HPV tipi Diğer
 Smear sonucu: Normal, Enfeksiyon, ASC-US,
ASC-H, LGSIL, HGSIL, AGC, AIS Yetersiz
materyal, Diğer
 Smear sonucu: Normal
 Yetersiz materyal : Testin tekrarı
HPV pozitifliği ne demek….
• Korkmalarına gerek yok, kanser olduğu
•
•
•
•
anlamına gelmez.
Kişinin risk altında olduğunu gösterir
Erken teşhis imkanı vardır.
Kadınların kolposkopi için sevk edilmesi gerekir.
Uygun tedavi ile tamamen kurtulacaklar.
Tedavi
 Hastalığın karsinojen etkisini azaltmak ve
yayılmasını önlemek için erken tedavi
önemlidir.tedavide podofilin,trikloroasetik
asit,kriyoterapi,lazer terapi yada servikal
konizasyon uygulanabilir.
 Tedavi sırasında cinsel ilşkiden
kaçınılmalıır.tedavi sonrası düzenli pap-smear
kontrolleri ile yapılacak izlem en az tedavi
kadar önemlidir.
Aile hekimliği uygulama yönetmeliği
 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan
Aile Hekimliği uygulama yönetmenliğinin Aile hekimi görev,
yetki ve sorumluluklar konulu 4. madde 3. fıkra f.bendi yer
alan “Kayıtlı kişileri yaş, cinsiyet, ve hastalık gruplarına
yönelik izlem ve taramaların ( Kanser, Kronik hastalıklar,
gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan,
erişkin, yaşlı sağlığı vb.) yapar. Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser
Şubesi tarafından yürütülen Kanser vb. taramalarında
bayanların meme kanser için 20 yaşında sonra KKMM (kendi
kendine meme muayenesi), 40 yaşından sonra 2 yılda bir
mamografi çektirmesi, 50-69 yaş arası tüm bireylerin GGK
[gaitada gizli kan] baktırması ve 50-69 yaş aralığındaki
erkeklerde PSA bakılması gerekmektedir.
TEŞEKKÜRLER
Download