ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ SORULARI 1

advertisement
ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ SORULARI
1-Anatomi ve fizyoloji nedir?
Cevap: İnsan vücudunu oluşturan organ ve oluşumların normal şekil ve yapısını, yerini ve bunlar arasındaki komşuluk
ilişkilerini inceleyen bilim dalına anatomi denir.
İnsan vücudunu oluşturan organ ve oluşumların niteliklerini, işlevlerini ve bu işlevlerini nasıl yerine getirdiklerini inceleyen
bilim dalına fizyoloji denir.
2-İskeletin görevleri nelerdir?
Cevap:
*Kemikler, yumuşak dokulara destek sağlayarak vücudun mevcut şeklini korur.
*Vücut boşluklarındaki hayati organları korur.
*Eklemler ve kaslarla birlikte vücudun hareketini sağlar.
*Kalsiyum, fosfor gibi mineralleri depo eder.
*Gözeneklerdeki kırmızı kemik iliği sayesinde kan hücreleri üretilir.
3-Hormonların görevleri nelerdir?
Cevap: *Vücudun çevreye uyumunu ve iç ortam dengesini sağlar.
*Hücrelerdeki yapım ve yıkım olaylarını denetler.
*Organların fonksiyonlarını düzenler.
*Üreme, büyüme ve gelişmeyi sağlar.
*Enerji üretimi, kullanımı ve depolanmasını gerçekleştirirler.
4-Yukarıda şekildeki gösterilen yerlere uygun Latince karşılığını yazınız.
Cevap:
5-Yandaki şekilde gösterilen bölgelere hangi tada duyarlı olduğunu yazınız.
Cevap: 1-Acı
2-Ekşi
3-Tuzlu
4-Tatlı
5-Tat alma yoktur
6-Aşağıdaki oynar eklemin açısal hareketlerini noktalı yerlere doğru şekilde yazınız.
Cevap:Flekiyon-Ekstansiyon
Fleksiyon, Ekstansiyon
Abduksiyon, Adduksiyon
7-Aşağıdakilerden hangisi kemikleri inceleyen bilim dalıdır? Cevap: C
a)Nefroloji
b)Onkoloji
c)Osteoloji
d)Nöroloji
e)Üroloji
8-Aşağıdakilerden hangisi beynin parietal lobunun görevleridir? Cevap: D
a)Görme ve görüntüleme merkezleri bu alanda yer alır
b)işitme duyusunun alınması ve düzenlenmesi ile ilgili temel işitme merkezleri bulunur
c)Koku ve tat merkezleri bulunur
d)Öğrenme, hafıza ve mantık gibi merkezler bulunur
e)Motor ve duyu merkezleri ile konuşma merkezi bulunur
9-Aşağıdakilerden hangisinin hipotalamusu işlevini yitirmiş bir kişide görülmesi beklenir? Cevap:B
a)Geçmişini hatırlayamaz
b)Vücut sıcaklığını ayarlayamaz
c)Dengesini sağlayamaz
d)İnce motor beceri gerektiren işleri yapamaz
e)Uyku ve uyanıklık halini ayarlar
10-Uyku hormonu olarak da bilinen epithalamus tarafından salgılanan hormonun adı nedir? Cevap:B
a)Seratonin
b)Melatonin
c)Adrenalin
d)Oksitosin
e)Testesteron
11-Bir kaza sonrası cerebellumu hasar görmüş biri aşağıdakilerden hangisini yapabilir? Cevap:C
a)Düz bir çizgi üzerinde yürüyebilir
b)Piyano çalabilir
c)Uyuyabilir
d)Daktilo yazabilir
12-Aşağıdakilerden hangisi BOS’un görevlerinden biri değildir? Cevap: B
a)Beyni; vurma, çarpma gibi mekanik etkilerden korur
b)Beyni enfeksiyonlardan korur
c)Kan ve sinir hücreleri arasında madde alışverişini sağlar
d)Merkezi sinir sisteminde iyon değişiminin dengede kalmasına yardım eder
e)Sinir sistemi dokusunun beslenmesini sağlar
e)Akıcı bir şekilde konuşabilir
13-Aşağıdakilerden hangisi korkmuş birinin vücudunda olması beklenen bir değişim değildir? Cevap: C
a)Kan şeker seviyesi artar
b)Deride terleme olur
c)Asetilkolin salgılanılarak parasempatik sinir sistemi devreye girer
d)Nöroadrenalin salgılanılarak sempatik sinir sistemi devreye girer
e)Göz bebekleri büyür
14. Aşağıdakilerden hangisi kalbin en dış tabakasıdır? Cevap: C
a) Endocard
b) Myocard
c) Pericard
d) Atrium
e) Ventrikül
15. Hangisi portal dolaşıma dâhil değildir? Cevap: D
a) Vena splenica
b) Vena gastrica
c)Vena mesenterica superior
d)Vena renales
e)Vena mesenterica inferior
16. Arterlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap: D
a) Kalpten pompalanan kanı vücut hücrelerine taşıyan damarlara arter denir.
b) Akciğer atardamarı hariç diğer arterler oksijen yönünden zengin, temiz kan taşır.
c) Arterlerin duvarları kalın kas ve elastik doku tabakasından yapılmış olup lümenleri dardır.
d) Duvarları venlere göre daha incedir, çünkü arterlerdeki kan basıncı venlere göre daha düşüktür.
e) Arterlerde kanın akış yönü kalpten çevreye doğrudur.
17. Aşağıda venlerle ilgili açıklamalar verilmiştir. Yanlış olanı işaretleyiniz. Cevap: C
a) Ven duvarları arterlere oranla daha incedir.
b) Venler periferden venüller olarak başlar. Kalbe yaklaştıkça kalınlaşır.
c) Kalp düzleminden yukarıda olan venlerde valvüller (kapaklar) bulunur.
d) Kalp seviyesinin üstünde ve çapı 2 mm’den küçük venlerde valvül yoktur.
e) Venlerin duvar yapısı arterlerde olduğu gibi üç tabakadan oluşmuştur
18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi büyük kan dolaşımını açıklamaz? Cevap: B
a) Büyük kan dolaşımı, kalp ile vücut doku ve organları arasındaki dolaşımdır.
b) Büyük kan dolaşımı kalp ile akciğerler arasında gerçekleşmektedir.
c) Büyük dolaşım kanı sol ventrikülden pompalanır.
d) Sol ventrikülden çıkan kan, aort vasıtasıyla tüm vücut doku ve organlarına gönderilir.
e) Doku ve hücreler tarafından kullanılan kirli kan v.cava superior ve inferior ile kalbin sağ atriumuna dönüş yapar.
19. Yumuşak damak arka kenarı ortasından aşağı doğru sarkan oluşuma ne denir? Cevap: C
a)Farenks
b) Larenks
c) Uvula
d) Lingua
e) Dentis
20. Bezlerin hormon salgısının azalmasına ne denir? Cevap: D
a) Hipotansiyon
b) Hipersekresyon
c) Hiposekresyon
d) Hipertermi
e) Hipotermi
Download